Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-07-02 DRŽAVA TOLERIŠE POSTOJANJE ILEGALNE MEDRESE U ROŽAJAMA
Učenice bježe da se udaju za borce ISIL-a
Kujević Učenice bježe da se udaju za borce ISIL-a U poslednjih 12 mjeseci spriječeno je šest djevojčica da odu na ratište u Siriju i sklope brak sa ratnicima ISIL-a Rožajska Medresa „Gazi Isa Beg”, koja nema dozvolu za rad i nastavu obavlja ilegalno jeste novopazarska filijala, a učenice nemaju prijavljeno boravište u Crnoj Gori
Me­dre­sa „Ga­zi Isa Beg” u Ro­ža­ja­ma, či­je je sje­di­šte u No­vom Pa­za­ru, ne­ma do­zvo­lu za rad, a ve­ći­na po­la­zni­ca ove vjer­ske ško­le su stra­ne dr­ža­vljan­ke. Ve­ći­na njih bo­ra­vi u škol­skom in­ter­na­tu ko­ji, ta­ko­đe, ne­ma do­zvo­lu za ko­lek­tiv­ni smje­štaj, po­ka­zu­ju po­da­ci do ko­jih je do­šao „Dan”.
Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz Medž­li­sa Islam­ske za­jed­ni­ce u Ro­ža­ja­ma, ri­ječ je o dje­voj­či­ca­ma ko­je ni­je­su pu­no­ljet­ne, a ko­je su po va­že­ćim za­ko­ni­ma Cr­ne Go­re du­žne da pri­ja­ve bo­ra­vi­šte.
– Ko­li­ko je na­ma po­zna­to te uče­ni­ce ne­ma­ju do­zvo­lu za bo­ra­vak u Cr­noj Go­ri, či­me se kr­še za­ko­ni na­še ze­mlje, što auto­mat­ski pred­sta­vlja kri­vič­no dje­lo. Ne­ma­mo ni­šta sa tom me­dre­som, a ko je toj dje­ci do­zvo­lio da ne­le­gal­no bo­ra­ve u Cr­noj Go­ri, to mi ne zna­mo. Naj­ve­ću od­go­vor­nost za ovaj pro­blem sno­si po­li­ci­ja ko­ja ne či­ni ni­šta da spri­je­či ne­le­gal­ne i ne­za­ko­ni­te rad­nje u ovom slu­ča­ju. Po­sta­vlja se pi­ta­nje ka­ko ta dje­ca, ko­ja su ma­lo­ljet­na, mo­gu da uđu u Cr­nu Go­ru bez pu­no­mo­ći ro­di­te­lja i ko im to do­zvo­lja­va. Sma­tra­mo da su u ovom slu­ča­ju za­ka­za­le sve nad­le­žne in­sti­tu­ci­je. Po­zi­va­mo po­li­ci­ju da ra­di svoj po­sao jer mi ne­će­mo do­zvo­li­ti da iko pre­ba­cu­je od­go­vor­nost na nas. Ako se dr­ža­va ne mi­je­ša u ovaj ne­le­ga­lan po­sao, mi tu ne mo­že­mo ni­šta jer ne­ma­mo ni­ka­kvih nad­le­žno­sti – po­ru­či­li su iz Medž­li­sa Islam­ske za­jed­ni­ce u Ro­ža­ja­ma.
Oni su is­ta­kli da cr­no­gor­ska po­li­ci­ja ne­ma jed­na­ke ar­ši­ne pre­ma svim stran­ci­ma u Cr­noj Go­ri, jer dok pro­go­ni po­po­ve iz dr­ža­ve, ne pred­u­zi­ma ni­šta pro­tiv kr­še­nja za­ko­na u slu­ča­ju ne­le­gal­nog bo­rav­ka stra­nih dr­ža­vlja­na u Ro­ža­ja­ma. Pod­sje­ti­mo da je u po­sled­njih 12 mje­se­ci spri­je­če­no šest dje­voj­či­ca da odu na ra­ti­šte u Si­ri­ju i sklo­pe brak sa rat­ni­ci­ma ISIL-a.
Zva­nič­ne in­for­ma­ci­je po­ka­zu­ju da su ve­ći­na po­la­zni­ca me­dre­se u Ro­ža­ja­ma stra­ne dr­ža­vljan­ke. Na sve­ča­nom is­pra­ća­ju ovo­go­di­šnje ge­ne­ra­ci­je ma­tu­ran­ti­ca, ko­ji je odr­žan u ro­žaj­skom Cen­tru za kul­tu­ru, pred­sta­vlje­ne su sve uče­ni­ce za­vr­šnog raz­re­da. Tom pri­li­kom sa­op­šte­no je da su 18 uče­ni­ca sta­nov­ni­ce No­vog Pa­za­ra, tri su iz Tu­ti­na, dvi­je iz Sje­ni­ce, a po jed­na iz Pri­je­po­lja i Ro­ža­ja, te iz Nje­mač­ke i Slo­ve­ni­je.
Re­is Islam­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri Ri­fat Fej­zić ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še ne­le­ga­lan rad ove ro­žaj­ske me­dre­se, is­ti­ču­ći da ga to ne za­ni­ma, jer sve što je imao da ka­že o ovoj te­mi, on je već sa­op­štio.
U po­ku­ša­ju da sa­zna­mo da li su uče­ni­ce me­dre­se, ko­je su stra­ne dr­ža­vljan­ke pri­ja­vi­le bo­ra­vi­šte u Ro­ža­ja­ma, slu­žbe­nik kan­ce­la­ri­je za stran­ce u Ro­ža­ja­ma Mif­tar Ka­lač ni­je že­lio da nam od­go­vo­ri na ovo pi­ta­nje.
– Po za­ko­nu one su du­žne da pri­ja­ve mje­sto bo­rav­ka, ali mi te in­for­ma­ci­je ne da­je­mo sva­ko­me – pro­ko­men­ta­ri­sao je Ka­lač..
Iz Gra­nič­ne po­li­ci­je sa­op­šti­li su da o ovom slu­ča­ju ne­ma­ju ni­ka­kvih in­for­ma­ci­ja.
Žen­ska me­dre­sa u Ro­ža­ja­ma sa sje­di­štem u No­vom Pa­za­ru otvo­re­na je pri­je tri go­di­ne. Isto­vre­me­no je otvo­re­na i igra­o­ni­ca za pred­škol­sku dje­cu pod ime­nom Re­u­da, u ko­joj oko dva­de­set ma­li­ša­na kroz igru uče su­re iz Ku­ra­na, i o vri­jed­no­sti­ma isla­ma. Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, nijed­na od ovih usta­no­va či­je sje­di­šte je u No­vom Pa­za­ru, ne­ma do­zvo­lu za rad u Cr­noj Go­ri.
Naj­vje­ro­vat­ni­je zbog ne­po­sje­do­va­nja do­ku­men­ta­ci­je za le­ga­lan rad, na zgra­di u ko­joj se od­vi­ja na­sta­va i u ko­joj je smje­šten in­ter­nat, umje­sto na­zi­va me­dre­se iz No­vog Pa­za­ra, sto­ji sa­mo nat­pis Muf­tij­stvo san­džač­ko.
V.RAT­KO­vić


Ku­je­vić: Ima­mo sve do­zvo­le

Di­rek­tor ro­žaj­ske me­dre­se Ab­du­rah­man Ku­je­vić tvr­di za „Dan” da ima­ju sve do­zvo­le za rad.
On je ka­zao da me­dre­sa ra­di sa dva odje­lje­nja uče­ni­ca, ko­je iz­u­ča­va­ju na­sta­vu, kao i u svim slič­nim in­sti­tu­ci­ja­ma na Bal­ka­nu. Ku­je­vić je na­gla­sio da sve uče­ni­ce ne bo­ra­ve u in­ter­na­tu, već sa­mo one ko­je ima­ju po­tre­bu za tim.


Va­že­ći pro­gram ima sa­mo me­dre­sa u Tu­zi­ma

Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te „Da­nu” je re­če­no da se vjer­ske ško­le ne li­cen­ci­ra­ju pre­ma stan­dard­nim pro­ce­du­ra­ma.
– Na­i­me, sred­nje vjer­ske ško­le ko­je iz­vo­de jav­no va­že­će obra­zov­ne pro­gra­me ima­ju sta­tus sred­njih ško­la, u smi­slu da su jav­ne is­pra­ve ko­je iz­da­ju ove usta­no­ve va­že­će i uva­ža­va­ju se za na­sta­vak obra­zo­va­nja. Usta­no­va ko­ja ima jav­no va­že­ći obra­zov­ni pro­gram je me­dre­sa u Tu­zi­ma – ka­za­li su iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te.
Oni ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja ka­kve ak­tiv­no­sti pred­u­zi­ma­ju u ve­zi sa ne­le­gal­nim vjer­skim ško­la­ma, te da li je kon­tro­li­san rad me­dre­se u Ro­ža­ja­ma.
A.O.


Po­li­ci­ja ni­je kon­tro­li­sa­la

Iz Upra­ve po­li­ci­je nam je re­če­no da Odje­lje­nje gra­nič­ne bez­bjed­no­sti Ro­ža­je ni­je pred­u­ze­lo ni­jed­nu mje­ru, shod­no Za­ko­nu o stran­ci­ma, pre­ma uče­ni­ca­ma i na­stav­nom oso­blju me­dre­se u Ro­ža­ja­ma.
Iz Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na” da li su uče­ni­ca­ma me­dre­se u Ro­ža­ja­ma iz­da­te bo­ra­vi­šne do­zvo­le, za ko­li­ko njih su iz­da­te te do­zvo­le, te da li MUP ima in­for­ma­ci­je iz ko­jih dr­ža­va su uče­ni­ce ro­žaj­ske me­dre­se.A.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"