Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-07-02 VLADA PREDLOŽILA UVOĐENJE SAMOINICIJATIVNOG SLUŽENJA VOJNOG ROKA
Ni dobrovoljno ne može svako
Pripadnici VCG (arhiva) Ni dobrovoljno ne može svako Zakonom je propisano da će se novčanom kaznom od 150 do 1.500 eura kazniti fizičko lice ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu Ministarstva za vršenje vojne obaveze
Cr­no­gor­ska Vla­da na po­sled­njoj sjed­ni­ci utvr­di­la je Pred­log za­ko­na o Voj­sci Cr­ne Go­re ko­jim se, iz­me­đu osta­log, uvo­di mo­guć­nost do­bro­volj­nog slu­že­nja voj­nog ro­ka sa oruž­jem, i to za li­ca ko­ja ni­je­su sta­ri­ja od 23 go­di­ne. Za slu­že­nje voj­nog ro­ka kan­di­da­ti se pri­ja­vlju­ju pre­ko kon­kur­sa, a da bi bi­li pri­mlje­ni ne mo­gu ima­ti dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve, i ne smi­ju bi­ti kri­vič­no go­nje­ni ili osu­đi­va­ni ili bi­ti bez­bjed­no­sna smet­nja. Do­bro­volj­ni voj­ni rok tre­ba­lo bi da se uve­de od 2019. go­di­ne.
Od­lu­ku o pri­je­mu re­gru­ta do­no­si mi­ni­star, a sa pri­mlje­nim kan­di­da­ti­ma pot­pi­su­je se ugo­vor ko­jim se ure­đu­je vri­je­me tra­ja­nja slu­že­nja voj­nog ro­ka, uslo­vi za pre­kid i dru­ga pra­va i oba­ve­ze. Voj­ni ob­ve­znik, ka­ko sto­ji u za­ko­nu, za vri­je­me do­bro­volj­nog slu­že­nja voj­nog ro­ka ima pra­vo na nov­ča­nu na­kna­du i dru­ga pra­va kao li­ce u re­ze­rv­nom sa­sta­vu Voj­ske ko­je se na­la­ze na obu­ci.
Za­ko­nom je pro­pi­sa­no da će se nov­ča­nom ka­znom od 150 do 1.500 eura ka­zni­ti fi­zič­ko li­ce ako se bez oprav­da­nog raz­lo­ga ne oda­zo­ve po­zi­vu Mi­ni­star­stva za vr­še­nje voj­ne oba­ve­ze i iz­ne­se voj­nu knji­ži­cu iz Cr­ne Go­re.
Voj­ni ob­ve­znik ko­ji, zbog vje­re i ubje­đe­nja, ni­je spre­man da uče­stvu­je u oba­vlja­nju voj­ne du­žno­sti ko­ja uklju­ču­je upo­tre­bu oruž­ja, ima pra­vo na pri­go­vor sa­vje­sti.
– Voj­na oba­ve­za je čast, pra­vo i du­žnost cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na da uče­stvu­ju u pri­pre­mi za od­bra­nu i an­ga­žu­ju se sa­mo u uslo­vi­ma rat­nog ili van­red­nog sta­nja, u skla­du sa za­ko­nom. Voj­na oba­ve­za na­sta­je u ka­len­dar­skoj go­di­ni u ko­joj cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin na­vr­ša­va 18 go­di­na ži­vo­ta. Voj­na ob­ve­za pre­sta­je na kra­ju ka­len­dar­ske go­di­ne u ko­joj voj­ni ob­ve­znik na­vr­ša­va 60 go­di­na ži­vo­ta; ako je utvr­đe­no da je ne­spo­so­ban za slu­žbu u Voj­sci i gu­bit­kom cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva – pre­ci­zi­ra se u za­ko­nu.
Iz Vla­de je sa­op­šte­no da se pred­lo­že­nim za­ko­nom ure­đu­je or­ga­ni­za­ci­ja i slu­žba u Voj­sci. U di­sku­si­ji je po­seb­na pa­žnja po­sve­će­na od­red­ba­ma ko­ji­ma se pre­ci­zi­ra­ju voj­ne oba­ve­ze gra­đa­na Cr­ne Go­re i to: us­po­sta­vlja­nje evi­den­ci­je voj­nih ob­ve­zni­ka, uvo­đe­nje do­bro­volj­nog slu­že­nja voj­nog ro­ka sa oruž­jem u mi­ru i obu­ka i an­ga­žo­va­nje voj­nih ob­ve­zni­ka u uslo­vi­ma rat­nog ili van­red­nog sta­nja.
– U tom kon­tek­stu oci­je­nje­no je da će ova za­kon­ska rje­še­nja, po­red osta­log, do­pri­ni­je­ti afir­ma­ci­ji Voj­ske, kao jed­nom od sim­bo­la iden­ti­te­ta i su­ve­re­ni­te­ta Cr­ne Go­re, kao i ja­ča­nju svi­je­sti kod mla­de ge­ne­ra­ci­je o pri­pad­no­sti dr­ža­vi. Pred­lo­že­nim rje­še­nji­ma se, iz­me­đu osta­log, uvo­di „me­rit” si­stem u po­stup­ku pri­je­ma, una­pre­đi­va­nja i iz­bo­ra za obra­zo­va­nje i usa­vr­ša­va­nje li­ca u slu­žbi u Voj­sci, de­talj­ni­je pro­pi­su­je iz­grad­nja in­te­gri­te­ta i pra­va i oba­ve­ze li­ca u slu­žbi. Za­ko­nom se bli­že ure­đu­ju voj­no-po­li­cij­ski po­slo­vi, nad­le­žnost Voj­ne po­li­ci­je i pri­mje­na sred­sta­va pri­nu­de, upo­tre­ba oruž­ja voj­nih li­ca i no­še­nje voj­nih uni­for­mi, de­fi­ni­šu no­va sta­nja u slu­žbi i us­po­sta­vlja no­vi si­stem ocje­nji­va­nja li­ca u slu­žbi u Voj­sci – ka­žu u Vla­di.
No­vim ak­tom da­ju se ši­ro­ka ovla­šte­nja mi­ni­stru od­bra­ne ko­ji obez­bje­đu­je iz­vr­ša­va­nje od­lu­ka o ko­man­do­va­nju Voj­skom, ali i do­no­si od­lu­ke o upo­tre­bi Voj­ske u dru­gim ak­tiv­no­sti­ma u ze­mlji. On od­lu­ču­je i o pri­je­mu u slu­žbu, pre­stan­ku slu­žbe i o dru­gim pra­vi­ma i oba­ve­za­ma li­ca u slu­žbi u Voj­sci, una­pre­đu­je, po­sta­vlja i ra­zr­je­ša­va pod­o­fi­ci­re na pred­log na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba. Ta­ko­đe, za­du­žen je za do­dje­lji­va­nje či­no­va ka­de­ti­ma i od­lu­ču­je i o nji­ho­vim dru­gim pra­vi­ma i oba­ve­za­ma.
Mi­ni­star pred­la­že Sa­vje­tu po­sta­vlje­nje i raz­re­še­nje na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba, una­pre­đi­va­nje, po­sta­vlje­nje i raz­re­še­nje ofi­ci­ra, te pro­iz­vo­di u po­čet­ne či­no­ve pod­o­fi­ci­re i re­zer­vne pod­o­fi­ci­re. Ta­ko­đe, mi­ni­star pred­la­že pred­sjed­ni­ku Cr­ne Go­re do­dje­lji­va­nje od­li­ko­va­nja li­ci­ma u slu­žbi u Voj­sci.
Li­ce u slu­žbi u Voj­sci ima pra­vo i oba­ve­zu da bra­ni ne­za­vi­snost, su­ve­re­nost i dr­žav­nu te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, u skla­du sa za­ko­nom i me­đu­na­rod­nim pra­vom o upo­tre­bi si­le. Ta­ko­đe, mo­ra da ču­va na­o­ru­ža­nje, ma­te­ri­jal­na i fi­nan­sij­ska sred­stva ko­ja su mu po­vje­re­na u slu­žbi, pro­fe­si­o­nal­no oba­vlja du­žno­sti, struč­no se usa­vr­ša­va, te da lič­nim pri­mje­rom di­sci­pli­ne, hra­bro­sti i sa­mo­po­žr­tvo­va­nja uti­če na dru­ga li­ca.
Voj­no li­ce mo­že bez na­re­đe­nja pret­po­sta­vlje­nog upo­tri­je­bi­ti oruž­je u spro­vo­đe­nju za­da­ta­ka u vr­še­nju voj­no-po­li­cij­skih po­slo­va sa­mo ka­da na dru­gi na­čin ne mo­že za­šti­ti­ti ži­vo­te lju­di i objek­te ko­je obez­bje­đu­je, od­bi­ti na­pad ili uklo­ni­ti ne­po­sred­nu opa­snost za lju­de i objek­te ko­je obez­bje­đu­je i po­što­va­ti pra­vi­la slu­žbe na du­žno­sti ko­ju vr­ši.
M.S.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"