Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-08 SKANDAL U USTAVNOM SUDU
Rodbini podijelili američku donaciju
Sa ranije sjednice Ustavnog suda (arhiva „Dana”) Rodbini podijelili američku donaciju Sudija Miodrag Iličković na sjednici Ustavnog suda rukovodstvo te institucije optužio da su zloupotrijebili donaciju kompjuterske opreme od ambasade SAD i tražio da mu se dostavi informacija gdje su završili ti tehnički uređaji, jer vjeruje da su dijeljeni čak i srodnicima sudija Iz američke ambasade „Danu” saopštili da je vrijednost donacije nešto više od 6.000 eura i uputili nas na Ustavni sud za više informacija o tome kako se koristi donirana oprema
Su­di­ja Ustav­nog su­da Mi­o­drag Ilič­ko­vić iz­nio je te­ške op­tu­žbe na ra­čun ru­ko­vod­stva te in­sti­tu­ci­je u ve­zi sa sum­nja­ma u zlo­u­po­tre­bu do­na­ci­je kom­pju­ter­ske opre­me od am­ba­sa­de Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD), tvr­de­ći da je po­di­je­lje­na na ne­za­ko­nit na­čin. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, skan­dal je iz­bio na­kon što je Ilič­ko­vić na sjed­ni­ci su­da zva­nič­no za­tra­žio od­go­vor od pred­sjed­ni­ka Ustav­nog su­da Dra­go­lju­ba Dra­ško­vi­ća i sa­op­štio mu da će o na­vod­nim zlo­u­po­tre­ba­ma oba­vi­je­sti­ti i ame­rič­ku am­ba­sa­du u Pod­go­ri­ci.
Ilič­ko­vić je u iz­ja­vi za „Dan” po­tvr­dio da je tra­žio ob­ja­šnje­nje o to­me gdje je za­vr­ši­la do­ni­ra­na kom­pju­ter­ska opre­ma, ali ni­je že­lio da iz­no­si de­ta­lje o tom slu­ča­ju.
– Ni­je u re­du da ja o to­me go­vo­rim. Obra­ti­te se ame­rič­koj am­ba­sa­di za de­talj­ni­je in­for­ma­ci­je – ka­zao je Ilič­ko­vić.
Me­đu oni­ma ko­ji ni­je­su do­bi­li sku­po­cje­ne ra­ču­na­re je i su­di­ja Mi­o­drag Go­gić, ko­ji ta­ko­đe ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še ovu si­tu­a­ci­ju, a iz­o­sta­vlje­no je još ne­ko­li­ko su­di­ja. Ve­ći­na njih sum­nja da je dio do­ni­ra­ne opre­me za­vr­šio i kod rod­bi­ne za­po­sle­nih u Ustav­nom su­du.
Ta­ko­đe, „Dan” je od ame­rič­ke am­ba­sa­de u Cr­noj Go­ri tra­žio da sa­op­šti ko­ja je vri­jed­nost kom­pju­ter­ske opre­me ko­ju je am­ba­sa­da SAD do­ni­ra­la Ustav­nom su­du Cr­ne Go­re, te da li ima­ju in­for­ma­ci­ju da je do­šlo do zlo­u­po­tre­be pri­li­kom ras­po­dje­le po­me­nu­tih teh­nič­kih ure­đa­ja. In­te­re­so­va­lo nas je i da li se am­ba­sa­di tim po­vo­dom obra­ćao su­di­ja Ustav­nog su­da Mi­o­drag Ilič­ko­vić ili bi­lo ko­ji dru­gi su­di­ja.
Iz am­ba­sa­de SAD su za „Dan” ka­za­li da je do­na­ci­ja Ustav­nom su­du uru­če­na u no­vem­bru 2015. go­di­ne i da je vri­jed­na pre­ko 6.000 eura.
– Am­ba­sa­da SAD u Pod­go­ri­ci, pre­ko svog Prav­nog (INL) pro­gra­ma, do­ni­ra­la je u no­vem­bru 2015. go­di­ne, Ustav­nom su­du Cr­ne Go­re kom­pju­ter­sku opre­mu i knji­ge, ukup­ne vri­jed­no­sti ne­što vi­še od 6.000 eura. In­for­ma­ci­ja o pre­da­ji do­na­ci­je iz 2015. go­di­ne po­sta­vlje­na je na in­ter­net stra­ni­cu am­ba­sa­de i mo­že­te je po­gle­da­ti na https://me.usem­bassy.gov/do­na­tion-con­sti­tu­ti­o­nal-co­urt-mon­te­ne­gro-20151130/ Mo­li­mo vas da kon­tak­ti­ra­te Ustav­ni sud za vi­še in­for­ma­ci­ja o to­me ka­ko se ko­ri­sti do­ni­ra­na opre­ma – sa­op­šte­no je za „Dan” iz am­ba­sa­de SAD u Cr­noj Go­ri.
Na saj­tu ame­rič­ke am­ba­sa­de mo­že se pro­či­ta­ti da su am­ba­sa­dor­ka Uje­ha­ra i pred­stav­ni­ci Prav­nog odje­lje­nja am­ba­sa­de SAD 30. no­vem­bra 2015. go­di­ne Ustav­nom su­du Cr­ne Go­re uru­či­li kom­pju­ter­sku opre­mu i knji­ge u vri­jed­no­sti od 7.000 do­la­ra.
Na­ve­de­no je da je to bi­la pr­va zva­nič­na po­sje­ta jed­nog ame­rič­kog am­ba­sa­do­ra Ustav­nom su­du, te da se amba­sa­dor­ka Uje­ha­ra sa­sta­la sa pred­sjed­ni­com su­da (ta­da De­san­ka Lo­pi­čić) kao i ne­ko­li­ko su­di­ja, a za­klju­če­no je ocje­nom da je am­ba­sa­do­r­ka Uje­ha­ra ima­la pri­li­ku da se in­for­mi­še o isto­ri­ji i ra­du Ustav­nog su­da.
Pod­sje­ti­mo, INL tre­nut­no ima dva pro­gra­ma u Cr­noj Go­ri – pro­gram za re­for­mu sek­to­ra pra­vo­su­đa, ko­ji spro­vo­di Stal­ni prav­ni sa­vjet­nik u INL-u, te na­po­ri za re­for­mu po­li­ci­je im­ple­men­ti­ra­ni od Me­đu­na­rod­nog pro­gra­ma po­mo­ći za obu­ku po­li­ci­je. Ovi pro­gra­mi, ko­ji se fi­nan­si­ra­ju od Stejt di­part­men­ta, ra­de se u part­ner­stvu sa ključ­nim cr­no­gor­skim part­ne­ri­ma iz kri­vič­no-prav­ne obla­sti ka­ko bi obez­bi­je­di­li ci­lja­nu teh­nič­ku po­dr­šku, obu­ke, men­tor­stvo i do­na­ci­je u opre­mi. Po­moć u obla­sti vla­da­vi­ne pra­va od INL SAD se im­ple­men­ti­ra kroz go­di­šnji spo­ra­zum o sa­rad­nji ko­ji pot­pi­su­ju mi­ni­star prav­de Cr­ne Go­re i am­ba­sa­dor SAD. Ovaj do­ku­ment sa­dr­ži me­đu­sob­no usa­gla­še­ne pri­o­ri­te­te i ci­lje­ve iz obla­sti vla­da­vi­ne pra­va. M.V.


Drašković bez od­go­vo­ra

Ka­ko bi čuo stav Ustav­nog su­da o ovom slu­ča­ju, „Dan” je upu­tio ju­če zva­nič­na pi­ta­nja pred­sjed­ni­ku su­du Dra­go­lju­bu Dra­ško­vi­ću. Tra­ži­li smo da nam od­go­vo­ri ka­ko je do­na­ci­ja po­di­je­lje­na i ko­me je bi­la na­mi­je­nje­na, šta je kon­kret­no do­ni­ra­no, i ka­ko ko­men­ta­ri­še ne­za­do­volj­stvo su­di­ja ras­po­dje­lom do­ni­ra­ne opre­me.
Me­đu­tim, do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta od pred­sjed­ni­ka Ustav­nog su­da ni­je sti­gao ni­ka­kav od­go­vor. A.O. 

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"