Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-07 VIJEĆE VIŠEG SUDA U PODGORICI JOŠ PRIJE NEDJELJU DANA ODLUČILO U SLUČAJU „DRŽAVNI UDAR”
Potvrđena optužnica protiv Mandića i Kneževića
Mandić i Knežević Potvrđena optužnica protiv Mandića i Kneževića Odluku o potvrđivanju optužnice tajnim glasanjem donijelo je vijeće u sastavu sudija Dragoje Jović, Sonja Cvjetičanin i Radomir Ivanović
Vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci po­tvr­di­lo je op­tu­žni­cu ko­ju je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo pod­ni­je­lo pro­tiv li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta u slu­ča­ju „dr­žav­ni udar” po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz Vi­šeg su­da. Ti­me su ste­kli uslo­vi da se za­ka­že su­đe­nje. Vi­je­će u sa­sta­vu su­di­ja Dra­go­je Jo­vić, So­nja Cvje­ti­ča­nin i Ra­do­mir Iva­no­vić je taj­nim gla­sa­njem do­ni­je­lo jed­no­gla­snu od­lu­ku o po­tvr­đi­va­nju op­tu­žni­ce upr­kos broj­nim pro­pu­sti­ma i ne­do­stat­ku do­ka­za pro­tiv op­tu­že­nih na ko­je su uka­zi­va­li advo­ka­ti od­bra­ne. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na” su­di­ja Jo­vić će o ovoj od­lu­ci jav­nost oba­vi­je­sti­ti naj­ka­sni­je do sju­tra. Stav sud­skog Vi­je­ća je, ka­ko sa­zna­je­mo, bio da bez ob­zi­ra na ne­do­stat­ke u op­tu­žni­ci tre­ba ići na su­đe­nje gdje će spe­ci­jal­ni tu­ži­lac i od­bra­na su­če­li­ti do­ka­ze. Ka­ko je na­ja­vlje­no, osim su­da, svoj sud će da­ti i jav­nost jer će su­đe­nje bi­ti jav­no.
Op­tu­žni­com Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva, osim li­de­ra DF-a An­dri­je Man­di­ća i Mi­la­na Kne­že­vi­ća, Man­di­će­vog vo­za­ča Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća, ob­u­hva­će­ni su dvo­ji­ca ru­skih dr­ža­vlja­na Edvard Ši­šma­kov i Vla­di­mir Po­pov, srp­ski dr­ža­vlja­ni Mi­loš Jo­va­no­vić, Ne­ma­nja Ri­stić, Pre­drag Bo­gi­će­vić, Bra­ti­slav Di­kić, Kri­sti­na Hri­stić, Bran­ka Mi­lić, Mi­lan Du­šić, Dra­gan Mak­sić, Sr­bo­ljub Đor­đe­vić. Po­stu­pak pro­tiv pre­vo­di­o­ca DF-a Ana­ni­ja Ni­ki­ća vo­di se po­seb­no. Pre­ma op­tu­žni­ci, 16. ok­to­bra pro­šle go­di­ne u Cr­noj Go­ri je na­vod­no spri­je­čen dr­žav­ni udar.
Od­bra­na okri­vlje­nih u slu­ča­ju „dr­žav­ni udar” oci­je­ni­la je da je op­tu­žni­ca ne­u­te­me­lje­na i pa­u­šal­na i da je tre­ba vra­ti­ti SDT-u na do­pu­nu, ra­di bo­ljeg ra­zu­mi­je­va­nja do­ka­za, dok je dio njih zah­ti­je­vao pot­pu­no is­klju­či­va­nje iz po­stup­ka zbog ne­po­sto­ja­nja do­ka­za. Po­seb­no spor­nim je oci­je­nje­no to što je op­tu­žni­ca za­sno­va­na na is­ka­zu svje­do­ka-sa­rad­ni­ka tu­ži­la­štva Sa­še Sin­đe­li­ća. Nje­gov is­kaz, ka­ko tvr­di od­bra­na, u pot­pu­no­sti su sru­ši­li Bez­bjed­no­sno-in­for­ma­tiv­na agen­ci­ja (BIA) i MUP Sr­bi­je.
Bra­ni­lac Mi­la­na Kne­že­vi­ća, advo­kat Mi­ro­je Jo­va­no­vić do­sta­vio je su­du do­ku­men­ta MUP-a Sr­bi­je i BIA-e, ko­ja po­tvr­đu­ju da Alek­san­dar Sin­đe­lić ni­je na­pu­štao Sr­bi­ju od 1. ja­nu­a­ra do 23. ok­to­bra pro­šle go­di­ne. Ta­ko­đe, do­ku­men­ta po­ka­zu­ju da je Sin­đe­lić la­gao da se sa­sta­jao sa glav­nim svje­do­kom spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Pa­jom Ve­li­mi­ro­vi­ćem. Srp­ski or­ga­ni na­vo­de da je Sin­đe­lić bio pod pri­smo­trom i da ni­je za­bi­lje­žen ni­je­dan su­sret nje­ga i Ve­li­mi­ro­vi­ća u pe­ri­o­du ko­ji je svje­dok sa­rad­nik na­veo.
– Sa­ša Sin­đe­lić na str. 6 Za­pi­sni­ka o sa­slu­ša­nju od 2.3.2017. go­di­ne na­vo­di sle­de­će: „Sje­ćam se da sam oti­šao za Mo­skvu, le­tom u ve­čer­njim sa­ti­ma, či­ni mi se, u no­ći iz­me­đu 26. i 27. sep­tem­bra 2016. go­di­ne. Let je bio ne­kih po­la sa­ta po­sli­je po­no­ći, a de­sti­na­ci­ja aero­drom Ser­je­me­ko­vo u Mo­skvi. Ov­dje is­ti­čem da sam pa­so­šku kon­tro­lu na aero­dro­mu u Be­o­gra­du pro­šao pot­pu­no nor­mal­no kao i sva­ki put, a na­kon mog do­la­ska u Mo­skvu, na aero­dro­mu me je če­kao Edi sa još jed­nim čo­vje­kom” – pod­sje­ća advo­kat Jo­va­no­vić.
On je ta­da do­dao da je Sin­đe­lić na str. 28 iz­ja­vio i sle­de­će: „Što se ti­če či­nje­ni­ca da li sam ja za­i­sta bio u Mo­skvi ili ne, to je la­ko pro­vjer­lji­vo jer u mom pa­so­šu ima­ju pe­ča­ti ka­da sam na­pu­štao Sr­bi­ju. Ima­ju avi­on­ske kar­te ka­da sam od­la­zio za Mo­skvu, ima i trag nov­ca, da mi je taj čo­vjek po­slao pa­re za kar­tu”.
Od­bra­na tvr­di da je ovo pot­pu­na laž Sa­še Sin­đe­li­ća, ima­ju­ći u vi­du ne­spor­ne po­dat­ke Upra­ve gra­nič­ne po­li­ci­je Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, i od­go­va­ra­ju­će evi­den­ci­je dr­žav­nih or­ga­na Sr­bi­je ko­ji su pre­ci­zni, ne­spor­ni i ažur­ni, po­seb­no u ve­zi evi­den­ci­ja lju­di ko­ji pu­tu­ju i na­pu­šta­ju ze­mlju pre­ko me­đu­na­rod­nog aero­dro­ma „Ni­ko­la Te­sla”. Da­kle, po po­da­ci­ma po­li­cij­skih slu­žbi Re­pu­bli­ke Sr­bi­je – Sa­ša Sin­đe­lić sa jmbg 11079........od 1.1.2016. do 23.10.2016. go­di­ne ni­je na­pu­štao Re­pu­bli­ku Sr­bi­ju. Ova či­nje­ni­ca je po­zna­ta i dr­žav­nim or­ga­ni­ma Cr­ne Go­re, i to pu­tem do­pi­sa Na­ci­o­nal­nog cen­tral­nog bi­roa In­ter­po­la Pod­go­ri­ca ko­ji je 24.10.2016. go­di­ne do­sta­vljen ru­ko­vo­di­o­cu Spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog odje­lje­nja Dra­ga­nu Ra­do­nji­ću.
Sa dru­ge stra­ne, ka­ko se na­vo­di u op­tu­žni­ci, utvr­đe­no je da je Ši­šma­kov osno­va­o kri­mi­nal­nu or­ga­ni­za­ci­ju za­jed­no sa Po­pov Vla­di­mi­rom, te da su u ci­lju re­a­li­za­ci­je kri­mi­nal­nog pla­na da­va­li uput­stva i na­red­be čla­no­vi­ma or­ga­ni­za­ci­je u prav­cu iz­vr­še­nja kri­vič­nih dje­la ko­ja su pred­met op­tu­žni­ce. 
– Na­kon sa­stan­ka sa Sin­đe­lić Sa­šom u Mo­skvi, na ko­me je Ši­šma­kov iz­nio kri­mi­nal­ni plan, Ši­šma­kov i Po­pov su do­šli u Sr­bi­ju ra­di re­a­li­za­ci­je kri­mi­nal­nog pla­na, te se smje­sti­li u raz­li­či­te ho­te­le, u Be­o­gra­du, gdje su bo­ra­vi­li do 21. ok­to­bra 2016. go­di­ne, a što se utvr­đu­je iz pro­vje­ra pre­la­ska dr­žav­ne gra­ni­ce za Ši­šma­ko­va i Po­po­va, te do­ku­men­ta­ci­je o bo­rav­ku okri­vlje­nih Ši­šma­ko­va i Po­po­va – sto­ji u op­tu­žni­ci.
Tu­ži­la­štvo se po­zi­va i na do­ku­men­ta­ci­ju o nji­ho­vom bo­rav­ku u ho­te­lu Le Pe­tit Pjaf i Ma­že­stil, iz ko­je pro­iz­i­la­zi da je Ši­šma­kov u Re­pu­bli­ku Sr­bi­ju do­šao 29.sep­tem­bra te da je na­vod­no bo­ra­vio do 21. ok­to­bra – pi­še u op­tu­žni­ci. 
M.D.


Kri­ju spi­se od od­bra­ne

Bra­ni­o­ci op­tu­že­nih su pred­lo­ži­li vi­je­ću da ob­u­sta­vi po­stu­pak po osno­vu kon­tro­le op­tu­žni­ce bu­du­ći da ne po­sto­je do­ka­zi da su okri­vlje­ni osno­va­no sum­nji­vi za dje­lo ko­je je pred­met op­tu­žbe. Bra­ni­o­ci su tvr­di­li da su do­bi­li sa­mo ske­ni­ra­ne do­ka­zne pred­lo­ge tu­ži­la­štva, ali ne i cje­lo­kup­ne spi­se pred­me­ta, i po­red vi­še­krat­nog obra­ća­nja su­du u tom smi­slu.
– Sto­ga se bra­ni­o­ci o op­tu­žni­ci iz­ja­šnja­va­ju bez mo­guć­no­sti da upo­re­de na­vo­de op­tu­žni­ce sa svim re­le­vant­nim dje­lo­vi­ma spi­sa, iz če­ga pro­iz­la­zi da im je one­mo­gu­će­no da se na is­tra­gu ko­ja je re­zul­ti­ra­la op­tu­žni­com iz­ja­sne u cje­lo­sti, a što pred­sta­vlja po­vre­du pra­va od­bra­ne u ma­te­ri­jal­nom i for­mal­nom smi­slu – sa­op­šti­la je od­bra­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"