Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-07-08 KOTORSKI I DANILOVGRADSKI ODBOR SOCIJALISTIČKE NARODNE PARTIJE POČELI PRIPREME ZA KONGRES
Damjanović nema pravo da ruši SNP
Kotorski SNP (arhivski snimak) Damjanović nema pravo da ruši SNP Niko nema pravo i nikome neće biti dozvoljeno da ruši budućnost SNP-a, naveli iz OO Socijalističke narodne partije Kotor
Iz Oppštin­skog od­bo­ra SNP Ko­tor tvr­de da je Alek­san­dar Da­mja­no­vić, ko­ji je do­bro­volj­no ili ne pri­stao da igra ka­ko DPS svi­ra, na­kon što je oteo po­sla­nič­ki man­dat SNP-u, sa­da umi­slio da pu­čem mo­že da ot­me i par­ti­ju. Ka­ko su ka­za­li u sa­op­šte­nju, Op­štin­ski od­bor So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Ko­tor, na sjed­ni­ci ko­joj je pri­su­stvo­vao 41 član, za­po­čeo je, na osno­vu od­lu­ka glav­nog od­bo­ra od 25. ju­na, ak­tiv­no­sti na re­a­li­za­ci­ji kon­kret­nih oba­ve­za u su­sret Osmom kon­gre­su SNP-a 13. av­gu­sta. U sa­op­šte­nju se is­ti­če da je OO SNP Ko­tor jed­no­gla­sno do­nio od­lu­ke o kri­te­ri­ju­mi­ma, bro­ju i na­či­nu iz­bo­ra pred­stav­ni­ka za Osmi kon­gres iz te op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je i dao pu­nu po­dr­šku po­li­ti­ci sta­bi­li­za­ci­je i ja­ča­nja par­ti­je ko­ju je utvr­dio glav­ni od­bor za­ka­zi­va­njem kon­gre­sa.
– Ni­ko ne­ma pra­vo i ni­ko­me ne­će bi­ti do­zvo­lje­no da ru­ši bu­duć­nost SNP-a. Po­seb­no ne „po­sla­ni­ku Pr­ve ban­ke”, ka­ko su mno­gi u jav­no­sti oka­rak­te­ri­sa­li Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća, a što je, na­ža­lost, vi­še pu­ta po­tvr­đe­no u prak­si. Zna­mo da je Da­mja­no­vi­ću stra­šno sme­ta­lo to što je SNP Ko­tor iza­šao sa­mo­stal­no na lo­kal­ne iz­bo­re, ko­ji su odr­ža­ni isto­vre­me­no sa par­la­men­tar­nim, i svo­jim re­zul­ta­tom po­ka­zao stvar­nu sna­gu SNP-a u ko­a­li­ci­ji Ključ, ko­ja je na­sta­la kao po­sle­di­ca ucje­ne Da­mja­no­vi­ća da će otvo­ri­ti ras­kol u par­ti­ji pred iz­bo­re uko­li­ko se ne uđe u tu ko­a­li­ci­ju – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju sa sjed­ni­ce ko­tor­skog SNP-a.
Ka­ko su po­ru­či­li, ko­li­či­na po­li­tič­kog, ali i ljud­skog li­ce­mjer­ja Da­mja­no­vi­ća naj­u­pe­ča­tlji­vi­je je is­ka­za­na ka­da je na dvi­je sjed­ni­ce Glav­nog od­bo­ra SNP-a, pred vi­še od 100 svje­do­ka, ne­ko­li­ko pu­ta po­no­vio da ne­će vi­še da bu­de po­sla­nik, ni­ti po­sla­nič­ki kan­di­dat a on­da je na sle­de­ćoj sjed­ni­ci, čim je za­ku­čio do­bro mje­sto na li­sti, bio pr­vi ko­ji je po­tr­čao da pot­pi­še iz­ja­vu o pri­hva­ta­nju kan­di­da­tu­re.
– Da­mja­no­vić se pred svje­do­ci­ma ta­ko­đe kleo da ni­kad vi­še ne­će bi­ti na is­toj li­sti sa Sr­đa­nom Mi­li­ćem, a on­da je tr­če­ći pri­hva­tio da mu kao dru­gi na li­sti ču­va le­đa. Sad je ja­sno da je Da­mja­no­vi­će­va ucje­na oko Klju­ča ra­đe­na iz vi­še raz­lo­ga – da se SNP-u na­pra­vi što ve­ća šte­ta, da se ucje­nom stig­ne do vi­so­ke po­zi­ci­je na li­sti, do­ko­pa po­sla­nič­kog man­da­ta i on­da ga ukra­de. Da­mja­no­vić, ko­ji je, do­bro­volj­no ili ne, pri­stao da igra ka­ko DPS svi­ra, na­kon što je oteo po­sla­nič­ki man­dat SNP-u, sa­da je umi­slio da pu­čem mo­že da ot­me i par­ti­ju. Taj film, me­đu­tim, ne­će gle­da­ti, bez ob­zi­ra na svu mo­gu­ću lo­gi­stič­ku po­dr­šku ko­ju do­bi­ja od di­je­la DPS-a i nji­ma bli­skih taj­ku­na – pi­še u sa­op­šte­nju.
Na­ve­li su da će is­kre­ni čla­no­vi SNP-a ko­ji su u par­ti­ji zbog ide­ja slo­bo­de, isti­ne, prav­de i so­li­dar­no­sti, a ne zbog bi­lo ka­kvih lič­nih in­te­re­sa, zna­ti da na kon­gre­su sta­ve tač­ku na na­mjer­no pra­vlje­nje šte­te SNP-u.
– Svje­sni to­ga, Da­mja­no­vić i nje­go­vi ma­lo­broj­ni sled­be­ni­ci se svim si­la­ma tru­de da spri­je­če odr­ža­va­nje Osmog kon­gre­sa. Ali, sve im je uza­lud. Čla­no­vi glav­nog od­bo­ra iz op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je Ko­tor po­ru­ču­ju ko­le­ga­ma, ko­ji­ma je po­sta­la na­vi­ka da pre­ko me­di­ja tra­že sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra, a da za­tim sa sjed­ni­ca po­bjeg­nu – ne uz­ne­ma­ri­vaj­te nas pi­smi­ma i mej­lo­vi­ma, ne­go po­ra­di­te na svom vas­pi­ta­nju. Tra­ži­li ste ostav­ku pred­sjed­ni­ka Sr­đa­na Mi­li­ća – pod­nio je ostav­ku, ali je vi sad ne pri­zna­je­te. Tra­ži­li ste glav­ni od­bor, ali kad je za­ka­zan – po­bje­gli ste sa sjed­ni­ce. Tra­ži­li ste kon­gres, ali sad kad je za­ka­zan – sve ra­di­te da mi­ni­ra­te nje­go­vo odr­ža­va­nje. Ko­ja je to mu­ka na vas – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Iz SNP-a je sa­op­šte­no da je od­bor par­ti­je u Da­ni­lov­gra­du, na osno­vu od­lu­ka glav­nog od­bo­ra, ot­po­čeo po­stu­pak pri­pre­ma za Osmi kon­gres. Za­ključ­ci su na sjed­ni­ci OO SNP Da­ni­lov­grad, ka­ko se na­vo­di, jed­no­gla­sno usvo­je­ni.
– OO SNP Da­ni­lov­grad, kao od­bor ko­ji se kroz or­ga­ne par­ti­je sna­žno pro­ti­vio ula­sku u ko­a­li­ci­ju Ključ i po­li­ti­ci tru­lih kom­pro­mi­sa, ko­ji su na­šu stran­ku do­ve­li u sta­nje u ko­jem se tre­nut­no na­la­zi, sma­tra da će Osmi kon­gres, po­red svih na­sto­ja­nja da se nje­go­vo odr­ža­va­nje spri­je­či, sva­kom u SNP od­re­di­ti mje­ru i mje­sto. SNP je sna­žan si­stem ko­ji je go­di­na­ma stva­rao na­rod, sa pra­vi­li­ma i pro­ce­du­ra­ma ko­je se mo­ra­ju po­što­va­ti, svi­đa­le se one ne­kom ili ne. Čla­no­vi i sim­pa­ti­ze­ri su mje­ra vri­jed­no­sti u SNP-u a ne po­je­din­ci i nji­ho­vi lič­ni in­te­re­si. OO SNP Da­ni­lov­grad je si­gu­ran da će par­ti­ja na­kon kon­gre­sa 13. av­gu­sta no­vom sna­gom na­sta­vi­ti je­di­nu istin­sku bor­bu za Cr­nu Go­ru po mje­ri svih nje­nih gra­đa­na, a ne bor­bu za pre­kom­po­zi­ci­ju na opo­zi­ci­o­noj sce­ni u ko­joj vlast osta­je ne­pro­mi­je­nje­na, a gra­đa­ni obes­pra­vlje­ni – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju.
M.V.


Članovi GO: Do­sad vam ni­je sme­tao

Po­vo­dom po­ru­ka sa sjed­ni­ca op­štin­skih od­bo­ra SNP-a re­a­go­vao je dio čla­no­va GO stran­ke, ko­ji se pro­ti­vi po­li­ti­ci ru­ko­vod­stva. Ka­ko su ka­za­li, Sne­ža­na Jo­ni­ca i dru­ži­na uve­li­ko se pri­pre­ma­ju za „van­red­ni kon­gres SNP-a”, odr­ža­va­ju­ći sjed­ni­ce op­štin­skih od­bo­ra po Cr­noj Go­ri, ko­je su go­to­vo uvi­jek bez kvo­ru­ma i na ko­ji­ma usva­ja­ju ne­sta­tu­tar­ne od­lu­ke.
– U Da­ni­lov­gra­du je odr­ža­na sjed­ni­ca OO SNP ko­jom je pred­sje­da­vao je­dan od Jo­ni­či­nih lju­bi­ma­ca, glav­ni ad­mi­ni­stra­tor vla­di­ne fir­me, Spa­so­je Ko­va­če­vić, pa je ve­o­ma upit­no da li je bi­lo kvo­ru­ma i da li su za­ključ­ci pra­vil­no za­pi­sa­ni. Mo­žda bi či­nje­ni­ca da uz sa­op­šte­nje ni­je išla fo­to­gra­fi­ja, već je ob­ja­vlje­na sa­mo na zva­nič­noj FB stra­ni­ci SNP-a, mo­gla bi­ti do­kaz da kvo­ru­ma ni­je bi­lo. Na sli­ci je tek dva­de­se­tak lju­di, a da­ni­lov­grad­ski od­bor bro­ji 53 čla­na. Po­što je Ko­va­če­vić sklon ma­ni­pu­la­ci­ja­ma, ne ču­di što u sa­op­šte­nju pi­še da po­sto­je ne­ki ko­ji se pro­ti­ve za­ka­zi­va­nju van­red­nog kon­gre­sa SNP-a. Je­di­ni ko­ji se pla­še fer i po­šte­nog kon­gre­sa su upra­vo on i nje­go­vi dru­ga­ri iz Jo­ni­či­ne dru­ži­ne – pi­še u sa­op­šte­nju.
Ka­za­li su da je šef OO SNP Ko­tor Bran­ko Iva­no­vić, iako čo­vjek u go­di­na­ma, se­bi do­zvo­lio da bu­de gla­sno­go­vor­nik svog men­to­ra Jo­ni­ce, pa nji­ho­vo pro­zi­va­nje ne­ko­ga da po­ve­de ra­ču­na o vas­pi­ta­nju mno­ge osta­vlja bez tek­sta.
U sa­op­šte­nju ko­tor­skog od­bo­ra SNP-a, dr Ba­ćo tj. men­tor Jo­ni­ca se ostr­vi­la na po­sla­ni­ka Da­mja­no­vi­ća, ali raz­log za to se zna. Iva­no­vić je od­lu­čio da po sta­re da­ne glu­mi po­li­ti­ča­ra pa je na sve na­či­ne po­ku­ša­vao da ne­što is­kom­bi­nu­je, ne bi li pre­u­zeo kon­tro­lu nad Lu­kom Ko­tor.
– Po­ja­vio se pro­blem zbog to­ga što je te ma­ri­fe­tlu­ke pro­zreo upra­vo Da­mja­no­vić sa ko­le­ga­ma iz glav­nog od­bo­ra, te je taj pro­je­kat za­u­sta­vljen. Isti dr Ba­ćo, i oni u ime ko­jih vri­je­đa i go­vo­ri ne­i­sti­ne, tog istog „po­sla­ni­ka Pr­ve ban­ke” gla­sa­li su vi­še pu­ta za po­sla­ni­ka i še­fa klu­ba po­sla­ni­ka, a da su i Ba­ću i čla­no­vi­ma „fir­me” oči bi­le pu­ne su­za ka­da je Da­mja­no­vić od­bio da im is­pu­ni že­lju i po­sta­ne mi­ni­star fi­nan­si­ja u Vla­di DPS-a u ko­ju ga je ta dru­ži­na gu­ra­la svim si­la­ma, da bi se iza nje­go­vih le­đa „ta­li­li” sa DPS-om – pi­še u re­a­go­va­nju.


Sjed­ni­cu za­ka­za­li za ne­dje­lju

Dio čla­no­va GO SNP-a ko­ji se pro­ti­ve po­li­ti­ci sa­da­šnjeg ru­ko­vod­stva stran­ke is­ta­kli su ju­če u sa­op­šte­nju da je ru­ko­vod­stvo ig­no­ri­sa­lo pred­log 53 čla­na glav­nog od­bo­ra da sa­zo­vu sjed­ni­cu na ko­joj bi se na­kon neo­p­hod­ne ras­pra­ve po­sti­gao to­li­ko po­tre­ban do­go­vor o obez­bje­đi­va­nju je­din­stve­nog i cje­lo­vi­tog funk­ci­o­ni­sa­nja So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Cr­ne Go­re.
– Ta­ko su po­no­vo na naj­bru­tal­ni­ji na­čin pre­kr­ši­li sta­tut par­ti­je. Pred­lo­ži­li smo da se di­ja­lo­gom omo­gu­ći funk­ci­o­ni­sa­nje i do­no­še­nje od­lu­ka glav­nog od­bo­ra u skla­du sa sta­tu­tom SNP-a i na taj na­čin do­đe do do­go­vo­ra o za­jed­nič­kom or­ga­ni­zo­va­nju van­red­nog Osmog kon­gre­sa SNP-a. Ta­ko­đe, tra­ži­li smo da se na te­me­lju ja­snih, re­al­nih i svi­ma pri­hva­tlji­vih kri­te­ri­ju­ma za iz­bor pred­stav­ni­ka na kon­gre­su, do­ne­su neo­p­hod­ne od­lu­ke s tim u ve­zi – na­ve­li su u sa­op­šte­nju.
Ka­ko tvr­de, ima­ju­ći u vi­du ta­kav ba­ha­ti od­nos pred­sjed­ni­ka u ostav­ci Sr­đa­na Mi­li­ća, 53 čla­na glav­nog od­bo­ra, što je vi­še od jed­ne tre­ći­ne ukup­nog bro­ja čla­no­va GO, u skla­du sa čla­nom 52 stav 7 Sta­tu­ta SNP Cr­ne Go­re, od­re­di­li su da sjed­ni­cu glav­nog od­bo­ra sa­zo­ve član od­bo­ra Ra­de Klja­jić.
– On je to u pe­tak i uči­nio. Sa­zvao je sjed­ni­cu glav­nog od­bo­ra za ne­dje­lju, 9. jul 2017. go­di­ne, sa po­čet­kom u 13 ča­so­va, u sje­di­štu SNP-a u Pod­go­ri­ci. Na sjed­ni­ci bi tre­ba­lo otvo­ri­ti ozbi­ljan di­ja­log i uči­ni­ti sve da se obez­bi­je­di je­din­stvo i spa­si par­ti­ja ko­ju smo stva­ra­li za­jed­no sa na­ro­dom. Na­da­mo se da ozbilj­ni i od­go­vor­ni lju­di to mo­gu da ura­de. To je na­ša oba­ve­za pre­ma do­sto­jan­stve­nom član­stvu, sim­pa­ti­ze­ri­ma i gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re ko­ji su po­no­si­to ču­va­li i no­si­li ča­snu ide­ju So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je svih ovih go­di­na – pi­še u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"