Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-07-04 TUŽILAČKI SAVJET ĆUTI O MOGUĆEM KONFLIKTU INTERESA LJILJANE KLIKOVAC
Dozvolila zastaru „Limenke”, a muž joj radi kod Aca
Đukanović i Klikovac Dozvolila zastaru „Limenke”, a muž joj radi kod Aca Milan Klikovac, suprug Ljiljane Klikovac, godinama radi u RZUP-u, čiji je većinski vlasnik Aco Đukanović. On je i u menadžmentu tog preduzeća, odnosno član Odbora direktora i akcionar Postoji osnovana sumnja da je Ljiljana Klikovac imala lični motiv da se slučaj „Limenka” ne procesuira i da se upravo donese odluka kakva je donesena – da se odbaci krivična prijava, navodi se u dopisima MANS-a dostavljenim Tužilačkom savjetu i Vrhovnom državnom tužilaštvu
Su­prug ru­ko­vo­di­o­ca Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (ODT) u Pod­go­ri­ci Lji­lja­ne Kli­ko­vac, Mi­lan Kli­ko­vac, go­di­na­ma je an­ga­žo­van u Re­pu­blič­kom za­vo­du za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje (RZUP), či­ji je ve­ćin­ski vla­snik bi­zni­smen Aco Đu­ka­no­vić, ko­ji je u spo­ru sa dr­ža­vom u slu­ča­ju „Li­men­ka“, pro­fi­ti­rao oko 10 mi­lio­na eura. Upra­vo je slu­čaj „Li­men­ka“, u ko­jem je dr­ža­va pre­tr­pje­la vi­še­mi­li­on­sku šte­tu, bio u nad­le­žno­sti tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci, ko­jim ru­ko­vo­di Kli­ko­vac, ko­je za to ni­je utvr­di­lo ni­či­ju od­go­vor­nost i ko­je je, pre­ma ocje­ni prav­nih struč­nja­ka, do­ni­je­lo sum­nji­vu od­lu­ku da je u nje­mu na­stu­pi­la za­sta­ra za kri­vič­no go­nje­nje.
Mi­lan Kli­ko­vac go­di­na­ma ra­di u RZUP-u. On je po­sled­njih go­di­na i u me­nadž­men­tu te kom­pa­ni­je, od­no­sno član Od­bo­ra di­rek­to­ra i ak­ci­o­nar.
Zbog sum­nji da je bi­la u kon­flik­tu in­tre­sa i da je ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­la u ovom slu­ča­ju, Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) pod­ni­je­la je ini­ci­ja­ti­vu, pred­stav­ku i pri­tu­žbu Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu i Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (VDT), ko­jim je tra­že­no da se is­pi­ta rad Kli­ko­vac u pred­me­tu „Li­men­ka”. MANS-u još ni­je sti­gao od­go­vor na dopise iz Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta i Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
Po­da­ci Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) po­ka­zu­ju da je Mi­lan Kli­ko­vac član Od­bo­ra di­rek­to­ra RZUP-a. Pre­ma imo­vin­skom kar­to­nu Lji­lja­ne Kli­ko­vac, njen su­prug je u pro­šloj go­di­ni pri­ho­do­vao 330 eura na ime pen­zi­je, i još 250 kao „dru­gi pri­hod”. On ima neo­ro­če­ni šted­ni ulog od 8.390 eura, a ra­ni­je je ušte­đe­vi­nu pri­ja­vlji­vao u Pr­voj ban­ci. U RZUP-u po­sje­du­je 3.840 ak­ci­ja.
Kli­ko­vac je u RZUP-u ra­dio i pri­je ne­go što je Đu­ka­no­vić ku­pio tu fir­mu (2007. go­di­ne). Nje­go­va pla­ta u me­đu­vre­me­nu je po­ra­sla sa 377 eura 2006. na 600 eura 2009. Pri­je pen­zi­o­ni­sa­nja, nje­go­va pla­ta u RZUP-u iz­no­si­la je 900 eura. Su­de­ći pre­ma zva­nič­nim imo­vin­skim kar­to­ni­ma Lji­lja­ne Kli­ko­vac, njen su­prug je oti­šao u pen­zi­ju to­kom 2014. go­di­ne, ka­da je po­stao dio me­nadž­men­ta RZUP-a. On je na go­di­šnjem ni­vou po tom osno­vu pri­ho­do­vao 6.000 eura. Te go­di­ne pri­ja­vio je i ušte­đe­vi­nu u iz­no­su od 9.000 eura kod Pr­ve ban­ke. Sa go­di­na­ma je po­ras­tao i broj ak­ci­ja ko­je po­sje­du­je u RZUP-u, a nje­gov udio u tom pred­u­ze­ću iz­no­si 0,0073 od­sto.
Aco Đu­ka­no­vić je spor pro­tiv dr­ža­ve po­kre­nuo sre­di­nom 2012. go­di­ne, tra­že­ći vi­še­mi­li­on­sku od­šte­tu zbog gu­bi­ta­ka ko­je je imao jer se Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) ni­je ise­li­lo iz ta­ko­zva­ne zgra­de Li­men­ke, u ro­ku pred­vi­đe­nom ugo­vo­rom o pre­no­su pra­va ko­ri­šće­nja, ko­ji je pot­pi­sao sa ta­da­šnjim di­rek­to­rom Upra­ve po­li­ci­je, Ve­se­li­nom Ve­ljo­vi­ćem. Sud­skom pre­su­dom, nje­mu je do­su­đe­no 7,7 mi­li­o­na eura na ime pre­tr­plje­ne šte­te i još 1,5 mi­li­o­na za za­te­znu ka­ma­tu. Tu­ži­la­štvo je po­če­lo da pro­vje­ra­va pro­da­ju „Li­men­ke” na­kon kri­vič­ne pri­ja­ve De­mo­kra­ta, ko­ja je u ja­nu­a­ru pro­šle go­di­ne pod­ni­je­ta pro­tiv Ve­ljo­vi­ća i biv­šeg mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Iva­na Bra­jo­vi­ća. Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo pred­met je pro­sli­je­di­lo ODT-u Pod­go­ri­ca, ko­ji je u ma­ju ove go­di­ne od­lu­čio da je u slu­ča­ju Ve­ljo­vi­ća na­stu­pi­la za­sta­ra, iako je kon­sta­to­va­o da Ve­ljo­vić ni­je pred­u­zeo ni­jed­nu rad­nju da bi se is­pu­nio ugo­vor sa Đu­ka­no­vi­ćem, te da su ti­me „na­stu­pi­le po­sle­di­ce kri­vič­nog dje­la ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi”, dok je za Bra­jo­vi­ća ci­je­ni­o da ne­ma ele­me­na­ta za kri­vič­no go­nje­nje.
U pred­stav­ci i pri­tu­žbi pod­ne­se­nim Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu i vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću, di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac pod­sje­tio je da je u ma­ju ove go­di­ne Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci od­ba­ci­lo kri­vič­nu pri­ja­vu u slu­ča­ju „Li­men­ka”, u ko­me je na­stu­pi­la šte­ta za dr­žav­ni bu­džet u iz­no­su od 10,6 mi­li­o­na eura. On je na­veo da je rje­še­nje o od­ba­ci­va­nju kri­vič­ne pri­ja­ve pot­pi­sa­la dr­žav­ni tu­ži­lac u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci Zo­ri­ca Mi­la­no­vić.
– Tu­ži­lac Zo­ri­ca Mi­la­no­vić di­rekt­no je od­go­vor­na ru­ko­vo­di­o­cu ODT-a Pod­go­ri­ca Lji­lja­ni Kli­ko­vac, pa je Kli­ko­vac mo­ra­la ima­ti uvid u to šta se i ka­ko de­ša­va sa tim slu­ča­jem, po­seb­no s ob­zi­rom na po­ja­ča­no in­te­re­so­va­nje jav­no­sti za nje­ga. Me­đu­tim, po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je Kli­ko­vac ima­la lič­ni mo­tiv da se slu­čaj ne pro­ce­su­i­ra i da se upra­vo do­ne­se od­lu­ka ka­kva je do­ne­se­na – da se od­ba­ci kri­vič­na pri­ja­va. Na­i­me, muž Lji­lja­ne Kli­ko­vac, Mi­lan, za­po­slen je u Re­pu­blič­kom za­vo­du za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje AD Pod­go­ri­ca (RZUP), na mje­stu čla­na Od­bo­ra di­rek­to­ra, a po­sje­du­je i ak­ci­je u toj kom­pa­ni­ji. RZUP je u vla­sni­štvu Aca Đu­ka­no­vi­ća u či­ju ko­rist je u slu­ča­ju „Li­men­ka” is­pla­će­no pre­ko 10 mi­li­o­na eura iz dr­žav­nog bu­dže­ta – kon­sta­to­vao je Mi­lo­vac, u do­pi­si­ma upu­će­nim 22. ju­na Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu i Stan­ko­vi­ću.
Mi­lo­vac sma­tra da je tu­ži­la­štvo mo­ra­lo da is­pi­ta i umi­je­ša­nost Aca Đu­ka­no­vi­ća u ci­je­li slu­čaj.
– Te­ško je po­vje­ro­va­ti da su se od­lu­ke na osno­vu ko­jih je on ste­kao ko­rist ve­ću od 10 mi­li­o­na eura na šte­tu dr­žav­nog bu­dže­ta, mo­gle do­ni­je­ti bez nje­go­vog ak­tiv­nog uče­šća i uti­ca­ja na dr­žav­ne or­ga­ne. Ipak, ta­ko ne­što ni­je bi­lo u in­te­re­su ru­ko­vo­di­o­ca ODT-a Pod­go­ri­ca Lji­lja­ne Kli­ko­vac, jer je njen muž po­slov­no i in­te­re­sno di­rekt­no po­ve­zan sa Acom Đu­ka­no­vi­ćem – na­gla­sio je on.
Ka­ko je re­kao, Lji­lja­na Kli­ko­vac ru­ko­vo­di ra­dom ODT-a po prin­ci­pi­ma stro­ge hi­je­rar­hi­je i sub­or­di­na­ci­je i kao ru­ko­vo­di­lac utvr­đu­je ras­po­red po­slo­va i do­dje­lu pred­me­ta, pa je na taj na­čin, ka­ko sma­tra, uti­ca­la i na ras­po­red ovog pred­me­ta i na od­lu­ku ko­ja je do­ne­se­na.
– Na­ve­de­ne sum­nje do­dat­no osna­žu­je i ne­za­ko­ni­tost od­lu­ke ko­ja je do­ne­se­na. Na­i­me, ODT je sa­op­štio da je kri­vič­na pri­ja­va od­ba­če­na u jed­nom di­je­lu zbog za­star­je­lo­sti kri­vič­nog go­nje­nja, iako je ne­spor­no da za­star­je­lost ni­je na­stu­pi­la. Na­i­me, čak i da se ra­di i lak­šem kri­vič­nom dje­lu za ko­je je nad­le­žan ODT – ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi, ap­so­lut­na za­star­je­lost ni­je na­stu­pi­la jer je u pi­ta­nju te­ži ob­lik kri­vič­nog dje­la iz čla­na 417, stav 2 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka jer šte­ta vi­še­stu­ko pre­la­zi 30.000 eura, od­no­sno šte­ta ko­ja je na­stu­pi­la iz­no­si pre­ko 10 mi­li­o­na eura. Za ovo kri­vič­no dje­lo pro­pi­sa­na je ka­zna do pet go­di­na i ap­so­lut­na za­star­je­lost na­stu­pa po­sli­je 10 go­di­na od da­na ka­da je šte­ta na­stu­pi­la. Šta­vi­še, u ovom slu­ča­ju ni­je na­stu­pi­la ni re­la­tiv­na za­star­je­lost kri­vič­nog go­nje­nja jer pre­ma čla­nu 125, stav 1 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka za­sta­ri­je­va­nje kri­vič­nog go­nje­nja po­či­nje od da­na ka­da je po­sle­di­ca na­stu­pi­la, pa ni­je pro­šao ni rok pro­pi­san za re­la­tiv­nu za­star­je­lost kri­vič­nog go­nje­nja – ob­ja­snio je Mi­lo­vac.
Upo­zo­rio je Tu­ži­lač­ki sa­vjet i Stan­ko­vi­ća da po­stu­pa­nje ru­ko­vo­di­o­ca ODT-a u Pod­go­ri­ci uka­zu­je na „svje­sno ne­pred­u­zi­ma­nje rad­nji u ci­lju ostva­ri­va­nja osnov­ne funk­ci­je dr­žav­nog tu­ži­la­štva – kri­vič­no­prav­nog go­nje­nja, što mo­že pred­sta­vlja­ti i rad­nju iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja jer je ne­vr­še­nje slu­žbe­ne du­žno­sti jed­na od al­ter­na­tiv­no pro­pi­sa­nih rad­nji iz­vr­še­nja ovog kri­vič­nog dje­la”. U sva­kom slu­ča­ju, po­stu­pa­nje u ovom pred­me­tu uka­zu­je na sum­nju da je do­ne­se­na ne­za­ko­ni­ta od­lu­ka u ko­rist pri­ja­vlje­nih li­ca i u ko­rist Aca Đu­ka­no­vi­ća, sa ko­jim je brač­ni drug ru­ko­vo­di­o­ca ODT-a u Pod­go­ri­ci di­rekt­no po­slov­no i in­te­re­sno po­ve­zan – sa­op­štio je Mi­lo­vac, pred­la­žu­ći Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu i VDT-u da pre­du­zmu rad­nje iz okvi­ra svo­jih nad­le­žno­sti ra­di pro­vje­re po­stu­pa­nja u ovom pred­me­tu i po­kre­ta­nja od­go­va­ra­ju­ćeg po­stup­ka pro­tiv od­go­vor­nih li­ca.
Mi­lo­vac je 22. ju­na pod­nio i ini­ci­ja­ti­vu za spro­vo­đe­nje mje­ra iz nad­le­žno­sti Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je. On je tra­žio da u skla­du sa čla­nom 31 i čla­nom 32, stav 1, Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, po­kre­nu po­stu­pak i utvr­de da li je Lji­lja­na Kli­ko­vac bi­la u su­ko­bu in­te­re­sa, ali se ASK pro­gla­si­la ne­na­dle­žnim.
A.O.


Mi­lo­vac: Škol­ski pri­mjer kon­flik­ta in­te­re­sa

Ne­ma sum­nje da je slu­čaj „Li­men­ka” za­vr­šio za­sta­rom is­klju­či­vo zbog či­nje­ni­ce da pod­go­rič­ko Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo ni­je na vri­je­me re­a­go­va­lo po slu­žbe­noj du­žno­sti i pra­vo­vre­me­no pro­ce­su­i­ra­lo od­go­vor­ne za či­nje­ni­cu da je iz dže­po­va gra­đa­na bra­tu biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća is­pla­će­no pre­ko 10 mi­li­o­na eura, ka­zao je „Da­nu” De­jan Mi­lo­vac iz MANS-a. On na­vo­di da je MANS zbog to­ga pod­nio pred­stav­ku za is­pi­ti­va­nje po­stu­pa­nja svih tu­ži­la­ca uklju­če­nih u slu­čaj „Li­men­ka”, a na­ro­či­to ru­ko­vo­di­ca ODT-a Pod­go­ri­ca Lji­lja­ne Kli­ko­vac.
– Ka­ko iz­me­đu po­ro­di­ce Lji­lja­ne Kli­ko­vac, kon­kret­no nje­nog su­pru­ga, i Aca Đu­ka­no­vi­ća po­sto­ji di­rekt­na in­te­re­sna ve­za, sma­tra­li smo da po­sto­ji do­volj­no osno­va sum­nje u ne­pri­stra­snost tu­ži­o­ca Lji­lja­ne Kli­ko­vac ka­da je u pi­ta­nju nad­gle­da­nje ra­da tu­ži­la­ca ko­ji su po­stu­pa­li u slu­ča­ju „Li­men­ka”. Ka­ko bi se utvr­di­lo i even­tu­al­no po­sto­ja­nje kon­flik­ta in­te­re­sa kod tu­ži­o­ca Lji­lja­ne Kli­ko­vac, MANS je in­for­ma­ci­je o ve­za­ma po­ro­di­ce Kli­ko­vac i Đu­ka­no­vić pro­sli­je­dio i Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK). I dok se Tu­ži­lač­ki sa­vjet još ni­je ogla­ša­vao po pod­ni­je­toj ini­ci­ja­ti­vi, iz ASK-a su se eks­pre­sno ogla­si­li ne­na­dle­žnim, bez utvr­đi­va­nja ele­men­tar­nih či­nje­ni­ca ve­za­nih za ini­ci­ja­ti­vu – ka­zao je Mi­lo­vac.
On je ka­zao da je MANS pod­nio tu­žbu Uprav­nom su­du zbog te od­lu­ke ASK-a.
Do­da­je da je ne­spor­no da ni­ko u tu­ži­la­štvu pri­li­kom raz­ma­tra­nja slu­ča­ja „Li­men­ka” ni­je pri­ja­vio po­sto­ja­nje mo­gu­ćeg kon­flik­ta in­te­re­sa, i to kod ru­ko­vo­di­o­ca kom­plet­nog ODT-a Pod­go­ri­ca.
– To ni­je uči­ni­la ni sa­ma Lji­lja­na Kli­ko­vac, ni­ti je po­zna­to da bi­lo gdje po­sto­ji pi­sa­ni trag o to­me da je po­me­nu­ti kon­flikt in­te­re­sa re­gi­stro­van. Či­nje­ni­ca da je su­prug tu­ži­o­ca Lji­lja­ne Kli­ko­vac na plat­nom spi­sku Aca Đu­ka­no­vi­ća, a da ona nad­gle­da pro­ce­su­i­ra­nje slu­ča­ja ko­ji se od­no­si na pre­mi­je­ro­vog bra­ta, škol­ski je pri­mjer kon­flik­ta in­te­re­sa – oci­je­nio je on.
U MANS-u oče­ku­ju da će Tu­ži­lač­ki sa­vjet ozbilj­no raz­mo­tri­ti pred­stav­ku ko­ju su im do­sta­vi­li i utvr­di­ti da li je i do ko­je mje­re kon­flikt in­te­re­sa kod tu­ži­o­ca Lji­lja­ne Kli­ko­vac uti­cao na nje­no sa­vje­sno i ne­pri­stra­sno oba­vlja­nje slu­žbe­ne du­žno­sti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"