Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-07-08 GP URA ĆE TRAŽITI OD VLADE DA MIJENJA STATUT MONTEPUTA
Direktori da vrate bonuse, Nurković da podnese ostavku
Konatar Direktori da vrate bonuse, Nurković da podnese ostavku Pozivamo Vladu da ne usvoji informaciju o isplati bonusa menadžmentu Monteputa i da donese odluku da se taj novac vrati u državni budžet, a ministra saobraćaja Osmana Nurkovića da podnese ostavku iz moralnih razloga jer je na sjednici Vlade sam predložio i glasao za odluku kojom je omogućeno da dobije direktorski bonus – kazao je Konatar
Od­lu­ka Od­bo­ra di­rek­to­ra Mon­te­pu­ta o is­pla­ti bo­nu­sa u tre­nu­ci­ma ka­da dr­ža­va spro­vo­di mje­re šted­nje, ka­da se po­ve­ća­va­ju PDV i ak­ci­ze, ka­da se uki­da­ju na­kna­de za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce, ne­pri­hva­tlji­va je za Gra­đan­ski po­kret URA. Oni će zbog to­ga sle­de­će sed­mi­ce upu­ti­ti zva­ni­čan za­htjev Vla­di za pro­mje­nu od­lu­ke o osni­va­nju i sta­tu­tu Mon­te­pu­ta, ka­ko bi se od­lu­ke o is­pla­ti bo­nu­sa spri­je­či­le u bu­duć­no­sti.
– GP URA po­zi­va Vla­du da ne usvo­ji in­for­ma­ci­ju o is­pla­ti bo­nu­sa me­nadž­men­tu Mon­te­pu­ta i da, u skal­du sa mje­ra­ma šted­nje i fi­skal­ne stra­te­gi­je, do­ne­se od­lu­ku da se taj no­vac vra­ti u dr­žav­ni bu­džet ili da osta­ne u tom dr­žav­nom pred­u­ze­ću. Mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja Osma­na Nur­ko­vi­ća po­zi­va­mo da pod­ne­se ostav­ku iz mo­ral­nih raz­lo­ga jer je na sjed­ni­ci Vla­de 25. ma­ja sam pred­lo­žio i gla­sao za od­lu­ku ko­jom je, iz­me­đu osta­log, omo­gu­će­no da i on do­bi­je di­rek­tor­ski bo­nus – ka­zao je pot­pred­sjed­nik GP URA Mi­loš Ko­na­tar na ju­če­ra­šnjoj pres-kon­fe­ren­ci­ji.
Od­bor di­rek­to­ra Mon­te­pu­ta je ne­dav­no do­nio od­lu­ku da di­rek­to­ri­ma i rad­ni­ci­ma po­di­je­li 101 hi­lja­du eura. Di­rek­to­ri su do­bi­li bo­nu­se od 2.840 eura, a me­đu nji­ma su i sa­da­šnji mi­ni­stri Nur­ko­vić i Ke­mal Pu­ri­šić, ko­ji su do de­cem­bra bi­li u Mon­te­pu­tu.
Ko­na­tar je sa­op­štio da će URA tra­ži­ti iz­mje­nu čla­na 13 od­lu­ke o osni­va­nju ka­ko bi, umje­sto sa­da­šnje od­red­be da od­bor di­rek­to­ra pred­la­že Vla­di na­čin po­dje­le pro­fi­ta, bi­lo pre­ci­zi­ra­no da od­bor di­rek­to­ra sa­mo oba­vje­šta­va Vla­du o ostva­re­nom pro­fi­tu i po­slo­va­nju.
– Pred­lo­ži­će­mo i no­vi član 13a, ko­jim bi se de­fi­ni­sa­lo da ci­je­la ne­to do­bit kom­pa­ni­je, iz­u­zev za­ko­nom de­fi­ni­sa­nih re­zer­va­ci­ja i oba­ve­za po ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru, pred­sta­vlja pri­hod dr­žav­nog bu­dže­ta – re­kao je Ko­na­tar.
Tra­ži­će, ka­ko je do­dao, i da se bri­še stav ko­ji omo­gu­ća­va od­bo­ru di­rek­to­ra da se­bi di­je­li bo­nu­se, kao i da se mje­seč­na na­kna­da od­bo­ru di­rek­to­ra pre­po­lo­vi, od­no­sno da njen iz­nos bu­de po­lo­vi­na pro­sječ­ne za­ra­de u Mon­te­pu­tu.
– To iz ra­lo­ga što je i mi­ni­star Nur­ko­vić pri­znao da čla­no­vi od­bo­ra di­rek­to­ra ne­ma­ju ne­ke na­ro­či­te oba­ve­ze osim da po ne­ko­li­ko pu­ta go­di­šnje pri­su­stvu­ju sjed­ni­ca­ma – sa­op­štio je pot­pred­sjed­nik GP URA.
On je is­ta­kao da Vla­da na sjed­ni­ci mo­že da usvo­ji iz­mje­ne sta­tu­ta Mon­te­pu­ta.
– Iz­mje­ne od­lu­ke o osni­va­nju i sta­tu­ta Mon­te­pu­ta neo­p­hod­no je usvo­ji­ti što pri­je, s ob­zi­rom da Mon­te­put za dvi­je go­di­ne, tač­ni­je za 20 mje­se­ci, tre­ba da pre­u­zme di­o­ni­cu auto­pu­ta Smo­ko­vac– Ma­te­še­vo, ako bu­de za­vr­še­na u pred­vi­đe­nom ro­ku. Ja­sno je da su neo­p­hod­ne do­dat­ne mje­re kon­tro­le tro­še­nja nov­ca od na­pla­te pu­ta­ri­ne ka­ko bi se sva­ki euro pri­ho­da ko­ri­stio za vra­ća­nje ka­ma­ta kre­di­ta za grad­nju di­o­ni­ce auto­pu­ta, a za pu­ne če­ti­ri go­di­ne i ra­te za glav­ni­cu kre­di­ta, ka­ko bi te­ku­ći bu­džet bio što ma­nje op­te­re­ćen – ka­zao je Ko­na­tar.
U GP URA su uvje­re­ni da se ovim iz­mje­na­ma šti­te in­te­re­si gra­đa­na i dr­ža­ve, pa je Ko­na­tar po­zvao Vla­du da ih pri­hva­ti u skla­du sa mje­ra­ma šted­nje i ci­lje­vi­ma fi­skal­ne stra­te­gi­je.
– Cilj GP URA je da se sav pro­fit pred­u­ze­ća ko­je osni­va dr­ža­va vra­ti u jav­ni bu­džet, a ne da se ostva­re­ni pro­fit di­je­li me­đu ru­ko­vo­di­o­ci­ma, kao što je to sa­da slu­čaj u Mon­te­pu­tu – na­gla­sio je Ko­na­tar.D.M.


Sport­skim eki­pa­ma 360 hi­lja­da

Ko­na­tar je ka­zao i da se na­me­će pi­ta­nje za­što od­bor di­rek­to­ra Mon­te­pu­ta u tre­nut­ku ka­da Vla­da sve gra­đa­ne za­du­žu­je za iz­grad­nju auto­pu­ta ogor­man no­vac di­je­li pri­vi­le­go­va­nim sport­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Mon­te­put je od do­bi­ti po­di­je­lio 360 hi­lja­da KK Bu­duć­nost, KK Mo­ra­nr, RK Lov­ćen i Cr­no­gor­skom olim­pij­skom ko­mi­te­tu.
– U od­lu­ci o po­dje­li do­bi­ti sa­mo pi­še ko­li­ko se da­je, ali ne i zbog če­ga. Za­ko­nom o spor­tu je pred­vi­đe­no da dr­ža­va sport fi­nan­si­ra na jav­nom kon­kur­su na osno­vu pro­gra­ma sport­skih or­ga­ni­za­ci­ja i kri­te­ri­ju­ma pra­vil­ni­ka. Zbog to­ga ne­ma ni­ka­kve po­tre­be da se pri­vi­le­go­va­nim klu­bo­vi­ma di­je­li no­vac od Mon­te­pu­ta – re­kao je Ko­na­tar i pod­sje­tio da je Nur­ko­vić u uprav­nom od­bo­ru KK Bu­duć­nost.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"