Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-07-08 ŽITELJI TREĆE SANDŽAČKE ZAHTIJEVAJU DA NADLEŽNI ŠTO PRIJE IZGRADE PJEŠAČKU STAZU
Najljepša ulica postala ruglo grada
Ibrahim Čikić negoduje jer nema trotoara Najljepša ulica postala ruglo grada U ovoj ulici živi pretežno bošnjačko stanovništvo, i stoga aktuelna vlast ništa ne preduzima jer imaju sigurne glasače za DPS i njene satelite,a ja pozivam nadležne iz lokalne uprave neka dođu i raskopaju ulicu da do kuća ne možemo nikako prići. Jer sve što je nama gore to je njima bolje- ljut je Ibrahim Čikić
Uli­ca 3. San­džač­ke u Bi­je­lom Po­lju ne­ma ure­đe­ne tro­to­a­re, što pred­sta­vlja ve­li­ku opa­snost po pje­ša­ke, na­ro­či­to đa­ke ko­ji tim pu­tem idu u Osnov­nu ško­lu „Mar­ko Mi­lja­nov”. Gra­đa­ni ka­žu da je ta­kvo sta­nje zad­njih 15 go­di­na i ape­lu­ju na nad­le­žne da pod hit­no re­a­gu­ju i iz­gra­de pje­šač­ku sta­zu sa de­sne stra­ne na po­te­zu od se­ma­fo­ra u cen­tru gra­da do Pe­tro­ve cr­kve. Zah­ti­jev je još u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne upu­ćen nad­le­žnim op­štin­skim slu­žba­ma, a mje­šta­ni go­di­na­ma, ka­ko je „Dan” ne­ko­li­ko pu­ta pi­sao, upo­zo­ra­va­li na opa­sno­sti usled ne­doststka tro­to­ra po­red ove ve­o­ma frekfent­ne uli­ce.
Mje­šta­nin Ibra­him Či­kić tvr­di da je pri­je sa­mo ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja Uli­ca 3. San­džač­ke bi­la naj­ljep­ša u gra­du.
- Ta­ko je bi­lo do 2002. go­di­ne, ka­da su do­šli rad­ni­ci, ras­ko­pa­li tro­to­a­re i osta­vi­li ha­os... Ni­je ri­je­dak slu­čaj da se ka­men sa uli­ce od­bi­je i ošte­ti sta­kla na ku­ća­ma i auto­mo­bi­li­ma. Naj­go­re je ka­da je pad­ne ki­ša, pa se stvo­re ru­pe da ne mo­že čo­vjek da kro­či, već mo­ra da ide ma­gi­stra­lom... - ka­že Či­kić i na­gla­ša­va da je tro­to­ar va­žan za sve gra­đa­ne, ne sa­mo za one ko­ji ži­ve u ovoj uli­ci, već i one iz gor­njeg di­je­la gra­da.
-Sva­ko­dnev­no ovom uli­com pro­đe na sto­ti­ne lju­di. Idu ka Osnov­noj ško­li ,,Mar­ko Mi­lja­nov”, pre­ma Deč­jem vr­ti­ću, ali i pre­ma cr­kvi i dža­mi­ji. U ovoj uli­ci je i rod­na ku­ća na­rod­nog he­ro­ja Ri­fa­ta Bur­džo­vi­ća Tr­ša. Pu­no je pje­ša­ka, me­đu nji­ma ma­le dje­ce, uče­ni­ka, ko­ji su iz­lo­že­ni opa­sno­sti­ma jer se od auto­mo­bi­la vi­še prak­tič­no ne mo­že pri­­ći-na­vo­di Či­kić ko­ji tvr­di da sta­nov­ni­ci ove uli­ce ži­ve u ne­pod­no­šlji­vim uslo­vi­ma i da se ne zna ka­da je go­re, lje­ti ka­da se di­žu obla­ci pra­ši­ne ili ka­da pa­da ki­ša i vo­da te­če uli­com.
Či­kić na­gla­ša­va da u ovoj uli­ci ži­vi pre­te­žno bo­šnjač­ko sta­nov­ni­štvo, i da sto­ga ak­tu­el­na vlast ni­šta ne pred­u­zi­ma „jer ima­ju si­gur­ne gla­sa­če za DPS i nje­ne sa­te­li­te”.
-Ima­ju ov­dje si­gur­ne gla­so­ve, pa ih ni­je bri­ga, a ja po­zi­van nad­le­žne iz lo­kal­ne upra­ve ne­ka do­đu i ra­sko­pa­ju uli­cu da do ku­ća ne mo­že­mo ni­ka­ko pri­ći. Jer sve što je na­ma go­re to je nji­ma bo­lje- ljut je Či­kić.
On ka­že da je prije ne­ko­li­ko mje­se­ci raz­go­va­rao sa gra­do­na­čel­ni­kom Alek­san­drom Žu­ri­ćem i da mu je obe­ćao da će sve ura­di­ti da se ure­di uli­ca. – Na­dao sam se da će za­i­sta br­zo sve bi­ti ura­đe­no, ali evo ni da­nas od Žu­ri­će­vog obe­ća­nja ne­ma ni­šta – ka­že Či­kić.
Nje­gov kom­ši­ja Iljaz Aj­di­no­vić ko­ji je sa 82 go­di­ne naj­sta­ri­ji ži­telj ove uli­ce, ka­že da je pam­ti u ljep­šem svi­je­tlu, a da se sa­da te­ško od­lu­ču­je da kre­ne van svog dvo­ri­šta „jer je ova uli­ca po­sta­la ru­glo gra­da”.
-Osta­do­še nam raz­ru­še­ni tro­to­a­ri, a tre­ba pre­ći uli­cu. Jed­nom me je za­ma­lo zga­zi­lo auto. Svi ured­no pla­ća­mo po­rez i ako ne­što hit­no ne ura­de, pre­sta­će­mo da ga pla­ća­mo- ka­že Aj­di­no­vić.
Re­džo Mar­ti­no­vić ka­že da je sko­ro ne­pod­no­šljiv ži­vot u ova­kvim uslo­vi­ma.
- Pje­ša­ci su u ve­li­ki­om pro­ble­mu. Po­seb­na je opa­snost to­kom no­ći. Ovo je sko­ro cen­tar gra­da i pra­va je sra­mo­ta da ova­ko ne­što po­sto­ji. Ape­lu­jem da s što pri­je za­vr­ši ovaj naš ve­li­ki pro­blem- po­ru­ču­je Mar­ti­no­vić.
Mej­ra Ago­vić tvr­di da odav­no ne smi­ju da sje­de is­pred ku­će zbog ka­me­nja ko­je „fi­ju­če” na­kon na­i­la­ska auto­mo­bi­la.
-Ka­da pad­nu ki­še i kre­ne onaj šlju­nak i ka­me­nje niz uli­cu sko­ro ni ne po­mi­šlja­mo da iza­đe­mo u dvo­ri­šte. Le­ti ka­me­nje na sve stra­ne. Svo­ja auta ne smi­je­mo osta­vi­ti is­pred jer će ih ka­me­nje ošte­ti, a dje­ca ne smi­ju iza­ći u dvo­ri­šte da se igraj- tvr­di Ago­vi­će­va.
M.N.


Pro­blem imo­vin­ski spo­ro­vi

Di­rek­tor Di­rek­ci­je za ure­đe­nje pro­sto­ra i in­ve­sti­ci­je Mi­lan­ko Mi­nić ne­gi­ra bi­lo ka­kvu po­mi­sao da se tro­tar­ska sta­za ne ra­di, zbog bi­lo ka­kvih dru­gih pro­ble­ma, iz­u­zev imo­vin­sko-prav­nih.
-Du­že vri­je­me ni­je­su ri­je­še­ni imo­vin­sko-pra­vi od­no­si na ovom di­je­lu uli­ce, ta­ko da oni uslo­vlja­va­ju na­še ak­tiv­no­sti. Ra­di se ina­če ak­tiv­no na rje­ša­va­nju pro­ble­ma pre­ko Di­rek­ci­je za imo­vi­nu i ko­li­ko znam već je jed­na ko­mi­si­ja bi­la na li­cu mje­sta i sve po­drob­no sni­mi­la i za­pi­sa­la. Ra­di se o to­me da se raz­dvo­ji op­štin­sko i pri­vat­no vla­sni­štvo. Oče­ku­je­mo da to br­zo bu­de za­vr­še­no, i mi će­mo od­mah kre­nu­ti u po­slo­ve re­kon­struk­ci­je uli­ce, od­no­sno po­sta­vlja­nja ade­kvat­ne tro­to­ar­ske sta­ze-ka­zao je Mi­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"