Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-07-08 NIKŠIĆKI BIZNISMEN BLIZAK VLASTI POSLOVNO SE POVEZAO SA PARTNERIMA IZ IRANA Pejović osnovao avio-kompaniju Prema podacima iz centralnog registra privrednih subjekata, Pejović je kompaniju „Crna Gora ervejs” registrovao 30. maja i u njoj ima 51 odsto kapitala. Njegovi partneri u toj kompaniji su iz Irana. U pitanju su Ali Reza Atašzereh i Mohamed Kadivar, koji imaju po 24,5 odsto udjela. Kompanija je registrovana za vazdušni prevoz putnika, sa ukupnim kapitalom od jednog eura
Nik­šić­ki bi­zni­smen Ve­se­lin Pe­jo­vić osno­vao je avio-kom­pa­ni­ju „Cr­na Go­ra er­vejs” sa part­ne­ri­ma iz Ira­na. On je ju­če, ka­ko sa­zna­je „Dan”, od Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo (ACV) do­bio ser­ti­fi­kat za oba­vlja­nje va­zdu­ho­plov­nih ope­ra­ci­ja (AOC), od­no­sno po­treb­nu do­zvo­lu za le­tje­nje. Po­tvr­du ove in­for­ma­ci­je po­ku­ša­li smo da do­bi­je­mo od di­rek­to­ra ACV-a Dra­ga­na Đu­ro­vi­ća i Pe­jo­vi­ća, ali pr­vi se ni­je ja­vljao, dok je dru­gi pre­ko oso­be za­du­že­ne za me­di­je u Uni­pro­mu ka­zao da ne od­go­va­ra na pi­ta­nja „Da­na” i da će in­for­ma­ci­ja bi­ti ob­ja­vlje­na na por­ta­lu An­te­ne M.
Ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je „Dan” kon­tak­ti­rao sa vla­sni­kom „Uni­pro­ma”, na tom por­ta­lu je ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja da je Pe­jo­vić osno­vao avio-kom­pa­ni­ju sa ci­ljem da mak­si­mal­no is­ko­ri­sti ka­pa­ci­te­te svo­jih ho­te­la „Ta­ra”, „Bu­dva” i „Zi­ja”. Na­ve­de­no je i da je u to­ku pri­pre­ma do­ku­men­ta­ci­je neo­p­hod­ne za po­če­tak ozbilj­nog ra­da.
Pre­ma po­da­ci­ma iz cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, Pe­jo­vić je avio-kom­pa­ni­ju re­gi­stro­vao 30. ma­ja i u njoj ima 51 od­sto ka­pi­ta­la. Nje­go­vi part­ne­ri u toj kom­pa­ni­ji su iz Ira­na. U pi­ta­nju su Alire­za Ataš­ze­reh i Mo­ha­med Ka­di­var, ko­ji ima­ju po 24,5 od­sto udje­la. Kom­pa­ni­ja je re­gi­stro­va­na za va­zdu­šni pre­voz put­ni­ka, sa ukup­nim ka­pi­ta­lom od jed­nog eura.
Atašzereh, ko­ji ima du­go­go­di­šnje is­ku­stvo u avio-sa­o­bra­ća­ju, bi­će iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je. Pre­ma pi­sa­nju pod­go­rič­kog por­ta­la, Iran je pre­po­znat kao po­ten­ci­jal­no in­te­re­sant­no tr­ži­šte, a no­vo­o­sno­va­na kom­pa­ni­ja će olak­ša­ti do­la­zak go­sti­ju iz te dr­ža­ve i re­gi­o­na Sred­njeg is­to­ka.
„Mon­te­ne­gro­er­lajnz” je ra­ni­je pla­ni­rao čar­ter-le­to­ve do Te­he­ra­na.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, Pe­jo­vi­će­va kom­pa­ni­ja će iz­najm­lji­va­ti avi­on „air­bus 320” sa 150 sje­di­šta, či­ji mje­seč­ni na­jam ko­šta oko 300 hi­lja­da.
Pe­jo­vić je vla­snik „Uni­pro­ma”, fir­me ko­ja je ku­pi­la imo­vi­nu Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma (KAP) i Rud­ni­ka bok­si­ta, ali još ni­je is­pla­ti­la ku­po­pro­daj­nu ci­je­nu. Upr­kos to­me, omo­gu­će­no joj je da, shod­no ugo­vo­ru o po­slov­no-teh­nič­koj sa­rad­nji, or­ga­ni­zu­je pro­i­zvod­nju u tim pred­u­ze­ći­ma.
Pe­jo­vić je za KAP po­nu­dio 28 mi­li­o­na, ali je osta­lo da is­pla­ti još ne­ko­li­ko mi­li­o­na, dok je za Bok­si­te po­nu­dio 5,39 mi­li­o­na.
D.M.


PRI­ZNA­NjE ZA NIK­ŠIĆ­KO PRED­U­ZE­ĆE
Komp ko­merc naj­kom­pa­ni­ja

Spe­ci­jal­ni ži­ri Evrop­ske ne­za­vi­sne agen­ci­je za iz­bor i pro­mo­ci­ju naj­u­spje­šni­jih po­slov­nih lju­di i kom­pa­ni­ja do­di­je­lio je na ce­re­mo­ni­ji u Sa­ra­je­vu na­gra­du nik­šić­koj kom­pa­ni­ji Komp ko­merc kao naj­kom­pa­ni­ji, a nje­nom vla­sni­ku Ran­ku Jo­vo­vi­ću kao naj­me­na­dže­ru.
– Ova na­gra­da je od ve­li­kog zna­ča­ja, ne sa­mo za kom­pa­ni­ju Komp ko­merc, već i za Cr­nu Go­ru, jer de­fi­ni­tiv­no po­ka­zu­je da se u kva­li­tet­nom po­slov­nom am­bi­jen­tu mo­gu raz­vi­ja­ti pri­vred­ni su­bjek­ti ko­ji će bi­ti ne sa­mo kon­ku­rent­ni uče­sni­ci u tr­ži­šnoj utak­mi­ci, već i po­kre­ta­či raz­voj­nih pro­je­ka­ta ko­ji će da­ti zna­ča­jan do­pri­nos još bo­ljoj in­te­gra­ci­ji re­gi­o­nal­nog tr­ži­šta – sa­op­šti­li su iz te kom­pa­ni­je.
Osim Komp ko­mer­ca, ova na­gra­da je do­di­je­lje­na i Na­ci­o­nal­noj tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji i di­rek­to­ri­ci Želj­ki Ra­dak Ku­ka­vi­čić.
Na­gra­de „Naj­me­na­džer” i „Naj­kom­pa­ni­ja“ do­dje­lju­ju se is­tak­nu­tim po­je­din­ci­ma i fir­ma­ma ko­ji bi­lje­že iz­van­red­ne re­zul­ta­te u bi­zni­su.
D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"