Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-09 PETORO POGINULIH U STRAVIČNOM UDESU KOD GOLUBOVACA
Samo nebo nije bilo krvavo
Samo nebo nije bilo krvavo U stravičnom udesu poginuli su Vuk Medigović (33), njegova supruga Ivana Sekulović Medigović (34) i kćerka Dunja Medigović (7) i Dejan Marković (26) i Irena Kapa (15). Teške tjelesne povrede opasne po život zadobile su Milica Kapa (24) i četvorogodišnja A.K.
Slu­žbe­nik Voj­ske Cr­ne Go­re Vuk Me­di­go­vić (33), nje­go­va su­pru­ga Iva­na Se­ku­lo­vić Me­di­go­vić (34) i kćer­ka Du­nja Me­di­go­vić (7) i De­jan Mar­ko­vić (26) i Ire­na Ka­pa (15) po­gi­nu­li su u te­škoj sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se ju­če do­go­di­la u Go­lu­bov­ci­ma. Mi­li­ca Ka­pa (24) i če­tvo­ro­go­di­šnja A.K. za­do­bi­le su te­ške tje­le­sne po­vre­de opa­sne po ži­vot. Če­ti­ri oso­be po­vre­da­ma su pod­le­gle na li­cu mje­sta, dok je Ire­na Ka­pa pre­mi­nu­la pri­li­kom tran­spor­ta u Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re.
U ne­sre­ći su uče­stvo­va­la vo­zi­la „ford eskort” za či­jim upra­vlja­čem se na­la­zio Me­di­go­vić i „pe­žo” ko­jim je upra­vljao Mar­ko­vić. U auto­mo­bi­li sa Mar­ko­vi­ćem na­la­zi­le su se Ire­na Ka­pa, Mi­li­ca Ka­pa i A.K. U auto­mo­bi­lu sa Me­di­go­vi­ćem bi­le su nje­go­va supr­pu­ga i kćer­ka i sve tro­je su po­vre­da­ma pod­gle­gli na mje­stu ne­sre­će.
Po­vri­je­đe­ne Ka­pa i A.K. na­kon ne­sre­će su pre­ve­ze­ne u Ur­gent­ni cen­tar, gdje im je uka­za­na lje­kar­ska po­moć, na­kon če­ga su u te­škom sta­nju smje­šte­ne na odje­lje­nje in­ten­ziv­ne nje­ge, gdje su im se lje­ka­ri do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta bo­ri­li za ži­vot.
Di­rek­tor Ur­gent­nog cen­tra Ner­min Ab­dić ju­če je ka­zao da su pri­mi­li tri oso­be sa te­škim po­vre­da­ma, od ko­jih je jed­na pre­mi­nu­la. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, po­vri­je­đe­ne su trud­ni­ca i dje­voj­či­ca. Trud­ni­ca je za­do­bi­la te­ške po­vre­de grud­nog ko­ša, a dje­voj­či­ca gla­ve.
Tra­ge­di­ja se do­go­di­la oko 15.30 na za­o­bi­la­zni­ci u Go­lu­bov­ci­ma, na pu­tu Pod­go­ri­ca–Bar. Me­di­go­vić se, ka­ko smo ču­li na li­cu mje­sta, kre­tao iz Ba­ra pre­ma Pod­go­ri­ci, dok je Mar­ko­vić do­la­zio iz su­prot­nog smje­ra. Pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma is­tra­ge, do ne­sre­će je do­šlo ka­da je Mar­ko­vić po­ku­šao da za­o­bi­đe vo­zi­lo ko­je je bi­lo is­pred nje­ga, pri če­mu je iz­gu­bio kon­tro­lu nad auto­mo­bi­lom. Uda­rio je u ostr­vo ko­je di­je­li sa­o­bra­ćaj­ni­cu, sa ko­jeg je ot­ki­nuo stub, na­kon če­ga je uspio da se vra­ti u svo­ju tra­ku. Ka­ko ni­je mo­gao da sta­bili­zu­je vo­zi­lo, pre­le­tio je pre­ko ostr­va, pre­šav­ši u su­prot­ne tra­ke gdje je di­rekt­no uda­rio u „ford” u ko­jem je bi­la po­ro­di­ca Me­di­go­vić. Od si­li­ne uda­ra, „ford” se od­bio na za­štit­nu ogra­du po­red pu­ta, a Me­di­go­vi­ći i Mar­ko­vić po­vre­da­ma su pod­le­gi na li­cu mje­sta.
Stra­da­li Me­di­go­vić bio je pot­po­ruč­nik u Voj­sci Cr­ne Go­re, a ži­vio je u Pe­trov­cu.
Oba vo­zi­la u pot­pu­no­sti su uni­šte­na usled ja­či­ne uda­ra. Auto­mo­bi­li su se za­u­sta­vi­li na di­je­lu sa­o­bra­ćaj­ni­ce ko­ja vo­di iz prav­ca Ba­ra pre­ma Pod­go­ri­ci, ali su se za­u­sta­vi­li par­ki­ra­ni u smje­ru su­prot­nom za te tra­ke. Dje­lo­vi oba auto­mo­bi­la bi­li su ra­za­su­ti po uli­ci i li­va­di po­red pu­ta. „Ford” i „pe­žo” u pot­pu­no­sti su bi­li smr­ska­ni, pa po­li­ci­ja i slu­žbe­ni­ci Hit­ne po­mo­ći ni­je­su mo­gli da iz­vu­ku ti­je­la stra­da­lih, što su uči­ni­li va­tro­ga­sci ko­ji su na mje­sto ne­sre­će sti­gli sa dvo­je ko­la. Va­tro­ga­sci su oba vo­zi­la isje­kli, ot­ki­nuv­ši krov ka­ko bi iz­vu­kli ti­je­la če­tvo­ro stra­da­lih. Po­tom su vo­zi­la po­greb­ne slu­žbe ti­je­la na­stra­da­lih pre­ve­zla na ob­duk­ci­ju.
Na mje­sto ne­sre­će ubr­zo su sti­gli čla­no­vi po­ro­di­ca i pri­ja­te­lji stra­da­lih, kao i mje­šta­ni, ko­ji su u ne­vje­ri­ci gle­da­li stra­vič­ni pri­zor. Ta­ko­đe, ne­ko­li­ko pri­pad­ni­ka Voj­ske Cr­ne Go­re, ko­le­ge i pri­ja­te­lji stra­da­log Me­di­go­vi­ća, br­zo su sti­gli na mje­sto ne­sre­će, gdje ih je sa­če­kao stra­vi­čan pri­zor.
Uvi­đaj na mje­stu ne­sre­će tra­jao je ne­ko­li­ko sa­ti, a sa­o­bra­ćaj u oba smje­ra za to vri­je­me je bio u pre­ki­du. O ne­sre­ći je oba­vi­je­šte­no i Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci, ko­je je otvo­ri­lo is­tra­gu ka­ko bi se utvr­di­li svi de­ta­lji ude­sa.
Tu­ži­lac je na­re­dio i da se oba­vi od­buk­ci­ja ti­je­la stra­da­lih.
M.V.P.


Pro­la­zni­ci no­si­li po­vri­je­đe­ne

Po­vri­je­đe­nu dje­voj­či­cu i trud­ni­cu iz vo­zi­la su iz­vu­kli pro­la­zni­ci. Oče­vi­ci ne­sre­će is­pri­ča­li su no­vi­na­ru „Da­na” da se sve od­i­gra­lo ve­o­ma br­zo i da je ne­ko­li­ko vo­za­ča is­tr­ča­lo iz svo­jih auto­mo­bi­la ka­ko bi po­mo­gli po­vri­je­đe­nim. Na­ve­li su i da je dje­voj­či­ca Ire­na Ka­pa da­va­la zna­ke ži­vo­ta ka­da su je iz­vu­kli iz ko­la iako je bi­la bez svi­je­sti. Na­ža­lost, pre­mi­nu­la je pri­li­kom tran­spor­ta u bol­ni­cu.


Za pola godine poginulo 16 osoba

U prvih šest mjeseci ove godine u sa­o­bra­ćaj­nim ude­si­ma u Cr­noj Go­ri smrt­no je stra­da­lo 16 oso­ba. U istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne dru­mo­vi su od­ni­je­li 13 ži­vo­ta. U ma­ju je za de­set da­na u sa­o­bra­ćaj­nim ne­sre­ća­ma ži­vot iz­gu­bi­lo osam li­ca. Sko­ro da ni­je bi­lo da­na u tom mje­se­cu da stup­ci cr­ne hro­ni­ke u me­di­ji­ma ni­je­su bi­li pre­pla­vlje­ni in­for­ma­ci­ja­ma o sa­o­bra­ćaj­nim ne­sre­ća­ma sa smrt­nim is­ho­dom. Po dvi­je oso­be su stra­da­le u Ko­la­ši­nu i Pod­go­ri­ci, a po jed­na u Nik­ši­ću, Moj­kov­cu i Ba­ru. Iz po­li­ci­je uka­zu­ju da su naj­če­šći uzro­ci sa­o­bra­ćaj­nih ne­sre­ća ne­pri­la­go­đe­na br­zi­na i ne­po­što­va­nje sa­o­bra­ćaj­nih pro­pi­sa.
Prošle godine na crnogorskim putevima stradalo je čak 65 osoba. Naime, tokom 2016. godine u Crnoj Gori se do­go­di­lo 5.229 sa­o­bra­ćaj­nih ne­zgo­da, 5,8 od­sto vi­še u od­no­su na 2015. U tim ude­si­ma po­gi­nu­lo je 65 oso­ba, čak 14 vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Broj po­vri­je­đe­nih li­ca u od­no­su na 2015. go­di­nu ta­ko­đe je znat­no po­ve­ćan. Pre­ma na­vo­di­ma iz iz­vje­šta­ja MUP-a, na uli­ca­ma se do­go­di­lo 2.496 sa­o­bra­ćaj­nih ne­zgo­da, u ko­ji­ma je po­gi­nu­lo 10 li­ca, 142 su za­do­bi­la te­ške tje­le­sne po­vre­de, a 877 la­ke. Na ma­gi­stral­nim pu­te­vi­ma do­go­di­lo se 1.746 ude­sa, pri če­mu je stra­da­la 41 oso­ba, 227 oso­ba je te­ško po­vri­je­đe­no, a 656 lak­še.
Na lo­kal­nim pu­te­vi­ma do­go­di­lo se 636 sa­o­bra­ćaj­nih ne­zgo­da, na re­gi­o­nal­nim pu­te­vi­ma 217, a na ne­ka­te­go­ri­sa­nim pu­te­vi­ma 134.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"