Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-10-12 NASTAVLJENA POLEMIKA IZMEĐU RAŠKA KONJEVIĆA I MILUTINA SIMOVIĆA Parama građana pomažete gubitaša
Go­spo­di­ne Si­mo­vi­ću, ka­da god Va uhva­te da ra­di­te ne­za­ko­ni­to, ra­si­pa­te no­vac gra­đa­na i osta­ne­te bez ar­gu­me­na­ta, Vio ona­ko u pink sti­lu na­dah­nu­to – „ra­di­te pro­tiv dr­ža­ve”. Sa­mo pri­je mje­sec ste, upra­vo Vi, uhva­će­ni da ra­di­te ne­za­ko­ni­to. Htje­li ste ta­da po­re­ski dug od pre­ko dva mi­li­o­na eura, za dvi­je kom­pa­ni­je bli­ske DPS-u, da za­mije­ni­te po­dru­mi­ma i ga­ra­ža­ma, ka­zao je u re­a­go­va­nju na iz­ja­vu vi­ce­pre­mi­je­ra Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća pot­predjsed­nik SDP-a Ra­ško Ko­nje­vić. Si­mo­vić je ko­men­ta­ri­sao na­vo­de Ko­nje­vi­ća da je Vla­da ne­za­ko­ni­to po­mo­gla Mon­te­ne­gro­er­lajnz (MA) sa 2,3 mi­li­o­na, ta­ko što je pro­fit Aero­dro­ma dat kao ga­ran­ci­ja za kre­dit avio-kom­pa­ni­je.
– Sje­ća­te li se to­ga, go­spo­di­ne Si­mo­vi­ću? U pra­vu je iz­gle­da rek­tor­ka ka­da ka­že da je na sce­ni „ne­pro­svi­je­će­ni sta­lji­ni­zam”. Dje­lu­je mi da je, ona­ko re­di­telj­ski, mi­sli­la na Vas – na­veo je Ko­nje­vić u re­a­go­va­nju.
Po­no­vio je da je od­lu­ka Vla­de da ga­ran­tu­je nov­ča­nim de­po­zi­tom za kre­dit od 2,3 mi­li­o­na eura kom­pa­ni­ji MA su­prot­na Za­ko­nu o kon­tro­li dr­žav­ne po­mo­ći.
– Su­prot­na je ra­ti­fi­ko­va­nim me­đu­na­rod­nim spo­ra­zu­mi­ma i pra­vi­lu EU da se jed­nom da­ta po­moć ne mo­že po­no­vo odo­bri­ti u na­red­nih 10 go­di­na – re­kao je Ko­nje­vić.
Kon­sta­to­vao je da je po­re­ski dug MA i dug pre­ma Aero­dro­mi­ma za go­di­nu po­ve­ćan za če­ti­ri mi­li­o­na, te da ukup­no iz­no­si 40 mi­li­o­na. Is­ta­kao je da vi­si­na du­ga MA pre­ma Aero­dro­mi­ma iz­no­si 50 od­sto in­ve­sti­ci­je u iz­grad­nju no­vog ter­mi­na­la na aero­dro­mu Ti­vat, ko­ji bi Vla­da da pro­da, te da je za če­ti­ri mje­se­ca Vla­da da­la 4,5 mi­li­o­na eura za MA.
– Je­su li ovo či­nje­ni­ce ili ne­ko „ra­di pro­tiv dr­ža­ve” – pi­tao je Ko­nje­vić.
Po­zvao je Si­mo­vi­ća da ob­ja­vi in­for­ma­ci­je iz ju­na i sep­tem­bra ka­da je Vla­da da­la po­moć od ukup­no 4,5 mi­li­o­na MA.
– Za­što ih kri­je­te. Jav­nost i gra­đa­ni ima­ju pra­vo da zna­ju ka­da nji­hov no­vac po­kla­nja­te mi­mo za­kon­skih pro­pi­sa – re­kao je Ko­nje­vić.
Od Si­mo­vi­ća je tra­žio da od­go­vo­ri do ka­da će se no­vac gra­đa­na da­va­ti za ne­za­ko­ni­to fi­nan­si­ra­nje po­slo­va­nja kom­pa­ni­je ko­ja gr­ca u du­go­vi­ma, do ka­da će se to­le­ri­sa­ti rast du­ga za po­re­ze i pre­ma Aero­dro­mi­ma, da li za­kon va­ži jed­na­ko za MA i osta­la pred­u­ze­ća i da li ima­te plan za vra­ća­nje du­go­va ili će gra­đa­ni sva­ka dva mje­se­ca pla­ća­ti rad ove kom­pa­ni­je mi­li­o­ni­ma eura, dok istim gra­đa­ni­ma po­ve­ća­va­te ak­ci­ze i PDV.
– Od­go­vo­ri­te i da li je MA pla­tio dvi­je ra­te od 95 hi­lja­da eura, što je bio u oba­ve­zi, kao i za­što se dr­ža­va od 2019. do 2021. go­di­ne mo­ra za­du­ži­ti 1,5 mi­li­jar­di eura. Na kra­ju, da Vas ne pi­tam gdje su mi­li­o­ni go­spo­di­na Ma­ro­vi­ća, mo­žda Vam bu­de ne­pri­jat­no zbog gra­đa­na – za­klju­čio je Ko­nje­vić.
D.M.


Od­go­vo­re će do­bi­ti u Skup­šti­ni

Vi­ce­pre­mi­jer Mi­lu­tin Si­mo­vić re­a­go­vao je na­kon ju­če­ra­šnjeg od­go­vo­ra Ra­ška Ko­nje­vi­ća na nje­go­vu pret­hod­nu iz­ja­vu, od­no­sno op­tu­žbu da SDP že­li da na­pra­vi šte­tu dr­ža­vi i Mon­te­ne­gro­er­laj­nzu, a sve u ve­zi sa ga­ran­ci­ja­ma da­tim toj avio-kom­pa­ni­ji. Si­mo­vić je ka­zao da „vi­kend po­li­ti­čar, po­sla­nik u od­su­stvu” uži­va u kom­fo­ru pri­vat­nih i pri­va­ti­zo­va­nih mi­kro­fo­na u ko­je mo­že da pri­ča, a da za­hva­lju­ju­ći ne­pro­fe­si­o­nal­no­sti me­di­ja ne stra­hu­je da će do­bi­ti di­rek­tan ar­gu­men­to­van i ute­me­ljen od­go­vor.
– Iz­vje­štio se Ko­nje­vić u po­na­vlja­nju ne­pot­pu­nih, a če­sto pot­pu­no ne­tač­nih kon­struk­ci­ja sa na­mje­rom da po­na­vlja­njem po­sta­nu isti­ne. Li­kvi­di­ra­li bi Ra­ško i Ra­ško­vi i MA sa jed­na­kim ža­rom sa ko­jim su tje­ra­li stra­ne in­ve­sti­to­re i spre­ča­va­li raz­voj­ne pro­jek­te, sa ža­rom sa ko­jim su pra­vi­li ad hok ko­a­li­ci­je da usvo­je ne­u­stav­ne za­ko­ne ko­ji­ma će sru­ši­ti fi­nan­sij­ski si­stem. Ne­će Ra­ško iz kom­fo­ra i hla­do­vi­ne pri­vat­nih i pri­va­ti­zo­va­nih mi­kro­fo­na za skup­štin­sku go­vor­ni­cu. Ne­će, jer ta­mo mo­že do­bi­ti tre­nut­ne i ar­gu­men­to­va­ne od­go­vo­re na sve kon­struk­ci­je ko­je spre­ma u do­ko­li­ci, di­rekt­no in­stru­men­ta­li­zu­ju­ći me­dij­sko-in­te­re­sno-po­li­tič­ku gru­pu. U tim kon­struk­ci­ja­ma slu­ži se go­lim ne­i­sti­na­ma, sa­op­šta­va­ju­ći da sam ja uhva­ćen u ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma po­vo­dom na­pla­te po­re­skog du­go­va­nja imo­vi­nom du­žni­ka. Na tu kon­struk­ci­ju je vi­še pu­ta do­bio ja­san i ar­gu­men­to­van od­go­vor i od re­sor­nog mi­ni­star­stva i od me­ne – re­kao je Si­mo­vić.
Pri­je ne­go što smog­ne sna­ge da ka­že ne­što u skup­štin­ski mi­kro­fon, pred­lo­žio je Ko­nje­vi­ću da od­go­vo­re na po­sta­vlje­na pi­ta­nja u ve­zi sa MA i Aero­dro­mi­ma za­tra­ži kod svo­je dru­ži­ne – u SDP-u.
– Kod onih ko­ji su u ime SDP-a u kon­ti­nu­i­te­tu du­žem od de­ce­ni­ju i po bi­li uvi­jek po dvo­ji­ca u uprav­nom od­bo­ru MA, a u Aero­dro­mi­ma Cr­ne Go­re ima­li još zna­čaj­ni­je upra­vljač­ke po­zi­ci­je. Ne­ka se pr­vo oku­pe svi za­jed­no, pa ne­ka se me­đu­sob­no pro­pi­ta­ju i do­go­vo­re – za­klju­čio je Si­mo­vić.D.M.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"