Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-11 MINISTARSTVO PRAVDE SRBIJE NIJE DOBILO ZAHTJEVE U SLUČAJU BIVŠEG FUNKCIONERA DPS-A
Crna Gora nije tražila Svetovo izručenje
Crna Gora nije tražila Svetovo izručenje Ministarstvu pravde Republike Srbije niko se nije obratio povodom slučaja Svetozara Marovića, saopšteno je „Danu” iz Službe za informisanje srbijanskog Ministarstva pravde
Cr­no­gor­ske vla­sti Mi­ni­star­stvu prav­de Sr­bi­je ni­je­su upu­ti­le ni­je­dan za­htjev ni­ti mol­bu za po­stu­pa­nje pre­ma biv­šem vi­so­kom funk­ci­o­ne­ru DPS-a Sve­to­za­ru Ma­ro­vi­ću, ko­ji se već mje­se­ci­ma na­la­zi u Be­o­gra­du iako ga u Cr­noj Go­ri če­ka ro­bi­ja. Iz Mi­ni­star­stva prav­de za „Dan” su sa­op­šti­li da u ovom slu­ča­ju ni­je­su do­bi­li ni­ka­kav za­htjev od ko­le­ga iz Cr­ne Go­re, pa čak ni za hap­še­nje i iz­ru­če­nje pra­vo­sna­žno osu­đe­nog „vo­đe kri­mi­nal­ne gru­pe” ko­ja je ošte­ti­la dr­žav­ni bu­džet za vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura.
– Mi­ni­star­stvu prav­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je ni­ko se ni­je obra­tio po­vo­dom slu­ča­ja Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća – sa­op­šte­no je iz Slu­žbe za in­fo­rmi­sa­nje sr­bi­jan­skog Mi­ni­star­stva prav­de.
Mi­ni­star prav­de Zo­ran Pa­žin još pri­je dva mje­se­ca je ka­zao da ne­će do­zvo­li­ti da Sve­to­zar Ma­ro­vić i nje­gov sin Mi­loš zlo­u­po­tri­je­be pra­vo i iz­bjeg­nu slu­že­nje za­tvor­skih ka­zni na ko­je su osu­đe­ni u Cr­noj Go­ri. Ipak, od ta­da ni­je bi­lo zva­nič­nih sa­op­šte­nja ko­je ko­ra­ke su nad­le­žni pred­u­ze­li ka­ko bi biv­šeg pred­sjed­ni­ka po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a pri­ve­li na od­slu­že­nje za­tvor­ske ka­zne.
Pa­žin je ta­da re­kao i da je ne­ja­sno za­što nad­le­žni or­ga­ni Sr­bi­je ne po­stu­pa­ju po me­đu­na­rod­noj po­tjer­ni­ci ko­ja je ras­pi­sa­na pro­tiv Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, jer je ona prav­no oba­ve­zu­ju­ća za or­ga­ne te dr­ža­ve ko­ja je čla­ni­ca In­ter­po­la. Na­gla­sio je da či­nje­ni­ca da je mla­đi Ma­ro­vić u me­đu­vre­me­nu uzeo sr­bi­jan­sko dr­ža­vljan­stvo ne zna­či da mo­že da ro­bi­ja u Sr­bi­ji. Pa­žin je po­ja­snio da su Ma­ro­vi­ći pri­je, to­kom i na­kon oko­nča­nja sud­skog po­stup­ka bi­li dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re.
– U vri­je­me pra­vo­sna­žno­sti i iz­vr­šno­sti sud­ske pre­su­de bi­li su dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re, a bi­li su dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re i to­kom ot­po­či­nja­nja po­stup­ka za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja ka­da je za­sno­va­na do­ma­ća, u nad­le­žno­sti Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci, i me­đu­na­rod­na prav­na nad­le­žnost pra­vo­su­đa Cr­ne Go­re za iz­vr­šnje kri­vič­ne sank­ci­je – ka­zao je Pa­žin ta­da.
Ne­du­go za­tim po­tjer­ni­ca je ras­pi­sa­na i za Sve­to­za­rom Ma­ro­vi­ćem, ali po njoj do sa­da ni­je po­stu­pa­no, te se on i da­lje na­la­zi na kli­ni­ci u Be­o­gra­du.
Ma­ro­vić je osu­đen na tri go­di­ne i 10 mje­se­ci za­tvo­ra zbog vi­še mal­ver­za­ci­ja u Bu­dvi. Me­đu­tim, u Spu­žu će pro­ve­sti go­di­nu du­že u od­no­su na pr­vo­bit­nu pre­su­du, jer u za­kon­skom ro­ku ni­je pla­tio nov­ča­nu ka­znu od 100.000 eura, ka­ko je bi­lo pred­vi­đe­no. Ka­ko u za­kon­skom ro­ku ni­je upla­tio no­vac, nov­ča­na ka­zna se za­mje­nju­je za­tvor­skom, i u Spu­žu će pro­ve­sti ne­pu­nih pet go­di­na.
Ma­ro­vić je pri­znao tu­ži­la­štvu da je bio na če­lu kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je u pro­jek­ti­ma „Jaz”, „TK Pla­za”, „Ko­pi­rajt”, „Kra­pi­na”, „VTE”, „Bu­le­var” i „Pri­je­vor” na­ni­je­la vi­še­mi­li­on­sku šte­tu op­štin­skom bu­dže­tu.
Ma­ro­vić je pri­hva­tio na­vo­de tu­ži­la­štva da je bio vo­đa kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ju su či­ni­li biv­ši čel­ni­ci op­šti­ne Bu­dva i nji­ho­vi sa­rad­ni­ci, a ko­ja je ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma na­ni­je­la vi­še­mi­li­on­sku šte­tu op­štin­skom bu­dže­tu.
Biv­ši vi­so­ki funk­ci­o­ner vla­da­ju­će par­ti­je je sa Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom sklo­pio dva spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce, u ko­ji­ma je pri­znao da je bio vo­đa ta­ko­zva­ne bu­dvan­ske kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je ošte­ti­la dr­žav­ni bu­džet za vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura.
Ma­ro­vić je pri­hva­tio na­vo­de tu­ži­la­štva da je bio vo­đa kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ju su či­ni­li biv­ši čel­ni­ci Op­šti­ne Bu­dva i nji­ho­vi sa­rad­ni­ci, a ko­ja je ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma na­ni­je­la vi­še­mi­li­on­sku šte­tu op­štin­skom bu­dže­tu. Slo­bo­de je li­šen zbog sum­nje da je iz­vr­šio pro­du­že­no kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja pu­tem pod­stre­ka­va­nja, iz­vr­še­nog na or­ga­ni­zo­van na­čin.
M.V.P.

„Liječio” se u lokalima
U decembru 2016, kao i u januaru ove godine u medijima su se pojavile fotografije Svetozara Marovića u beogradskim lokalima. U to vrijeme on se nalazio na liječenju i u nekoliko navrata upravo zbog zdravstvenih razloga odlagana mu je robija.

Iz­gu­bio pri­vi­le­gi­je
Shod­no za­kon­skim pro­pi­si­ma Sve­to­zar Ma­ro­vić iz­gu­bio je sve pri­vi­le­gi­je ko­jim bi mu ro­bi­ja mo­gla bi­ti skra­će­na. Na­i­me, ka­ko se ni­je oda­zvao po­zi­vi­ma na od­slu­že­nje ka­zne, od­no­sno po­što je za njim ras­pi­sa­na po­tjer­ni­ca, Ma­ro­vić u slu­ča­ju da do­đe u spu­ški za­tvor ne­će mo­ći da do­bi­je uslov­ni ot­pust na­kon dvi­je tre­ći­ne od­slu­že­ne ka­zne. Ta­ko­đe, u slu­ča­ju am­ne­sti­je, ta­ko­đe iz istog raz­lo­ga ne mo­že do­bi­ti skra­će­nje ka­zne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"