Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-10-12 ŽALBA OPŠTINE HERCEG NOVI PROTIV SUDIJE ANDRIJE MAROJEVIĆA ZBOG KONFLIKTA INTERESA
Svom kumu dosudio stan
Ognjenović Svom kumu dosudio stan Predstavnici hercegnovske opštine su prijavili sudiju Andriju Marojevića da je izdao privremenu mjeru kojom im zabranjuje da promijene odluku o dodjeli stana načelniku Centra bezbjednosti Herceg Novi Petru Ognjanoviću
Skup­šti­na op­šti­ne Her­ceg No­vi ulo­ži­la je žal­bu vi­je­ću Osnov­nog su­da u tom gra­du na od­lu­ku su­di­je An­dri­je Ma­ro­je­vi­ća ko­jom im je za­bra­nje­no da iz­mi­je­ne od­lu­ku o uče­šću Op­šti­ne u rje­ša­va­nju stam­be­nih pi­ta­nja dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka. Vi­je­će je pri­hva­ti­lo nji­ho­vu žal­bu i vra­ti­lo pred­met pred pr­vo­ste­pe­ni su­d.
Pred­stav­ni­ci her­ceg­nov­ske op­šti­ne su pri­ja­vi­li su­di­ju Ma­ro­je­vi­ća da je iz­dao pri­vre­me­nu mje­ru ko­jom im za­bra­nju­je da pro­mi­je­ne od­lu­ku o do­dje­li sta­na nje­go­vom ku­mu i na­čel­ni­ku Cen­tra bez­bjed­no­sti Her­ceg No­vi Pe­tru Og­nje­no­vi­ću. Ra­ni­ja lo­kal­na upra­va je do­ni­je­la od­lu­ku da se Og­nje­no­vi­ću do­di­je­li stan, a da osta­li dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci i na­mje­šte­ni­ci apli­ci­ra­ju pod uslo­vom da kva­drat sta­na pla­ća­ju po 700 eura. Taj uslov ni­je va­žio i za Og­nje­no­vi­ća, pa je no­va lo­kal­na upra­va pla­ni­ra­la da po­ni­šti ta­kvu od­lu­ku. O to­me je ra­ni­je Skup­šti­nu oba­vi­je­stio gra­do­na­čel­nik Ste­van Ka­tić.
– Sma­tra­ju­ći da je sud do­no­še­njem ova­kve pri­vre­me­ne mje­re po­stu­pio su­prot­no Usta­vu i za­ko­nu i upleo se u nad­le­žno­sti lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, Op­šti­na Her­ceg No­vi pod­ni­je­la je pri­go­vor. Vi­je­će Osnov­nog su­da u Her­ceg No­vom je na­kon to­ga uki­nu­lo pri­vre­me­nu mje­ru – ka­zao je Ka­tić.
U rje­še­nju vi­je­ća Osnov­nog su­da na­ve­de­no je da je pr­vo­ste­pe­ni sud za­šao u pot­pu­no­sti iz­van nad­le­žno­sti re­dov­nog su­da, za­di­ru­ći u pi­ta­nja ko­ja se od­no­se na uprav­ni po­stu­pak.
Osim to­ga, vi­je­će u rje­še­nju po­tvr­đu­je da se pr­vo­ste­pe­nim rje­še­njem su­da, u ob­li­ku u ko­jem je do­ne­se­no, re­me­ti rad pred­stav­nič­kog or­ga­na je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i prin­cip po­dje­le vla­sti, od­no­sno ustav­ne ka­te­go­ri­je, što je ne­do­zvo­lje­no.
– Ima­mo po­da­tak da je su­di­ja Osnov­nog su­da u Her­ceg No­vom An­dri­ja Ma­ro­je­vić, ko­ji je do­nio pri­vre­me­nu mje­ru, jed­no od za­in­te­re­so­va­nih li­ca ko­ja su apli­ci­ra­la za ku­po­vi­nu sta­na po po­volj­ni­jim uslo­vi­ma u na­ve­de­nim objek­ti­ma, zbog če­ga sma­tra­mo da je isti mo­rao bi­ti iz­u­zet iz po­stu­pa­nja po pred­lo­gu za od­re­đi­va­nje pri­vre­me­ne mje­re – is­ta­kao je Ka­tić i do­dao da ima­ju in­for­ma­ci­ju i da je su­di­ja u ku­mov­skim i pri­ja­telj­skim od­no­si­ma sa na­čel­ni­kom CB Her­ceg No­vi.
U rje­še­nju o pri­vre­me­noj mje­ri broj 02-7-711-15/2017, u ko­je je „Dan” imao uvid, su­di­ja Ma­ro­je­vić na­vo­di da se za­bra­nju­je Op­šti­ni Her­ceg No­vi da pred­u­zi­ma rad­nje ko­je mo­gu na­ni­je­ti šte­tu, to je­ste za­bra­nju­je se da iz­bri­še iz­mje­nu čla­na 3 stav 2 ko­ja se od­no­si na od­u­zi­ma­nje pra­va na do­dje­lu sta­na Og­nje­no­vi­ću.
Ma­ro­je­vić je ova­kvu od­lu­ku do­nio post­pu­pa­ju­ći po pred­lo­gu Pe­tra Og­nje­no­vi­ća.
Osnov­ni sud u Her­ceg No­vom, u vi­je­ću sa­sta­vlje­nom od su­di­je Ve­sne Ga­zdić, Di­ja­ne Dra­gi­šić i Jo­va­na J. Stan­ko­vi­ća, do­nio je rje­še­nje ko­jim usva­ja pri­go­vor Op­šti­ne Her­ceg No­vi i uki­da pri­vre­me­nu mje­ru. Zbog to­ga je ovaj po­stu­pak vra­ćen pr­vo­ste­pe­nom su­du na od­lu­či­va­nje.
Iz her­ceg­nov­ske vla­sti ob­ja­šnja­va­ju da je je­di­na mo­guć­nost bi­la iz­mje­na od­lu­ke o do­je­li sta­na Og­njeno­vi­ću, ali uz raz­ma­tra­nje i mo­guć­no­sti da na­ve­de­no li­ce ne osta­ne bez mo­guć­no­sti za rje­ša­va­nje stam­be­nog pi­ta­nja po po­vla­šće­nim uslo­vi­ma. Pod­sje­ća­ju da su osnov­nom od­lu­kom ras­po­re­đe­ne 44 stam­be­ne je­di­ni­ce, iako je či­ta­va do­ku­men­ta­ci­ja ko­jom se ras­po­la­že od po­čet­ka gla­si­la na 48 ras­po­lo­ži­vih stam­be­nih je­di­ni­ca. Tu gre­šku je no­va lo­kal­na vlast is­pra­vi­la, pa je u ras­po­dje­lu uvr­sti­la i slu­žbe­ni­ke JPU „Na­ša ra­dost“ Her­ceg No­vi.
Ina­če, od­lu­kom o uče­šću Op­šti­ne Her­ceg No­vi u rje­ša­va­nju stam­be­nih pi­ta­nja dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka pred­vi­đe­na je do­dje­la sta­no­va po po­volj­nim uslo­vi­ma, a ko­ji su u vla­sni­štvu pred­u­ze­ća DOO „MBD in­vest”. Tom od­lu­kom je omo­gu­će­na ku­po­vi­na sta­no­va po po­vla­šće­nim uslo­vi­ma od 700 eura po me­tru kva­drat­nom. Pred­vi­đe­na je do­dje­la 30 sta­no­va za po­tre­be sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je pro­svjet­nih rad­ni­ka, 11 sta­no­va za po­tre­be sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je Cen­tra bez­bjed­no­sti Her­ceg No­vi, je­dan stan za po­tre­be Do­ma zdra­vlja u tom gra­du, dva sta­na za pra­vo­sud­ne or­ga­ne i če­ti­ri sta­na za JPU „Na­ša ra­dost” Her­ceg No­vi. Ka­ko se na­vo­di u od­lu­ci, uko­li­ko se za od­re­đe­ni broj stam­be­nih je­di­ni­ca ne pri­ja­vi do­vo­ljan broj li­ca, sta­no­vi će bi­ti na­knad­no ras­po­re­đe­ni.
M.V.RAKČEVIĆ


Og­njeno­vić i Marojević bez odgovora

Ka­ko bi­smo pro­vje­ri­li in­fo­rma­ci­je her­ceg­nov­ske lo­kal­ne upra­ve, po­ku­ša­li smo da stu­pi­mo u kon­takt sa nače­l­ni­kom cen­tra bez­bjed­no­sti Her­ceg No­vi Pe­trom Og­nje­no­vi­ćem. On se ni­je ja­vljao na na­še po­zi­ve, a od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ja smo mu upu­ti­li ni­je­smo do­bi­li ni pre­ko Upra­ve po­li­ci­je.
Ni sudija Marojević nije odgovarao na naše pozive. Stupili smo u kontakt i sa portparolom suda u Herceg Novom, Bobanom Dubljevićem, koji uprkos obećanju da će nam obezbijediti kontakt sa sudijom, to nije učinio.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"