Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-10-12 FLEŠ
Forum
Sve dok je Lu­ka Bar uspje­šna i ja­ka kom­pa­ni­ja, be­ne­fi­te nje­nog po­slo­va­nja osje­ća­će svi gra­đa­ni Ba­ra, ne­po­sred­no ili po­sred­no, oci­je­nio je iz­vr­šni di­rek­tor tog pred­u­ze­ća Za­ri­ja Fra­no­vić na pr­vom in­ve­sti­ci­o­nom fo­ru­mu ko­ji se u uto­rak odr­žao u Ba­ru.
On je po­ru­čio da fo­rum „Va­lo­ri­za­ci­ja ne­is­ko­ri­šće­nih ras­po­lo­ži­vih luč­kih ka­pa­ci­te­ta” ni­je slu­čaj­no or­ga­ni­zo­van baš u Ba­ru, pre­zen­ti­ra­njem no­ve po­slov­ne po­li­ti­ke Lu­ke Bar. M.B.

Konkurs UPCG
Uni­ja po­slo­da­va­ca (UPCG) ras­pi­sa­la je kon­kurs za do­dje­lu na­gra­da za pri­mje­re do­bre prak­se kom­pa­ni­ja u obla­sti dru­štve­no od­go­vor­nog po­slo­va­nja (DOP), pod na­zi­vom „UPCG na­gra­da za DOP”. Kon­kurs UPCG je otvo­ren do 3. no­vem­bra, a pra­vo uče­šća ima­ju svi pri­vred­ni su­bjek­ti ko­ji su re­gi­stro­va­ni u Cr­noj Go­ri. Za­in­te­re­so­va­ne kom­pa­ni­je mo­gu pri­ja­vi­ti naj­vi­še tri pro­jek­ta po sva­koj ka­te­go­ri­ji, uz uslov da pro­jek­ti ni­su za­vr­še­ni pri­je 1. ja­nu­a­ra ove go­di­ne. M.B.

Jačaju bezbjednost
Aero­dro­mi su za po­tre­be va­zdu­šnih lu­ka u Pod­go­ri­ci i Tiv­tu na­ba­vi­li no­vu bez­bjed­no­snu opre­mu u vri­jed­no­sti od 125 hi­lja­da eura, sa­op­šti­li su iz tog pred­u­ze­ća.
– U pi­ta­nju su dva sa­vre­me­na rend­gen­ska ure­đa­ja ko­ja is­pu­nja­va­ju naj­stro­že stan­dar­de Evrop­ske kon­fe­ren­ci­je za bez­bjed­nost ci­vil­nog va­zdu­ho­plov­stva (ECAC). Na­mi­je­nje­na su za kon­tra­di­ver­zi­o­nu kon­tro­lu lič­nih stva­ri i ruč­nog pr­tlja­ga put­ni­ka ali i dru­gih li­ca ko­ja ula­ze u bez­bjed­no­sne zo­ne ogra­ni­če­nog pri­stu­pa. No­vom opre­mom se ta­ko­đe omo­gu­ća­va kon­tro­la teč­no­sti, aero­so­li i ge­lo­va – pi­še u sa­op­šte­nju. D.M.

Ma­ri­na Bar
U Be­o­gra­du je odr­ža­na XXII Me­đu­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja MHCL 2017 (Ma­te­rial Han­dling, Con­struc­ti­ons and Lo­gi­stics), ko­ja se tra­di­ci­o­nal­no odr­ža­va sva­ke dru­ge go­di­ne na Teh­no­lo­škom uni­ver­zi­te­tu u Be­ču i Ma­šin­skom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du. Na ovoj me­đu­na­rod­noj kon­fe­ren­ci­ji, kao i ra­ni­jih go­di­na, odr­ža­va se sek­ci­ja „Ma­ri­ti­me and Port Lo­gi­si­tics”, ko­ja je ove go­di­ne po­sve­će­na re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta „Pri­mje­na i pro­mo­ci­ja kon­cep­ta odr­ži­vog raz­vo­ja u AD Ma­ri­na Bar”, s po­seb­nim osvr­tom na AD Ma­ri­nu Bar i do­stig­nu­te re­zul­ta­te kroz ovaj pro­je­kat u pret­hod­nom pe­ri­o­du. D.S.

Pot­pi­san ugo­vor
Ugo­vor o osni­va­nju Tran­sport­ne za­jed­ni­ce Za­pad­nog Bal­ka­na, pot­pi­san na en­gle­skom je­zi­ku na Sa­mi­tu o Za­pad­nom Bal­ka­nu u Tr­stu, 12. ju­la 2017. go­di­ne, pot­pi­san je u po­ne­dje­ljak u sje­di­štu Sa­vje­ta Evrop­ske uni­je u Bri­se­lu na zva­nič­nim je­zi­ci­ma dr­ža­va pot­pi­sni­ca, či­me se stva­ra­ju uslo­vi za sna­žni­ji raz­voj sa­o­bra­ćaj­ne in­fra­struk­tu­re i una­pre­đe­nje kva­li­te­ta i bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja u re­gi­o­nu.
D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"