Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-10-11 BRANILAC SRBA PRED HAŠKIM TRIBUNALOM GORAN PETRONIJEVIĆ OCIJENIO
Orić odgovoran bar za još deset događaja
Goran Petronijević Orić odgovoran bar za još deset događaja
Bra­ni­lac Sr­ba pred Ha­škim tri­bu­na­lom Go­ran Pe­tro­ni­je­vić oci­je­nio je da po­sto­ji još naj­ma­nje 10 do­ga­đa­ja za ko­je je od­go­vo­ran rat­ni ko­man­dant ta­ko­zva­ne Ar­mi­je BiH u Sre­bre­ni­ci Na­ser Orić, a o ko­ji­ma ni­je ras­pra­vlja­no pred bi­lo ko­jim su­dom, što pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma otva­ra mo­guć­nost da i da­lje go­ne Ori­ća.
Ko­men­ta­ri­šu­ći oslo­ba­đa­ju­ću pre­su­du Su­da BiH Ori­ću, Pe­tro­ni­je­vić je re­kao da se od oko 3.000 srp­skih žr­ta­va u Sre­bre­ni­ci i oko­li­ni, bar oko 2.000 mo­že sta­vi­ti „na te­ret” Ori­ću i da ima to­li­ko do­ga­đa­ja u ko­je je bio di­rekt­no umi­je­šan.
„Ima­li smo za­šti­će­nog svje­do­ka ko­ji je bio ni­že­ran­gi­ra­ni ko­man­dant u nje­go­vim je­di­ni­ca­ma. On je svje­do­čio da je u tri na­vra­ta, ka­da su či­nje­ni ve­li­ki na­pa­di na vi­še se­la i Orić pri­je na­pa­da po­stro­ja­vao voj­sku, go­vo­rio im da idu tu i tu. Ka­že, `srpsko uvo, ni kr­me u ko­či­ni, ni di­je­te u kolijevci`. To iz­go­va­ra Na­ser Orić”, ka­že Pe­tro­ni­je­vić.
On je oci­je­nio za Sput­njik da se Ori­će­va bi­o­gra­fi­ja sa­da „pe­re” i do­dao da ne bi bi­lo ču­do da se u bu­duć­no­sti po­ja­vi kao mi­ni­star ili pre­mi­jer, po­put Ra­mu­ša Ha­ra­di­na­ja.
„Ka­da ho­će­te da ne­ko­me ope­re­te bi­o­gra­fi­ju, tu­ži­te ga za ono što je naj­te­že da do­ka­že­te da bi­ste vo­di­li po­stu­pak, svje­sni to­ga da ne mo­že­te to da do­ka­že­te. Isto­vre­me­no ga ne tu­ži­te za ono za šta si­gur­no mo­že da bu­de osu­đen”, re­kao je Pe­tro­ni­je­vić.
On je do­dao da je to stra­te­gi­ja pre­ma ko­joj se po­na­šao i Ha­ški tri­bu­nal, pri­mje­nju­ju­ći dvo­stru­ke stan­dar­de pre­ma mu­sli­ma­ni­ma, Al­ban­ci­ma, dje­li­mič­no pre­ma Hr­va­ti­ma.
Pe­tro­ni­je­vić je re­kao da far­sa od su­đe­nja Na­se­ru Ori­ću i oslo­ba­đa­ju­ća pre­su­da ni­su iz­ne­na­đe­nje za nje­ga, pri­je sve­ga zbog na­či­na na ko­ji su svi pret­hod­ni po­stup­ci pro­tiv Ori­ća vo­đe­ni.
On pod­sje­ća da je Orić uhap­šen u Švaj­car­skoj po po­tjer­ni­ci Sr­bi­je, a po­tom se Tu­ži­la­štvo BiH na vol­še­ban na­čin sje­ti­lo da se­dam go­di­na u fi­o­ci ima pred­met ko­ji se pro­tiv Ori­ća vo­dio u Bi­je­lji­ni i ko­ji je iz­u­zet od pra­vo­su­đa Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Pe­tro­ni­je­vić na­vo­di da Sr­bi­ja, iako je ras­pi­sa­la po­tjer­ni­cu za Ori­ćem, ni­je ni­šta uči­ni­la da ga uhap­si, čak i ka­da je do­la­zio u Sr­bi­ju u lov ili u Be­o­grad na, ka­ko ka­že, lju­bav­ne sa­stan­ke.
Ge­ne­ral Voj­ske Re­pu­bli­ke Srp­ske Vin­ko Pan­du­re­vić re­kao je da na pod­ruč­ju op­šti­na Sre­bre­ni­ca, Vla­se­ni­ca i Bra­tu­nac ima 146 srp­skih se­la u ko­ji­ma su sna­ge pod ko­man­dom Na­se­ra Ori­ća či­ni­le rat­ne zlo­či­ne, u ko­ji­ma su pre­vas­hod­no stra­da­li ci­vi­li.
„Ha­ški tri­bu­nal oprao je Ori­će­vu bi­o­gra­fi­ju, a sud u Sa­ra­je­vu, kao pro­du­že­na ru­ka Ha­škog tri­bu­na­la, ni­je imao sna­ge i hra­bro­sti da bi­lo šta pro­mi­je­ni”, ka­že Pan­du­re­vić.
On ocje­nju­je da je op­tu­žni­ca, ko­ja je pro­tiv Ori­ća po­dig­nu­ta u Ha­gu, vje­što sro­če­na, jer je re­če­no da je on op­tu­žen za kr­še­nje obi­ča­ja i za­ko­na ra­to­va­nja, što zna­či da je op­tu­žen za pre­ko­mjer­nu upo­tre­bu si­le i na­pad na na­se­lje­na mje­sta ko­ja ni­su oprav­da­na voj­nom svr­hom.
Pan­du­re­vić is­ti­če da Orić ni­je op­tu­žen za rat­ne zlo­či­ne pro­tiv čo­vječ­no­sti i da je ta op­tu­žba osta­vlje­na sa­mo za Sr­be, jer to su zlo­či­ni upe­re­ni pro­tiv ci­vi­la, i to se lak­še do­ka­zu­je.
„Me­đu­tim, tu­ži­la­štvo Ha­škog tri­bu­na­la od­u­sta­lo je od ve­li­kog bro­ja svje­do­ka, ključ­nih u Ori­će­vom pred­me­tu. A sud u BiH is­pao je smi­je­šan, mo­žda i na­i­van, da ga op­tu­ži za ubi­stvo tro­ji­ce za­ro­blje­ni­ka”, ka­že Pan­du­re­vić.
On pod­sje­ća na na­red­bu ta­ko­zva­ne Ar­mi­je BiH iz sep­tem­bra 1992. go­di­ne, u ko­joj se na­re­đu­ju kon­ti­nu­i­ra­na bor­be­na dej­stva s ci­ljem pot­pu­nog uni­šte­nja srp­skih na­se­lja na pod­ruč­ju Dri­nja­če, Li­je­šnja, Kra­vi­ce, Ra­še­ve i dru­gih srp­skih na­se­lja u op­šti­na­ma Zvor­nik, Bra­tu­nac i Sre­bre­ni­ca.
„Ako to ni­je po­ku­šaj ge­no­ci­da, šta je?”, upi­tao je Pan­du­re­vić.
Sud BiH oslo­bo­dio je ju­če pr­vo­ste­pe­no ko­man­dan­ta ta­ko­zva­ne Ar­mi­je BiH u Sre­bre­ni­ci Na­se­ra Ori­ća i pri­pad­ni­ka te voj­ske Sa­ba­hu­di­na Mu­hi­ća po svim tač­ka­ma op­tu­žni­ce za zlo­či­ne nad srp­skim rat­nim za­ro­blje­ni­ci­ma na sre­bre­nič­kom pod­ruč­ju 1992. go­di­ne.(RTVRS)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"