Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-07-03 FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ FIRME MONTEVERDE M POKAZUJE ENORMNE PRIHODE
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona
Marko i Miomir Mugoša Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona Prema finansijskom izvještaju, firma Monteverde M, čiji je direktor Marko Mugoša, ima 313.787 eura u nekretninama i 234.061 euro novčanog kapitala Arhive državnih organa ne sadrže podatke da je mlađi Mugoša imao bilo kakvu ušteđevinu ili neki drugi izvor prihoda koji bi mogao da objasni ovako vrijednu imovinu
Ukup­na imo­vi­na fir­me Mon­te­ver­de M, či­ji je osni­vač i iz­vr­šni di­rek­tor Mar­ko Mu­go­ša, sin am­ba­sa­do­ra u Slo­ve­ni­ji Mi­o­mi­ra Mu­go­še, iz­no­si 547.848 eura, a ar­hi­ve dr­žav­nih or­ga­na ne sa­dr­že po­dat­ke da je imao bi­lo ka­kvu ušte­đe­vi­nu ili ne­ki dru­gi iz­vor pri­ho­da ko­ji bi mo­gao da ob­ja­sni ova­ko vri­jed­nu imo­vi­nu. Pre­ma fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju fir­me Mon­te­ver­de M, ko­ji je pre­dat Po­re­skoj upra­vi Cr­ne Go­re, Mu­go­ši­na fir­ma pri­ja­vi­la je 313.787 eura u ne­kret­ni­na­ma i 234.061 euro u obrt­nim sred­stvi­ma.
Mon­te­ver­de M je re­gi­stro­va­na kao po­slov­no dru­štvo za kon­sal­ting, uvoz, iz­voz, ve­le­pro­da­ju, ma­lo­pro­da­ju i pru­ža­nje uslu­ga, a fir­ma je, pre­ma re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta, osno­va­na u ma­ju 2008. go­di­ne. Pre­ma fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju, Mu­go­ši­na kom­pa­ni­ja ima 85.972 eura upi­sa­nih kao po­tra­ži­va­nje, a 42.613 kao za­li­he. Sin cr­no­gor­skog am­ba­sa­do­ra je i ovla­šće­ni za­stup­nik ovog po­slov­nog dr­štva.
Krat­ko­roč­ne fi­nan­sij­ske oba­ve­ze is­ka­za­ne su na ni­vou 209.365 eura, a oba­ve­ze iz po­slo­va­nja 10.005 eura. Pre­ma iz­vje­šta­ju, ni­je­su evi­den­ti­ra­ne oba­ve­ze po osno­vu sred­sta­va na­mi­je­nje­nih pro­da­ji i sred­sta­va po­slo­va­nja ko­je je ob­u­sta­vlje­no, a ne­ma ni ot­ku­plje­nih sop­stve­nih ak­ci­ja i ot­ku­plje­nih sop­stve­nih udje­la. Upi­sa­ni su i du­go­roč­ni kre­di­ti u iz­no­su od 177.588 eura, kao i 15.470 eura na ime „du­go­roč­nih oba­ve­za”.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma dr­žav­nih or­ga­na, Mar­ko Mu­go­ša je vla­snik sta­na od 215 kva­dra­ta u eks­lu­ziv­nom objek­tu „Ze­ta­grad­nje” u Pod­go­ri­ci, na ko­ji je za­lo­že­na hi­po­te­ka od 150.000 eura sa ro­kom ot­pla­te do 2021. go­di­ne. Stan je, ka­ko se mo­že vi­dje­ti u ka­ta­stru, za­lo­žen i za kre­dit kod Atlas ban­ke iz Pod­go­ri­ce.
U pi­ta­nju je stan u po­slov­no-stam­be­nom objek­tu u Mo­mi­ši­ći­ma, na mje­stu gdje je ne­ka­da bi­la Mlje­ka­ra, od­no­sno na atrak­tiv­noj lo­ka­ci­ji u ši­rem cen­tru Pod­go­ri­ce, bli­zu oba­le Mo­ra­če.
Ka­ko se na­vo­di u li­stu ne­po­kret­no­sti 188, KO Pod­go­ri­ca je­dan, osnov sti­ca­nja je ku­po­vi­na, a osim stam­be­nog pro­sto­ra mla­đi Mu­go­ša je vla­snik i 25 kva­dra­ta ga­ra­žnog pro­sto­ra u tom ve­le­lep­nom objek­tu. Upi­sa­ni su te­re­ti u ka­ta­star­skoj evi­den­ci­ji, gdje se na­vo­di da je sin am­ba­sa­do­ra Cr­ne Go­re u Slo­ve­ni­ji stan za­lo­žio kao hi­po­te­ku kod In­vest ban­ke Mon­te­ne­gro, i kod Atlas ban­ke.
Biv­ši pod­go­rič­ki gra­do­na­čel­nik Mi­o­mir Mu­go­ša, funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, na­kon 2007. go­di­ne ni­je pri­ja­vlji­vao imo­vi­nu mla­đeg si­na Mar­ka Mu­go­še, za ko­ga je ta­da u imo­vin­skom kar­to­nu na­veo da je vla­snik po­slov­nog pro­sto­ra u Pod­go­ri­ci, po­vr­ši­ne 81 kva­drat. Pri­tom ni­je pri­ja­vlje­no da je Mar­ko Mu­go­ša imao bi­lo ka­kvu ušte­đe­vi­nu ili ne­ki dru­gi iz­vor pri­ho­da, ko­ji bi ob­ja­snio či­nje­ni­cu da je sin cr­no­gor­skog am­ba­sa­do­ra u Slo­ve­ni­ji sa­da vla­snik vri­jed­ne imo­vi­ne u Pod­go­ri­ci.
Dru­gog si­na Mi­o­mi­ra Mu­go­še, Mi­lja­na Mu­go­šu Osnov­ni sud u Pod­go­ri­ci osu­dio je na uslov­nu ka­znu od šest mje­se­ci zbog na­pa­da na eki­pu „Vi­je­sti” 2009. go­di­ne. Mu­go­ši je po­sli­je na­pa­da na no­vi­na­re Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja iz­re­klo pri­vre­me­nu mje­ru po­vla­če­nja iz Am­ba­sa­de Cr­ne Go­re u Va­šing­to­nu, ali se on na po­sao vra­tio kra­jem 2011. go­di­ne.
Mi­o­mir Mu­go­ša je go­di­na­ma bio u fo­ku­su jav­no­sti zbog broj­nih afe­ra i pod­ni­je­tih kri­vič­nih pri­ja­va u Pod­go­ri­ci.M.V.


Uve­ća­li ka­pi­tal

Slu­žbe­ni list Cr­ne Go­re još u mar­tu 2012. go­di­ne evi­den­ti­rao je pro­mje­nu po­da­tka dru­štva Mon­te­ver­de M, jer je od­lu­kom od 14. mar­ta te go­di­ne oba­vlje­na pro­mje­na sta­tu­ta na­kon usa­gla­ša­va­nja sa Za­ko­nom o kla­si­fi­ka­ci­ji dje­lat­no­sti, kao i po­ve­ća­nje nov­ča­nog ka­pi­ta­la za iz­nos od 39.326 eura. Kom­pa­ni­ja Mon­te­ver­de M je, ina­če, jed­no vri­je­me po­mi­nja­na kao vla­snik dis­ple­ja na tr­gu Vek­tra u Pod­go­ri­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"