Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-10-10 BRITANSKI AMBASADOR NAPUSTIO SALU Kosovo je održalo svoju riječ, a međunarodna zajednica nije, rekao je Tači, nakon čega je britanski ambasador napustio salu
Am­ba­sa­dor Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Pri­šti­ni Ru­a­i­ri Oko­nel na­pu­stio je sa­lu u Pri­šti­ni, na­kon što je ko­sov­ski pred­sjed­nik Ha­šim Ta­či re­kao da me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca ni­je is­pu­ni­la obe­ća­nja da­ta Ko­so­vu.
Na pred­sta­vlja­nju iz­vje­šta­ja „Per­cep­ci­ja jav­nog mnje­nja o ra­du i man­da­tu Spe­ci­jal­nog su­da za Ko­so­vo”, Ta­či je oci­je­nio da je for­mi­ra­nje Spe­ci­jal­nog su­da „kap prav­de u mo­ru ne­prav­de”, pre­no­si Tan­jug na­vo­de ko­sov­skih me­di­ja.
Ta­či je re­kao da je for­mi­ra­nje Spe­ci­jal­nog su­da za rat­ne zlo­či­ne Oslo­bo­di­lač­ke voj­ske Ko­so­va do­šlo pod pri­ti­skom me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, do­dav­ši ka­ko je bor­ba OVK bi­la pra­ved­na.
– Ko­so­vo je odr­ža­lo svo­ju ri­ječ, a me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca ni­je – re­kao je Ta­či, na­kon če­ga je bri­tan­ski am­ba­sa­dor na­pu­stio sa­lu.
Iz bri­tan­ske am­ba­sa­de sa­op­šti­li su da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja po­dr­ža­va na­po­re Ta­či­ja u smje­ru po­mi­ra­nja i prav­de, ali da je Oko­nel mo­rao da na­pu­sti sa­lu.
Ta­či je oci­je­nio da će su­đe­nje pri­pad­ni­ci­ma biv­še Oslo­bo­di­lač­ke voj­ske Ko­so­va, pred Spe­ci­jal­nim me­đu­na­rod­nim su­dom, pred­sta­vlja­ti „isto­rij­sku ne­prav­du”, ali da sa dru­ge stra­ne, tim pro­ce­som Ko­so­vo pro­mo­vi­še svo­ju odr­ži­vost na me­đu­na­rod­noj sce­ni.
– Ovo je isto­rij­ska ne­prav­da pro­tiv Ko­so­va, ali je neo­p­hod­nost da bi pro­mo­vi­sa­li svo­ju me­đu­na­rod­nu odr­ži­vost. Na­rav­no, bi­će po­li­tič­ke šte­te, ali vje­ru­jem da će na kra­ju kra­je­va, to bi­ti ko­ri­sno za na­šu ze­mlju. Vje­ru­jem u to i dan-da­nas – re­kao je Ta­či u Pri­šti­ni, na pro­mo­ci­ji iz­vje­šta­ja o jav­noj per­cep­ci­ji Spe­ci­jal­nog su­da me­đu ži­te­lji­ma Ko­so­va.
Pre­ma na­la­zi­ma iz­vje­šta­ja, ve­li­ka ve­ći­na Al­ba­na­ca, sma­tra ne­pra­ved­nim to što Sud ima man­dat, da kri­vič­no pr­o­ce­su­i­ra rat­ne zlo­či­ne i zlo­či­ne pro­tiv čo­vječ­no­sti, opi­sa­ne u iz­vje­šta­ju Di­ka Mar­ti­ja, ko­ji uglav­nom ob­u­hva­ta zlo­či­ne po­ve­za­ne sa OVK.
Al­ban­ci na Ko­so­vu, u ve­li­koj mje­ri sma­tra­ju da je za­kon o Spe­ci­jal­nom su­du, usvo­jen u ko­sov­skoj skup­šti­ni pod pri­ti­skom iz ino­stran­stva.
Vi­še od po­lo­vi­ne Al­ba­na­ca na Ko­so­vu, uče­stvo­va­lo bi na pr­o­te­sti­ma uko­li­ko Spe­ci­jal­ni sud po­dig­ne op­tu­žni­ce pro­tiv pri­pad­ni­ka OVK, a bli­zu 65 od­sto Al­ba­na­ca bi pro­te­stvo­va­lo u slu­ča­ju da srp­ski zva­nič­ni­ci na Ko­so­vu ili zva­nič­ni­ci Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, zah­ti­je­va­ju od Spe­ci­jal­nog su­da da do­ka­že da je OVK bi­la te­ro­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja.
Sa dru­ge stra­ne, ve­ći­na Sr­ba na Ko­so­vu i Meto­hi­ji, sma­tra da je ma­lo vje­ro­vat­no da će Spe­ci­jal­ni sud do­ni­je­ti prav­du za one ko­ji su po­či­ni­li ozbilj­ne zlo­či­ne, to­kom su­ko­ba u pe­ri­o­du od 1998 do 2000. go­di­ne.
Ko­sov­ski pred­sjed­nik Ha­šim Ta­či is­ti­če da re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja ni­je­su ohra­bru­ju­ći, pod­sje­tiv­ši da je pri­je tri go­di­ne go­di­ne, ka­da je iz­gla­san za­kon o ovom su­du u ko­sov­skoj skup­šti­ni, ras­po­lo­že­nje me­đu ži­te­lji­ma bi­lo po­di­je­lje­no.
Za sa­da­šnje, u ve­ći­ni ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje Al­ba­na­ca pre­ma Su­du, Ta­či sma­tra da je u 80 od­sto slu­ča­je­va ta­kvo „zbog dje­lo­va­nja iz Be­o­gra­da, iz Sr­bi­je”.
– Ako sa­mo po­gle­da­te na­slo­ve, vi­di­te sa­mo ono ne­ga­tiv­no o OVK i Al­ban­ci­ma. Na ne­ga­tiv­no ras­po­lo­že­nje uti­ca­lo je i dje­lo­va­nje pred­stav­ni­ka gra­đan­skog dru­štva, ko­ji su u to vri­je­me bi­li za, a on­da su pro­mi­je­ni­li mi­šlje­nje i pi­sa­li pro­tiv – re­kao je Ta­či.
Pre­ma nje­go­voj ocje­ni, na­la­zi is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da po­sto­je „lo­še in­for­ma­ci­je, ne­re­al­na oče­ki­va­nja, na­mjer­ne dez­in­for­ma­ci­je o to­me šta je i šta će do­ni­je­ti Spe­ci­jal­ni sud”.
– U ta­kvim okol­no­sti­ma, te­ško da će Spe­ci­jal­ni sud mo­ći da po­stig­ne da ura­di ono če­mu te­ži, da oja­ča osje­ćaj prav­de za žr­tve ra­ta, ali i za sve one ko­ji su an­ga­žo­va­ni i ko­ji na­sta­vlja­ju da se an­ga­žu­ju za prav­du i jed­na­kost pred za­ko­nom za sve – do­dao je ko­sov­ski pred­sjed­nik.
Me­đu­tim, po nje­mu, Spe­ci­jal­ni sud ni­je ne­po­volj­nost za Ko­so­vo, već je nje­go­va pred­nost.
– Če­sto se ka­že da je nad Ko­so­vom cr­ni oblak ko­ji tre­ba da sklo­ni­mo. Da bu­de­mo ja­sni, taj cr­ni oblak je stvo­ri­la Sr­bi­ja, i ni­ko bo­lje od sa­mih Ko­so­va­ra ne mo­že da sklo­ni taj cr­ni oblak. Da­kle, Spe­ci­jal­ni sud je mo­guć­nost da oja­ča­mo osje­ćaj prav­de na Ko­so­vu – re­kao je Ta­či.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"