Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-10 EVROPSKA KOMISIJA KONTROLIŠE SUMNJIVE POZAJMICE BIVŠE HIPO BANKE UTICAJNIM LIČNOSTIMA NA ZAPADNOM BALKANU
EU provjerava i Milove kredite
Đukanović EU provjerava i Milove kredite Osim Đukanovićeve Global Montenegro, na spisku sumnjivih kredita su i firme koje pripadaju njegovom kumu Vuku Rajkoviću, Draganu Brkoviću, Tomislavu Čelebiću, Oliveri Ilinčić, Branku Ćupiću, sada pokojnom Draganu Dudiću, zatim Veselinu Pejoviću, a na spisku je i pozajmica kompaniji Bemaks
Evrop­ska ko­mi­si­ja (EK) pro­vje­ra­va sum­nji­ve kre­di­te ko­je je biv­ša Hi­po ban­ka da­va­la uti­caj­nim lič­no­sti­ma na za­pad­nom Bal­ka­nu, uklju­ču­ju­ći Cr­nu Go­ru. Por­tal „veb­tri­bu­ne” ob­ja­vio je spi­sak sum­nji­vih kre­di­ta ko­ji su da­ti pre­ko po­dru­žni­ce ove ban­ke u Cr­noj Go­ri, a na tom spi­sku je i kre­dit dat fir­mi Glo­bal Mon­te­ne­gro, či­ji je su­vla­snik li­der DPS-a i ne­ka­da­šnji pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić. Toj fir­mi Hi­po ban­ka je odo­bri­la kre­dit od 5,5 mi­li­o­na, a pr­va tran­ša je is­pla­će­na 2008. go­di­ne.
Na spi­sku sum­nji­vih kre­di­ta su i fir­me ko­je pri­pa­da­ju Đu­ka­no­vi­će­vom ku­mu Vu­ku Raj­ko­vi­ću, za­tim kom­pa­ni­ja Be­maks ko­ja se ve­zu­je za „eki­pu iz Gran­da”, po­tom Gud lo­kej­šen pro­per­tis, ko­ja pri­pa­da ak­te­ru bu­dvan­skih ko­rup­ci­o­na­ških afe­ra Oli­ve­ri Ilin­čić. Tu je i Imo­bi­li­ja, iza ko­je sto­ji kon­tro­verz­ni bi­zni­smen Bran­ko Ću­pić, te Se­kon­do por­to, ko­ji je osno­vao sa­da po­koj­ni Dra­gan Du­dić Fric, kao i Uni­prom, vla­sni­štvo nik­šić­kog bi­zni­sme­na Ve­se­li­na Pe­jo­vi­ća. Na spi­sku je i Vek­tra Mon­te­ne­gro, iza ko­je sto­ji Đu­ka­no­vi­ćev pri­ja­telj Dra­gan Br­ko­vić. Ci­je­li spi­sak, ko­ji je ob­ja­vio po­me­nu­ti por­tal, pre­no­si i „Dan”. Is­tra­ga se, pre­ma na­vo­di­ma por­ta­la „veb­tri­bu­ne”, od­no­si i na Sr­bi­ju, BiH i Slo­ve­ni­ju.
Ukup­no je, što se ti­če Cr­ne Go­re, na spi­sku 49 sum­nji­vih kre­di­ta a je­dan je dat i fir­mi „Če­le­bić”, ko­ja pri­pa­da Đu­ka­no­vi­će­vom pri­ja­te­lju i po­slov­nom part­ne­ru To­mi­sla­vu Če­le­bi­ću. Na spi­sku sum­nji­vih po­zaj­mi­ca su još i kom­pa­ni­ja „Li­pa”, kao i fir­ma VTE, ko­ja je upra­vlja­la po­stro­je­njem za de­sa­li­ni­za­ci­ju mor­ske vo­de.
Po­vo­dom kre­di­ta ko­ji je biv­ša Hi­po ban­ka odo­bra­va­la u Cr­noj Go­ri, kre­dit fir­mi Glo­bal Mon­te­ne­gro već go­di­na­ma iza­zi­va pa­žnju. Još ra­ni­je je obje­lo­da­nje­no da je Đu­ka­no­vić ob­ma­nuo jav­nost ka­da je re­kao da je nje­go­va fir­ma Glo­bal Mon­te­ne­gro ze­mlji­šte u Bu­dvi pla­ti­la nov­cem od kre­di­ta do­bi­je­nog od Pr­ve ban­ke (či­ji je ta­da bio ak­ci­i­nar) jer je to ze­mlji­šte pla­će­no ne­po­sred­no na­kon od­lu­ke o odo­bre­nju kre­di­ta. No­vi­na­ri iz is­tra­ži­vač­ke mre­že OC­CRP ot­kri­li su da su kon­tro­lo­ri Cen­tral­ne ban­ke (CBCG) u po­vjer­lji­vom iz­vje­šta­ju na­ve­li da je Pr­va ban­ka fir­mi Glo­bal Mon­te­ne­gro odo­bri­la kre­dit od 3,1 mi­li­o­n eura 26. fe­bru­a­ra 2007. go­di­ne, na ko­jem je ovo pred­u­ze­će pla­ni­ra­lo grad­nju eks­klu­ziv­nog stam­be­nog na­se­lja.
Iz do­ku­men­ta­ci­je Upra­ve za ne­kret­ni­ne vi­di se da je šest da­na pri­je odo­bra­va­nja kre­di­ta Glo­bal Mon­te­ne­gro pot­pi­sao ugo­vor o ku­po­vi­ni 20.229 kva­drat­nih me­ta­ra ze­mlji­šta, a da je 27. fe­bru­a­ra 2007. go­di­ne, da­kle sa­mo dan na­kon što je kre­dit odo­bren, sta­ri vla­snik iz­ja­vio da mu je is­pla­će­no ne­što vi­še od tri mi­li­o­na eura.
CBCG je kri­ti­ko­va­la na­čin na ko­ji je kre­dit odo­bren, jer Glo­bal Mon­te­ne­gro, osno­van tek ne­ko­li­ko sed­mi­ca ra­ni­je, ni­je pri­lo­žio bi­znis plan iz ko­jeg bi ban­ka mo­gla vi­dje­ti na ko­ji na­čin će kre­dit bi­ti vra­ćen. Glo­bal Mon­te­ne­gro je u me­đu­vre­me­nu do­bio kre­dit Hi­po Al­pe Adria ban­ke, ko­ji je, mo­žda is­ko­ri­šćen za ot­pla­tu kre­di­ta kod Pr­ve ban­ke. In­te­re­sant­no je da je rok do ka­da je taj kre­dit Glo­bal Mon­te­ne­gro tre­ba­lo da vra­ti dav­no is­te­kao, ali hi­po­te­ka još ni­je ak­ti­vi­ra­na, ni­ti je po­zna­to ka­ko je ban­ka ri­je­ši­la ovaj pro­blem, jer o to­me ne­ma po­da­ta­ka u ka­ta­star­skoj evi­den­ci­ji.
Ban­kar­ska gru­pa­ci­ja Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ka pro­mi­je­ni­la je pro­šle go­di­ne ime u Adi­ko, na­kon što je do­šlo do pro­mje­ne vla­snič­ke struk­tu­re. Me­di­ji su pi­sa­li da je is­tra­žna ko­mi­si­ja par­la­men­ta Austri­je, uz tu­ži­la­štvo Kla­gen­fur­ta, spe­ci­jal­nu ko­mi­si­ju Mi­ni­star­stva prav­de Austri­je i Spe­ci­jal­no odje­lje­nje Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja go­di­na­ma is­pi­ti­va­la mrač­nu pro­šlost Hi­po gru­pe na Bal­ka­nu.
Ko­li­ko je sum­nji­vo bi­lo po­slo­va­nje ove gru­pe go­vo­re i po­da­ci da je bal­kan­ski nar­ko-bos Dar­ko Ša­rić, pre­ma pi­sa­nju vi­še austrij­skih ime­đu­na­rod­nih me­di­ja, pre­ko Hi­po ban­ke oprao vi­še od 100 mi­li­o­na eura za­ra­đe­nih šver­com dro­ge i oruž­ja.M.V.


Li­sta spor­nih po­zaj­mi­ca

Na li­sti sum­nji­vih kre­di­ta, ko­ji su pod is­tra­gom EK, a do­dje­lji­va­ni su pre­ko Hi­po ban­ke u Cr­noj Go­ri, na­šli su se Adri­a­tik in­vest­ments DOO u iz­no­su od 5,7 mi­li­o­na, Ajs Abrod Mon­te­ne­gro DOO 5,1 mi­li­on, Vek­tra Mon­te­ne­gro doo 8,2 mi­li­o­na, Ivan Kur­to­vić DOO pet mi­li­o­na; Ti­min­vest eks­port–im­port DOO tri mi­li­o­na, Vel in­že­nje­ring DOO tri mi­li­o­na, Va­mak in­vest Mon­te­ne­gro DOO 4,1 mi­li­on, Montcarton doo Pod­go­ri­ca 2,5 mi­li­o­na, Vi­la Park Pod­go­ri­ca 3,6 mi­li­o­na, Or­bis DOO 4,7 mi­li­o­na, SOA in­vest DOO 3,4 mi­li­o­na, Elek­tro­nik M DOO Bu­dva 2,2 mi­li­o­na, MV-2 DOO Ko­tor 5,6 mi­li­o­na, Gud lo­kej­šen pro­per­tis DOO 5,2 mi­li­o­na, MR in­že­nje­ring Pod­go­ri­ca 3,7 mi­li­o­na, Glo­bal in­vest DOO 2,7 mi­li­o­na, Če­le­bić DOO tri mi­li­o­na, GEM De­ve­lop­ments 3,9 mi­li­o­na; Bo­no mo­do in­vest mi­li­on, Esta­te of art DOO 2,1 mi­li­on. EK pro­vje­ra­va i kre­di­te do­dije­lje­ne Kon­stan­ta DOO u iz­no­su od 2,5 mi­li­o­na, Grand bič re­sort 1,6 mi­li­o­na, Mont ro­jal DOO 1,2 mi­li­o­na, Tre­zor Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje mi­li­on, KIA Mon­te­ne­gro 2,3 mi­li­o­na, AD Astra doo 5,2 mi­li­o­na, GP Ce­ti­nje DOO 2,6 mi­li­o­na, V Mor­gan DOO dva mi­li­o­na, Ki­pe­trol DOO 7,9 mi­li­o­na, Imo­bi­lia 7,7 mi­li­o­na, VTE de­sa­li­ni­za­ci­ja mor­ske vo­de DOO 5,6 mi­li­o­na, Glo­bal Mon­te­ne­gro 5,5 mi­li­o­na, Pi­o­ner in­vest­ment 5,1 mi­li­on, Be­maks DOO pet mi­li­o­na, M-tel pet mi­li­o­na, Se­kon­do por­to 4,9 mi­li­o­na, Li­pa DOO 4,5 mi­li­o­na, LR de­ve­lop­ment DOO 4,2 mi­li­o­na, MBD in­vest 3,5 mi­li­o­na, Mi­ra gro­up po­slov­ni si­stem DOO 2,8 mi­li­o­na, Uni­prom DOO 2,6 mi­li­o­na, Ster­ling ma­nadž­ment DOO 2,4 mi­li­o­na, Gar­min DOO Da­ni­lov­grad 1,8 mi­li­o­na, Ja­streb Ko­dre 1,5 mi­li­o­na, Ge­mak DOO Pod­go­ri­ca 1,3 mi­li­o­na, Olim­pia DOO Bu­dva 1,1 mi­li­on eura, TOB CO DOO mi­li­on, Ba­rik­ton DOO mi­li­on i Pan­to­mar­ket DOO 400 hi­lja­da.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"