Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-07-02 TUŽILAŠTVO U ODGOVORU USTAVNOM SUDU TEŠKO OPTUŽILO PRIPADNIKE SPECIJALNE JEDINICE
Lažni izvještaj potpisala 54 sajovca
Snimak iz „Zlatarske ulice” prije dvije godine Lažni izvještaj potpisala 54 sajovca Radosav Lješković je dostavio izvještaj sa neistinitom sadržinom Centru bezbjednosti Podgorica 2. novembra 2015. godine na dalje postupanje, iako je znao da su određeni pripadnici SAJ-a u sva tri slučaja nezakonito primijenili sredstva prinude, te im tako omogućio da ne budu otkriveni – navelo je podgoričko Osnovno državno tužilaštvo
Su­spen­do­va­ni ko­man­dant Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ) Ra­do­sav Lje­ško­vić i 54 pri­pad­ni­ka te je­di­ni­ce po­li­ci­je pot­pi­sa­li su za­jed­nič­ki iz­vje­štaj o upo­tre­bi si­le pre­ma gra­đa­ni­ma u ok­to­bru 2015. go­di­ne i ta­kav do­ku­ment s ne­i­sti­ni­tim sa­dr­ža­jem do­sta­vi­li su pod­go­rič­kom Cen­tru bez­bjed­no­sti. To je Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (ODT) u Pod­go­ri­ci na­ve­lo u od­go­vo­ru Ustav­nom su­du na ustav­nu žal­bu pod­ni­je­tu zbog ne­dje­lo­tvor­ne is­tra­ge tog or­ga­na u slu­ča­ju po­li­cij­ske tor­tu­re nad gra­đa­ni­ma na­kon pro­te­sta De­mo­krat­skog fron­ta (DF) 24. ok­to­bra pri­je dvi­je go­di­ne.
U od­go­vo­ru na ustav­nu žal­bu na­vo­di se da je ODT uči­nio sve za­ko­nom do­zvo­lje­ne me­ha­ni­zme da spro­ve­de dje­lo­tvor­nu is­tra­gu u ovom slu­ča­ju. Ustav­nom su­du su pred­lo­ži­li da se ustav­na žal­ba od­bi­je kao ne­u­stav­na. Me­đu­tim, Ustav­ni sud je na ne­dav­noj sjed­ni­ci oci­je­nio da tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ja ni­je­su na dje­lo­tvo­ran na­čin is­tra­ži­li slu­ča­je­ve mu­če­nja gra­đa­na. I ustav­ne žal­be pre­tu­če­nih gra­đa­na su usvo­je­ne.
– I po­red broj­nih do­ka­znih rad­nji u iz­vi­đa­ju, ni­je­smo uspje­li da utvr­di­mo iden­ti­tet pri­pad­ni­ka SAJ-a ko­ji su upo­tri­je­bi­li si­lu u tzv. „Zla­tar­skoj uli­ci” u cen­tru Pod­go­ri­ce pre­ma pod­no­si­o­cu ustav­ne žal­be i nje­go­vom po­zna­ni­ku, za­tim kod Pri­vred­nog su­da pre­ma tri li­ca, te u Uli­ci Jo­va­na To­ma­še­vi­ća pre­ma jed­nom li­cu – na­vo­di se u od­go­vo­ru na ustav­nu žal­bu.
ODT je kon­sta­to­vao da je shod­no oba­ve­za­ma ko­man­dan­ta SAJ-a, od­re­đe­nim čla­nom 59, stav 1 i 2 Za­ko­na o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma i čl. 218 Pra­vil­ni­ka o na­či­nu oba­vlja­nja od­re­đe­nih po­li­cij­skih po­slo­va i pri­mje­ni o oba­vlja­nju tih po­slo­va, tu­ži­la­štvo op­tu­ži­lo ta­da­šnjeg ko­man­dan­ta SAJ-a Ra­do­sa­va Lje­ško­vi­ća.
– Op­tu­žnim ak­tom mu je sta­vlje­no na te­ret kri­vič­no dje­lo po­moć uči­ni­o­cu po­sli­je uči­nje­nog kri­vič­nog dje­la iz­vr­še­nog na na­čin što je po­mo­gao pri­pad­ni­ci­ma SAJ-a, kao uči­ni­o­ci­ma kri­vič­nih dje­la mu­če­nje i zlo­sta­vlja­nje, da ne bu­du ot­kri­ve­ni, iako je znao da su 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne u Pod­go­ri­ci pri­pad­ni­ci SAJ-a ne­za­ko­ni­to upo­tri­je­bi­li sred­stva pri­nu­de i na­ni­je­li te­ške tje­le­sne po­vre­de ošte­će­ni­ma. Su­prot­no na­ve­de­nim od­red­ba­ma, do­zvo­lio je da 54 pri­pad­ni­ka SAJ-a sa­či­ne za­jed­nič­ki iz­vje­štaj broj 229/15-64969 od 25. ok­to­bra 2015. o upo­tre­bi sred­sta­va pri­nu­de pre­ma ošte­će­nom iz Uli­ce Jo­va­na To­ma­še­vi­ća u Pod­go­ri­ci. Ma­da su bi­li du­žni da sa­či­ne po­je­di­nač­ne iz­vje­šta­je sa tač­nim na­vo­đe­njem svo­jih rad­nji i raz­lo­ga za pred­u­zi­ma­nje sred­sta­va pri­nu­de, kao i ime i pre­zi­me po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka ko­ji je upo­tri­je­bio si­lu, od­no­sno na­re­dio upo­tre­bu sred­sta­va pri­nu­de. Do­zvo­lio je da po­je­di­ni pri­pad­ni­ci, ko­ji su upo­tri­je­bi­li sred­stva pri­nu­de, uop­šte ne sa­či­ne iz­vje­šta­je o upo­tre­bi pri­nu­de pre­ma tri li­ca kod Pri­vred­nog su­da i dva li­ca u „Zla­tar­skoj uli­ci”. Ova­ko sa­či­njen iz­vje­štaj pot­pi­sao je on, a po­tom i osta­la 54 pri­pad­ni­ka, po­tvr­đu­ju­ći nje­go­vu sa­dr­ži­nu kao na­vod­no tač­nu, na­kon če­ga je iz­vje­štaj sa ne­i­sti­ni­tom sa­dr­ži­nom do­sta­vio Cen­tru bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca 2. no­vem­bra 2015. go­di­ne na da­lje po­stu­pa­nje, iako je znao da su od­re­đe­ni pri­pad­ni­ci SAJ-a u sva tri slu­ča­ja ne­za­ko­ni­to pri­mje­ni­li sred­stva pri­nu­de, na ko­ji na­čin im je omo­gu­ćio da ne bu­du ot­kri­ve­ni – uka­za­lo je tu­ži­la­štvo.
Da­lje su kon­sta­to­va­li da ni­je­su pred­u­zi­ma­li rad­nje pre­po­zna­va­nja za­to što su pre­tu­če­ni gra­đa­ni de­cid­no iz­ja­sni­li da ne mo­gu pre­po­zna­ti po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke ko­ji su ih tu­kli.
– Iz iz­ni­je­tih raz­lo­ga sma­tra­mo da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da su po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci na šte­tu pod­no­si­o­ca ustav­ne žal­be iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo zlo­sta­vlja­nje. Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci pred­u­ze­lo je sve mje­re i rad­nje za ko­je je ovla­šće­no ka­ko bi se taj do­ga­đaj u pot­pu­no­sti ra­svi­je­tlio. Me­đu­tim, na osno­vu pri­ba­vlje­nih do­ka­za, osim da se ra­di o pri­pad­ni­ci­ma SAJ-a, tu­ži­la­štvo ni­je mo­glo utvr­di­ti iden­ti­tet iz­vr­ši­o­ca. U kon­kret­nom slu­ča­ju, tu­ži­la­štvo je pred­u­ze­lo sve za­ko­nom do­zvo­lje­ne me­ha­ni­zme, pa ka­ko su iz­vr­ši­o­ci i da­lje osta­li ne­po­zna­ti, to je po­ku­ša­va­no pre­ko di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je i mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va da se utvr­di iden­ti­tet, jer je­di­no oni mo­gu u tom prav­cu da pru­že od­go­va­ra­ju­će in­fo­r­ma­ci­je – pi­še u od­go­vo­ru na ustav­nu žal­bu.
Ka­ko na­gla­ša­va­ju iz ODT-a, ot­kri­va­nje iz­vr­ši­o­ca kri­vič­nih dje­la – po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka od stra­ne tu­ži­o­ca bi­lo je na­ro­či­to one­mo­gu­će­no i zbog ne­po­sto­ja­nja iden­ti­fi­ka­ci­o­nih ozna­ka na uni­for­ma­ma po­li­ca­ja­ca.
A.O.


La­ga­nje bez po­sle­di­ca

Iako je Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo Pod­go­ri­ca kon­sta­to­va­lo da su ko­man­dant i 54 pri­pad­ni­ka SAJ-a do­sta­vi­li CB-u „iz­vje­štaj sa ne­i­sti­ni­tim sa­dr­ža­jem“, tu­ži­la­štvo ni­je po­kre­ta­lo po­stup­ke pro­tiv njih zbog to­ga, ni­ti je po­zna­to da je to uči­ni­lo Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va. Zbog pre­bi­ja­nja gra­đa­na osu­đen je je­di­no ta­da­šnji ko­man­dant SAJ-a Ra­do­sav Lje­ško­vić. On će u spu­škom za­tvo­ru pro­ve­sti pet mje­se­ci jer je po­mo­gao po­li­cij­skim slu­žbe­ni­ci­ma da osta­nu ne­i­den­ti­fi­ko­va­ni na­kon pre­bi­ja­nja gra­đa­na na pro­te­sti­ma u Pod­go­ri­ci. Ne­dav­no je Vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci po­tvr­di­lo pre­su­du po ko­joj je Lje­ško­vić ogla­šen kri­vim jer je svje­sno sa­krio iden­ti­tet sa­jo­va­ca ko­ji su bru­tal­no pre­bi­li gra­đa­ne na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja u Pod­go­ri­ci na­kon raz­bi­ja­nja pro­te­sta DF-a.
Pred Osnov­nim su­dom u Pod­go­ri­ci u to­ku je po­stu­pak pro­tiv sa­jo­va­ca Go­ra­na Ze­ja­ka i Bo­ra Gr­gu­ro­vi­ća, ko­ji su se „do­bro­volj­no“ pri­ja­vi­li da su tu­kli Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća na­kon raz­bi­ja­nja pro­te­sta ok­to­bra 2015.


Rok tri mje­se­ca

Ustav­ni sud ne­dav­no je usvo­jio ustav­ne žal­be gra­đa­na Mom­či­la Ba­ra­ni­na i Bra­ni­mi­ra Vuk­če­vi­ća, ko­je su sa­jov­ci pre­tu­kli u tzv. „Zla­tar­skoj uli­ci” u cen­tru Pod­go­ri­ce. Sud je utvr­dio da po­li­ci­ja i tu­ži­la­štvo ni­je­su spro­ve­li dje­lo­tvor­nu is­tra­gu. Tu­ži­la­štvu je na­lo­že­no da u ro­ku od tri mje­se­ca spro­ve­de br­zu i efi­ka­snu is­tra­gu i utvr­di ko je pre­tu­kao Ba­ra­ni­na i Vuk­če­vi­ća.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"