Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-07-07 VDT IZDAO OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO DA SE POSLANIKU DF-A NE ODREĐUJE PRITVOR
Medojevića neće hapsiti
Medojević napustio Skupštinu nakon sedam dana Medojevića neće hapsiti
Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić iz­dao je oba­ve­zu­ju­će uput­stvo spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću da po­sla­ni­ku De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću ne od­re­đu­je pri­tvor.
– U uput­stvu se na­vo­di da, ima­ju­ći u vi­du da se mje­ra pri­tvo­ra od­re­đu­je sa­mo u iz­u­zet­nim slu­ča­je­vi­ma i da mo­ra bi­ti uvi­jek oprav­da­na ka­da je to neo­p­hod­no ra­di ne­sme­ta­nog vo­đe­nja po­stup­ka, kao i pret­po­stav­ku ne­vi­no­sti i pret­po­stav­ku u ko­rist slo­bo­de, u kon­kret­nom slu­ča­ju ne tre­ba pred­la­ga­ti od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra pro­tiv N.M., ka­ko bi se bez po­sto­ja­nja raz­lo­ga iz čla­na175 Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku iz­bje­gla neo­d­go­va­ra­ju­ća pri­mje­na mje­re pri­tvo­ra jer se, shod­no Usta­vu Cr­ne Go­re, Za­ko­ni­ku o kri­vič­nom po­stup­ku i me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma, pri­tvor pri­mje­nju­je sa­mo ka­da je stro­go neo­p­ho­dan i ka­da pred­sta­vlja kraj­nju mje­ru – ob­ja­vlje­no je na saj­tu tu­ži­la­štva.
Is­ti­če se da se, po po­tre­bi i mo­guć­no­sti, mo­gu ko­ri­sti­ti al­ter­na­tiv­ne mje­re u ci­lju obez­bje­đe­nja pri­su­stva okri­vlje­nog, spre­ča­va­nja i ome­ta­nja po­stup­ka, za­šti­te svje­do­ka i dru­gim slu­ča­je­vi­ma.
Na­kon što je ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja o iz­da­va­nju oba­ve­zu­ju­ćeg uput­stva, Me­do­je­vić je sa ko­le­ga­ma iz DF-a na­pu­stio zgra­du Skup­šti­ne, u ko­joj su bo­ra­vi­li se­dam da­na. Oni su na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re po­ru­či­li da je je­din­stvo pra­vi put za oslo­ba­đa­nje Cr­ne Go­re.
Me­do­je­vić je za­hva­lio ko­le­ga­ma iz Fron­ta, ko­ji su, ka­ko je na­veo, po­ka­za­li da u Cr­noj Go­ri po­sto­je lju­di ko­ji su sprem­ni na žr­tvu.
– Ovi lju­di ni­je­su ču­va­li me­ne, već Cr­nu Go­ru od gra­đan­skog ra­ta. Opa­sno je to što tu­ži­lac ne po­stu­pa po za­ko­nu, već na ba­zi lič­nih fru­stra­ci­ja. Po­zi­va­mo sve da se ugle­da­ju na pri­mjer DF-a, da po­ka­že­mo da se jed­nom dik­ta­to­ru mo­ra re­ći do­sta. Že­lim da za­hva­lim svim gra­đa­ni­ma na po­dr­šci, me­di­ji­ma ko­ji su pra­ti­li si­tu­a­ci­ji i mi­tro­po­li­tu Am­fi­lo­hi­ju. Po­ka­za­li smo ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je ko­ji je put za oslo­ba­đa­nje Cr­ne Go­re. Do­šlo je vri­je­me za pro­mje­ne. Mir i sta­bil­nost je­su va­žne vri­jed­no­sti sva­kog dru­štva, ali je slo­bo­da im­pe­ra­tiv. Mir i sta­bil­nost po­sto­je i u dik­ta­tu­ra­ma, ali ta­mo ni­ko ne smi­je da se ču­je – ka­zao je Me­do­je­vić, ko­ji je na­ja­vio da će se oda­zva­ti po­zi­vu za sa­slu­ša­nje u svoj­stvu okri­vlje­nog uko­li­ko ga do­bi­je.
Član pred­sjed­ni­štva DF-a An­dri­ja Man­dić oci­je­nio je da su za­jed­ni­štvom i so­li­dar­no­šću po­ka­za­li ka­ko se tre­ba bo­ri­ti za slo­bo­du u Cr­noj Go­ri.
– Si­gur­no su ne­ki iz re­ži­ma mi­sli­li da će dio Fron­ta od­u­sta­ti od po­dr­ške Me­do­je­vi­ću, ona­ko ka­ko su oni po­na­ša­li u slu­ča­ju Ma­ro­vi­ća. Že­lim da če­sti­tam Me­do­je­vi­ću na do­sto­jan­stve­nom i hra­brom dr­ža­nju. Ape­lu­jem na pra­vo­sud­ne or­ga­ne da iz pri­tvo­ra pu­ste ne­vi­ne lju­de. Taj pri­tvor je po­stao sred­stvo u ru­ka­ma jed­nog sa­di­ste. Po­zi­vam ih da oslo­bo­de te lju­de, od ko­jih su ne­ki već osam mje­se­ci u pri­tvo­ru. Isto­vre­me­no, na slo­bo­di su mno­gi kri­mi­nal­ci i ubi­ce – is­ta­kao je Man­dić.
Ka­ko je do­dao, DF že­li da ra­di sa svi­ma iz opo­zi­ci­je ka­ko bi pro­mi­je­ni­li Cr­nu Go­ru.
– Ako se pri­ti­sak na­sta­vi, to ne­će bi­ti do­bro ni za ko­ga. Mo­ra­mo da pro­na­đe­mo na­čin ka­ko bi­smo funk­ci­o­ni­sa­li kao nor­mal­no dru­štvo. Da­nas smo vi­dje­li da ni po­sli­je osam da­na Me­do­je­vić ni­je po­ni­žen, ali se u pri­tvo­ru na­la­ze mno­gi ko­ji po­ni­ža­va je­dan čo­vjek – re­kao je Man­dić.
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo te­re­ti Me­do­je­vi­ća za kri­vič­no dje­lo stva­ra­nja kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je u ci­lju pra­nja nov­ca.V.R.


Spe­ci­jal­ci pi­što­lje da po­ka­zu­ju pred kri­mi­nal­ci­ma

Funk­ci­o­ne­ri DF-a za­hva­li­li su gra­đa­ni­ma na po­dr­šci, ali i skup­štin­skom obez­bje­đe­nju sa ko­jim su se „dru­ži­li“ pret­hod­nih se­dam da­na.
– Onim pri­pad­ni­ci­ma spe­ci­jal­ne po­li­ci­je ko­ji su ov­dje do­la­zi­li i po­ka­zi­va­li pi­što­lje po­ru­ču­jem da to tre­ba da ra­de ta­mo gdje su kri­mi­nal­ci. Ov­dje su bo­ra­vi­li ča­sni i po­šte­ni lju­di – ka­zao je Ne­boj­ša Me­do­je­vić.
Po­sla­ni­ci DF-a su u par­la­men­tu bo­ra­vi­li od pro­šlog če­tvrt­ka, ka­da je ski­nut imu­ni­tet Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću.


Ko­rak ka zdra­vi­joj po­li­tič­koj kli­mi

So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP) i Gra­đan­ski po­kret URA oci­je­ni­li su da je oba­ve­zu­ju­će uput­stvo Ivi­ce Stan­ko­vi­ća ko­jim je za­tra­žio da se Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću ne od­re­đu­je pri­tvor za­ko­ni­to i oče­ku­ju da će ima­ti po­zi­tiv­ne po­li­tič­ke re­per­ku­si­je. Iz DPS-a se ni­je­su ogla­ša­va­li, dok u Hr­vat­skoj gra­đan­skoj ini­ci­ja­ti­vi, čla­ni­ci vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, is­ti­ču da sva­ko tre­ba da ra­di svoj po­sao.
So­ci­jal­de­mo­kra­te su sa­op­šti­le da po­štu­ju auto­nom­ne od­lu­ke tu­ži­lač­ke vla­sti i da ne­ma­ju po­se­ban ko­men­tar.
Funk­ci­o­ner SDP-a Ivan Vu­jo­vić ka­zao je za TVCG da vi­jest iz Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ni­je do­bra za one ko­ji že­le po­dje­le i ten­zi­je u Cr­noj Go­ri.
–Sma­tra­mo da će ova od­lu­ka po­zi­tiv­no i bla­go­tvor­no uti­ca­ti na sni­ža­va­nje po­li­tič­kih ten­zi­ja, i to je do­bra vi­jest za sve gra­đa­ne Cr­ne Go­re, ko­ji že­le mir, sta­bil­nost i zdra­vu po­li­tič­ku kli­mu. Oče­ku­jem da će tu­ži­la­štvo na­kon ovo­ga po­če­ti da se ba­vi krup­nim afe­ra­ma, što tra­ži EU, a to je spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je na vi­so­kom ni­vou – re­kao je Vu­jo­vić.
Čle­nik GP URA Dri­tan Aba­zo­vić uka­zu­je da je VDT ovo uput­stvo mo­gao da iz­da i pr­vi dan na­kon ski­da­nja imu­ni­te­ta.
– Ko­le­ga Me­do­je­vić je mo­gao, da ta­ko ka­žem, da se bra­ni sa slo­bo­de bez ika­kvog po­di­za­nja ten­zi­ja – ka­zao je Aba­zo­vić.
Port­pa­rol So­ci­jal­de­mo­kra­ta Ste­fan Šu­šter na­veo je da će u toj par­ti­ji, kao i do­sad, po­što­va­ti auto­no­mi­ju sva­kog or­ga­na vla­sti, a po­seb­no tu­ži­la­štva, uz na­po­me­nu da sva­ko sno­si od­go­vor­nost za svo­je po­stup­ke.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"