Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-07-02 SJEDNICA GO PROPALA ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA, VEĆINA TRAŽI VANREDNU SKUPŠTINU
Puklo i u Demosu
Danilović i Lekić više ne idu u istom pravcu Puklo i u Demosu Sjednici Glavnog odbora prisustvovala su 23 od 83 člana Glavnog odbora, a 45 članova GO zatražilo je vanrednu skupštinu na kojoj bi se birali predsjednik i predsjedništvo Nijesam se pojavio na sjednici GO iz prostog razloga što sam jedan od potpisnika statutarnog zahtjeva za organizaciju prve vanredne izborne skupštine Demosa, koja nije uperena ni protiv koga, nego traži obnovu i novo biranje svih stranačkih organa, saopštio Goran Danilović
Sjed­ni­ca Glav­nog od­bo­ra (GO) De­mo­sa ju­če ni­je odr­ža­na jer ni­je bi­lo kvo­ru­ma, a ve­ći­na čla­no­va od­bo­ra tra­ži odr­ža­va­nje van­red­ne skup­šti­ne stran­ke i iz­bor no­vih or­ga­na. Ova de­ša­va­nja po­ka­zu­ju da je su­kob u De­mo­su evi­den­tan, jer se pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra De­mo­sa Go­ran Da­ni­lo­vić ju­če ni­je po­ja­vio na sjed­ni­ci Glav­nog od­bo­ra, ko­joj je pred­sje­da­vao pred­sjed­nik par­ti­je Mi­o­drag Le­kić. Li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić si­noć ni­je že­lio da da­je iz­ja­ve po­vo­dom de­ša­va­nja u par­ti­ji.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, od 83 čla­na Glav­nog od­bo­ra De­mo­sa ju­če se na sjed­ni­ci po­ja­vi­lo njih 23. Ka­ko nam je re­če­no, Le­kić prak­tič­no mje­se­ci­ma ne mo­že da obez­bi­je­di kvo­rum za sjed­ni­cu Pred­sjed­ni­štva, već su odr­ža­ne elek­tron­ske sjed­ni­ce na ko­ji­ma se od­lu­či­va­lo o iz­la­sku na lo­kal­ne iz­bo­re u Nik­ši­ću i Her­ceg No­vom.
Pro­šle sed­mi­ce pre­ki­nu­ta je i sjed­ni­ca Pred­sjed­ni­štva jer je iz­gu­bljen kvo­rum, sa­op­šte­no je „Da­nu” ne­zva­nič­no iz De­mo­sa.
Pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra De­mo­sa Go­ran Da­ni­lo­vić ka­zao je si­noć za „Dan” da je je­di­na isti­na da ni­je bi­lo sjed­ni­ce Glav­nog od­bo­ra, jer se na sjed­ni­ci po­ja­vi­lo 23 čla­na GO, po iz­vje­šta­ju se­kre­ta­ri­ja­ta De­mo­sa, od ukup­no 83, ko­li­ko bro­ji glav­ni od­bor De­mo­sa.
– Ja lič­no se ni­je­sam po­ja­vio iz pro­stog raz­lo­ga što sam je­dan od pot­pi­sni­ka sta­tu­tar­nog za­htje­va za or­ga­ni­za­ci­ju pr­ve van­red­ne iz­bor­ne skup­šti­ne De­mo­sa, ko­ja ni­je upe­re­na ni pro­tiv ko­ga, ne­go tra­ži ob­no­vu i no­vo bi­ra­nje svih stra­nač­kih or­ga­na. Od pred­sjed­ni­ka, pre­ko pred­sjed­ni­ka iz­vr­šnog od­bo­ra, glav­nog od­bo­ra i pred­sjed­ni­štva. Ubi­je­đen sam da nam sva­đa ne tre­ba i da no­vu sna­gu De­mo­su tre­ba da da or­gan ko­ji nas je for­mi­rao, a to je skup­šti­na stran­ke – sa­op­štio je Da­ni­lo­vić.
Po in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, ap­so­lut­na ve­ći­na čla­no­va Glav­nog od­bo­ra pot­pi­si­ma tra­ži da se or­ga­ni­zu­je pr­va van­red­na iz­bor­na skup­šti­na De­mo­sa – taj za­htjev bi­će pre­dat sju­tra ili prek­sju­tra. Za­htjev pod­ra­zu­mi­je­va da će se, pre­ma tu­ma­če­nji­ma na­ših sa­go­vor­ni­ka iz De­mo­sa, bez unu­tra­šnje sva­đe bi­ra­ti svi stra­nač­ki or­ga­ni na­no­vo, od pred­sjed­ni­ka, pre­ko pred­sjed­ni­ka Iz­vr­šnog od­bo­ra, do Glav­nog od­bo­ra.
Pod­ra­zu­mi­je­va se da bi u sta­tu­tom pred­vi­đe­noj pro­ce­du­ri bi­lo bi­ra­no i no­vo pred­sjed­ni­štvo De­mo­sa.
Ka­ko su sjed­ni­ci Glav­nog od­bo­ra pri­su­stvo­va­la 23 od 83 čla­na GO, 45 čla­no­va je za­tra­ži­lo van­red­nu skup­šti­nu na ko­joj bi se bi­rali pre­sjed­nik i pred­sjed­ni­štvo. Njih 45 ju­če ni­je­su bi­li na sjed­ni­ci ko­jom je pred­sje­da­vao Le­kić, pa je ja­sno da su uz Da­ni­lo­vi­ća.
Ka­ko je ne­zva­nič­no re­če­no „Da­nu”, od 11 čla­no­va Pred­sjed­ni­štva De­mo­sa sa­mo pet, uklju­ču­ju­ći i Le­ki­ća, do­šlo je na ju­če­ra­šnju, neo­dr­ža­nu sjed­ni­cu Glav­nog od­bo­ra.
U mar­tu 2015. go­di­ne, Le­kić, do ta­da li­der li­der De­mo­krat­skog fron­ta, na­ja­vio je for­mi­ra­nje no­vog po­li­tič­kog su­bjek­ta, ko­ji će se zva­ti De­mos. Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na ko­joj je pred­sta­vio for­mi­ra­nje no­ve par­ti­je, Le­kić je re­kao da će se no­vi po­li­tič­ki su­bjekt zva­ti De­mos, što je, ka­ko je po­ja­snio, skra­će­ni­ca od De­mo­krat­ski sa­vez. Le­kić je na­veo ta­da da će se za­la­ga­ti za Cr­nu Go­ru kao prav­nu dr­ža­vu, i su­štin­ske pr­o­mje­ne u ze­mlji, ali je ka­zao i da će do­pri­ni­je­ti i ide­ji uje­di­nje­nja opo­zi­ci­je.
Funk­ci­o­ner De­mo­sa Vla­di­slav Daj­ko­vić re­kao je si­noć za „Dan” da je tač­no da se gru­pa­ci­ja oku­plje­na oko Go­ra­na Da­ni­lo­vi­ća u su­bo­tu ni­je po­ja­vi­la na le­gi­tim­no sa­zva­noj sjed­ni­ci Glav­nog od­bo­ra, iako je upra­vo on na ne­dav­noj sjed­ni­ci pred­sjed­ni­štva in­si­sti­rao da se GO odr­ži u što hit­ni­jem ro­ku.
– Na­gla­ša­vam da su tu sjed­ni­cu na­pu­sti­li po­sla­ni­ci Go­ran Ra­do­njić i Go­ran Da­ni­lo­vić. Sto­ga osta­je ne­ja­sno za­što ini­ci­ja­ti­vu za ko­ju pri­ku­plja­ju pot­pi­se ni­je­su do­šli da pred­sta­ve na sjed­ni­ci GO na fer i de­mo­krat­ski na­čin. Ta­ko­đe, mi će­mo kao i cje­lo­kup­na cr­no­gor­ska jav­nost sa­če­ka­ti da vi­di­mo po­me­nu­tu ini­ci­ja­ti­vu iako smo u sa­zna­nju ka­kvim ne­kor­ket­nim, i za­što ne re­ći i ud­ba­škim ma­hi­na­ci­ja­ma su se slu­ži­li dok su sku­plja­li pot­pi­se u po­noć­nim sa­ti­ma, ubje­đu­ju­ći čla­no­ve De­mo­sa da sta­nu na nji­ho­vu stra­nu – re­kao je Daj­ko­vić.
Ka­ko tvr­di, po­je­di­ni čla­no­vi De­mo­sa su pri­sta­li na to, ni ne slu­te­ći šta se de­ša­va.
– Ubi­je­đe­ni smo da će si­tu­a­ci­ja usko­ro bi­ti mno­go ja­sni­ja, a na­gla­ša­vam da se ne ra­di ni o ka­kve dvi­je stru­je već o gru­pi lju­di ko­ja za­ku­li­snim rad­nja­ma po­ku­ša­va da ostva­ri od­re­đe­ne in­te­re­se. Osta­je ve­li­ka di­le­ma za­što ta in­ci­ja­ti­va u su­bo­tu ni­je pred­sta­vlje­na, osim uko­li­ko se po­me­nu­ta gru­pa­ci­ja ne pla­ši da bi pred ukup­nim član­stvom bi­la raz­bi­je­na u pa­ram­par­čad. U ko­nač­nom, me­to­de ko­ri­šće­ne pri­li­kom sa­ku­plja­nja pot­pi­sa ipak osta­ju nji­ma na čast i naj­bo­lje osli­ka­va­ju ka­rak­ter nji­ho­ve „ini­ci­ja­ti­ve” – za­klju­čio je Daj­ko­vić.
M.V.


Broj­na pi­ta­nja iza­zo­vi

Da u ru­ko­vod­stvu De­mo­sa stva­ri ote­ža­no funk­ci­o­ni­šu spe­ku­li­še se već odav­no, po­seb­no što su se po­ja­vi­la broj­na po­li­tič­ka pi­ta­nja ko­ja tre­ba rje­ša­va­ti.
De­mos je po­čet­kom 2016. go­di­ne uče­stvo­vao u Par­la­men­tar­nom di­ja­lo­gu za rje­še­nje po­li­tič­ke kri­ze, i nje­ni ka­dro­vi su ušli u vla­du iz­bor­nog po­vje­re­nja. Na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne De­mos je na­stu­pio kao dio ko­a­li­ci­je Ključ, u ko­joj su bi­li i SNP i Gra­đan­ski po­kret URA, a taj sa­vez je osvo­jio de­vet man­da­ta.
Mi­si­ja De­mo­sa je, iz­me­đu osta­log, da se, ka­ko je na­ve­de­no na nji­ho­vom zva­nič­nom in­ter­net saj­tu, afir­mi­še po­li­tič­ka kul­tu­ra, di­ja­log i to­le­ran­ci­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"