Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-07-08 GORAN RADONJIĆ ZA „DAN” KAŽE DA VEĆINA U GLAVNOM ODBORU PODRŽAVA ZAHTJEV ZA ODRŽAVANJE SKUPŠTINE
Zaustavićemo sunovrat Demosa
Radonjić Zaustavićemo sunovrat Demosa Nagledali smo se lidera koji bi radije uništili svoju stranku nego bar malo uticaja podijelili sa saradnicima, smatra funkcioner Demosa
Ne ra­di se o su­ko­bu u De­mo­su, ni­ti o po­sto­ja­nju dvi­ju ili vi­še ta­ko­zva­nih „stru­ja”. Ra­di se o ini­ci­ja­ti­vi pri­stoj­nih i ozbilj­nih lju­di, is­kre­nih opo­zi­ci­o­na­ra, da na sta­tu­ta­ran na­čin za­u­sta­vi­mo su­no­vrat stran­ke i da kon­so­li­du­je­mo De­mos, ka­zao je za „Dan” funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Ra­do­njić. On je, go­vo­re­ći o to­me ka­ko je i za­što po­čeo su­kob u De­mo­su, sa­op­štio da se ne ra­di o su­ko­bu u De­mo­su, ni­ti o po­sto­ja­nju dvi­ju ili vi­še ta­ko­zva­nih „stru­ja”.
– Ra­di se o ini­ci­ja­ti­vi pri­stoj­nih i ozbilj­nih lju­di, is­kre­nih opo­zi­ci­o­na­ra, da na sta­tu­ta­ran na­čin za­u­sta­vi­mo su­no­vrat stran­ke i da kon­so­li­du­je­mo De­mos. Ti lju­di či­ne ve­ći­nu u glav­nom od­bo­ru i pred­sta­vlja­ju ogrom­nu ve­ći­nu član­stva i bi­ra­ča. Kao čla­no­vi i funk­ci­o­ne­ri ni­smo za­slu­ži­li da nas mje­se­ci­ma ni­ko ni ne in­for­mi­še, ka­mo­li kon­sul­tu­je, u ve­zi sa po­li­ti­kom De­mo­sa, i da u me­di­ji­ma sa­zna­je­mo o ak­tiv­no­sti­ma, pre­go­vo­ri­ma, ini­ci­ja­ti­va­ma u ko­ji­ma uče­stvu­je sa­mo je­dan čo­vjek i sa njim jed­na ma­la gru­pa. Šta tek re­ći o se­lek­tiv­nom po­zi­va­nju na sjed­ni­ce – sa­op­štio je Ra­do­njić za „Dan”.
Ka­ko je is­ta­kao, ta­kav pre­zir pre­ma ele­men­tar­nim de­mo­krat­skim, pa i mo­ral­nim, prin­ci­pi­ma, kao i pre­ma sa­mim čla­no­vi­ma sop­stve­ne stran­ke, za­i­sta je ne­do­pu­stiv.
– Po­sr­ta­nje je sa­mo na­sta­vlje­no na­kon na­ja­ve i for­mal­nog pod­no­še­nja ini­ci­ja­ti­ve za van­red­nu skup­šti­nu De­mo­sa. To­li­ko ne­i­sti­na i uvre­da, čak me­đu­sob­no kon­tra­dik­tor­nih, i to za­što, da bi se sa­ču­va­le funk­ci­je? Šta će im, i do ka­da? Če­mu? Da li ne­ko mi­sli da De­mos, ta­kav ka­kav je po­sled­njih mje­se­ci, ima ika­kvu per­spek­ti­vu? Na­ža­lost, na­gle­da­li smo se li­de­ra, i u Cr­noj Go­ri i u re­gi­o­nu, ko­ji bi ra­di­je uni­šti­li svo­ju stran­ku ne­go bar ma­lo uti­ca­ja po­di­je­li­li sa sa­rad­ni­ci­ma – oci­je­nio je Ra­do­njić.
Upi­tan da pro­ko­men­ta­ri­še tvrd­nje čel­ni­ka De­mo­sa Mi­o­dra­ga Le­ki­ća da su Ra­do­njić i Go­ran Da­ni­lo­vić pred­vo­di­li po­ku­šaj pu­ča u par­ti­ji, i da se „kroz bi­zar­ne, ana­kro­ne, an­ti­gra­đan­ske po­te­ze Ra­do­nji­ća, ko­ji su na­ni­je­li ve­li­ke šte­te stran­ci iz­nu­tra i spo­lja”, mo­gao na­zri­je­ti po­ku­šaj da se stvo­ri ne­ki no­vi pro­fil De­mo­sa, on je re­kao da to­me mo­že da po­za­vi­di ču­ve­ni „Mi­nut–dva”.
– Baš fi­no eti­ke­ti­ra­nje, na ni­vou. Da po­za­vi­di ču­ve­ni „Mi­nut–dva”. Ima to­ga još što do­la­zi iz te no­vo­or­ga­ni­zo­va­ne gru­pe, re­ci­mo – „ra­ni­je pla­ni­ra­no raz­bi­ja­nje”, „la­žna ob­ja­šnje­nja na te­re­nu”, „Ud­ba”. Sa­svim do­sled­no i u skla­du sa pro­kla­mo­va­nim prin­ci­pi­ma. Ne­do­sta­je još da smo an­ti­dr­žav­ni, opo­zi­ci­ja Cr­noj Go­ri i stra­ni pla­će­ni­ci. Mo­žda je osta­vlje­no za sle­de­ću fa­zu. Ne­ki iz­ra­zi bi, u či­ta­voj mu­ci, mo­gli bi­ti i sim­pa­tič­ni, kao „haj­duč­ka for­ma”, „pro­vin­cij­ska pred­sta­va”, ili go­vo­re­nje o op­se­si­ja­ma i o neo­stva­re­nim am­bi­ci­ja­ma. Kao ne­ko ko se pro­fe­si­o­nal­no ba­vi tu­ma­če­njem tek­sto­va, i zna, iz­me­đu osta­log, da stil je­ste sam čo­vjek, zgro­žen sam sli­kom o svi­je­tu i o lju­di­ma ko­ja iz­bi­ja iz ta­kvih sa­op­šte­nja, i, na­ro­či­to, rječ­ni­kom – is­ta­kao je Ra­do­njić.
Sa­mo so­bom, ka­ko je na­gla­sio, go­vo­ri naj­bo­lje o ne­vje­ro­vat­noj tran­sfor­ma­ci­ji ne­kih lju­di.
– O to­me još je­di­no pro­vin­ci­ja­li­zam je pi­ta­nje du­ha, ne lo­ka­ci­je. Ne­ko mo­že obi­ći či­tav svi­jet, sti­ći čak do Sva­zi­len­da, ali će ga sop­stve­ni kom­plek­si uvi­jek pra­ti­ti – ocje­nju­je Ra­do­njić.
Upi­tan ka­da bi mo­gla bi­ti odr­ža­na van­red­na skup­šti­na De­mo­sa, na ko­joj bi se bi­ra­lo no­vo ru­ko­vod­stvo stran­ke, on je re­kao da ra­ču­na da je stvar ri­je­še­na.
– Po­što je Le­kić jav­no re­kao ka­ko će se „lič­no za­lo­ži­ti” da van­red­na iz­bor­na skup­šti­na bu­de odr­ža­na što pri­je, ra­ču­nam da je stvar ri­je­še­na, i da se i on pri­dru­žio ve­ćin­skoj ini­ci­ja­ti­vi. Po­go­to­vo za­to što ne­ma po­tre­be da se „za­la­že”, s ob­zi­rom na ja­sne od­red­be sta­tu­ta – za­klju­čio je Ra­do­njić.
M.V.


Ide­a­li va­žni­ji od po­je­di­na­ca

Ka­ko je is­ta­kao Go­ran Ra­do­njić, ide­a­li slo­bo­de i de­mo­kra­ti­je iz­nad su bi­lo kog po­je­din­ca.
– Naj­va­žni­je je sa­da po­ru­či­ti ča­snim čla­no­vi­ma i sim­pa­ti­ze­ri­ma De­mo­sa da ple­me­ni­te ide­je na­še stran­ke vri­je­de da se za njih bo­ri­mo i da is­tra­je­mo u toj bor­bi! Ide­a­li slo­bo­de i de­mo­kra­ti­je iz­nad su bi­lo kog po­je­din­ca. Njih mo­ra­mo po­tvr­đi­va­ti, stal­no i is­traj­no, svo­jim dje­lo­va­njem – ka­zao je funk­ci­o­ner De­mo­sa.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"