Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2017-10-12 U CGU „MIODRAG DADO ĐURIĆ” POČINJE PROJEKAT DIJALOGA I RAZMJENE ZNANJA I IDEJA IZMEĐU KULTURNIH DJELATNIKA „Preokupacije” u tri institucije
Pro­je­kat „Pre­o­ku­pa­ci­je”, po­sve­ćen nor­ma­li­za­ci­ji do­stup­no­sti zna­nja, ko­ji or­ga­ni­zu­je In­sti­tut za sa­vre­me­nu umjet­nost Ce­ti­nje, u sa­rad­nji sa Na­ci­o­nal­nom bi­bli­o­te­kom „Đur­đe Cr­no­je­vić”, Na­rod­nim mu­ze­jom Cr­ne Go­re i Cr­no­gor­skom ki­no­te­kom, po­če­će sju­tra, 13. ok­to­bra u Cr­no­gor­skoj ga­le­ri­ji umjet­no­sti „Mi­o­drag Da­do Đu­rić” na Ce­ti­nju. Po­če­će s ra­dom i „Mi­ni ki­no”, no­vi seg­ment Umjet­nič­kog mu­ze­ja, ko­ji će pu­bli­ci nu­di­ti sa­dr­ža­je iz ar­hi­ve Cr­no­gor­ske ki­no­te­ke, umjet­nič­ke fil­mo­ve i vi­deo ra­do­ve.
Pred­sta­vlja­nje pro­jek­ta „Pre­o­ku­pa­ci­je” po­če­će u 17 sa­ti, raz­go­vo­rom o po­li­ti­ka­ma sa­rad­nje iz­me­đu pred­stav­ni­ka Na­rod­nog mu­ze­ja, Na­ci­o­nal­ne bi­bli­o­te­ke, In­sti­tu­ta za sa­vre­me­nu umjet­nost, Cr­no­gor­ske ki­no­te­ke i Fa­kul­te­ta li­kov­nih umjet­no­sti. Za 18 ča­so­va pred­vi­đen je mu­zič­ki in­ter­me­co sa Ne­ma­njom Be­ča­no­vi­ćem, a u 19 sa­ti pro­gram će bi­ti na­sta­vljen pre­da­va­njem „Raz­go­vo­ri u mu­ze­ju” is­tak­nu­tog te­o­re­ti­ča­ra umjet­no­sti dr Mi­ška Šu­va­ko­vi­ća ko­ji će go­vo­ri­ti na te­mu „Di­na­mič­ne zo­ne umjet­no­sti i te­o­ri­je: ju­go­slo­ven­ske i post­ju­go­slo­ven­ske prak­se”.
Pro­je­kat „Pre­o­ku­pa­ci­je” ima za cilj po­sti­za­nje di­ja­lo­ga i raz­mje­ne zna­nja i ide­ja iz­me­đu kul­tur­nih dje­lat­ni­ka i in­sti­tu­ci­ja kul­tu­re. Od­vi­ja­će se kroz dva di­je­la, u tri ce­tinj­ske in­sti­tu­ci­je.
– U Na­ci­o­nal­noj bi­bli­o­te­ci će bi­ti for­mi­ran ”Ugao za umjet­nost i či­ta­nje”, ko­ji pod­ra­zu­mi­je­va stva­ra­nje do­pun­skog fon­da li­te­ra­tu­re na­mi­je­nje­nog uče­ni­ci­ma i stu­den­ti­ma umjet­nič­kih ško­la, umjet­ni­ci­ma, is­tra­ži­va­či­ma u kul­tu­ri, kao i osta­lim za­in­te­re­so­va­nim ko­ri­sni­ci­ma. Iz­bor li­te­ra­tu­re či­ne dje­la iz te­o­ri­je umjet­no­sti, fi­lo­zo­fi­je i osta­lih hu­ma­ni­stič­kih na­u­ka na­sta­la kra­jem 20. vi­je­ka, pa sve do re­cent­nih ostva­re­nja, a ko­ja su osno­va za po­zna­va­nje kre­ta­nja u ovim obla­sti­ma. Ta­ko­đe, ko­ri­sni­ci će mo­ći da pra­te struč­ne ča­so­pi­se ko­ji iz­vje­šta­va­ju o ak­tu­el­nim de­ša­va­nji­ma na re­gi­o­nal­noj i glo­bal­noj kul­tur­noj ma­pi. U pro­sto­ri­ja­ma CGU „Mi­o­drag Da­do Đu­rić” i Isto­rij­skog mu­ze­ja pla­ni­ran je pro­gram „Raz­go­vo­ri u mu­ze­ju” – se­ri­ja pre­da­va­nja i ra­di­o­ni­ca kul­tur­nih dje­lat­ni­ka sa pro­sto­ra ne­ka­da­šnje Ju­go­sla­vi­je. Ta­ko će pu­bli­ka ima­ti pri­li­ku da ču­je pre­da­va­če ko­ji go­vo­re sa raz­li­či­tih po­zi­ci­ja u kul­tu­ri: pred­stav­ni­ke aka­dem­ske za­jed­ni­ce, ne­za­vi­sne sce­ne, umjet­nič­ke, auto­re ko­ji se ba­ve in­ter­di­sci­pli­nar­nim dje­lo­va­njem, i kroz nji­ho­va pred­sta­vlja­nja ne­po­sred­no se upo­zna­ti sa pre­sje­kom de­ša­va­nja u re­cent­noj kul­tu­ri ka­ko post­ju­go­slo­ven­skih pro­sto­ra ta­ko i iz raz­li­či­tih in­ter­na­ci­o­nal­nih dis­kur­sa. Cilj ovog seg­men­ta je do­dat­no in­for­mi­sa­nje jav­no­sti o kri­tič­koj, eman­ci­pa­tor­skoj i obra­zov­noj ulo­zi kul­tu­re, če­mu je na cr­no­gor­skim pr­o­sto­ri­ma do sa­da bi­la po­sve­će­na skrom­na pa­žnja. Kroz pro­gram al­ter­na­tiv­ne edu­ka­ci­je i stva­ra­nja uslo­va za re­al­no obra­zo­va­nje i is­tra­ži­va­nje iz obla­sti umjet­no­sti i dru­štve­nih pi­ta­nja, bu­du­ćim i mla­dim pro­fe­si­o­nal­ci­ma, kao i svim za­in­te­re­so­va­ni­ma otva­ra se mo­guć­nost ka osva­ja­nju no­vih zna­nja i me­to­da neo­p­hod­nih za rav­no­pra­van pro­fe­si­o­nal­ni raz­voj i uče­šće u re­gi­o­nal­nom i glo­bal­nom kul­tur­nom pro­sto­ru – na­vo­di se u na­ja­vi.Z.P.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"