Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-29 GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE, MIMO SAGLASNOSTI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE, ZA SEDAM DANA POTROŠIO 48.000 EURA
Milu plaćali privatne avione dok je bio na godišnjem odmoru
Milo i Lidija Đukanović (arhiva) Milu plaćali privatne avione dok je bio na godišnjem odmoru Dokumentacija koja je dostavljena „Danu” pokazuje da je Vlada Crne Gore u avgustu 2015. godine, mimo zakonske procedure, platila 48.000 eura za iznajmljivanje letjelica privatnih avio-prevoznika. Radi se o vremenu godišnjeg odmora, kada je premijer bio Milo Đukanović U periodu kada je potrošeno mimo propisa 48.000 za iznajmljivanje privatnih letjelica bilo je pet letova državnika.
Vla­da Cr­ne Go­re pla­ća­la je pri­je dvi­je go­di­ne ne­za­ko­ni­to, mi­mo sa­gla­sno­sti Upra­ve za jav­ne na­bav­ke, pri­vat­ne avi­o­ne za po­tre­be ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­ni­vi­ća i nje­go­vog ka­bi­ne­ta u vri­je­me go­di­šnjih od­mo­ra, po­ka­zu­je do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju je ana­li­zi­rao „Dan“.
Pri­vat­ni avi­o­ni iz­najm­lji­va­ni su ne­za­ko­ni­to ka­da je pre­mi­jer bio Mi­lo Đu­ka­no­vić u pe­ri­o­du od 21. do 28. av­gu­sta 2015. go­di­ne, za ukup­no 48.000 eura. To se mo­že vi­dje­ti u re­le­vant­noj do­ku­men­ta­ci­ji Upra­ve za jav­ne na­bav­ke i Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ri­ja­ta Vla­de Cr­ne Go­re.
Do­ku­men­ta­ci­ja po­ka­zu­je da je u sep­tem­bru 2015. go­di­ne vla­din Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat tra­žio od Upra­ve za jav­ne na­bav­ke sa­gla­snost za po­kre­ta­nje pre­go­va­rač­kog po­stup­ka bez pret­hod­no ob­ja­vlje­nog ten­de­ra za jav­no nad­me­ta­nje za uslu­ge ovla­šće­nih avio-pre­vo­zni­ka za iz­nos od ukup­no 48.000 eura.
Kao raz­log za tra­že­nje sa­gla­sno­sti za iz­najm­lji­va­nje pri­vat­nih avi­o­na na­ve­de­no je to da se dr­žav­ni zra­ko­plov na­la­zi na re­dov­nom ser­vi­si­ra­nju. Re­le­vat­na do­ku­men­ta­ci­ja po­ka­zu­je da je taj no­vac već bio utro­šen mje­sec pri­je tra­že­nja sa­gla­sno­sti – u av­gu­stu 2015. go­di­ne, ka­da je i oba­vlje­no ser­vi­si­ra­nje vla­di­nog avi­o­na, od­no­sno u vre­me­nu ka­da su dr­žav­ni­ci i slu­žbe­ni­ci bi­li na go­di­šnjem od­mo­ru. To zna­či da su sred­stva utro­ši­li pri­je ne­go su tra­ži­li sa­gla­snot od Upra­ve, što je mi­mo za­ko­na.
Is­po­sta­vlje­no je pet ra­ču­na za le­to­ve dr­žav­ni­ka u raz­li­či­tim da­ni­ma u pe­ri­o­du od 21. do 28. av­gu­sta 2015. go­di­ne. Na saj­tu Vla­de i nje­nog Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ri­ja­ta ne­ma oba­vje­šte­nja da su u tom pe­ri­o­du Đu­ka­no­vić i nje­go­vi mi­ni­stri bi­li na slu­žbe­nim pu­to­va­nji­ma.
Evi­den­ti­ra­no je u me­di­ji­ma sa­mo da je kra­jem av­gu­sta Đu­ka­no­vić slu­žbe­no bio u Bri­se­lu na Sa­mi­tu o za­pad­nom Bal­ka­nu.
Do­ku­men­ta­ci­ja po­ka­zu­je i da je Upra­va za jav­ne na­bav­ke u sep­tem­bru od­bi­la da da sa­gla­snost Ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ri­ja­tu Vla­de CG za pla­ća­nje 48.000 eura.
– Upra­va ni­je tra­ži­la do­pu­nu po­me­nu­tog za­htje­va usled či­nje­ni­ce da se sa­gla­snost ne mo­že da­ti na osno­vu pe­ri­o­da ko­ji je iza nas, sred­sta­va ko­ja su utro­še­na po osno­vu ko­ji na­vo­di na­ru­či­lac te se fak­tič­ko sta­nje do­pu­nom ne mo­že iz­mi­je­ni­ti...
Evi­dent­no od­stu­pa­nje u ko­ri­šće­nju sred­sta­va pod­lo­žno je od­go­va­ra­ju­ćim sank­ci­ja­ma i od­go­vor­no­sti­ma, ure­đe­nim Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma i dru­gim za­ko­ni­ma ko­ji­ma se ure­đu­je po­slo­va­nje i rad su­bje­ka­ta – ob­ve­zni­ka pri­mje­ne za­ko­na“, pi­še iz­me­đu osta­log u rje­še­nju Upra­ve za jav­ne na­bav­ke.
Re­le­vant­ni iz­vje­šta­ji po­ka­zu­ju da je u 2015. go­di­ni Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat Vla­de do­bio sa­gla­snost od Upra­ve za jav­ne na­bav­ke da po­tro­ši ukup­no 50.400 eura na ime an­ga­žo­va­nja dru­gih le­tje­li­ca, zbog ne­mo­guć­no­sti da je­dan vla­din avi­on po­kri­je sve dr­žav­nič­ke le­to­ve.
Me­đu­tim, u iz­vje­šta­ju Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ri­ja­ta za tu go­di­nu vi­di se da je po osno­vu uslu­ga dru­gih avio-pre­vo­zni­ka po­tro­še­no ukup­no 75.400 eura. To zna­či da je 25.000 eura utro­še­no mi­mo sa­gla­sno­sti ko­ja je pred­vi­đe­na po­sto­je­ćim Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma.
U istom iz­vje­šta­ju na­vo­di se da je Vla­da 75.400 eura to­kom 2015. go­di­ne utro­ši­la za an­ga­žo­va­nje le­tje­li­ca dva pri­vat­na avio-pre­vo­zni­ka i to „Adri­ja er­vejz“ i „Aero tim“.
Ni­je u pot­pu­no­sti ja­sno da li je Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat u svom iz­vje­šta­ju za 2015. go­di­nu u 75.400 eura ubro­jio i ne­le­gal­no po­tro­še­nih 48.000 eura ili je taj iz­nos iz­o­sta­vljen.
Cr­no­gor­ska Vla­da po­sje­du­je je­dan va­zdu­ho­plov mar­ke „lir džet 45“, či­ji je pro­iz­vo­đač ame­rič­ka kom­pa­ni­ja Bom­bar­di­er iz Da­la­sa.
Pod­sje­ti­mo da se u skup­štin­skoj pro­ce­du­ri na­la­zi pred­log za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma. Uko­li­ko se usvo­je no­va za­kon­ska rje­še­nja, pred­sjed­ni­ci dr­ža­ve, Skup­šti­ne i Vla­de Cr­ne Go­re mo­ći će za svo­je po­tre­be bez ten­de­ra da an­ga­žu­ju le­tje­li­ce pri­vat­nih avio-pre­vo­zni­ka, ob­ja­vio je „Dan“ pri­je de­se­tak da­na.
Vl. OTA­ŠE­VIĆ


Ne od­go­va­ra­ju tri da­na

Po­ja­šnje­nje i od­go­vor u ve­zi sa pla­ća­njem pri­vat­nih avi­o­na mi­mo sa­gla­sno­sti Upra­ve za jav­ne na­bav­ke pri­je dvi­je go­di­ne, „Dan“ ni­je mo­gao do­bi­ti ni od vla­di­ne Slu­žbe za od­no­se sa jav­no­šću. No­vi­nar „Da­na” do­sta­vio im je pi­ta­nja 26. ju­na. Me­đu­tim, od­go­vo­re ni­je­smo do­bi­li.


Tra­ži­li sa­gla­snost i „opre­za ra­di”

Vla­da Cr­ne Go­re u apri­lu 2015. go­di­ne tra­ži­la je od Upra­ve za jav­ne na­bav­ke hit­nu sa­gla­snost o is­pu­nje­nju uslo­va za po­kre­ta­nje pre­go­va­rač­kog po­stup­ka vri­jed­nog 234.000 eura, bez pret­hod­nog ob­ja­vljiva­nja po­zi­va za jav­no nad­me­ta­nje, ka­ko bi mo­gli da an­ga­žu­ju pri­vat­ne avio-pre­vo­zni­ke.
Iz Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ri­ja­ta na­ve­li su da je ta na­bav­ka pla­ni­ra­na „opre­za ra­di“, ra­di mo­gu­ćih ne­pred­vi­đe­nih do­ga­đa­ja, jer je „vla­din avi­on pro­iz­ve­den 1998. go­di­ne star i če­sto se kva­ri“.
Upra­va za jav­ne na­bav­ke od­bi­la je da da sa­gla­snost uz obra­zlo­že­nje da to ne mo­gu bi­ti raz­lo­zi hit­no­sti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"