Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-10-12 ZAPAD ODGOVORIO HAŠIMU TAČIJU
Ništa vam nijesmo obećavali
Tači Ništa vam nijesmo obećavali EU, SAD i Velika Britanija su, prema pisanju tog lista, odbacile Tačijeve navode da je Specijalni sud za zločine tzv. OVK formiran pod njihovim pritiskom i da je s tim u vezi bilo neke „trgovine”
Dan na­kon što je ko­sov­ski pred­sjed­nik žest­ko kri­ti­ko­vao me­đu­na­rod­nu za­jed­ni­cu zbog ne­i­sup­nje­nih obe­ća­nja pre­ma Ko­so­vu, EU, SAD i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja su uka­za­le na ne­u­spje­he in­sti­tu­ci­ja u Pri­šti­ni za ko­je je, ka­ko ka­žu, od­go­vo­ran Ha­šim Ta­či, pi­še pri­štin­ska „Ko­ha”.
EU, SAD i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja su, pre­ma pi­sa­nju tog li­sta od­ba­ci­le Ta­či­je­ve na­vo­de da je Spe­ci­jal­ni sud za zlo­či­ne tzv. OVK for­mi­ran pod nji­ho­vim pri­ti­skom i da je s tim u ve­zi bi­lo ne­ke „tr­go­vi­ne”. Am­ba­sa­da Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, na­i­me, ne­gi­ra­la je da je da­va­la bi­lo ka­kva obe­ća­nja in­sti­tu­ci­ja­ma u Pri­šti­ni u za­mje­nu za for­mi­ra­nje Spe­ci­jal­nog su­da, a član­stvo u me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, ka­ko na­vo­de, za­vi­si od spe­ci­fič­nih kri­te­ri­ju­ma sva­ke in­sti­tu­ci­je.
Port­pa­rol­ka Evrop­ske ko­mi­si­je Ma­ja Ko­ci­jan­čič iz­ja­vi­la je da evrop­ska per­spek­ti­va Ko­so­va za­vi­si od to­ga ko­li­ko br­zo će Pri­šti­na da spro­ve­de re­for­me u obla­sti vla­da­vi­ne pra­va i eko­no­mi­je. Do­da­la je i da di­ja­log Be­o­gra­da i Pri­šti­ne na­pre­du­je, ali i da Ko­so­vo ne­ma vre­me­na za gu­blje­nje. Am­ba­sa­da SAD u Pri­šti­ni je sa­op­šti­la da će sa­rad­nja sa Spe­ci­jal­nim su­dom oja­ča­ti me­đu­na­rod­nu po­zi­ci­ju Ko­so­va i da ta ze­mlja po­dr­ža­va član­stvo Ko­so­va u me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ta­či je, na­i­me, dan ra­ni­je na pred­sta­vlja­nju iz­vje­šta­ja o to­me ka­kva je per­cep­ci­ja gra­đa­na Ko­so­va, Al­ba­na­ca i Sr­ba, o Spe­cij­lnom su­du za rat­ne zlo­či­ne OVK, ko­ji su sa­či­ni­le ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, iz­ja­vio je da je na for­mi­ra­nje tog su­da pri­stao da bi odr­žao stra­te­ško part­ner­stvo sa SAD, EU i NA­TO.
– Pri­stao sam da vo­dim ne­pra­vi­čan isto­rij­ski pro­ces pre­ma Ko­so­vu, upr­kos ma­sov­nom po­li­tič­kom i gra­đan­skom mi­šlje­nju pre­ma for­mi­ra­nju ovog su­da – re­kao je Ta­či i do­dao da je Pri­šti­ni s dru­ge stra­ne obe­ća­no da će, ako Spe­ci­jal­ni sud bu­de for­mi­ran, ubr­zo po­sta­ti član Sa­vje­ta Evro­pe, da će do­bi­ti vi­znu li­be­ra­li­za­ci­ju, da će ima­ti ma­sov­nu po­dr­šku za član­stvo u Une­sko, da će us­po­sta­vi­ti Oru­ža­ne sna­ge i do­bi­ti no­va pri­zna­nja ko­sov­ske ne­za­vi­sno­sti. Ko­so­vo je, ka­zao je Ta­či, odr­ža­lo ri­ječ, osno­va­lo je Spe­ci­jal­ni sud, ali me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca ni­je is­pu­ni­la ni­jed­no od svo­jih obe­ća­nja. Umje­sto to­ga, us­tvr­dio je Ta­či, evrop­ski put Pri­šti­ne je sa­da ote­žan. Osni­va­nje Spe­ci­jal­nol­nog su­da je do­šlo kao me­đu­na­rod­na po­li­tič­ka po­tre­ba, pre­ci­zi­rao je Ta­či is­ta­kav­ši da Pri­šti­na na to tre­ba da gle­da kao na pred­nost i pri­li­ku da se oči­sti od mr­lja, pre­ni­je­li su me­di­ji.
– Kao pred­sjed­nik dr­ža­ve, po­sve­ćen sam isti­ni i po­mi­re­nju. Ali Spe­ci­jal­ni sud će bi­ti sa­mo prav­da u mo­ru ne­prav­de ko­ja se de­si­la na Ko­so­vu. Pi­ta­nje je da li će do­ni­je­ti isti­nu i da li će ovaj sud do­ni­je­ti me­đu­et­nič­ko po­mi­re­nje – upo­zo­rio je Ta­či i do­dao da bu­du­ći da je taj sud for­mi­ran sa­mo za su­đe­nje Al­ban­ci­ma za zlo­či­ne nad Sr­bi­ma u me­đu­vre­me­nu, ka­ko je re­kao, „ra­ste en­tu­zi­ja­zam za Sr­be i Sr­bi­ju”.
Ta­či je re­kao da for­mi­a­nje Spe­ci­jal­nog su­da zna­či i ne­po­vje­re­nje pre­ma Al­ban­ci­ma, te da je od­lu­ka o osni­va­nju tog su­da do­šla vi­še kao po­li­tič­ka po­tre­ba me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, ne­go istin­ske prav­de.
Dok je Ta­či kri­ti­ko­vao me­đu­na­rod­nu za­jed­ni­cu zbog na­vod­no ne­i­sup­nje­nih obe­ća­nja skup je na­pu­stio am­ba­sa­dor Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Pri­šti­ni. Pre­ma iz­vje­šta­ju ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ko­ji je bio pred­met ovog sku­pa, ve­ći­na gra­đa­na Ko­so­va ni­je upo­zna­ta sa svr­hom, man­da­tom i obi­mom dje­lo­va­nja ovog su­da. Spe­ci­jal­ni sud je osno­van za zlo­či­ne tzv. OVK nad Sr­bi­ma u pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra 1998. go­di­ne do 31. de­cem­bra 2000. Re­zul­ta­ti ovog is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da al­ban­ska za­jed­ni­ca sma­tra da će op­tu­žni­ce bi­ti se­lek­tiv­ne i ne­pot­pu­ne, dok Sr­bi iz­ra­ža­va­ju ne­po­vje­re­nje u tu pra­vo­sud­nu in­sti­tu­ci­ju. Vi­še od dvi­je tre­ći­ne, tač­ni­je 69 od­sto is­pi­ta­ni­ka srp­ske na­ci­o­nal­no­sti vje­ru­je da je ma­lo vje­ro­vat­no da će Spe­ci­jal­ni sud za Ko­so­vo do­ni­je­ti prav­du za srp­ske žr­tve, a čak 82.1 od­sto is­pi­ta­ni­ka srp­ske na­ci­o­nal­no­sti i sko­ro po­lo­vi­na is­pi­ta­ni­ka al­ban­ske na­ci­o­nal­no­sti sma­tra da je ugro­že­na bez­bjed­nost svje­do­ka ko­ji će se na­ći pred Spe­ci­jal­nim su­dom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"