Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-10-12 SO BUDVA USVOJILA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA ZA 2016. GODINU, KRAPOVIĆ KRITIKOVAO ODBORNIKE BIVŠE VLASTI ZBOG IZOSTANKA SA SJEDNICE
DPS pobjegao s bojnog polja
Sa jedne od ranijih sjednica DPS pobjegao s bojnog polja Biće formirana radna grupa na čijem će čelu biti potpredsjednik opštine Veselin Marković, kako bi se popisala pokretna i nepokretna imovina. Mi smo dužni po zakonu da podatke dobijamo od Uprave za nekretnine-ocijenio je Krapović
BU­DVA- Sjed­ni­ca Skup­šti­ne Op­šti­ne Bu­dva na­sta­vlje­na je ju­če oko 16 ča­so­va, na­kon pre­ki­da ko­ji je pret­hod­no iza­zvan ver­bal­nim su­ko­bom iz­me­đu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Dra­ga­na Kra­po­vi­ća i ne­za­vi­snog od­bor­ni­ka Ste­va­na Dža­ko­vi­ća.
Pri­je pa­u­ze ve­ći­nom gla­so­va Skup­šti­na op­šti­ne Bu­dva usvo­ji­la je za­vr­šni ra­čun za 2016.go­di­nu. To­kom vi­še­ča­sov­ne ras­pra­ve po­no­vo­lje­ne su oštre op­tu­žbe na ra­čun pret­hod­ne grad­ske upra­ve, pred­vo­đe­ne DPS-om, či­ji od­bor­ni­ci ni­je­su do­šli na skup­štin­sko za­sje­da­nje, iako se na dnev­nom re­du na­šao do­ku­ment ko­ji osli­ka­va po­sled­nju go­di­nu nji­ho­ve vla­da­vi­ne u Bu­dvi. Go­vo­re­ći o za­vr­šnom ra­ču­nu za 2016. go­di­nu, se­kre­tar za fi­nan­si­je Pe­tar Odžić ka­zao je da je re­vi­zor dao mi­šlje­nje s re­zer­vom.
-Ne­ma­mo mi­šlje­nje o in­ve­sti­ci­ja­ma i jav­nim na­bav­ka­ma, a to su upra­vo stav­ke, zbog ko­jih su mno­gi pro­ce­su­i­ra­ni u tu­ži­la­štvu-oci­je­nio je on.
Eks­ter­nu re­vi­zi­ju je ra­dio pro­fe­sor Đor­đe Ra­ko­če­vić, ko­ji je uka­zao na broj­ne manj­ka­vo­sti u kon­tro­li to­ko­va op­štin­skog nov­ca, ali ni­jed­na od stav­ki za ko­ju je da­ta re­zer­va, ni­je bi­la za ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje.
Ne­za­vi­sni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić upi­tao je, ka­ko je pre­nio por­tal „Vi­je­sti”, za­što ak­tu­el­na vlast, iako je obe­ća­la, ni­je ura­di­la po­pis imo­vi­ne.
-Šta će­mo ura­di­ti po tom pi­ta­nju, a da se ne osla­nja­mo na naj­ve­ću kri­mi­nal­nu or­ga­ni­za­ci­ju u Cr­noj Go­ri, Upra­vu za ne­kret­ni­ne-za­pi­tao je Dža­ko­vić.
Od­bor­nik Cr­no­gor­ske Pe­ro Du­le­tić na­veo da je jed­na od stav­ki zbog ko­je je da­to mi­šlje­nje s re­zer­vom i to što Slu­žba za na­pla­tu ko­mu­na­li­ja ne­ma evi­den­ci­ju o ukup­nom za­du­že­nju i na­pla­ti. Na­čel­nik Slu­žbe za na­pla­tu ko­mu­na­li­ja Ni­no­slav Ka­lu­đe­ro­vić na­veo je da manj­ka­vo­sti iz ra­ni­jih go­di­na sa­da ne­ma, jer su obez­bi­je­di­li no­vi soft­ver i ured­no evi­den­ti­ra­ju.
Šef par­la­men­ta Đor­đe Vu­jo­vić (DF) na­veo je da je po­pis imo­vi­ne u Op­šti­ni Bu­dva go­di­na­ma smi­šlje­no sa­kri­van.
-To je ra­đe­no plan­ski, da bi se imo­vi­nom mo­glo ma­ni­pu­li­sa­ti. Obe­ća­va­mo da se ta­kve stva­ri ne­će vi­še de­ša­va­ti, već će­mo mo­ra­ti do­ći do tač­nog sta­nja imo­vi­ne. Po­sto­ji do­bar dio imo­vi­ne ko­ji je ku­pljen, a ni­je uknji­žen na lo­kal­nu upra­vu, to je imo­vi­na ko­ja „leb­di“, s ko­jom mo­že da se ma­ni­pu­li­še-is­ta­kao je on.
Uz na­gla­sak da je ak­tu­el­na vlast po­če­la da vla­da tek 2017., Kra­po­vić je na­gla­sio da to što u sa­li ni­je­su od­bor­ni­ci DPS-a naj­bo­lje ilu­stru­je od­no­se i sta­nje ko­je vla­da u toj par­ti­ji, is­ti­ču­ći da je ,, DPS po­bje­gao s boj­nog po­lja’’.
Go­vo­re­ći o imo­vi­ni, Kra­po­vić je ka­zao da ju je te­ško po­pi­sa­ti, jer je u pi­ta­nju ga­li­ma­ti­jas, ali da su oni sprem­ni da se s ti­me uhva­te u ko­štac.
-Bi­će for­mi­ra­na rad­na gru­pa na či­jem će če­lu bi­ti pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Ve­se­lin Mar­ko­vić, ka­ko bi se po­pi­sa­la po­kret­na i ne­po­kret­na imo­vi­na. Mi smo du­žni po za­ko­nu da po­dat­ke do­bi­ja­mo od Upra­ve za ne­kret­ni­ne-oci­je­nio je Kra­po­vić.
Bo­že­na Je­lu­šić (URA) ka­za­la je da je ka­ta­star do­sta­vio po­pis op­štin­ske imo­vi­ne, ali da se ne mo­že utvr­di­ti sta­nje u Sta­rom gra­du .
-Na­i­šla sam na ne­vje­ro­vat­nu si­tu­a­ci­ju da ni­sam mo­gla da do­bi­jem kre­di­bil­ne po­dat­ke od njih, o imo­vi­ni Op­šti­ne u Sta­rom gra­du. Pre­po­ru­če­no nam je da sa­mi mo­že­mo kre­nu­ti u iden­ti­fi­ka­ci­ju. Mi kao gra­đa­ni se spre­ma­mo da kre­ne­mo od ku­će do ku­će i sa­mi re­gi­stru­je­mo sta­nje. Po­sto­je lju­di u ko­ji po­red svo­je imo­vi­ne ko­ri­ste imo­vi­nu Op­šti­ne u Sta­rom gra­du-is­ta­kla je Je­lu­ši­će­va.
Uka­zu­ju­ći da ak­te­ul­na grad­ska vlast ne­ma od­go­vor­nost za ono što se ra­di­lo 2016. go­di­ne Kr­sto Ra­do­vić iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re na­gla­sio mu je žao mi što od­bor­ni­ci DPS ni­je­su u sa­li i da od­bra­ne ovaj za­vr­šni ra­čun.
-Oči­gled­no je da je ra­su­lo u nji­ho­vim re­do­vi­ma-oci­je­nio je Ra­do­vić.
Dra­gan Ivan­če­vić (Cr­no­gor­ska) je u na­stav­ku za­sje­da­nja oci­je­nio da je oče­ki­vao da će za go­di­nu da­na, ko­li­ko upra­vlja Bu­dvom, grad­ska vlast po­nu­di­ti stra­te­gi­ju raz­vo­ja gra­da, ali od to­ga ne­ma ni­šta.
-Za go­di­nu da­na ni­je­ste po­ka­za­li da ima­te vi­zi­ju, ra­di­te ad hok, sti­hij­ski-po­ru­čio je Ivan­če­vić.
Di­sku­si­je se vo­di­la i oko od­lu­ke o ci­je­na­ma uslu­ga par­ki­ra­nja, gdje se po­no­vi­la pri­ča o ha­o­su ko­ji je no­vo ru­ko­vod­stvo op­štin­skog pred­u­ze­ća „Par­king ser­vis“ za­te­klo na­kon pre­u­zi­ma­nja ru­ko­vo­đe­njem.
Od­bor­ni­ci su usvo­ji­li i od­lu­ku o ot­prem­ni­na­ma, kao i Lo­kal­ni plan upra­vlja­nja ot­pa­dom. Op­šti­na Bu­dva ustu­pi­će 300 kva­dra­ta po­slov­nog pro­sto­ra u kom­plek­su „TQ Pla­za“ na bes­plat­no ko­ri­šće­nje JPU „Lju­bi­ca Jo­va­no­vić- Ma­še“, jer su po­sto­je­ći ka­pa­ci­te­ti pre­bu­ki­ra­ni.
V.R.


Su­kob Kra­po­vi­ća i Dža­ko­vi­ća

Do ver­bal­nog su­ko­ba na sjed­ni­ci je do­šlo ka­da je Kra­po­vić, od­go­va­ra­ju­ći Dža­ko­vi­ću u ve­zi za­vr­šnog ra­ču­na, re­kao da „ne mla­ti” i da „ne zna u kom se pro­sto­ru i vre­me­nu na­la­zi”. Pred­sjed­nik lo­kal­nog par­la­men­ta Đor­đe Vu­jo­vić je opo­me­nuo Kra­po­vi­ća zbog rječ­ni­ka, na šta je gra­do­na­čel­nik od­go­vo­rio da je „u pi­ta­nju žar­gon”. Dža­ko­vić je za­tra­žio da mu se Kra­po­vić iz­vi­ni, po­ru­ču­ju­ći da u su­prot­nom ne­će bi­ti na­stav­ka za­sje­da­nja. Na­kon pa­u­ze je sjed­ni­ca na­sta­vlje­na iako se Kra­po­vić ni­je iz­vi­nio Dža­ko­vi­ću.
Dža­ko­vić se na­kon dva i po mje­se­ca vra­tio u par­la­ment i ti­me omo­gu­ćio ak­tu­el­noj vla­sti kvo­rum, na­kon što su De­mo­kra­te obe­ća­le da će ini­ci­ra­ti pro­mje­nu Za­ko­na o iz­bo­ru od­bo­r­ni­ka i po­sla­ni­ka.


DPS: Pi­ta­nje da­na kad će se vlast ras­pa­sti

Pu­ko­ti­ne na bro­du od­la­ze­će vla­sti u Bu­dvi vi­še ni­šta ne mo­že da za­kr­pi, sa­mo je pi­ta­nje da­na ka­da će kre­nu­ti de­fi­ni­tiv­no po­to­nu­će. Od odr­ža­va­nja vla­sti na si­lu šte­tu tr­pe grad i gra­đa­ni, sa­op­šte­no je iz bu­dvan­skog DPS-a. Sma­tra­ju da su De­mo­kra­te „odav­no do­ta­kle dno”, pr­vo ti­me što su pri­gra­bi­le za se­be lo­kal­nu po­bje­du kom­plet­ne opo­zi­ci­je, po­tom obe­ća­va­ju­ći pro­mje­ne do ko­jih je do­šlo sa­mo u di­je­lu da po­smje­nju­ju ra­ni­je funk­ci­o­ne­re i in­sta­li­ra­ju svo­je ro­đa­ke, ku­mo­ve i pri­ja­te­lje, a na kra­ju i „prin­ci­pi­jel­nim“ pre­ćut­ki­va­njem skan­da­la ko­ji je na­pra­vio pred­sjed­nik SO Bu­dva Đor­đi­je Vu­jo­vić, oda­ju­ći po­čast čet­ni­ci­ma i sa­rad­ni­ci­ma oku­pa­to­ra.
-Bes­pri­zor­ne uvre­de ko­je već mje­se­ci­ma jav­no raz­mje­nju­ju De­mo­kra­te i DF naj­bo­lje svje­do­če o ka­rak­te­ru vla­sti u Bu­dvi i ot­kri­va­ju uz ka­kve na­po­re po­ku­ša­va­ju da za­dr­že funk­ci­je, ne bi li oba­vi­li po­slo­ve za se­be i svo­je bli­žnje-sma­tra­ju u DPS-u.
Po­ru­ču­ju da sva­ka vlast ko­ja po­či­va na mr­žnji i su­ko­bu za re­zul­tat mo­že pro­iz­ve­sti sa­mo ogrom­nu šte­tu za za­jed­ni­cu, a to upra­vo po­ka­zu­je bu­dvan­ska ko­a­li­ci­ja.
-Bu­dva­ni vi­še ne že­le da gle­da­ju ho­ror film u re­ži­ji de­ma­go­ga i nji­ho­vih spo­red­nih glu­ma­ca, već im tre­ba funk­ci­o­na­lan lo­kal­ni ser­vis, ko­ji je spo­so­ban da uči­ni za njih vi­še od as­fal­ta u dvi­je uli­ce i pri­vre­me­ne ra­svje­te za go­di­nu da­na-za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"