Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-05 ČETIRI KATNIĆEVE SARADNICE NIJESU DALE SAGLASNOST AGENCIJI ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
Specijalni tužioci ne daju pristup bankovnim računima 
Katnić i Stanković sa specijalnim tužiocima Specijalni tužioci ne daju pristup bankovnim računima  Saglasnost za pristup eventualnim bankovnim računima nijesu dale specijalni tužioci Sanja Jovićević, Tatjana Žižić, Marija Raspopović i Lidija Mitrović
-Če­ti­ri spe­ci­jal­na tu­ži­o­ca Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) ni­je­su da­li sa­gla­snost za pri­stup even­tu­al­nim ban­kov­nim ra­ču­ni­ma, po­ka­zu­ju po­da­ci iz nji­ho­vih imo­vin­skih kar­to­na. Ra­di se o tu­ži­o­ci­ma Sa­nji Jo­vi­će­vić, Ta­tja­ni Ži­žić, Ma­ri­ji Ras­po­po­vić i Li­di­ji Mi­tro­vić.
Za raz­li­ku od njih, sa­gla­snost za pri­stup even­tu­al­nim ban­kov­nim ra­ču­ni­ma da­li su glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić i spe­ci­jal­ni tu­ži­o­ci Na­ta­ša Bo­ško­vić, Li­di­ja Vuk­če­vić, Velj­ko Ru­to­vić, Mi­ra Sa­mar­džić, Živ­ko Sa­vo­vić i Sa­ša Ča­đe­no­vić.
Tu­ži­lac Sa­nja Jo­vi­će­vić pri­ja­vi­la je u imo­vin­skom kar­to­nu da je u po­sled­nja tri mje­se­ca pro­šle go­di­ne pri­ma­la pla­tu od 2.245 eura. Uku­pan pro­šlo­go­di­šnji pri­hod od pla­te u tu­ži­la­štvu joj je 22.794 eura.
Po­red to­ga, pri­ja­vi­la je i da mje­seč­no pri­ma po 162 eura kao član Uprav­nog od­bo­ra Cen­tra za obu­ku u sud­stvu i dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. U nje­nom imo­vin­skom kar­to­nu evi­den­ti­ran je po­tro­šač­ki kre­dit od 10.000 eura. Na svo­je ime Jo­vi­će­vi­će­va ne­ma ne­po­kret­ne imo­vi­ne, što se mo­že vi­dje­ti i u po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne.
To­kom pro­šle go­di­ne pla­ta nje­ne ko­le­gi­ni­ce Ta­tja­ne Ži­žić u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu va­ri­ra­la je od 2.107 do 2.876 eura. Njen uku­pan pro­šlo­go­di­šnji pri­hod po tom osno­vu je 29.036 eura. Ži­ži­će­va po­sje­du­je auto­mo­bil „ford” pro­iz­ve­den 1989. go­di­ne, go­to­vin­ski kre­dit od 10.000 i dug za po­rez od 1.826 eura. Sa dru­ge stra­ne, njen su­prug Vla­do Ži­žić po­sje­du­je ne­po­kret­nu imo­vi­nu (voć­nja­ke, ku­ću, nji­ve, šu­mu… ) u Bi­je­lom Po­lju, u mje­stu Ne­da­ku­si, ko­ja je ste­če­na di­je­lom Ugo­vo­rom o po­klo­nu, a di­je­lom na­sled­stvom.
Po­red ne­po­kret­ne imo­vi­ne, Ži­žić po­sje­du­je i auto­mo­bil „kia spor­taž” pro­iz­ve­den 1998. go­di­ne.
Ži­ži­će­va u po­sled­njem imo­vin­skom kar­to­nu ni­je na­ve­la da joj su­prug ima bi­lo ka­kav pri­hod. Is­ta­kla je da po­sje­du­je ak­ci­je. Me­đu­tim, na saj­tu ASK ni­je ob­ja­vlje­no ko­li­ko i u ko­jem pri­vred­nom dru­štvu.
Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Ma­ri­ja Ras­po­po­vić u pro­šloj go­di­ni, pre­ma po­da­ci­ma sa saj­ta ASK, pri­ma­la je mje­seč­no u SDT od 1.635 do 2.577 eura. Njen uku­pan go­di­šnji pri­hod po tom osno­vu iz­no­sio je 24.668 eura. Od ne­po­kret­ne imo­vi­ne po­sje­du­je, tvr­di, auto­mo­bi­le „su­zu­ki svift”, ko­ji je pro­iz­ve­den 2007. go­di­ne. Ras­po­po­vi­će­va ima dva go­to­vin­ska i je­dan stam­be­ni kre­dit, za ko­je mje­seč­no mo­ra da iz­dva­ja oko 525 eura i 10.000 ak­ci­ja u HLT fon­du.
Ne­po­kret­nu imo­vi­nu po­sje­du­je sa­mo njen su­prug Du­šan Ras­po­po­vić, ko­ji je za­po­slen u Agen­ci­ji za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. Ra­di se o sta­nu od 71 kva­drat u Pod­go­ri­ci, na ko­ji je upi­sa­na hi­po­te­ka zbog kre­di­ta od 56.500 eura kod ne­ka­da­šnje Hi­po Al­pe Adria ban­ke, sa­da Ad­di­ko ban­ke.
Ras­po­po­vi­će­va je pri­ja­vi­la da i njen su­prug mo­ra da ot­pla­ću­je kre­dit od 40.250 eura, za ko­ji iz­dva­ja ra­tu od 40 eura.
Ni Li­di­ja Mi­tro­vić, kao svo­je tri ko­le­gi­ni­ce iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, ni­je do­zvo­li­la ASK pri­stup even­tu­al­nim ban­kov­nim ra­ču­ni­ma svoje po­ro­di­ce.
Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Li­di­ja Mi­tro­vić je su­pru­ga Pre­dra­ga Mi­tro­vi­ća, biv­šeg vi­še­go­di­šnjeg di­rek­to­ra Upra­ve za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma i sa­da­šnjeg di­rek­to­ra Upra­ve za di­ja­spo­ru Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va.
Mi­tro­vi­će­va je pri­ja­vi­la da je u to­ku pro­šle go­di­ne u SDT pri­ma­la fik­snu mje­seč­nu pla­tu od 2.092 eura, što je na go­di­šnjem ni­vou ukup­no 25.104 eura. Na­ve­la je i go­di­šnje pri­ho­de od iz­da­va­nja sta­na od ukup­no 6.900 eura. Od ne­po­kret­ne imo­vi­ne pri­ja­vi­la je stan od 96 kva­dra­ta i ga­ra­žu od 13 m2. Po­sje­du­je auto­mo­bil „pa­sat”, pro­iz­ve­den 2011. go­di­ne i 5.000 ak­ci­ja u AD Iz­bor Bar. I Mi­tro­vi­će­va ima dug zbog po­tro­šač­kog kre­di­ta od 8.000 eura.
Is­ta­kla je da joj je su­prug od apri­la do de­cem­bra pro­šle go­di­ne pri­mao pla­tu od 1.159 eura i da je na­sli­je­dio dvi­je ku­će i ga­ra­žu. Na­ve­la je da Pre­drag Mi­tro­vić od po­kret­ne imo­vi­ne ima mo­to­cikl, pi­štolj iz moj­ko­vač­ke fa­bri­ke oruž­ja „Ta­ra Per­fec­tion”, kao i za­sta­vi­nu auto­mat­sku pu­šku i pi­štolj. Na saj­tu ASK mo­že se vi­dje­ti da muž tu­ži­o­ca Li­di­je Mi­tro­vić ima i tri stam­be­na kre­di­ta, za ko­je mje­seč­no mo­ra da iz­dva­ja oko 640 eura.
Vl. O.


Slu­žbe­nik MUP-a po­moć­ni obje­kat gra­dio bez do­zvo­le

Tu­ži­lac Sa­nja Jo­vi­će­vić pri­ja­vi­la je ASK da je njen su­prug Va­so Jo­vi­će­vić vla­snik vi­no­gra­da, dvo­ri­šta i po­ro­dič­ne ku­će od ukup­no 803 kva­dra­ta.
„Dan” je uvi­dom u po­dat­ke Upra­ve za ne­kret­ni­ne utvr­dio da Va­so Jo­vi­će­vić, slu­žbe­nik Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­lo­va (MUP), po­sje­du­je i po­moć­ni obje­kat od 22 kva­dra­ta, ko­ji je sa­gra­dio bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le. To spe­ci­jal­ni tu­ži­lac ni­je na­ve­la u svom imo­vin­skom kar­to­nu.
Ona je ASK pri­ja­vi­la da njen su­prug mje­seč­no u MUP-u pri­ma pla­tu od 533 eura i da je ko­lek­ci­o­nar oruž­ja – po­sje­du­je ne­ko­li­ko pi­što­lja i pu­ša­ka, od ko­jih su ne­ke auto­mat­ske.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"