Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-07-08 VIŠI SUD POSTUPIO PO ZAHTJEVU GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA MILIVOJA KATNIĆA
Liderima Fronta uzeli pasoše
Mandić i Knežević Liderima Fronta uzeli pasoše Nakon jučerašnje odluke VDT-a, očigledno je kod Mila Đukanovića i njegovog poslušnika Milivoja Katnića eskalirao bijes i odmah se pristupilo „kontramjerama” i novim elementima progona, saopštilo je Predsjedništvo DF-a
Vi­ši sud od­u­zeo je, na za­htjev Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ko­jim ru­ko­vo­di Mi­li­vo­je Kat­nić, pa­so­še čla­no­vi­ma Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću. Iz tog opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za po­ru­či­li su da se „pro­gon DF-a u re­ži­ji Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i po­je­di­na­ca iz Vi­šeg su­da od­vi­ja ne­sma­nje­nom že­sti­nom i da je sta­nje ostra­šće­no­sti, mr­žnje i eks­tre­mi­zma u ko­je su za­pa­le ove oso­be iz­u­zet­no opa­sno za mir i sta­bil­nost u Cr­noj Go­ri”.
– Na­kon ju­če­ra­šnje od­lu­ke VDT-a, oči­gled­no je kod Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­vog po­slu­šni­ka Kat­ni­ća eska­li­rao bi­jes i od­mah se pri­stu­pi­lo „kon­tra­mje­ra­ma” i no­vim ele­men­ti­ma pro­go­na DF-a. De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta i njen li­der su već vi­še pu­ta u zad­njih par go­di­na iz­da­li i pro­da­li svo­je naj­bli­že sa­rad­ni­ke, po­put ne­ka­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka SCG Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, za ko­ga svi u Cr­noj Go­ri zna­ju da ni­je ve­ći kri­mi­na­lac od še­fa nje­go­ve par­ti­je i še­fo­vog bra­ta. Ra­ču­na­li su da taj ne­ča­sni duh iz­da­je, pro­da­je i ne­soj­lu­ka va­ži za sve u Cr­noj Go­ri. Iz­ne­na­đe­nje je bi­lo stra­šno ka­da su se su­o­či­li sa či­nje­ni­com da DF ni­je sa­mo ko­a­li­ci­ja raz­li­či­tih na­ci­o­nal­nih i po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, već da je struk­tu­ra ko­ja ima po­ro­dič­nu so­li­dar­nost i sna­žno sto­ji iza sva­kog svo­ga čla­na i sprem­ni su po sva­ku ci­je­nu da bra­ne čast i do­sto­jan­stvo – po­ru­če­no je iz Pred­sjed­ni­štva DF-a.
Ka­ko na­vo­de, „po­no­sni smo što smo iz­gra­di­li ta­kvo me­đu­sob­no po­što­va­nje i što ima­mo kon­kre­tan plan za us­po­sta­vlja­nje dru­ga­či­je Cr­ne Go­re, oslo­bo­đe­ne od ne­mo­ra­la, kri­mi­na­la, iz­da­je i ko­rup­ci­je”.
– U kon­tek­stu tog na­šeg pla­na pro­mje­na, li­de­ri DF-a An­dri­ja Man­dić, Ne­boj­ša Me­do­je­vić i Mi­lan Kne­že­vić ima­li su na­mje­ru da na­red­nih da­na po­sje­te naj­va­žni­je me­đu­na­rod­ne adre­se u Ber­li­nu, Bri­se­lu, Pa­ri­zu i Lon­do­nu, ka­ko bi sa­go­vor­ni­ke upo­zna­li sa du­bi­nom po­li­tič­ke kri­ze u Cr­noj Go­ri i dr­žav­nim te­ro­rom ko­ji cr­no­gor­ski re­žim vr­ši nad naj­ja­čom opo­zi­ci­o­nom gru­pa­ci­jom, DF-om. Li­de­ri DF-a su pri­je ovih su­sre­ta že­lje­li da po­sje­te Za­greb i na re­le­vant­nim adre­sa­ma oba­ve raz­go­vo­re ve­za­no za mon­ti­ra­ni dr­žav­ni udar, svje­do­ka sa­rad­ni­ka Sin­đu, kao i lik i dje­lo nje­go­vog na­lo­go­dav­ca ko­ji se la­žno pred­sta­vlja sa­mo kao spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac, iako nje­go­va bi­o­gra­fi­ja o nje­mu svje­do­či ne­što pot­pu­no su­prot­no od te va­žne dr­žav­ne funk­ci­je – sa­op­šti­li su iz Fron­ta.
Pre­ma nji­ho­vim in­for­ma­ci­ja­ma, po­da­tak da će pr­vi sa­sta­nak li­de­ra DF-a bi­ti u Za­gre­bu do­šao je do lju­di iz re­ži­ma i iza­zvao pra­vu po­met­nju i pa­ni­ku, na­ro­či­to kod Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i nje­go­vog še­fa Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji su na­lo­go­dav­ci i in­spi­ra­to­ri ove afe­re.
– Ni­je te­ško za­klju­či­ti zbog či­je ne­ča­sne pro­šlo­sti je Kat­nić to­li­ko za­bri­nut sa­stan­ci­ma ko­je su li­de­ri DF-a pla­ni­ra­li da odr­že na va­žnim me­đu­na­rod­nim adre­sa­ma, i za­to je tre­ba­lo na ova­kav, grub i po­dao na­čin to spri­je­či­ti. Sa­mo ne­ko ko je iz­gu­bio ve­zu sa re­al­no­šću i ko­me je dra­stič­no su­žen ni­vo ra­su­đi­va­nja mo­že po­mi­sli­ti da će ogra­ni­ča­va­njem kre­ta­nja i re­pre­siv­nim mje­ra­ma one­mo­gu­ći­ti da se utvr­di pu­na isti­na o po­je­din­ci­ma iz vr­ha pra­vo­su­đa i nji­ho­vim ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma – po­ru­ču­ju iz DF-a.
Op­tu­žni­com Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva za na­vod­ni po­ku­šaj dr­žav­nog uda­ra, osim Man­di­ća i Kne­že­vi­ća, te Man­di­će­vog vo­za­ča Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća, ob­u­hva­će­ni su Ru­si Edu­ard Ši­šma­kov i Vla­di­mir Po­pov kao i de­vet srp­skih dr­ža­vlja­na. Po­če­tak su­đe­nja za­ka­zan je za 19. jul.
– Po­što su­đe­nje za la­žni dr­žav­ni udar po­či­nje 19. ju­la, i ka­ko će bi­ti omo­gu­će­ni di­rekt­ni te­le­vi­zij­ski pre­no­si, Mi­li­vo­je Kat­nić će mo­ći pred ukup­nom cr­no­gor­skom jav­no­šću da po­ka­že na ka­kvim či­nje­ni­ca­ma po­či­va ova pod­la, smi­je­šna i mon­ti­ra­na po­li­tič­ka uj­dur­ma –za­klju­ču­ju iz DF-a. V.R.


Ho­će dr­ža­vu be­za­ko­nja

Li­de­ri De­mo­krat­skog fron­ta po­o­dav­no ži­ve u pa­ra­lel­noj re­al­no­sti, za ko­ju ima­ju ilu­zi­ju da su je sa­mi kre­i­ra­li, ne pri­zna­ju­ći ni se­bi da su naj­o­bič­ni­je lut­ke na kon­cu nji­ho­vih ino­stra­nih na­lo­go­da­va­ca i fi­nan­si­je­ra, po­ru­či­li su iz DPS-a. Nji­hov ku­ka­vič­luk se, ka­ko su na­gla­si­li iz DPS-a u re­a­go­va­nju, kri­je u čo­po­ru, oda­kle de­mon­stri­ra­ju si­le­džij­stvo ko­je zo­vu hra­bro­šću i na­vod­nom „bor­bom za prav­du”.
– Mi­sle da za njih ne po­sto­je ni za­ko­ni, ni Ustav, ni dr­ža­va, ni gra­đa­ni, ni in­sti­tu­ci­je. Od­go­vor­no­sti i do­sto­jan­stva sva­ka­ko ne­ma­ju. Me­do­je­vić, Man­dić, Kne­že­vić, Ra­du­no­vić, Bu­la­to­vić, Đu­ka­no­vić i eki­pa ho­će dr­ža­vu be­za­ko­nja. Oni iz­nad svih – to je mje­ra jed­na­ko­sti za ko­ju se na­vod­no za­la­žu. Va­ra­ju se ako mi­sle da su im je to omo­gu­ći­la oba­ve­zu­ju­ća uput­stva vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca. Nji­ma in­sti­tu­ci­je slu­že sa­mo kao ba­ri­ka­de, iz ko­jih se po­je­di­ni iz­vla­če pod okri­ljem no­ći, dok ju­na­ci po­put Me­do­je­vi­ća pre­stra­še­no i ne­po­mič­no če­ka­ju aber iz tu­ži­la­štva, da bi po­tom grak­nu­li pred ka­me­ra­ma o slo­bo­di i ju­na­štvu, o pro­go­nu i gra­đan­skim su­ko­bi­ma u ko­je bi da pre­tvo­re Cr­nu Go­ru. Za ko­ju se, ka­žu, bo­re – tvr­de u DPS-u.M.V.


Oče­ku­ju re­ak­ci­ju Sr­bi­je

Iz De­mo­krat­skog fron­ta is­ti­ču da od­u­zi­ma­nje pa­so­ša do­bi­ja po­seb­nu di­men­zi­ju či­nje­ni­com da se ova vr­sta tor­tu­re spro­vo­di nad srp­skim po­li­ti­ča­ri­ma iz Cr­ne Go­re, An­dri­jom Man­di­ćem i Mi­la­nom Kne­že­vi­ćem.
– Pred­sjed­ni­štvo DF-a oče­ku­je re­ak­ci­ju Sr­bi­je u ovom de­li­kat­nom na­ci­o­nal­nom i po­li­tič­kom, a ne pra­vo­sud­nom slu­ča­ju. Kao pr­vu mje­ru, oče­ku­je­mo da Od­bor za bez­bjed­nost Skup­šti­ne Sr­bi­je utvr­di či­nje­ni­ce ve­za­no za even­tu­al­ne zlo­u­po­tre­be dje­lo­va bez­bjed­no­snih struk­tu­ra Sr­bi­je u afe­ri dr­žav­ni udar od stra­ne bez­bjed­no­snih slu­žbi cr­no­gor­skog re­ži­ma – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.


Ko­na­tar: Spu­sti­ti ten­zi­je

Pot­pred­sjed­nik GP URA Mi­loš Ko­na­tar je ka­zao da je od­lu­ka Stan­ko­vi­ća da za­bra­ni hap­še­nje Me­do­je­vi­ća do­bar po­tez i da se po­li­tič­ke ten­zi­je mo­ra­ju spu­sti­ti.
– GP URA je ape­lo­vao da do­đe do ova­kvog rje­še­nja i da Specijalno državno tužilaštvo ne bu­de se­lek­tiv­no i da ne za­bo­ra­vlja „Li­men­ku” i „Te­le­kom” – re­kao je Ko­na­tar no­vi­na­ri­ma na­kon ju­če­ra­šnje pres kon­fe­ren­ci­je o Mon­te­pu­tu.D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"