Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada potpisala, pa sakrila nezakonit ugovor * Uvod u Radmilinu smjenu * Aco će krojiti planove * U Porto Montenegru imaju stanove od dva miliona * Tramp prijeti sankcijama * Sankcije nisu oruđe za gušenje režima * Cirkus zvani zadruga
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, poslanik SDP-a:
– Gdje mogu da kupe glasove, DPS kupuje, gdje ne mogu, pokušavaju da zastraše. Sve „demokratske” metode, korištene od Kube do Iraka, oni će da upotrijebe ovdje.

Vic Dana :)

Haso: Mujo, care, odakle ti to odijelo?
Mujo: Dao mi šef da bih izgledao kao oni šoferi u filmovima!
Haso: Zašto ti nije kupio i cipele, nego hodaš bos?
Mujo: Seljačino, ne idu cipele uz ovaj model, vidi šta piše - Boss!


Čovjek se napio i legao nasred parkinga.
Dođe policajac i pita ga:
-Šta radiš tu?
-Zar ne vidiš da sam se parkirao?!
-Pa nisi ti auto!
-Baš me briga, nisi ni ti pauk!

Dolazi Čak Noris kasnije u školu. A učitelj će: Izvini što je zvonilo prije nego što si došao.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2017-09-18 PROGLAŠENJEM NAJBOLJIH, ZAVRŠEN OVOGODIŠNJI FESTIVAL INTERNACIONALNOG ALTERNATIVNOG TEATRA
Nagrade za „Fosil”, Šilinga i Đurđević
Nagrade za „Fosil”, Šilinga i Đurđević
Naj­bo­lja pred­sta­va ovo­go­di­šnjeg Fe­sti­va­la in­ter­na­ci­o­nal­nog al­ter­na­tiv­nog te­a­tra je ko­mad „Fos­sil” gru­pe „Fluo” iz Fran­cu­ske, od­lu­čio je ži­ri ko­jeg su či­ni­li ko­re­o­graf i ba­le­ri­na So­nja Vu­ki­će­vić, glu­mac Mir­ko Vla­ho­vić i dra­ma­turg Bal­ša Po­ček. Ka­ko je na­veo ži­ri u svo­joj od­lu­ci „`Fos­sil`, gru­pe „Fluo” iz Fran­cu­ske ko­ja je kroz ko­re­o­graf­ski i zvuč­ni per­for­mans kao i knji­žev­ni eks­pe­ri­ment Vi­li­je­ma Ba­ro­u­za uspje­la je da u ma­lom pro­sto­ru iz­ne­se pot­pu­ni ar­ti­stič­ki do­ži­vljaj is­pu­njen kre­a­tiv­no­šću i in­te­lek­tu­al­nim pro­mi­šlja­njem.
„Kroz ma­te­ri­jal­nost knji­ge i ma­ni­pu­la­ci­ju čo­vje­ko­vog po­kre­ta, gru­pa `Fluo` na iz­u­zet­no uspje­šan na­čin is­pi­tu­je ja­či­nu raz­li­či­tih emo­ci­ja, sti­lo­va i epo­ha”, is­ta­kli su čla­no­vi ži­ri­ja.
Na­gra­da za naj­bo­lju re­ži­ju oti­šla je u ru­ke ma­đar­skom re­di­te­lju Ar­pa­du Ši­lin­gu za pred­sta­vu „Do­kle po­gled se­že”, ko­ja je ra­đe­na u pro­duk­ci­ji Kra­ljev­skog po­zo­ri­šta „Zet­ski dom”. „Spe­ci­fič­nost Ši­lin­go­ve este­ti­ke vi­dlji­va je i u ovom pro­jek­tu”, na­veo je ži­ri.
Naj­bo­lji glu­mac po ocje­ni Vu­ki­će­vi­će­ve, Mir­ko­vi­ća i Po­če­ka je fran­cu­ski umjet­nik Be­noa Kan­te­to, ko­ji je osmi­slio i bio je­dan od ak­te­ra na­gra­đe­nog per­for­man­sa „Fos­sil”. Na­gra­da mu je pri­pa­la „zbog iz­u­zet­ne po­sve­će­no­sti svom za­dat­ku”.
„Be­noa je kroz ma­te­ma­tič­ki pre­ci­znu ko­re­o­gra­fi­ju uspio da pri­ka­že čo­vje­kov od­nos pre­ma li­te­ra­tu­ri, i svoj nje­noj mi­stič­no­sti ko­ja je či­ni va­žnim di­je­lom nje­go­vog, od­no­sno na­šeg po­sto­ja­nja”.
Pri­zna­nje FI­AT-a za naj­bo­lju žen­sku ulo­gu pri­pa­la je be­o­grad­skoj glu­mi­ci Mir­ja­ni Đur­đe­vić, za ulo­gu maj­ke Ibi u pred­sta­vi „Kralj Ibi”.
„U ovom dje­lu ko­je va­ži za kla­sik fran­cu­ske i svjet­ske dra­me, ona je na ne­na­me­tljiv na­čin uspje­la da pre­đe iz dru­gog u pr­vi plan, kroz iz­u­zet­nu po­sve­će­nost, kao i svje­snost se­be i svog li­ka”, is­ta­ko je tro­čla­ni ži­ri.
Đur­đe­vić se za­hva­li­la or­ga­ni­za­to­ri­ma FI­AT-a is­ta­kav­ši da se u Pod­go­ri­ci osje­ća kao me­đu po­ro­di­com.
- Za­hva­lju­jem se na gosp­to­prim­stvu ko­je pre­la­zi u rod­bin­ske ve­ze. a to je ve­o­ma zna­čaj­no, ejr u ovo vri­je­me umjet­nost mo­ra da bu­de ve­li­ka po­ro­di­ca – re­kla je Mir­ja­na Đur­đe­vić, i na­gla­si­la da je na­gra­du FI­AT-a, svo­je pr­vo pri­zna­nje u glu­mač­koj ka­ri­je­ri, po­sve­ti­la eki­pi pred­sta­ve „Kralj Ibi”.
Alu­di­ra­ju­ći na sim­bol ovo­go­di­šnjeg fe­sti­va­la – li­je­vak, na­gra­đe­na glu­mi­ca je is­ta­kla da je ve­o­ma va­žno za kul­tu­ru i umjet­ni­ke na ovim pro­sto­ri­ma da „iz tog li­jev­ka cu­ri umejt­nost”.
Na­kon de­vet fe­sti­val­skih da­na i go­to­vo 60 iz­ve­de­nih pro­gra­ma, ka­ko zva­nič­ne, tak­mi­čar­ske se­lek­ci­je u okvi­ru ko­je su re­a­li­zo­va­ni Fran­cu­ski fo­kus ulič­ni te­a­tra i Slo­ve­nač­ki fo­kus po­sve­ćen sa­vre­me­nom ple­su, za­tim pro­gram po­sve­ćen dje­ci i mla­di­ma, pa pra­te­ći pro­gra­mi, knji­žev­ni, li­kov­ni, film­ski, raz­go­vo­ri, mu­zič­ki, kre­a­tiv­ne in­du­stri­je, na ovo­go­di­šnji Fe­sti­val ju­če je spu­šte­na za­vje­sa.
Struč­ni ži­ri fe­sti­va­la je ape­lo­vao da ma­ni­fe­sta­ci­ja ova­kvog ka­rak­te­ra za­slu­žu­je svoj pro­stor, da bi se raz­vi­jao i dao još ve­ći do­pri­nost kul­tu­ri na­še ze­mlje. Oni na­gla­ša­va­ju da sa­mo ta­ko pro­duk­ci­je fe­sti­va­la, ko­je su sad pred ga­še­njem, mo­gu da na­sta­ve svoj scen­skji ži­vot. S.Ć.


Po­zdrav uz „Brač­ne sva­đe”

Fran­cu­ski fo­kus u Ko­to­ru za­o­kru­žen je pred­sta­vom „Brač­ne sva­đe” ko­ji je na Tr­gu od oruž­ja iz­veo ple­sni duo tru­pe „Fric­hti Con­cept”. Umjet­ni­ci Elod Tu­ke i Bren­dan Le De­lu je­zi­kom po­kre­ta i ple­sa po­ka­za­li su ka­ko se ner­vi­ra­mo zbog stva­ri ko­je u su­šti­ni i ne­ma­ju sko­ro ni­ka­kvo znač­ce­nje u ži­vo­tu. Kao sa­ti­rič­na i bur­lesk­na vi­zi­ja po­ro­dič­ne sva­đe, ovaj du­et bio je mje­ša­vi­na ple­sa i pred­met­nog te­a­tra na jav­nim pro­sto­ri­ma sa od­mje­re­nom do­zom hu­mo­ra.
- Ra­du­je­mo se po­nov­noj sa­rad­nji sa FI­AT-om, na­da­mo se da će bi­ti kon­struk­tiv­na ka­ko je to bi­lo kre­nu­lo pri­je de­se­tak go­di­na. Ko­tor je za ova­kvu vr­stu ulič­nog te­a­tra naj­re­pre­zen­ta­tiv­ni­ja otvo­re­na sce­na na­še ma­le za­jed­ni­ce, ta­ko da je na­še za­do­volj­stvo što smo ugo­sti­li ulič­ni te­a­tar iz Fran­cu­ske uto­li­ko ve­će - re­kla je di­rek­tor­ka Cen­tra Ti­ha­na Ću­la­fić.
Ovogodi­šnji pro­gram FI­AT-a u Ko­to­ru do­ži­vio je ve­li­ko interesovanje publike.M.D.P.


Na­gra­da za Bra­zil­ce

Ži­ri je od­lu­čio da spe­ci­jal­nu na­gra­du za iz­u­zet­nu ide­ju do­dje­li „Ex­Com­pan­hia de Te­a­tro” iz Bra­zi­la za pro­je­kat „Od­sut­ne fre­kven­ci­je 19 Hz”. In­spi­ri­sa­ni dje­lom Sar­tra „Muč­ni­na”, kroz iz­u­zet­nu re­ži­ju zvu­ka i ino­va­tiv­nu dra­ma­tur­gi­ju, oni su uspje­li da uče­sni­ke po­ve­du na pu­to­va­nje is­pu­nje­no isto­ri­jom Pod­go­ri­ce, ali i po­tra­gom za sop­stve­nim iden­ti­te­tom, ob­ja­snio je svo­ju od­lu­ku tro­čla­ni ži­ri.Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"