Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-04 DIMITRIJE OSTOJIĆ UHAPŠEN ZBOG NANOŠENJA TEŠKIH TJELESNIH POVREDA VANJI ĆALOVIĆ I NIKOLI MARKOVIĆU
„Platićete za sve, ovo nema veze sa parama”
Marković u Urgentnom centru i Ćalovićeva nakon operacije „Platićete za sve, ovo nema veze sa parama” Ostojić je čekićem nasrnuo na Markovića i Ćalovićevu, kojoj je pokidao tetive lijeve ruke. Operacija Ćalovićeve trajala je sat i po, a ljekari su oboma konstatovali teške tjelesne povrede
Di­rek­to­ri­ca ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić i njen su­prug Ni­ko­la Mar­ko­vić, ured­nik dnev­nog li­sta „Dan”, na­pad­nu­ti su ju­če u nji­ho­vom sta­nu u Pod­go­ri­ci. Njih je na­pao Di­mi­tri­je Osto­jić, ko­ji je vr­šio sto­lar­ske po­prav­ke u nji­ho­vom sta­nu, i na­nio im te­ške tje­le­sne po­vre­de. Simptomatično je da je Ostojić pošto je nanio povrede bračnom paru rekao: „Ni­je ovo zbog pa­ra. Pla­ti­će­te vi za sve.”
On je na­kon in­ci­den­ta uhap­šen i po na­lo­gu tu­ži­o­ca si­noć je za­dr­žan u po­li­ci­ji. Osto­jić je sum­nji­či da je Mar­ko­vi­ću i nje­go­voj su­pru­zi na­nio te­ške tje­le­sne po­vre­de.
In­ci­dent je po­čeo ka­da je Mar­ko­vić re­kao Osto­ji­ću da je ra­čun ko­ji mu je is­po­sta­vio pre­vi­sok, uz pred­log da sjed­nu i po­raz­go­va­ra­ju o to­me. Me­đu­tim, Osto­jić to ni­je pri­hva­tio, već je na­sr­nuo na Mar­ko­vi­ća, a ka­sni­je i na nje­go­vu su­pru­gu.
In­ci­dent se do­go­dio ju­če u po­po­dnev­nim sa­ti­ma u sta­nu u ko­jem ži­ve Mar­ko­vić i nje­go­va su­pru­ga. Ka­da je za­vr­šio ra­do­ve za ko­je je bio an­ga­žo­van, Osto­jić je, pre­ma iz­ja­va­ma na­pad­nu­tog brač­nog pa­ra, is­po­sta­vio pre­vi­sok ra­čun. Ka­da mu je Mar­ko­vić re­kao da je ra­čun pre­ve­li­ki za taj rad, Osto­jić je po­čeo da se sva­đa s njim, na­kon če­ga je kre­nuo i u fi­zič­ki ob­ra­čun.
Mar­ko­vić je u iz­ja­vi ko­ju je dao u Cen­tru bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca na­veo da je Osto­jić, ko­ji je za­po­slen kod nje­go­ve su­pru­ge u MANS-u, u nji­hov stan do­šao ju­če uju­tru oko 10 ča­so­va, ka­da je po­čeo da iz­vo­di ra­do­ve na vra­ti­ma, dok su on i nje­go­va su­pru­ga do­ruč­ko­va­li.
– Na­kon ne­kih pet-de­set mi­nu­ta, Osto­jić je za­vr­šio sa ra­do­vi­ma i obra­tio se Va­nji:„Ja ovo za­vr­ša­vam, pri­pre­mi, Va­nja, pa­re da mi pla­tiš.” Ta­da sam se ja uklju­čio u raz­go­vor i re­kao sam mu: “Ja ću za­vr­ši­ti fi­nan­sij­ske oba­ve­ze ko­je ima­mo. Ja ću pla­ti­ti, ali kad za­vr­ši­mo haj­de da sjed­ne­mo, imam re­kla­ma­ci­ju da ti je ra­čun pre­vi­sok i mi­slim da ci­je­na ni­je u re­du – na­veo je Mar­ko­vić u iz­ja­vi ko­ju je dao u po­li­ci­ji, ob­ja­šnja­va­ju­ći da je Osto­ji­ću pred­lo­žio da po stav­ka­ma pre­gle­da­ju ra­čun.
Osum­nji­če­ni mu je od­go­vo­rio: „Ne­ma­mo mi šta da gle­da­mo ra­čun. Ja ne­mam ni­šta sa to­bom, ja sam se do­go­va­rao sa Va­njom i ti se ne mi­je­šaj.” Mar­ko­vić ga je ta­da, ka­ko je ka­zao, opo­me­nuo da se ne mi­je­ša u funk­ci­o­ni­sa­nje nje­go­ve po­ro­di­ce, po­na­vlja­ju­ći mu da će on pla­ti­ti ra­do­ve.
„Ti si ra­dio po­prav­ke u mom do­mu i sve oba­ve­ze pre­ma te­bi pla­ti­ću ti ja kao do­ma­ćin ku­će”, ka­zao je Mar­ko­vić Osto­ji­ću.
– On je re­kao: „Pla­ti­ćeš mi ko­li­ko ja ka­žem. Je li ti ja­sno? Ina­če će­mo dru­ga­či­je pri­ča­ti. Ako ne pla­tiš na mo­stu, pla­ti­ćeš na ću­pri­ji, pa­zi se do­bro.” Re­kao sam mu: „Ka­ko se to po­na­šaš? Ne­moj da vi­češ. Ne­moj da pri­je­tiš. Ako ima ne­što spor­no, iz­vo­li na sud” – is­pri­čao je Mar­ko­vić i do­dao da je Osto­jić ta­da ka­zao da ne­će na sud, već da će svo­je oba­ve­ze iz­mi­ri­ti od­mah, ka­ko on to zna.
Zbog ta­kvog po­na­ša­nja, Mar­ko­vić mu je re­kao da iza­đe iz nji­ho­vog sta­na, što je Osto­jić od­bio.
– Ja sam ga po­no­vo upo­zo­rio, a on je po­no­vio: „Ne­ću. Mo­žeš li mi šta?” – ka­zao je Mar­ko­vić.
To­kom raz­go­vo­ra, ka­ko je do­dao, Osto­jić je iz­va­dio če­kić sa me­tal­nom dr­škom i po­čeo da mu pri­je­ti. Ka­da se okre­nuo pre­ma nje­go­voj su­pru­zi da joj pri­je­ti, Mar­ko­vić je stao is­pred nje da bi je za­šti­tio. On je po­ku­ša­vao da smi­ri Osto­ji­ća, ali je ovaj po­ku­ša­vao da pro­đe po­red nje­ga ka­ko bi pri­šao Va­nji.
– Di­mi­tri­je, vid­no iz­ner­vi­ran, za­ma­hu­je če­ki­ćem u mom prav­cu. Ja se iz­mi­čem iz stra­ha da me ne uda­ri po gla­vi jer osje­ćam da je mo­ja bez­bjed­nost i bez­bjed­nost mo­je su­pru­ge ugro­že­na. Ka­ko sam se ja iz­ma­kao Di­mi­tri­je, svom sna­gom če­ki­ćem uda­ra po tr­pe­za­rij­skom sto­lu. Ta­da sam re­kao Va­nji da po­zo­ve po­li­ci­ju, što je i ura­di­la – is­pri­čao je Mar­ko­vić.
Osum­nji­če­ni se ta­da smi­rio i sjeo na ka­uč, a Va­nja mu je re­kla: „Di­mi­tri­je, smi­ri se, osta­vi če­kić. Imaš dvo­je dje­ce. I Ni­ko­la ima dvo­je dje­ce. Ne pra­vi tra­ge­di­ju.”
– On joj ne od­go­va­ra i po­no­vo se obra­ća me­ni ri­je­či­ma: „Sve ćeš pla­ti­ti.” Ja mu ka­žem: „Pla­ti­ću ko­li­ko sam du­žan, a ne ko­li­ko ti ka­žeš. Ti si mo­gao da na­pi­šeš da za sit­ne ra­do­ve tre­ba da ti pla­tim 20.000 eura” – pre­pri­čao je Mar­ko­vić in­spek­to­ri­ma raz­go­vor sa Osto­ji­ćem.
Ta­ko­đe, pred­lo­žio mu je da po­zo­vu fir­mu ko­ja se ba­vi ovim ra­do­vi­ma ka­ko bi do­bi­li mi­šlje­nje o ci­je­ni. Na­kon to­ga, osum­nji­če­ni je po­no­vo po­čeo da mu pri­je­ti.
– Sko­čio je sa ka­u­ča, za­gra­bio ke­ra­mič­ku po­su­du i uda­rio me u gla­vu. Od tog udar­ca sam pao i iz­gu­bio svi­jest na ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka. Ka­da sam do­šao se­bi, Di­mi­tri­je me je uda­rao ru­ka­ma, a mi­slim i če­ki­ćem. Dok me je ta­ko uda­rao, Va­nja je po­ku­ša­va­la da ga sklo­ni sa me­ne i u tom tre­nut­ku on joj je na­nio po­vre­du u pred­je­lu li­je­ve ru­ke i uda­rio je po gla­vi –pre­do­čio je Mar­ko­vić in­spek­to­ri­ma.
U jed­nom tre­nut­ku, ka­ko je do­dao, Osto­ji­ću je is­pao če­kić, ali je uzeo dru­gi. Mar­ko­vić je ta­da uzeo če­kić ko­ji je is­pao Osto­ji­ću ka­ko bi za­šti­tio se­be i su­pru­gu. Stao je na­spram na­pa­da­ča, a su­pru­zi je re­kao da sta­ne iza nje­ga. Ona je ta­da po­no­vo po­ku­ša­la da smi­ri Osto­ji­ća, ko­ji je po­no­vo sjeo na ka­uč. Po­li­ci­ja ga je za­te­kla u sta­nu i od­mah je pri­ve­den.M.V.P.


Ća­lo­vi­će­voj is­ki­da­ne te­ti­ve, Mar­ko­vić za­do­bio po­vre­de gla­ve

Na­pad­nu­ti su­pru­žni­ci su pre­ve­ze­ni u Ur­gent­ni cen­tar, gdje je Mar­ko­vi­ću za­ši­ve­na ra­na na gla­vi, a Ća­lo­vić Mar­ko­vić, kojoj je Ostojić pokidao tetive lijeve ruke, operisana je sat i po zbog težine po­vre­da ko­je je za­do­bi­la.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"