Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-07-08 REKTORKA OPTUŽILA PREMIJERA ZA NEZAKONITE ODLUKE
Radmila udarila na Duška
Marković i Vojvodić Radmila udarila na Duška UO UCG odbio je vladin predlog da se na Visokoj medicinskoj školi u Beranama upiše 70 studenata Ad hok preoblikovanje i mehanička reorganizacija nastavnih ciklusa kroz nepoznati model mobilnog studijskog programa na relaciji Berane–Podgorica, na koje smo posredno upućeni kroz saradnju sa ministarstvima prosvjete i zdravlja, donose dodatne kontroverze i podupiru naš stav da smo suočeni sa pojavom zalaženja u autonomno djelovanje UCG –navela je rektorka Radmila Vojvodić u obrazloženju
Na pred­log rek­tor­ke Rad­mi­le Voj­vo­dić, Uprav­ni od­bor Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG) utvr­dio je kon­kurs za upis 3.486 bu­džet­skih stu­de­na­ta na osnov­ne stu­di­je i od­bio pred­log vla­de pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da se na Vi­so­koj me­di­cin­skoj ško­li u Be­ra­na­ma upi­še 70 stu­de­na­ta. Iz Rek­to­ra­ta na­vo­de da će, osim na veb- saj­tu, kon­kurs bi­ti ob­ja­vljen da­nas u dnev­nim li­sto­vi­ma. Pri­ja­ve na kon­kurs pod­no­se se 10. i 11. ju­la 2017. go­di­ne
Iz UO UCG is­ti­ču da ni­je pred­vi­đen upis na stu­dij­ski pro­gram Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta jer ni­je do­šlo do raz­ja­šnje­nja ključ­nih aka­dem­skih pi­ta­nja ko­ja su u svom sta­vu sa­op­šti­li Se­nat i rek­tor­ka Voj­vo­dić.
– Sli­je­đe­njem vla­di­ne od­lu­ke mo­ti­vi­sa­ne so­ci­o­po­li­tič­kim raz­lo­zi­ma i upi­som 70 stu­de­na­ta na pro­gram Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la u Be­ra­na­ma UCG bi pre­kr­šio za­kon­sku od­red­ni­cu da se stu­di­je or­ga­ni­zu­ju na usta­no­va­ma vi­so­kog obra­zo­va­nja na osno­vu akre­di­to­va­nog pro­gra­ma, i to oba­ve­zno sa obra­zov­nim pro­gra­mom i is­ho­di­ma uče­nja. Ovaj pro­gram je akre­di­to­van po di­rek­ti­va­ma Evrop­ske uni­je, sa na­stav­nom ba­zom u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re (KCCG), u ci­lju stva­ra­nja kom­pe­tent­nog ka­dra za rad u sa­vre­me­nim bol­nič­kim si­ste­mi­ma, i kao ta­kav akre­di­to­van je kr­oz pro­ce­du­ru Sa­vje­ta za vi­so­ko obra­zo­va­nje u ma­ju 2017. go­di­ne. Stu­dij­ski pro­gram Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la mo­že bi­ti va­lja­no or­ga­ni­zo­van is­klju­či­vo po akre­di­to­va­nom na­stav­nom pla­nu i pro­gra­mu i kon­ti­nu­i­ra­noj kli­nič­ko-prak­tič­noj na­sta­vi u KCCG –na­ve­la je Voj­vo­di­će­va u obra­zlo­že­nju od­lu­ke.
Ona upo­zo­ra­va da bi se u su­prot­nom, po­red kr­še­nja za­kon­skih nor­mi, upu­sti­li u pro­iz­volj­nost i im­pro­vi­za­ci­ju ne­do­pu­sti­vu za in­sti­tu­ci­ju ko­ju pred­sta­vlja­ju.
– Ad hok pre­o­bli­ko­va­nje i me­ha­nič­ka re­or­ga­ni­za­ci­ja na­stav­nih ci­klu­sa kroz ne­po­zna­ti mo­del mo­bil­nog stu­dij­skog pro­gra­ma na re­la­ci­ji Be­ra­ne–Pod­go­ri­ca, na ko­je smo po­sred­no upu­će­ni kroz sa­rad­nju sa mi­ni­star­stvi­ma pro­svje­te i zdra­vlja, do­no­se do­dat­ne kon­tro­ver­ze i pod­u­pi­ru naš stav da smo su­o­če­ni sa po­ja­vom za­la­že­nja u auto­nom­no dje­lo­va­nje UCG (slo­bo­da usta­no­ve – čl 17 Za­ko­na o vi­so­kom obra­zo­va­nju) – oci­je­ni­la je Voj­vo­di­će­va.
Iz Rek­to­ra­ta su pod­sje­ti­li ko­ja se do­ku­men­ta pod­no­se uz pri­ja­vu za upis kan­di­da­ti.
Tre­ba pri­lo­ži­ti ori­gi­nal­nu di­plo­mu o po­lo­že­nom ma­tur­skom, od­no­sno struč­nom is­pi­tu ko­ji se po­la­že eks­ter­no po Za­ko­nu o gim­na­zi­ji i Za­ko­nu o struč­nom obra­zo­va­nju, ori­gi­nal­na svje­do­čan­stva o za­vr­še­nom I, II, III i IV raz­re­du sred­njeg obra­zo­va­nja, bi­o­me­trij­sku lič­nu kar­tu ili ko­pi­ju iz­vo­da iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih i ko­pi­ju uvje­re­nja o dr­ža­vljan­stvu, ovje­re­nu ko­pi­ju di­plo­me „Lu­ča” ili njoj ekvi­va­lent­ne di­plo­me, di­plo­mu (ili ekvi­va­lent­ni do­ku­ment) o osvo­je­noj pr­voj ili dru­goj na­gra­di na dr­žav­nom tak­mi­če­nju sred­njo­ško­la­ca.D.B.


Vla­da od­lu­ču­je ko će bi­ti upi­san

Iz Slu­žbe za od­no­se da jav­no­šću Vla­de sa­op­šte­no je da je Za­ko­nom o vi­so­kom obra­zo­va­nju pro­pi­sa­no da Vla­da od­re­đu­je broj stu­de­na­ta ko­ji će se fi­nan­si­ra­ti iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re za od­re­đe­ni stu­dij­ski pro­gram, u skla­du sa bro­jem pro­pi­sa­nim u li­cen­ci jav­ne usta­no­ve (član 65 za­ko­na). Iz Vla­de na­vo­de da je, sa­gla­sno na­ve­de­nom, Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re (UCG) du­žan da ras­pi­še kon­kurs za upis na osnov­ne stu­di­je za stu­dij­sku 2017/2018. go­di­nu u skla­du sa vla­di­nom od­lu­kom.
– Vla­da je, ka­ko je sa­op­šte­no jav­no­sti, na 33. sjed­ni­ci, odr­ža­noj 6. ju­la 2017.go­di­ne, do­ni­je­la od­lu­ke za ko­je je nad­le­žna, me­đu ko­ji­ma i od­lu­ku da na Vi­so­ku me­di­cin­sku ško­lu u Be­ra­na­ma pred­sto­je­će stu­dij­ske go­di­ne bu­de upi­san isti broj stu­de­na­ta kao i pro­te­kle go­di­ne, a u skla­du sa pret­hod­no do­ni­je­tom od­lu­kom Vla­de da sje­di­šte te ško­le osta­ne u Be­ra­na­ma. Uni­ver­zi­tet ni­je nad­le­žan da tu­ma­či i mi­je­nja vla­di­ne od­lu­ke u di­je­lu stu­dij­skih pro­gra­ma i bro­ja stu­de­na­ta, već da od­lu­ke spro­ve­de – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.


Te­sti­ra­nje 12. ju­la

Iz Rek­to­ra­ta su na­ve­li da kan­di­da­ti ko­ji ne­ma­ju di­plo­mu o po­lo­že­nom ma­tur­skom, od­no­sno struč­nom is­pi­tu ko­ji se po­la­že eks­ter­no po Za­ko­nu o gim­na­zi­ji i Za­ko­nu o struč­nom obra­zo­va­nju, uz pri­ja­vu za upis pod­no­se i iz­ja­vu da se pri­ja­vlju­ju i za po­la­ga­nje te­sto­va, uko­li­ko že­le da se iz­jed­na­če sa kan­di­da­ti­ma ko­ji su po­la­ga­li eks­ter­ni ma­tur­ski od­no­sno struč­ni is­pit.
– Te­sto­vi iz dva pred­me­ta od zna­ča­ja za sa­vla­da­va­nje iza­bra­nog stu­dij­skog pro­gra­ma za kan­di­da­te ko­ji ni­su ima­li ma­tur­ski, od­no­sno struč­ni is­pit ko­ji se po­la­že eks­ter­no, po­la­žu se u sri­je­du, 12. ju­la 2017. go­di­ne. Do­pun­ski is­pi­ti za fa­kul­te­te i aka­de­mi­je ko­ji ih or­ga­ni­zu­ju po­la­žu se pre­ma ras­po­re­du ko­ji će bi­ti is­tak­nut na ogla­snim ta­bla­ma uni­ver­zi­tet­skih je­di­ni­ca u pe­ri­o­du od 17. do 20. ju­la 2017.go­di­ne. Upis kan­di­da­ta i iz­da­va­nje uvje­re­nja iz­vr­ši­će se za­ključ­no sa 21. ju­lom 2017. go­di­ne –sa­op­šte­no je iz Rek­to­ra­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"