Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-07-08 IZ SDP-A TVRDE DA SU NADLEŽNE INSTITUCIJE VEĆINI DRVOPRERAĐIVAČA „ZABRANILE” PRISTUP DRŽAVNIM ŠUMAMA Vlasnicima pilana servirali bankrot
Iz SDP-a su pred­lo­ži­li da pred­stva­ni­ci Vla­de, Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­rar­nog raz­vo­ja i Upra­ve za šu­me, za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne upra­ve i dr­vo­pre­ra­đi­va­ča, iza­đu na te­ren i na osno­vu či­nje­nič­nog sta­nja sa­či­ne plan po kom bi se, za­vi­sno od pre­ra­đi­vać­kih ka­pa­ci­te­ta, svim vla­sni­ci­ma pi­la­na obez­bi­je­di­le do­volj­ne ko­li­či­ne drv­ne ma­se za ren­ta­bil­nu pro­iz­vod­nju
Iz be­ran­skog od­bo­ra So­cij­alde­mo­krats­ke par­ti­je oci­je­ni­li da su po­treb­ne kor­je­ni­te pro­mje­ne po pi­ta­nju da­va­nja pra­va na ko­ri­šće­nje dr­žav­nih šu­ma na pod­ruč­ju ove op­šti­ne. Is­ta­kli su da su i na­kon naj­no­vi­je ras­po­dje­le kon­ce­si­ja broj­ni dr­vo­pre­ra­đi­va­či osta­li bez si­ro­vi­ne za rad i da su na taj na­čin do­ve­de­ni do ban­kro­ta. Na­gla­si­li su da je iz tih raz­lo­ga neo­p­hod­no po­ni­šti­ti ne­dav­no za­klju­če­ni ten­der o da­va­nju pra­va na ko­ri­šće­nje dr­žav­nih šu­ma i na­ći mo­del po kom bi se udo­vo­lji­lo za­htje­vi­ma svih za­in­te­re­so­va­nih dr­vo­pre­ra­đi­va­ča. Iz SDP-a su pred­lo­ži­li da pred­stavni­ci Vla­de, Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­rar­nog raz­vo­ja i Upra­ve za šu­me, za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne upra­ve i dr­vo­pre­ra­đi­va­ča, iza­đu na te­ren i na osno­vu či­nje­nič­nog sta­nja sa­či­ne plan po kom bi se, za­vi­sno od pre­ra­đi­vačkih ka­pa­ci­te­ta, svim vla­sni­ci­ma pi­la­na obez­bi­je­di­le do­volj­ne ko­li­či­ne drv­ne ma­se za ren­ta­bil­nu pro­iz­vod­nju.
- Svje­do­ci smo da go­di­na­ma po pi­ta­nju da­va­nja pra­va na ko­ri­šće­nje dr­žav­nih šu­ma na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne vla­da pra­vi ha­os. Is­po­sta­vlja se da je dr­ža­va ne­ko­me maj­ka, a ne­ko­me ma­ća­ha, jer sa­mo pri­vi­le­go­va­ni po­je­din­ci, i to na per­fi­dan na­čin, do­bi­ja­ju kon­ce­si­je na šu­me, dok su svi osta­li osta­vlje­ni na mi­lost i ne­mi­lost ne­rav­no­prav­noj tr­ži­šnoj utak­mi­ci. To po­ka­zu­je i naj­no­vi­ji ten­der na­kon či­jeg su za­klju­če­nja broj­ni vla­sni­ci pi­la­na po­no­vo osta­li bez si­ro­vi­ne, iako, gle­da­ju­ći ras­po­lo­ži­vu do­ku­men­ta­ci­ju, ima­ju do­bar osnov za dr­vo­pre­ra­đi­vač­ku dje­lat­nost. Kon­ce­si­je su do­bi­li sa­mo moć­ni­ci či­je se bo­gat­stvo u zad­nje vri­je­me enorm­no uve­ća­va. Za­to po­zi­va­mo od­go­vor­ne u nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma da za­u­sta­ve dis­kri­ma­na­ci­ju dr­vo­pre­ra­đi­va­ča ko­ji ni­je­su pro­du­že­na ru­ka od­re­đe­nih cen­ta­ra mo­ći i omo­gu­ći im da ra­de i ži­ve od svog ra­da – na­gla­sio je pred­sjed­nik OO SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić. On je na­gla­sio da je ne­kim vla­sni­ci­ma po­go­na za pre­ra­du dr­ve­ta „za­bra­njen” pri­stup dr­žav­nim šu­ma­ma i pred to­ga što su kod In­ve­sti­ci­o­no raz­voj­nog fon­da po­di­gli kre­di­te u uz­no­su i do 50.000 eura u na­mje­ri da pro­ši­re pro­iz­vod­nju i upo­sle do­dat­nu rad­nu sna­gu. Ka­zao je da ti dr­vo­pre­ra­đi­va­či po­sli­je sve­ga, zbog ne­do­stat­ka si­ro­vi­ne za rad, ni­je­su u sta­nju da pla­ća­ju pri­sti­gle ra­te kre­di­ta i da su pri­nu­đe­ni da ras­for­mi­ra­ju po­go­ne.
- Ne­ki vla­sni­ci pi­la­na su po­di­gli kre­di­te ka­ko bih osa­vre­me­ni­li pro­iz­vod­nju. Ta­da su mi nad­le­žni ga­ran­to­va­li da ću mo­ći la­ko iz dr­žav­nih šu­ma da na­ba­vlja­ju si­ro­vi­nu. Me­đu­tim, od to­ga ni­je bi­lo ni­šta, jer su svih ovih go­di­na pri­stup dr­žav­nim šu­ma­ma ima­la sa­mo pri­vi­le­go­va­na li­ca i pri­vi­le­go­va­ni kon­ce­si­o­na­ri, dok su broj­ni dr­vo­pre­ra­đi­va­či osta­ja­li krat­kih ru­ka­va. Ta­ko ra­te kre­di­ta pri­sti­žu, dok po­go­ni mi­ru­ju što je, za­i­sta, skan­da­lo­zno – ka­zao je Pa­vi­će­vić.Is­ta­kao je da u ci­je­loj pri­či, po­red dr­vo­pre­ra­đi­va­ča, šte­tu ima­ju i dr­ža­va i od­re­đe­na li­ca ko­ja se na­la­ze na bi­rou ra­da.
- Uoči ras­pi­si­va­nja naj­no­vi­jeg ten­de­ra, vo­đe­ni pre­po­ru­ka­ma od­go­vor­nih u Upra­vi za šu­me, pred­stav­ni­ci No­vog udru­že­nja dr­vo­pre­ra­đi­va­ča i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne na­pra­vi­li su kon­zor­ci­jum sa­sta­vljen od se­dam dr­vo­pre­ra­đi­vač­kih fir­mi, mi­sle­ći da će na taj na­čin na do­bi­ti na ko­ri­šće­nje dio drv­ne ma­se u ka­lu­dar­sko-dap­sić­kim šu­ma­ma. Ta­da su tvr­di­li da bi do­bi­ja­njem kon­ce­si­ja upo­sli­li 200 rad­ni­ka, što je ve­li­ka stvar za Be­ra­ne. Me­đu­tim, sti­če se uti­sak da je to nad­le­žna ko­mi­si­ja za­ne­ma­ri­la, či­me je pri­či­nje­na vi­še­stru­ka šte­ta ne sa­mo dr­vo­pre­ra­đi­va­či­ma, već i dr­ža­vi i po­ten­ci­jal­nim rad­ni­ci­ma, ko­ji je­dva če­ka­ju da za­snu­ju rad­ni od­nos. Sve to sta­vlja do zna­nja da se pod hit­no mo­ra­ju mi­je­nja­ti za­kon­ske od­red­be ko­je se ti­ču na­ci­o­nal­ne po­li­ti­ke upra­vlja­nja šu­ma­ma – za­klju­čio je Pa­vi­će­vić.D.J.


Kon­ce­si­o­na­ri da po­pra­ve pu­te­ve

Iz OO SDP-a tvr­de da su pri­vi­le­go­va­ni kon­ce­si­o­na­ri mi­nu­lih de­ce­ni­ja, tran­spor­tu­ju­ći bal­va­ne sa te­škim ka­mi­o­ni­ma, u pot­pu­no­sti ošte­ti­li broj­ne lo­kal­ne i pla­nin­ske sa­o­bra­ćaj­ni­ce i da su one po­sta­le prak­tič­no ne­pro­hod­ne.
- Kraj­nje je vri­je­me da nad­le­žni pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re u pav­cu po­prav­ke pu­te­va ko­je su kon­ce­si­o­na­ri go­di­na­ma uni­šta­va­li. Oni mo­ra­ju kon­ce­si­o­na­ri­ma da stave do zna­nja da su du­žni da is­pu­ne ugo­vo­rom pre­u­ze­te oba­ve­ze po pi­ta­nju odr­ža­va­nja se­o­skih i pla­nin­skih pu­te­va. Tim pri­je, jer se do po­je­di­nih se­la sa­o­bra­ća ote­ža­no, dok su broj­ni sto­ča­ri i ove go­di­ne pri­mo­ra­ni da do svo­jih pla­nin­skih ka­tu­na idu pje­ške sa­mo zbog to­ga što su se kon­ce­si­o­na­ri u mi­nu­lom pe­ri­o­du pre­ma dru­štver­nim vri­jed­no­sti­ma od­no­si­li kraj­nje ba­ha­to – na­ve­li su iz OO SDP-a.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"