Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-07-06 MIODRAG LEKIĆ U EKSKLUZIVNOM INTERVJUU ZA „DAN” O SUKOBU U DEMOSU
Pokušali puč zbog neostvarenih ambicija
Pokušali puč zbog neostvarenih ambicija Lično ću se založiti da izborna skupština bude održana što prije, ali ne u hajdučkoj formi i dinamici već na osnovu statuta, istakao predsjednik Demosa Dva su momenta uticala na i formalni početak razbijanja Demosa, Danilovićevo odbijanje da prihvati norme kolektivnog rada i odgovornosti, i akcija jedne grupe koja je pokušala da u manipulatorsko-provincijskoj predstavi organizuje puč s ciljem razbijanja stranke, kaže Lekić
-Že­lim pri­mar­no da za­šti­tim De­mos u ime onih ko­ji su u nje­ga ušli s či­stim ide­a­li­ma na ba­zi na­šeg pro­gra­ma. Go­vo­rim o od­bra­ni De­mo­sa is­klju­či­vo de­mo­krat­skim sred­stvi­ma, is­ta­kao je u eks­klu­ziv­nom in­ter­vjuu za „Dan” li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić. On je ka­zao da na­kon naj­no­vi­jih de­ša­va­nja u De­mo­su sa­gle­da­va i mje­re ko­je mu kao pred­sjed­ni­ku sto­je na ras­po­la­ga­nju, a ko­je su, pri­li­kom pra­vlje­nja sta­tu­ta, de­fi­ni­sa­ne kao mi­ni­mal­ne.
– Lič­no ću se za­lo­ži­ti da iz­bor­na skup­šti­na bu­de odr­ža­na što pri­je. Ali ne u haj­duč­koj fo­r­mi i di­na­mi­ci, već na osno­vu sta­tu­tom nor­mi­ra­nih pra­vi­la – po­ru­čio je Le­kić.
● Evi­den­tan je su­kob u De­mo­su. Ka­ko je on po­čeo?
– Po­sto­ja­le su raz­li­ke i ra­ni­je, od po­li­tič­kih po­gle­da sve do sti­la dje­lo­va­nja, što u od­re­đe­noj mje­ri i tre­ba da po­sto­ji u de­mo­krat­skim stran­ka­ma. Bi­lo je vi­dlji­vo i da po­jed­ni­ci sa for­mi­ra­nim ide­o­lo­škim pro­fi­li­ma iz ra­ni­jih stra­na­ka ima­ju te­ško­ća da se pri­la­go­de mo­der­nim, gra­đan­skim, eman­ci­pa­tor­skim nor­ma­ma na ko­ji­ma je De­mos for­mi­ran.
Po­ka­zao sam ve­li­ko str­plje­nje i to­le­ran­ci­ju, na­sto­je­ći da sve raz­li­či­to­sti uklo­pim u cje­li­nu ko­ja bi bi­la funk­ci­o­nal­na.
Dva su mo­men­ta uti­ca­la na i for­mal­ni po­če­tak raz­bi­ja­nja De­mo­sa, raz­bi­ja­nje ko­je je, sa­da se to do­bro vi­di, mno­go ra­ni­je pla­ni­ra­no.
Mo­ji ne­dav­ni po­ku­ša­ji da pred­sjed­ni­ka iz­vr­šnog od­bo­ra pri­vo­lim nor­ma­ma ko­lek­tiv­nog ra­da i od­go­vor­no­sti, ko­je ima na ba­zi sta­tu­ta i pra­vi­la stran­ke, a ko­je ina­če va­že za sve uklju­ču­ju­ći i me­ne, na­i­šao je na ne­ga­ti­van od­go­vor.
Jed­na od ilu­stra­ci­ja ove aro­gant­ne i ne­do­pu­sti­ve pre­ten­zi­je da se le­ga­li­zu­ju po­seb­na pra­vi­la za nje­ga, da­kle van ko­lek­tiv­nog ra­da, ogle­da se i u nje­go­voj zva­nič­noj po­ru­ci da ne­će do­la­zi­ti u stran­ku. Pri­je ne­ki dan je usli­je­di­la i ak­ci­ja jed­ne gru­pe, pred­vo­đe­ne biv­šim funk­ci­o­ne­ri­ma No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je Da­ni­lo­vi­ćem i Ra­do­nji­ćem, ko­ja je po­ku­ša­la da u jed­noj ma­ni­pu­la­tor­sko-pro­vin­cij­skoj pred­sta­vi or­ga­ni­zu­je ne­ka­kav puč s ci­ljem raz­bi­ja­nja, a po mo­guć­no­sti i pre­u­zi­ma­nje stran­ke.
● Da li se na­su­prot to­me kon­sti­tu­i­sa­la dru­ga gru­pa oko vas?
– Ne. S dru­ge stra­ne, po­sto­ji De­mos, pre­ci­zni­je onaj De­mos ko­ji se pri­je dvi­je go­di­ne kon­sti­tu­i­sao kao mo­der­na, otvo­re­na, gra­đan­ska, de­mo­krat­ska, pri­sto­ja­na stran­ka rav­no­prav­nih čla­no­va ko­ja te­ži de­mo­krat­skom pre­o­br­ža­ju Cr­ne Go­re. I ja sam je­dan od tih rav­no­prav­nih čla­no­va sa pro­la­znom funk­ci­jom pred­sjed­ni­ka. Da­kle, ne po­sto­ji, ka­ko se to ne­gdje sa­op­šta­va, Le­ki­će­va stra­na. Na že­lim ni da je imam, upra­vo po­štu­ju­ći auto­nom­nost čla­no­va ko­ji sa­mo­stal­no tre­ba da raz­mi­šlja­ju i za­u­zi­ma­ju sta­vo­ve. Svi do­bro zna­ju za ta­kav moj od­nos u stran­ci, na ko­me ću, na­rav­no, is­tra­ja­ti sve dok bu­dem u stran­ci.
● Ho­će­te li za­ka­za­ti van­red­nu skup­šti­nu De­mo­sa, na ko­joj bi se bi­ra­lo no­vo ru­ko­vod­stvo stran­ke, ka­ko to ve­ći­na čla­no­va glav­nog od­bo­ra tra­ži?
– Lič­no ću se za­lo­ži­ti da se ona odr­ži što pri­je. Ali ne u haj­duč­koj for­mi i di­na­mi­ci, već na osno­vu sta­tu­tom nor­mi­ra­nih pra­vi­la. Ipak, neo­p­hod­no je ob­ja­sni­ti po­za­di­nu ove lo­še iz­re­ži­ra­ne pred­sta­ve, u ko­joj se po­ja­vio iz­ne­nad­ni va­paj za odr­ža­va­njem van­red­ne skup­šti­ne, ko­ja se pre­ma sta­tu­tu ne slu­čaj­no odr­ža­va jed­nom u če­ti­ri go­di­ne, a u van­red­nim si­tu­a­ci­ja­ma mo­že i ra­ni­je.
Na­i­me, za­htjev or­ga­ni­za­to­ra ove pred­sta­ve za hit­no odr­ža­va­nje skup­šti­ne tre­ba­lo je da bu­de sa­mo de­mo­krat­ska ob­lan­da za ak­ci­ju sa ne­ko­li­ko funk­ci­ja.
Pr­vo, da se fak­tič­ki raz­bi­je stran­ka i da ne­ko, oči­gled­no u ne­str­plji­vo-op­se­siv­noj am­bi­ci­ji, po­sta­ne pred­sjed­nik i pre­u­zme pu­nu upra­vljač­ko-fi­nan­sij­sku kon­tro­lu, uz no­vi po­li­tič­ko-ide­o­lo­ški pro­fil stran­ke. Na­zna­ke tog pro­fi­la smo ima­li vi­še pu­ta, i to ne sa­mo kroz bi­zar­ne, ana­kro­ne, an­ti­gra­đan­ske po­te­ze Go­ra­na Ra­do­nji­ća, ko­ji su na­ni­je­li ve­li­ke šte­te stran­ci, i to iz­nu­tra i spo­lja.
Dru­go, da se or­ga­ni­zu­je sa­bo­ti­ra­nje ne sa­mo ra­da De­mo­sa, već boj­kot naj­va­žni­jih or­ga­na stran­ke, pred­sjed­ni­štva i glav­nog od­bo­ra. Ne­shva­tlji­vo je da pu­či­stič­ka gru­pa ko­ja je iz­ma­ni­pu­li­sa­la mno­ge čla­no­ve, ko­ja čak pre­ten­du­je da ima ve­ći­nu, ne­će da do­đe na sjed­ni­cu pred­sjed­ni­štva i glav­nog od­bo­ra gdje su na dnev­nom re­du naj­va­žni­je te­me, da­kle – po­li­ti­ka na dr­žav­nom ni­vou, or­ga­ni­za­ci­o­na pi­ta­nja stran­ke i od­go­vor­nost svih nad­le­žnih u stran­ci. Uče­stvo­va­nje na ovim ti­je­li­ma ne ugro­ža­va ini­ci­ja­ti­vu za odr­ža­va­nje van­red­ne skup­šti­ne, na­pro­tiv mo­že je sa­mo osna­ži­ti.
I tu do­la­zi­mo do tre­ćeg raz­lo­ga. Na­i­me, pred­sjed­nik iz­vr­šnog od­bo­ra, ko­ji je uz svo­je ve­li­ke že­lje aku­mu­li­rao mno­ge funk­ci­je u stran­ci i iz­bor­noj ko­a­li­ci­ji, ne že­li da se na nad­le­žnim ti­je­li­ma stran­ke, u nor­mal­noj i fer at­mos­fe­ri, ras­pra­ve mno­ga pi­ta­nja da se ko­lek­tiv­nim ra­dom kre­ne da­lje.
● Da­kle, ka­da se mo­že oče­ki­va­ti odr­ža­va­nje skup­šti­ne?
– Umje­sto ver­bal­nog pri­želj­ki­va­nja skup­šti­ne, i to vje­ro­vat­no ne­ke pa­je­vi­ćev­ske ve­ći­ne na njoj, jer stvar­nu ne­će ima­ti, do­bro bi bi­lo da ko­lo­vo­đe raz­bi­ja­nja De­mo­sa ura­de dvi­je stva­ri ko­je su neo­p­hod­ne za odr­ža­va­nje van­red­ne skup­šti­ne.
Pr­vo da pri­ku­pe, a po­želj­no je bez da­ljeg ob­ma­nji­va­nja čla­no­va na te­re­nu, do­vo­ljan broj pot­pi­sa. Na­i­me, ju­če je je­dan broj čla­no­va glav­nog od­bo­ra, ko­ji je uvi­dio ma­ni­pu­la­ci­je to­kom la­žnih ob­ja­šnje­na na te­re­nu, upra­vo zbog to­ga pro­te­sto­vao i zva­nič­no po­vu­kao svo­je pot­pi­se.
Dru­go, i va­žni­je, pre­ma sta­tu­tu po­treb­no je kon­sti­tu­i­sa­ti no­vu skup­šti­nu sa no­vo­i­za­bra­nim čla­no­vi­ma. Tu iz­vr­šni od­bor ima pr­ve oba­ve­ze i nad­le­žno­sti, pa bi do­bro bi­lo da za­poč­ne taj po­sao. Pod pret­po­stav­kom da stvar­no ho­će odr­ža­va­nje skup­šti­ne.
● Da li po­sto­ji i Vaš lič­ni su­kob sa Go­ra­nom Da­ni­lo­vi­ćem, ko­ji je, ma­kar je po­sto­ja­la ta­kva per­cep­ci­ja u jav­no­sti, go­di­na­ma bio vaš naj­bli­ži sa­rad­nik?
– Me­ni su svi sa­rad­ni­ci u De­mo­su jed­na­ki. Pre­ma sva­kom po­je­din­cu sam pri­la­zio do­bro­na­mjer­no, s uva­ža­va­njem i ko­rekt­no. Per­so­nal­ni aspekt u ovoj pri­či ni­je pri­ma­ran, bar ne u ovom tre­nut­ku. Mo­ja bli­ža sa­rad­nja je ra­zu­mlji­vo bi­la zbog funk­ci­o­nal­nih nad­le­žno­sti u stran­ci. U ovom tre­nut­ku je re­le­vant­na sle­de­ća či­nje­ni­ca – da pred­sjed­nik iz­vr­šnog od­bo­ra ni­je uspio, ono što mu je sta­tu­tar­na oba­ve­za, da or­ga­ni­zu­je rad op­štin­skih od­bo­ra i mo­ti­vi­še rad na te­re­nu, a da se mno­go vi­še po­tru­dio da ovih da­na na te­re­nu or­ga­ni­zu­je kon­spi­ra­tiv­ni, sa­da već jav­ni udar za ras­cjep stran­ke. Sve to sa da­ljim pre­po­zna­tlji­vim ci­lje­vi­ma.
● Šta Vi na­mje­ra­va­te da ura­di­te?
– Pri­mar­no da za­šti­tim De­mos u ime onih ko­ji su u nje­ga ušli s či­stim ide­a­li­ma na ba­zi na­šeg pro­gra­ma. Go­vo­rim o od­bra­ni De­mo­sa is­klju­či­vo de­mo­krat­skim sre­stvi­ma. Sa­gle­da­vam i mje­re ko­je mi kao pred­sjed­ni­ku sto­je na ras­po­la­ga­nju, a ko­je su, pri­li­kom pra­vlje­nja sta­tu­ta, de­fi­ni­sa­ne kao mi­ni­mal­ne.
Ra­zu­mi­je se, na­sto­ja­ću da ne­gdje za­šti­tim se­be, ima­ju­ći u vi­du plan da se agre­siv­no i bru­tal­no de­gra­di­ra si­tu­a­ci­ja u stran­ci. Za­to uzi­mam pra­vo da po­vu­čem i lič­ne po­te­ze, na­rav­no na ja­van na­čin, ka­da to pro­ci­je­nim. Za sa­da ću sa za­do­volj­stvom da osta­nem sa čla­no­vi­ma stran­ke, i to pre­te­žno sa mla­dim lju­di­ma i ugled­nim ko­le­ga­ma iz nad­le­žnih ti­je­la stran­ke, ko­ji ho­će da od­bra­ne De­mos.
Sa­če­ka­ću da naj­zad i puk­ne ta ba­če­na pe­tar­da za raz­bi­ja­nje stran­ke, jer do sa­da to ni­je uspje­la, osta­vlja­ju­ći sa­mo ne­pri­ja­tan mi­ris oko se­be. U me­đu­vre­me­nu De­mos na­sta­vlja da se sna­žno bo­ri za pro­spe­ri­tet­nu, pri­stoj­nu, de­kri­mi­na­li­zo­va­nu Cr­nu Go­ru.M.VE­ŠO­VIĆ


No­vi po­li­tič­ki tri­ler

● Po­sla­ni­ci DF-a su da­ni­ma u par­la­men­tu u na­mje­ri da spri­je­če hap­še­nje Ne­boj­še Me­do­je­vi­ća. Uklju­čio se i Vu­ja­no­vić, tra­že­ći da VDT spri­je­či hap­še­nje. Ka­ko vi­di­te ta de­ša­va­nja?
– Kri­tič­ki i prin­ci­pi­je­lan stav De­mo­sa o uki­da­nju imu­ni­te­ta po­sla­ni­ci­ma je po­znat i vi­še pu­ta jav­no sa­op­šten. Uklju­či­va­nje Vu­ja­no­vi­ća ima ka­rak­ter no­vog po­li­tič­kog tri­le­ra. I po obi­ča­ju, ka­da su u pi­ta­nju va­žna in­sti­tu­ci­o­nal­no-po­li­tič­ka pi­ta­nja i po­te­zi, oni osta­ju ne­raz­ja­šnje­ni i taj­ni.
Ima­ju­ći u vi­du Vu­ja­no­vi­ćev pro­fil, da­kle da on ni­šta, pa ni o be­zna­čaj­ni­jim pi­ta­nji­ma sa­mo­stal­no ne od­lu­ču­je, te­ško da u ovom slo­že­nom za­ple­tu ni­je pi­tao Đu­ka­no­vi­ća šta da ura­di. S dru­ge stra­ne, ne tre­ba is­klju­či­ti da su Đu­ka­no­vi­ću kao še­fu re­ži­ma sa ne­kih me­đu­na­rod­nih adre­sa upu­ćen ne­ke po­ru­ke.
Da smo de­mo­krat­sko dru­štvo sve ove de­ta­lje jav­nost bi mo­ra­la zna­ti, ova­ko sve osta­je ne­raz­ja­šnje­no, pa i cilj i sa­dr­žaj Vu­ja­no­vi­će­ve na­vod­ne in­ter­ven­ci­je, či­me se muč­na, pa i ri­skant­na si­tu­a­ci­ja, na­sta­vlja.


Po­treb­ni uslo­vi za fer iz­bo­re

● Da li boj­kot par­la­men­ta da­je re­zul­ta­te? Pod ko­jim uslo­vi­ma ste sprem­ni da se vra­ti­te u par­la­ment?
– Ni­je boj­kot smi­šljen da opo­zi­ci­ja pod­va­li vla­sti. On je nu­žna od­bra­na na po­ku­šaj pod­va­le vla­sti da se dan – u ko­jem je zva­nič­no ob­ja­vljen dr­žav­ni udar, pu­ca­nje u na­rod, ubi­stvo pre­mi­je­ra i na­sil­no te­ro­ri­stič­ko pre­u­zi­ma­nje vla­sti – pro­gla­si za re­gu­la­ran iz­bor­ni dan.
Za­to boj­kot je­ste je­di­ni de­mo­krat­ski od­go­vor. Za­to gra­đa­ni, po­seb­no opo­zi­ci­o­ni gla­sa­či, da­kle po­la Cr­ne Go­re, po­dr­ža­va­ju na­šu bor­bu da i boj­ko­tom iz­bo­ri­mo sta­nje prav­no po­li­tič­ke re­gu­lar­no­sti u ze­mlji.
Stav De­mo­sa je ja­san. Tra­ži­mo po­no­vlje­ne iz­bo­re ka­ko bi se ze­mlja vra­ti­la u sta­nje po­li­tič­ko-prav­ne re­gu­lar­no­sti. Na­kon pri­hva­tlji­vog da­tu­ma iz­bo­ra, pri­bli­ža­va­nju isti­ne o dr­žav­nom uda­ru, sprem­ni smo da za­jed­no ra­di­mo na utvr­đi­va­nju de­mo­krat­skih uslo­va za fer iz­bo­re. U toj fa­zi tre­ba da smo u par­la­men­tu jer se za­kon­ski pro­pi­su ne mo­gu do­no­si­ti bez ra­da u par­la­men­tu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"