Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-07-02 VLADA USVOJILA IZMJENE ZAKONA O REGULARIZACIJI NEFORMALNIH OBJEKATA Primjena odložena za 31. decembar
Vla­da je utvr­di­la Pred­log iz­mje­na za­ko­na o re­gu­la­ri­za­ci­ji ne­for­mal­nih obje­ka­ta, ko­jim se pred­vi­đa po­mje­ra­nje po­čet­ka nje­go­ve pri­mje­ne za 31. de­cem­bar. Ovo je dru­gi put da se od­la­že pri­mje­na po­me­nu­tog ak­ta. Za­kon je pr­vo­bit­no tre­ba­lo da stu­pi na sna­gu 1. mar­ta ove go­di­ne, ali je Vla­da pred­lo­ži­la od­la­ga­nje nje­go­ve pri­mje­ne zbog pro­pa­log ten­de­ra za or­to-fo­to sni­ma­nje. Skup­šti­na je taj pred­log usvo­ji­la i pri­mje­na za­ko­na je od­lo­že­na za 31. jul.
U ras­pra­vi je ob­ja­šnje­no da se in­ten­ziv­no pri­pre­ma pred­log za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji ko­jim se te­ži us­po­sta­vlja­nju no­ve i sve­o­bu­hvat­ne po­li­ti­ke u obla­sti pla­ni­ra­nja i iz­grad­nje obje­ka­ta, uklju­ču­ju­ći i pi­ta­nje bes­prav­ne grad­nje.
Ta­ko­đe, or­to-fo­to sni­ma­nje, ko­je pred­vi­đa Za­kon o re­gu­la­ri­za­ci­ji ne­for­mal­nih obje­ka­ta, još ni­je po­če­lo, jer se ni­ko ni­je ja­vio na ten­der Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma (MORT) za iz­bor fir­me ko­ja će to ra­di­ti, dok je u to­ku pro­ce­du­ra za ras­pi­si­va­nje no­vog.
– Za po­tre­be iz­ra­de ko­sih or­to-fo­to sni­ma­ka za te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re, Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma je to­kom mar­ta ras­pi­sa­lo otvo­re­ni po­stu­pak jav­ne na­bav­ke. Pred­met­ni po­stu­pak je ob­u­sta­vljen jer ni­je do­sta­vlje­na ni­jed­na is­prav­na po­nu­da. Ras­pi­si­va­nje dru­gog ten­de­ra je u to­ku. Mi­ni­star­stvo ra­di sve što je u nje­go­voj mo­guć­no­sti da za­kon­sku pro­ce­du­ru spro­ve­de u pred­vi­đe­nom ro­ku – ra­ni­je je sa­op­šte­no za „Dan” iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, na čijem je čelu Pavle Radulović.
Ovim za­ko­nom, pre­ma ocje­ni Vla­de, tre­ba­lo bi da se ure­de uslo­vi i na­čin re­gu­la­ri­za­ci­je i le­ga­li­za­ci­je ne­for­mal­nih, od­no­sno „di­vljih” obje­ka­ta. U to spa­da­ju stam­be­ni, po­slov­ni i po­slov­no-stam­be­ni objek­ti, od­no­sno re­kon­stru­i­sa­ni dje­lo­vi po­sto­je­ćih zda­nja, te oni ko­ji su iz­gra­đe­ni bez do­zvo­le ili mi­mo gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Ovim za­ko­nom, u su­šti­ni, tre­ba­lo bi da se le­ga­li­zu­ju ne­le­gal­no sa­gra­đe­ni objek­ti.
U tom kon­tek­stu, or­to-fo­to sni­mak tre­ba, iz­me­đu osta­log, da da re­al­nu sli­ku o sta­nju i bro­ju ne­le­gal­nih obje­ka­ta u Cr­noj Go­ri. Pro­cje­ne su da je u Cr­noj Go­ri oko 100.000 bes­prav­no po­dig­nu­tih obje­ka­ta, a pro­blem „di­vlje” grad­nje eska­li­rao je u po­sled­njih 15 go­di­na.M.S.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"