Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2017-10-12 U OKVIRU VIVO KONCERTNOG CIKLUSA POSVEĆENOG GITARI NASTUPIO RADOŠ MALIDŽAN
Umjetnička traganja na radost publike
Umjetnička traganja na radost publike Imamo zadatak da našoj publici predstavimo izrazito bogat svijet gitare. Vivo ciklus će nam predstavljati i gitariste koji se bave i klasikom, i džezom. Predstaviće nam i gitariste kompozitore, kamerne sastave, muzičare...– kaže Radoš Malidžan
U okvi­ru VI­VO ci­klu­sa kla­sič­ne gi­ta­re naš ugled­ni gi­ta­ri­sta Ra­doš Ma­li­džan na­stu­pio je u pu­noj kri­stal­noj dvo­ra­ni ho­te­la „Hil­ton”. Bi­lo je to još jed­no uspje­šno pred­sta­vlja­nje ovog umjet­ni­ka, ko­ji je mu­zič­ko ško­lo­va­nje za­po­čeo u de­se­toj go­di­ni, a već je sa 12 odr­žao svoj pr­vi so­lo re­si­tal. Ra­doš Ma­li­džan je za na­stup u sklo­pu VI­VO ci­klu­sa iza­brao, ve­o­ma za­htje­van, ali i do­pa­dljiv pro­gram. Ta­ko­đe, ka­ko je is­ta­kao za „Dan”, ru­ko­vo­dio se i sop­stve­nim uku­som i osje­ća­nji­ma. Bri­žlji­vo pri­pre­man pro­gram či­ni­le su kom­po­zi­ci­je „Con­te­pla­sion” Agu­sti­na Ba­ri­o­sa, Ron­do iz Kon­cer­ta Na­po­le­o­na Ko­ste, An­dan­te iz So­na­ti­ne Fe­de­ri­ka Mo­re­na To­ro­ba, „Fuente u Ca­u­dal” ve­li­kog Pa­ka de Lu­si­je, „Jun­to al Ge­ne­ra­li­fe” Ho­a­ki­na Ro­dri­ga i „Ve­čer­nji ples i Uspa­van­ka” iz svi­te „Out of Afri­ca” Ale­na To­ma­sa. Na­kon ove pre­div­ne kom­po­zi­ci­je Ma­li­džan je na bis iz­veo „A star in the Sky, uni­ver­se Wit­hin” (Zvi­je­zda na ne­bu, a ci­je­li ko­smos u njoj) šved­skog kom­po­zi­to­ra Jo­ha­ne­sa Mo­le­ra.
– Mno­go sam pa­žnje po­sve­tio gra­đe­nju kon­cep­ta ovog kon­cep­ta. Iza­bra­ti pro­gram, mi­slim da je to je­dan od te­žih seg­me­na­ta sva­kog kon­cer­ta. To su mo­ja umjet­nič­ka tra­ga­nja. To je mu­zi­ka ko­ju svi­ram, ne­što sa čim pro­vo­dim ja­ko pu­no vre­me­na, vje­žbam i hra­nim se ti­me, dr­žim u se­bi, u svom sr­cu. Gle­dam da to bu­de mu­zi­ka ko­ja će me či­ni­ti bo­ljim, ra­do­va­ti me, in­spi­ri­sa­ti, ko­ja će me po­di­za­ti, mu­zi­ka ko­jom mo­gu i ja ne­što li­je­po da ka­žem dru­gi­ma – ka­zao je on.
Naš gi­ta­ri­sta is­ti­če da se od­lu­čio da or­ga­ni­zu­je Vi­vo ci­klus kon­ce­ra­ta kla­sič­ne gi­ta­re jer je če­sto imao pro­li­ku da ču­je da gi­ta­ri­stič­kih na­stu­pa kod ans go­to­vo da ne­ma.
– Svje­do­ci smo da se vr­lo ma­li br­oj kon­ce­ra­ta gi­ta­ra odr­ža­vao u na­šem gra­du, a ko će ako ne gi­ta­ri­sta da po­ku­ša to da pro­mje­ni i da u do­me­nu svog fa­ha, svog esna­fa, ra­di i na taj na­čin. Za­vr­nuo sam ru­ka­ve i po­kre­nuo i Cr­no­gor­ski gi­ta­ri­stič­ki cen­tar, ko­ji or­ga­ni­zu­je Vi­vo ci­klus. Kon­cept je ta­kav da mo­že da pru­ži za­in­te­re­so­va­ni­ma za gi­ta­ru da ci­je­le go­di­ne uži­va­ju u na­stu­pi­ma vr­hun­skih svjet­skih gi­ta­ri­sta. Da­kle, mo­ja na­mje­ra je da ima­mo sce­nu ko­ja je ži­va to­kom ci­je­le go­di­ne i ko­ja mo­že da po­slu­ži i kao sce­na na ko­joj se afir­mi­šu i cr­no­gor­ski gi­ta­ri­sti, ali i da pri­vu­če­mo pu­bli­ku, edu­ku­je­mo je i uve­ća­mo. Na­dam se da će Vi­vo ci­klus po­sta­ti ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­ju će­mo svi vo­lje­ti i ko­joj će­mo se ra­do­va­ti u bu­duć­no­sti – na­veo je on.
Pu­bli­ka je i sa odo­bra­va­njem pri­mi­la nje­go­vu na­mje­ru da oži­vi gi­ta­ri­stič­ku kon­cert­nu sce­nu. Sva­ki kon­cert is­pu­nio je dvo­ra­nu go­to­vo do po­sled­njeg mje­sta.
– Stal­no sam slu­šao: „Za­što ne­ma kon­ce­ra­ta; Za­što ne svi­raš ov­dje; Za­što se ni­šta ne de­ša­va...”; ta­ko da sam znao da će pu­bli­ka od­go­vo­ri­ti po­zi­tiv­no na ovu ide­ju. Jer, mo­ra­mo re­ći – bez pu­bli­ke ne­ma ni ovog ci­klu­sa. Va­žno je da u Pod­go­ri­cu do­ve­de­mo vr­hun­ske svjet­ske gi­ta­ri­ste, umjet­ni­ke ko­ji su za­i­sta pri­zna­ti u ci­je­lom svi­je­tu i da su iz­ra­zi­to atrak­tiv­ni iz­vo­đa­či. Bi­ra­mo pa­žlji­vo ka­ko bi­smo pu­bli­ku pri­vu­kli i ka­ko bi­smo mo­gli da na naj­lje­ši mo­gu­ći na­čin pred­sta­vi­mo gi­ta­ru. A, gi­ta­ra je da­nas in­stur­ment kroz ko­ji se pro­ži­ma­ju raz­li­či­ti žan­ro­vi i raz­ne teh­ni­ke svi­ra­nja. Ima­mo za­da­tak da na­šoj pu­bli­ci pred­sta­vi­mo iz­ra­zi­to bo­gat svi­jet gi­ta­re. Vi­vo ci­klus će nam pred­sta­vlja­ti i gi­ta­ri­ste ko­ji se ba­ve i kla­si­kom, i dže­zom. Pred­sta­vi­će nam i gi­ta­ri­ste kom­po­zi­to­re, ka­mer­ne sa­sta­ve, mu­zi­ča­re ko­ji pri­rod­no pri­pa­da­ju svi­je­tu gi­ta­re po­put Alek­se­ja Ar­hi­pov­skog, ge­ni­jal­nog mu­zi­ča­ra na ba­la­laj­ci, a ko­jeg smo ima­li pri­li­ku da ču­je­mo pro­šlog mje­se­ca – ka­zao je Ma­li­džan.
Cr­na Go­ra se mo­že po­hva­li­ti iz­u­zet­nim gi­ta­ri­sti­ma, po­zna­tim u svi­je­tu. I bu­duć­nost gi­ta­re bi mo­gla bi­ti svi­je­tla, is­ti­če Ma­li­džan kao ugled­ni pe­da­gog.
– To pri­mje­ću­je­mo i mi ko­ji ra­di­mo po ško­la­ma. Po­sto­ji ogrom­no in­te­re­so­va­nje i ne­ma­mo do­volj­no ka­pa­ci­te­ta da pri­mi­mo sve za­in­te­re­so­va­ne uče­ni­ke. Već i sa­mi zna­te da na­ši gi­tar­sti osva­ja­ju me­đu­na­rod­ne na­gra­de i svi­ra­ju po ci­je­lom svi­je­tu. Za­i­sta, ima­ju­ći u vi­du ko­li­ko je ma­le­na Cr­na Go­ra, mo­že­mo da ka­že­mo da ima­mo ta­len­to­va­ne gi­ta­ri­ste. Mi ima­mo na­sle­đe iz Ju­go­sla­vi­je ko­je nam je sa­ču­va­lo i zna­nje o gi­ta­ri, i ši­ri­nu ko­ja nam omo­gu­ća­va da ima­mo broj­ne slu­ša­o­ce. To je iz­u­zet­no zna­čaj­no za raz­voj gi­ta­re. Po­sto­je sre­di­ne ko­je su eko­nom­ski raz­vi­je­ni­je, ali ko­je ni­su kao na­ša upu­će­ne u svi­jet gi­ta­re. Za­to je po­du­hvat do­ve­sti lju­de na kon­cer­te kla­sič­ne gi­ta­re, ko­ja ni­je ko­mer­ci­ja­lan in­stru­ment – sma­tra Ma­li­džan.
U okvi­ru Vi­vo ci­klu­sa do­ma­ćoj pu­bli­ci su se pri­je Ra­do­ša Ma­li­dža­na pred­sta­vi­le dvi­je zvi­je­zde svjet­ske sce­ne – Fran­cuz Ti­bolt Ko­vin i ru­ski mag na ba­la­laj­ci Alek­sej Ar­hi­pov­ski. Ima­će­mo pri­li­ku da 21. no­vem­bra ču­je­mo ma­đar­skog gi­ta­ri­stu An­ta­la To­ni­ja Pu­šta­ia, ko­ji je osvo­jio broj­ne na­gra­de i za džez i u do­me­nu kla­si­ke. Ka­ko je na­veo Ma­li­džan, ri­ječ je o fe­no­me­nal­nom gi­ta­ri­sti i iz­u­zet­nom kom­po­zi­to­ru.S.Ć.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"