Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-07-08 GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE NEZAKONITO PLAĆAO AVIO-PREVOZNIKA KOJI NEMA DOZVOLU ZA LETJENJE I SVOJ VAZDUHOPLOV
Milo državnim novcem iznajmljivao bratov avion
Aco i Milo Đukanović Milo državnim novcem iznajmljivao bratov avion Riječ je o avionu koji nije registrovan za komercijalne letove, već isključivo za prevoz za potrebe Prve banke, koja je u većinskom vlasništvu Aca Đukanovića, brata nekadašnjeg premijera Kompanija „Aero tim” nema dozvolu za letjenje i svoj vazduhoplov registrovan za komercijalne letove, potvrđeno je „Danu” iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
Vla­da Cr­ne Go­re je pri­je dvi­je go­di­ne ne­za­ko­ni­to dr­žav­nim nov­cem pla­ća­la pri­vat­nog avio-pre­vo­zni­ka ko­ji ne­ma do­zvo­lu za le­tje­nje i svoj va­zdu­ho­plov re­gi­stro­van za ko­mer­ci­jal­ne le­to­ve, sa­zna­je „Dan“. Ra­di se o cr­no­gor­skom avio-pre­vo­zni­ku „Aero tim“, ko­ji je za po­tre­be ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­vog ka­bi­ne­ta ko­ri­stio va­zdu­ho­plov „lir džet 45“, re­gi­star­skih ozna­ka 40-SEV.
Ri­ječ je o avi­o­nu ko­ji ni­je re­gi­stro­van za ko­mer­ci­jal­ne le­to­ve, već is­klju­či­vo za pre­voz za po­tre­be Pr­ve ban­ke, ko­ja je u ve­ćin­skom vla­sni­štvu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta ne­ka­da­šnjeg pre­mi­je­ra.
Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat Vla­de Cr­ne Go­re upla­tio je to­kom 2015. go­di­ne 62.900 eura (iz­nos sa po­re­zom) fir­mi „Aero tim“ na ime uslu­ga an­ga­žo­va­nja pri­vat­nog va­zdu­ho­plo­va.
Re­le­vant­ni iz­vje­šta­ji, u ko­je je „Dan“ imao uvid, po­ka­zu­ju da je Vla­da u toj go­di­ni od Upra­ve za jav­ne na­bav­ke do­bi­la sa­gla­snost da po tom osno­vu po­tro­ši naj­vi­še 50.400 eura.
Da kom­pa­ni­ja „Aero tim“ ne­ma do­zvo­lu za le­tje­nje i svoj va­zdu­ho­plov re­gi­stro­van za ko­mer­ci­jal­ne le­to­ve po­tvr­đe­no nam je i iz Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo Cr­ne Go­re.
– Kom­pa­ni­ja ko­ju na­vo­di­te ni­je no­si­lac bi­lo ka­kvog odo­bre­nja od stra­ne Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo, a ni­je pre­po­zna­ta ni kao bi­lo ka­kav dru­gi va­zdu­ho­plov­ni su­bjekt u od­no­su na ko­ji po­sto­ji oba­ve­za re­a­li­za­ci­je ak­tiv­no­sti in­spek­cij­skog ili kon­ti­nu­i­ra­nog nad­zo­ra od stra­ne na­še Agen­ci­je – ka­zao je za „Dan“ Mi­le­ta Ni­ko­lić, di­rek­tor Sek­to­ra za si­gur­nost va­zdu­šnog sa­o­bra­ća­ja Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo Cr­ne Go­re.
U Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) mo­že se vi­dje­ti da je vla­snik kom­pa­ni­je „Aero tim“ Zo­ran Ra­du­no­vić, ko­ji je ujed­no i di­rek­tor pred­stav­ni­štva dr­žav­ne avio-kom­pa­ni­je „Mon­te­ne­gro­er­laj­nez” u Austri­ji, što se mo­že vi­dje­ti i na nje­go­vom lin­ke­din pro­fi­lu.
Taj po­da­tak Ra­du­no­vi­ća do­vo­di u zo­nu kon­flik­ta in­te­re­sa, jer je, sa jed­ne stra­ne za­po­slen u dr­žav­noj aviokom­pa­ni­ji, a sa dru­ge stra­ne po­slu­je sa dr­ža­vom pre­ko svo­je pri­vat­ne avio-pre­vo­znič­ke kom­pa­ni­je.
Ra­du­no­vić je na svom lin­ke­din pro­fi­lu na­veo da je ra­ni­je bio di­rek­tor i u fir­ma­ma Di Air i Vek­tra Avi­a­tion u ste­ča­ju, ko­ja je u vla­sni­štvu Dra­ga­na Br­ko­vi­ća, ku­ma biv­šeg pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća.
No­vi­nar „Da­na“ stu­pio je u kon­takt sa Ra­du­no­vi­ćem, ko­ji sma­tra da ni­je u kon­flik­tu in­te­re­sa i da ne kr­ši za­kon.
– Kon­flikt in­te­re­sa bi bio sa­mo u slu­ča­ju da se ja sa svo­jom pri­vat­nom fir­mom ba­vim istim vi­dom pre­vo­za ko­jim se ba­vi „Mon­te­ne­gro­er­lajnz”. Ovo su pot­pu­no odvo­je­ni po­slo­vi. Mo­ja fir­ma ni­je re­gi­stro­va­na za pro­da­ju ka­ra­ta, bi­lo ka­kvih i bi­lo ko­me. U bi­znis avi­ja­ci­ji se kar­te ne pro­da­ju. To su dvi­je odvo­je­ne dje­lat­no­sti i ja ni­ka­ko ne mo­gu da ošte­tim „Mon­te­ne­gro­er­lajnz”. Tu ne­ma ni­ka­kvih di­le­ma – re­kao je Ra­du­no­vić.
On je do­dao da je iz­najm­lji­va­nje pri­vat­nih va­zdu­ho­plo­va za vla­di­ne po­tre­be spe­ci­fi­čan vid pre­vo­za u avi­ja­ci­ji.
– Mi­slim da je to kom­plek­sni­ja pri­ča. To je spe­ci­fi­čan vid pre­vo­za u avi­ja­ci­ji. U ve­zi sa jav­nim na­bav­ka­ma i ten­de­ri­ma, mo­je mi­šlje­nje je da su oni u avi­ja­ci­ji pot­pu­no ne­pri­mje­nji­vi na na­čin ka­ko je to de­fi­ni­sa­no za­ko­nom. Znam to vr­lo do­bro i iz na­ših is­ku­sta­va i iz slu­ča­je­va ko­ji su se de­ša­va­li i u Sr­bi­ji. Ap­so­lut­no svi ima­ju iste pro­ble­me – ka­zao je Ra­du­no­vić.
Na pi­ta­nje ka­ko ko­men­ta­ri­še to da nje­go­va fir­ma ko­ri­sti avi­on ko­ji je re­gi­stro­van za po­tre­be Pr­ve ban­ke, Ra­du­no­vić je is­ta­kao da vla­di­ni le­to­vi ni­su ko­mer­ci­jal­ni le­to­vi.
– To su le­to­vi ko­ji ima­ju sa­svim dru­ga­či­ji sta­tus od ko­mer­ci­jal­nih le­to­va. Za ta­kve le­to­ve tre­ba po­seb­na na­ja­va i po­seb­na ko­mu­ni­ka­ci­ja sa dru­gim dr­ža­va­ma u ko­je ti avi­o­ni le­te. Ta­ko­đe, ne­ka­ko mo­ra­ju da se pla­te ope­ra­tiv­ni tro­ško­vi avi­o­na. To je je­dan de­talj. Dru­gi de­talj je da ne po­sto­ji dru­gi avi­on ko­ji mo­že da se upo­sli u ko­mer­ci­jal­ne svr­he ta­kvog ti­pa. U tom slu­ča­ju Cr­na Go­ra ma­nje pla­ća ne­go da se do­vo­zi avi­on sa ne­ke dru­ge de­sti­na­ci­je – po­ja­snio je Ra­du­no­vić.
On je do­dao da avi­o­ni ko­ji su u pri­vat­nom re­gi­stru va­zdu­ho­plo­vi ko­ji ne mo­gu da bu­du upo­tri­je­blje­ni u ko­mer­ci­jal­ne svr­he, sa aspek­ta da ne mo­gu jav­no da se re­kla­mi­ra­ju i da se za njih ne mo­že na­pla­ći­va­ti pu­na ci­je­na pre­vo­za.
– Ali, ti avi­o­ni se svu­da u svi­je­tu ko­ri­ste za pre­voz. Da­kle, or­ga­ni­zu­je se pre­voz i pla­ća se na osno­vu ope­ra­tiv­nih tro­ško­va ko­je je taj avi­on na­pra­vio. Te ope­ra­tiv­ne tro­ško­ve ne­ko mo­ra da pla­ti. Fir­ma ko­ja se ba­vi avi­ja­ci­jom ne mo­že da ne­ma ni­ka­kav pri­hod. Na avi­on ko­ji je re­gi­stro­van u pri­va­te re­gi­stru pla­ća se PDV i ca­ri­na, a na avi­on ko­ji je u ko­mer­ci­jal­nom re­gi­stru ne pla­ća se PDV, a ca­ri­na je je­dan od­sto. I tu ima­te aspekt ko­ji je po­vo­ljan za dr­ža­vu – na­veo je Ra­du­no­vić.
Vl. OTA­ŠE­VIĆ


Avi­on mi­je­njao vla­sni­ke

Avi­on „lir džet 45”, sa re­gi­star­skom ozna­kom 40-SEV, pro­iz­ve­den je 2000. go­di­ne. Vla­snik avio-kom­pa­ni­je „Di Air“ Dra­gan Ivan­če­vić je pri­je vi­še od osam go­di­na uzeo kre­dit od 6,7 mi­li­o­na eura kod Pr­ve ban­ke ka­ko bi ku­pio taj avi­on. Kao obez­bje­đe­nje je ta­da na avi­on upi­sa­na hi­po­te­ka. Ivan­če­vić ni­je mo­gao da vra­ća kre­dit, ta­ko da je ban­ka Aca Đu­ka­no­vi­ća ak­ti­vi­ra­la hi­po­te­ku i pre­u­ze­la vla­sni­štvo nad avi­o­nom. U me­đu­vre­me­nu je Ivan­če­vić pot­pi­sao ugo­vor sa fir­mom Se­ven X Avi­a­tion, ko­ja se oba­ve­za­la da umje­sto nje­ga ot­pla­ti ra­te za avi­on.
Tu fir­mu je još 2009. go­di­ne osno­vao grč­ki bi­zni­smen Pe­tros Sta­tis. Ne­ko­li­ko go­di­na bi­la je i u vla­sni­štvu ma­le­zij­skog po­ke­ra­ša Vei Seng Pu­ea, ko­ji je hap­šen u Ame­ri­ci zbog or­ga­ni­zo­va­nja lan­ca ile­gal­nog kla­đe­nja, ali je na­kon su­đe­nja oslo­bo­đen kri­vi­ce.
U re­gi­stru va­zdu­ho­plo­va fir­ma Se­ven X Avi­a­tion ra­ni­je se vo­di­la kao ko­ri­snik avi­o­na. Me­đu­tim, ni­je ja­sno kad je tač­no i za­što ta kom­pa­ni­ja iz­bri­sa­na, a Pr­va ban­ka upi­sa­na kao ko­ri­snik avi­o­na umje­sto nje u cr­no­gor­skom re­gi­stru va­zdu­ho­plo­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"