Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-07-02 FLEŠ
Ime­no­van sa­vjet
Vla­da je na po­sled­njoj sjed­ni­ci do­ni­je­la rje­še­nje o ime­no­va­nju Sa­vje­ta za re­for­mu jav­ne upra­ve, na či­jem če­lu će bi­ti pot­pred­sjed­nik Vla­de za po­li­tič­ki si­stem, unu­tra­šnju i vanj­sku po­li­ti­ku Zo­ran Pa­žin. Čla­no­vi su mi­ni­star jav­ne upra­ve Su­za­na Pri­bi­lo­vić, mi­ni­stri fi­nan­si­ja i evrop­skih in­te­gra­ci­ja Dar­ko Ra­du­no­vić i Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Vla­de Na­ta­ša Pe­šić, pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Za­jed­ni­ce op­šti­na Alek­san­dar Bog­da­no­vić, di­rek­tor Upra­ve za ka­dro­ve Sve­tla­na Vu­ko­vić, a pred­stav­ni­ci NVO sek­to­ra su Bi­lja­na Pa­po­vić i Ste­vo Muk.
M.S.

Ja­ča­će sa­rad­nju
Rek­tor Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re Rad­mi­la Voj­vo­dić i rek­tor Uni­ver­zi­te­ta u No­vom Sa­du Du­šan Ni­ko­lić pot­pi­sa­li su Spo­ra­zum o sa­rad­nji, či­ji je cilj pro­mo­vi­sa­nje me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje i una­pre­đe­nje za­jed­nič­kih in­te­re­sa u obla­sti vi­so­kog obra­zo­va­nja i is­tra­ži­va­nja.
– Zna­čaj ovog spo­ra­zu­ma ni­je sa­mo u na­šem uni­ver­zi­tet­skom za­jed­ni­štvu, već i u ja­ča­nju re­gi­o­nal­ne in­ter­u­ni­ver­zi­tet­ske sa­rad­nje i na­še ukup­ne kon­ku­rent­no­sti na Za­pad­nom Bal­ka­nu i pre­ma Evro­pi – ka­za­la je Voj­vo­di­će­va.
Ona sma­tra da je spo­ra­zum sa Uni­ver­zi­te­tom u No­vom Sa­du va­žan, na­vo­de­ći da će UCG, u raz­voj­nom smi­slu, bi­ti ve­o­ma zna­čaj­na is­ku­stva i re­fe­ren­ce ko­je ima no­vo­sad­ski Uni­ver­zi­tet kao li­der u re­gi­o­nu po ino­va­tiv­no­sti, tran­sfe­ru zna­nja, po­ve­zi­va­nja sa pri­vre­dom i dru­štvom.
M.S.

Sti­pen­di­je za stu­di­je u Grč­koj
Mi­ni­star­stvo pro­svje­te sa­op­šti­lo je da je ras­pi­san kon­kurs za do­dje­lu sti­pen­di­ja za osnov­ne i post­di­plom­ske stu­di­je u Grč­koj. Za osnov­ne stu­di­je sti­pen­di­sta sti­če pra­vo na po­ha­đa­nje jed­no­go­di­šnjeg kur­sa grč­kog je­zi­ka, 700 eura za ini­ci­jal­ne tro­ško­ve i mje­seč­ni grant od 368 eura, bes­plat­nu ško­la­ri­nu, knji­ge i osnov­no zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje. Iste be­ne­fi­ci­je ima­ju i kan­di­da­ti za post­di­plom­ske stu­di­je.
In­for­ma­ci­je o po­treb­noj do­ku­men­ta­ci­ji do­stup­ne su na saj­tu mi­ni­star­stva.M.S.

Udo­mi­te lju­bim­ca
NVO sPas će u sri­je­du 5. ju­la u 20 sa­ti na pla­tou is­pred klu­ba Bo­ća­ra odr­ža­ti ve­li­ku ak­ci­ju jav­nog udo­mlja­va­nja ku­či­ća i ma­či­ća i pri­ku­plja­nja po­mo­ći za ne­zbri­nu­te ži­vo­ti­nje. Gra­đa­ni mo­gu da do­ni­ra­ju hra­nu, sta­ru ro­bu, či­ni­je, po­vo­ce, igrač­ke.
– Lju­bim­ci se udo­mlja­va­ju uz ugo­vor o od­go­vor­nom vla­sni­štvu ko­jim se udo­mi­telj oba­ve­zu­je da će bri­nu­ti o udo­mlje­noj ži­vo­ti­nji ka­ko na­la­že Za­kon o za­šti­ti do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja, i uz ko­ji ostva­ru­je pra­vo na 25 od­sto po­pu­sta u PVU Mon­tvet i 30 od­sto po­pu­sta u vet am­bu­la­nti K9. NVO Sun­čev ku­tak će pri­pre­mi­ti bo­gat i za­ni­mljiv pro­gram za naj­mla­đe po­sje­ti­o­ce ak­ci­je – sa­op­šte­no je iz NVO sPas.M.S.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"