Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-30 SKUPŠTINA NA ZAHTJEV MILIVOJA KATNIĆA SKINULA IMUNITET NEBOJŠI MEDOJEVIĆU
Hoće li Ivica zaustaviti maricu?
Hoće li Ivica zaustaviti maricu? Iako je Skupština skinula imunitet i stvorila uslove da se Medojević liši slobode, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković to može da spriječi obavezujućim uputstvom kao u slučaju Mandića i Kneževića Ovdje nema krivičnog djela, ja sam predmet lične odmazde Milivoja Katnića zbog tvrdnji koje sam saopštio da ga građani Cavtata optužuju da ih je maltretirao i silovao, poručio je Nebojša Medojević i dodao da Katnić treba da bude smijenjen i krivično procesuiran
Po­sla­ni­ci vla­sti sa 42 glasa „za” izglasali su ju­če u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, na za­htjev spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, ski­da­nje imu­ni­te­ta Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću iz De­mo­krat­skog fron­ta i odo­bri­li da mu se od­re­di pri­tvor. Poslanici Demokratskog fronta koji su prisustvovali raspravi o skidanju imuniteta napustili su plenarnu salu prije glasanja. Da li će li­de­ru Po­kre­ta za pro­mje­ne Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću bi­ti za­i­sta i od­re­đen pri­tvor za­vi­si­će od sta­va vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća. Stan­ko­vić je u pret­hod­nom slu­ča­ju, ka­da je par­la­ment ski­nuo imu­ni­tet An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću, dao oba­ve­zu­ju­će uput­stvo Kat­ni­ću da se po­sla­ni­ci­ma DF-a ne od­re­đu­je pri­tvor.
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ivan Bra­jo­vić pod­sje­tio je na po­čet­ku ple­nar­ne ras­pra­ve da je par­la­ment do­bio za­htjev od Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva da se odo­bri po­kre­ta­nje kri­vič­nog po­stup­ka i od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra Me­do­je­vi­ću zbog kri­vič­nog dje­la pra­nje nov­ca.
Po­sla­nik DF-a An­dri­ja Man­dić re­kao je da do­la­skom na sjed­ni­cu taj opo­zi­ci­o­ni sa­vez ne ru­ši opo­zi­ci­o­ni boj­kot.
– Ov­dje smo zbog sa­mo­od­bra­ne, jer smo pred­met dr­žav­nog te­ro­ra par­la­men­tar­ne ve­ći­ne i dr­žav­nih or­ga­na. Do­šli smo ov­dje da sta­ne­mo uz na­šeg ko­le­gu. Tra­ži­mo da do­đu spe­ci­jal­ni tu­ži­lac i vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac. Tra­ži­mo od­go­vor za­što ni­je­su do­šli da su­če­li­mo ar­gu­men­te. Za nas je ve­o­ma va­žno da upo­zna­mo gra­đa­ne sa po­zi­ci­ja­ma DF-a. Po­zi­va­mo sve u Cr­noj Go­ri na od­go­vor­nost u ovoj si­tu­a­ci­ji – po­ru­čio je on.
Bra­jo­vić je ka­zao da je sam od­lu­čio da ne po­zo­ve Kat­ni­ća i Stan­ko­vi­ća.
– Mo­ja je od­lu­ka da ih ne po­zo­vem, ali u skla­du sa Po­slov­ni­kom. Pred­la­gač ak­ta je Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor. Ovo je osje­tlji­va te­ma i po­zi­vam sve da od­go­vor­no pri­stu­pi­mo ras­pra­vi. Ne že­li­mo da od par­la­men­ta pra­vi­mo sud­ni­cu ne­go da raz­go­va­ra­mo ar­gu­men­to­va­no – na­veo je pred­sjed­nik par­la­men­ta.
Pro­ko­men­ta­ri­sao je da, što se nje­ga ti­če, ne­ma boj­ko­ta par­la­men­ta ako su man­da­ti ve­ri­fi­ko­va­ni i ako se pri­hva­ta­ju sve pri­vi­le­gi­je.
Pred­sjed­nik Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Lju­iđ Škre­lja ka­zao je da to rad­no ti­je­lo ni­ti par­la­ment ni­je­su sud­ni­ca.
– Sa­mo se da­je mo­guć­nost da se na su­du do­ka­že ne­vi­nost po­sla­ni­ka u od­no­su na kri­vič­no dje­lo ko­je mu se sta­vlja na te­ret – ob­ja­snio je on.
Bran­ko Ra­du­lo­vić (DF) je in­si­sti­rao da Kat­nić do­đe u par­la­ment kao ini­ci­ja­tor ove te­me.
– On ne tra­ži ski­da­nje imu­ni­te­ta ne­go sta­vlja­nje la­na­ca na ru­ke. Ni­je nad­le­žnost Skup­šti­ne da od­re­đu­je pri­tvor – na­veo je on.
Me­do­je­vić je ka­zao da se ra­di o isto­rij­skoj sjed­ni­ci na ko­joj se od­lu­ču­ju o ka­rak­te­ru dr­ža­ve Cr­ne Go­re.
– Vi do­no­si­te od­lu­ku na ba­zi la­ži. Za­to smo tra­ži­li da Kat­nić do­đe da mu ka­že­mo da la­že. Ako po­sto­ji škol­ski pri­mjer gdje ne tre­ba ski­nu­ti imu­ni­tet, to je ovaj. Ja sam pred­met lič­ne od­ma­zde zbog tvrd­nji ko­je sam sa­op­štio da ga gra­đa­ni Cav­ta­ta op­tu­žu­ju da ih je mal­tre­ti­rao i si­lo­vao. Ov­dje ne­ma kri­vič­nog dje­la. Tu­ži­lac ni­je dao ni­je­dan do­kaz da je no­vac ko­ji je pred­met ovog slu­ča­ja ne­le­gal­no ste­čen. Ako je no­vac le­ga­lan, ne mo­že da se pe­re i zna­či da ne­ma kri­vič­nog dje­la – tvr­di Me­do­je­vić.
Do­dao je da Kat­nić tre­ba da bu­de smi­je­njen i kri­vič­no pro­ce­su­i­ran zbog zlo­u­po­tre­be i ob­ma­nji­va­nja Skup­šti­ne.
– Po­zi­vam vas da ne ski­da­te imu­ni­tet ne me­ni, ne­go par­la­men­tu – po­ru­čio je on po­sla­ni­ci­ma vla­sti.
U ime klu­ba po­sla­ni­ka ma­njin­skih par­ti­ja Er­vin Ibra­hi­mo­vić (BS) je ka­zao da je u in­te­re­su prav­de da se ovaj po­stu­pak okon­ča u skla­du sa va­lja­nim do­ka­zi­ma i vje­ru­ju da će Me­do­je­vi­ću bi­ti omo­gu­će­no da do­ka­že ne­vi­nost.
Po­sla­nik SD-a Vu­ji­ca La­zo­vić ka­zao je da bi ako se Skup­šti­na oglu­ši o za­htjev tu­ži­la­štva, to zna­či­lo da za­stu­pa­ju te­zu da su po­sla­ni­ci iz­nad za­ko­na.
– Ni­je nam dra­go kad se iz­ja­šnja­va­mo o imu­ni­te­tu po­sla­ni­ka, ali ne že­li­mo da ula­zi­mo u su­šti­nu da li je ne­ko kriv ili ne – sa­op­štio je on na­ja­vlju­ju­ći po­dr­šku za­htje­vu za ski­da­nje imu­ni­te­ta.
Po­sla­nik DF-a Sla­ven Ra­du­no­vić ka­zao je da se spe­ci­jal­ni tu­ži­lac oteo kon­tro­li i po­čeo da zlo­u­po­tre­blja­va moć.
– Je li par­la­ment pro­toč­ni boj­ler pa da gla­sa­te za sve što vam ne­ko po­ša­lje –za­pi­tao se on.
Bran­ka Bo­šnjak (DF) je re­kla da ni­je spor­no pi­ta­nje ski­da­nje imu­ni­te­ta već za­htjev za od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra, za ko­ji tu­ži­la­štvo ni­je nad­le­žno kao ni par­la­ment.
– Mi ne­će­mo do­zvo­li­ti da Me­do­je­vić bu­de pri­tvo­ren, a vi to shva­ti­te ka­ko god ho­će­te – is­ta­kla je ona.
Po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić re­kao je da se par­la­ment pre­tva­ra u sud­ni­cu.
– Tu­ži­la­štvo po­ku­ša­va da uni­zi par­la­ment, i to u pro­du­že­nom tra­ja­nju – oci­je­nio je on.
Jo­van Vu­ču­ro­vić (DF) sma­tra da je kom­ple­tan dr­žav­ni apa­rat usmje­ren na ob­ra­čun sa naj­ja­čim opo­zi­ci­o­nim sa­ve­zom.
– Ov­dje se u kr­njem Sin­đi­nom par­la­men­tu ski­da imu­ni­tet slo­bod­nom i po­šte­nom čo­vje­ku dok se šef re­ži­ma ne­gdje ba­ška­ri – pro­ko­men­ta­ri­sao je on.
Pre­drag Bu­la­to­vić (DF) ka­že da ni­je su­šti­na da po­sla­nik ka­da ga sum­nji­či tu­ži­lac do­ka­zu­je ne­vi­nost, ne­go je za­da­tak tu­ži­o­ca da do­ka­že kri­vi­cu i da ako je do­ka­že, po­sla­ni­ku uki­ne imu­ni­tet.
– Mi že­li­mo da u Cr­noj Go­ri si­tu­a­ci­ja bu­de to­le­rant­na i sta­bil­na ali ka­da smo pro­go­nje­ni i ka­da tu­ži­lac ni­je spre­man da do­đe i obra­zlo­ži svo­je tu­ma­če­nje ne­go to ra­di sa kon­fe­ren­ci­ja za me­di­je, to ni­je u re­du – is­ta­kao je on.
V.R.


Bez TV ka­me­ra u sa­li

Po­sla­nik LP-a An­dri­ja Po­po­vić tra­žio je da se no­vi­nar­skim eki­pa­ma do­zvo­li da uđu u skup­štin­sku sa­lu to­kom ras­pra­ve o ski­da­nju imu­ni­te­ta Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću. Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ivan Bra­jo­vić je od­go­vo­rio da no­vi­nar­ske eki­pe ima­ju mo­guć­nost po Po­slov­ni­ku da uđu sa­mo na po­čet­ku za­sje­da­nja.
– Ovo ni­je ni po če­mu po­seb­na sjed­ni­ca – na­veo je Bra­jo­vić.


DF osta­je u Skup­šti­ni da če­ka da se ogla­si Stan­ko­vić

Funk­ci­o­ner DF-a Pre­drag Bu­la­to­vić po­ru­čio je da će 17 po­sla­ni­ka te po­li­tič­ke gru­pa­ci­je osta­ti u par­la­men­tu ako bu­de iz­gla­sa­no ski­da­nje imu­ni­te­ta Me­do­je­vi­ću.
– Mi smo da­nas u fa­zi sa­mo­od­bra­ne. Ako se da­nas pre­đe cr­ve­na li­ni­ja, mi ide­mo u od­bra­nu DF-a. Ni­je­smo do­šli sa­mo da vam ka­že­mo da ne iz­gla­sa­te va­šu od­lu­ku. Mi osta­je­mo u Skup­šti­ni sve dok Ivi­ca Stan­ko­vić ne da oba­ve­zu­ju­će uput­stvo ili ne­ko slič­no nje­mu. Ako že­li si­la dr­ža­ve da do­đe i pri­mi­je­ni si­lu na 17 po­sla­ni­ka DF-a, ne­ka iz­vo­li. Bra­jo­vi­ću, vi tre­ba da mu da­te ta­kvo na­re­đe­nje da uđu. Mi ne­ma­mo pro­tiv da se vo­di po­stu­pak, ali ne i pri­tvor – po­ru­čio je Bu­la­to­vić.


Nje­mač­ki am­ba­sa­dor pra­tio ras­pra­vu

Skup­štin­sku ras­pra­vu o ski­da­nju imu­ni­te­ta po­sla­ni­ku DF-a Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću pra­tio je u zgra­di par­la­men­ta i nje­mač­ki am­ba­sa­dor Hans Gin­ter Ma­tern. U zgra­du par­la­men­ta do­šao je u prat­nji pre­vo­di­o­ca ne­po­sred­no pri­je po­čet­ka skup­šti­nske ras­pra­ve. Tok ras­pra­ve pra­tio je iz pro­sto­ra pred­vi­đe­nog za go­ste par­la­men­ta i za pre­vo­di­o­ce.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"