Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-03 ISPOVIJEST PODGORIČANINA O STRAVIČNOM NAPADU U AMERICI U KOJEM JE STRADALO NAJMANJE 58 LJUDI
Troje studenata iz Crne Gore preživjelo pokolj u Las Vegasu
Nemanja, Jovana i Dušica u Las Vegasu Troje studenata iz Crne Gore preživjelo pokolj u Las Vegasu Čuli smo pucnje i viku i vidjeli veliki broj ljudi kako trči. Maltene, cio grad se pokrenuo. Bio je ogromni metež. Ljudi su padali, udarali jedni o druge. I ja sam, dok sam trčao, udario u jednog čovjeka, ispričao je Jočić u razgovoru za „Dan”
Dvi­je dje­voj­ke i mla­dić, stu­den­ti iz Cr­ne Go­re, pre­ži­vje­li su puc­nja­vu u ko­joj je stra­da­lo naj­ma­nje 58 oso­ba u Las Ve­ga­su. Tiv­ćan­ka Jo­va­na Dra­gi­če­vić (21) i Pod­go­ri­ča­ni Du­ši­ca Vu­ji­sić (20) i Ne­ma­nja Jo­čić (20) na­šli su se na sve­ga sto­ti­nak me­ta­ra od mje­sta na ko­jem se, ka­ko me­di­ji na­vo­de, do­go­dio naj­ve­ći ma­sa­kr u no­vi­joj isto­ri­ji u toj ze­mlji, ka­da je še­zde­set­če­tvo­ro­go­di­šnji pen­zi­o­ner Sti­ven Pe­dok iz auto­mat­skog oruž­ja pu­cao na oku­plje­ne na kon­cer­tu, to­kom fe­sti­va­la „Ro­u­te 91 – Har­vest”, u bli­zi­ni ču­ve­nog ho­te­la i ka­zi­na „Men­de­lej bej”.
Pe­dok je pu­cao sa 32. spra­ta ho­te­la, na­kon če­ga su lju­di po­če­li da bje­že, dok su ne­ki od njih pa­da­li po­ko­še­ni od me­ta­ka.
Pod­go­ri­ča­nin Ne­ma­nja Jo­čić is­pri­čao je u raz­go­vo­ru za „Dan” da su on i nje­go­ve pri­ja­te­lji­ce iz Cr­ne Go­re pu­kom sre­ćom ne­po­vri­je­đe­ni od is­pa­lje­nih hi­ta­ca, a po­tom i stam­pe­da lju­di ko­ji je usli­je­dio.
– Ču­li smo puc­nje i vi­ku i vi­dje­li ve­li­ki broj lju­di ka­ko tr­či. Mal­te­ne, cio grad se po­kre­nuo. Bio je ogrom­ni me­tež. Lju­di su pa­da­li, uda­ra­li jed­ni o dru­ge. I ja sam, dok sam tr­čao, uda­rio u jed­nog čo­vje­ka – ka­zao je Jo­čić.
Uspio je sa dru­ga­ri­ca­ma da se sklo­ni u obli­žnji ho­tel.
– Tu su nas za­šti­ti­li obez­bje­đe­nje ho­te­la i po­li­ci­ja, ko­ja je ubr­zo do­šla na li­ce mje­sta. Ve­li­ki broj lju­di je ušao u ho­tel. Smje­sti­li su nas u so­be i re­kli da ne smi­je­mo da iz­la­zi­mo dok ne pro­đe opa­snost – re­kao je Jo­čić.
Do­dao je da su u ho­te­lu osta­li oko tri sa­ta.
– Či­ni mi se da se na­pad do­go­dio ne­što po­sli­je 23 sa­ta po lo­kal­nom vre­me­nu. U ho­te­lu smo na­kon na­pa­da za­dr­ža­ni sa­ti­ma. Gle­da­li smo lju­de ka­ko pla­ču i tra­že naj­mi­li­je. Ve­li­ki broj njih su usled me­te­ža za­gu­bi­li čla­no­ve po­ro­di­ce. Mi smo ima­li sre­ću da za­jed­no po­bjeg­ne­mo od puc­nja­ve – re­kao je Jo­čić.
On ka­že da su lju­di u ho­te­lu u tim tre­nu­ci­ma po­ka­za­li ve­li­ku so­li­dar­nost i že­lju da po­mog­nu ugro­že­ni­ma.
– Do­ni­je­li su nam vo­du, ka­fu, hra­nu i će­bad i bi­li smo smje­šte­ni u ve­ćoj so­bi. Kad su nas ko­nač­no pu­sti­li da iza­đe­mo na­po­lje, uspje­li smo da uzme­mo tak­si i do­đe­mo do uli­ce u ko­joj smo smje­šte­ni u jed­nom ho­te­lu – is­pri­čao je Jo­čić.
Ka­ko na­vo­di, ni ta­da ni­je­su mo­gli do svo­jih so­ba.
– Po­li­ci­ja je blo­ki­ra­la uli­cu. Pi­tao sam jed­nog po­li­caj­ca da nas pu­sti, ali je re­kao da ne mo­že­mo da pro­đe­mo jer tra­že ne­kog i da će uli­ca vje­ro­vat­no bi­ti za­tvo­re­na sa­ti­ma. Ipak, blo­ka­da je tra­ja­la oko sat vre­me­na, ta­ko da smo ko­nač­no iz­me­đu če­ti­ri i pet sa­ti uju­tru po lo­kal­nom vre­me­nu uspje­li da uđe­mo u svo­je so­be – pri­ča Jo­čić, ko­ji je stu­dent pra­va na Uni­ver­zi­te­tu Do­nja Go­ri­ca (UDG).
Dra­gi­če­vić, Vu­ji­sić i Jo­čić su na če­tvo­ro­mje­seč­ni rad u Ame­ri­ku ot­pu­to­va­li pre­ko agen­ci­je „Vork end tra­vel”.
Vu­ji­sić i Dra­gi­če­vić stu­di­ra­ju na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Pod­go­ri­ci.
Ju­če je ja­vlje­no da je broj mr­tvih u na­pa­du va­tre­nim oruž­jem na oku­plje­ne na kon­cer­tu na otvo­re­nom u Las Ve­ga­su po­ras­tao na 58, a ra­nje­nih na 515. Islam­ska dr­ža­va pre­u­ze­la je od­go­vor­nost za na­pad, tvr­de­ći da je Pe­dok pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pre­šao u islam, ali za to ni­je pru­ži­la ni­ka­kav do­kaz. FBI je po­tom ob­ja­vio da Pe­dok ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa me­đu­na­rod­nim te­ro­ri­stič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma.
Po­li­ci­ja je sa­op­šti­la da se Pe­dok ubio ka­da je po­li­ci­ja kre­nu­la da uđe u ho­tel­sku so­bu u ko­joj se na­la­zio. On je sta­nov­nik Las Ve­ga­sa, a u nje­go­voj ho­tel­skoj so­bi je na­đe­no još de­se­tak pu­ša­ka. U puc­nja­vi je ubi­je­no i ne­ko­li­ko po­li­ca­ja­ca. Pre­ma po­da­ci­ma po­li­ci­je, Pe­dok ni­je imao kri­mi­nal­ni do­si­je. Ži­vio je na sve­ga sat i po uda­lje­no­sti od Las Ve­ga­sa, u gra­di­ću Me­ski­tu, gdje je ku­pio ku­ću u ma­loj za­jed­ni­ci za pen­zi­o­ne­re. Ta­mo je ži­vio sa dvi­je go­di­ne mla­đom part­ner­kom Me­ri­li Den­li, za ko­ju u po­li­ci­ji ne sma­tra­ju da je bi­la sa­u­če­sni­ca u na­pa­du.
Pe­dok je imao pi­lot­sku do­zvo­lu i do­zvo­lu lo­vač­kog i ri­bo­lo­vač­kog dru­štva. Vl.O.


Ni­je bio re­li­gi­o­zan

Brat Sti­ve­na Pe­do­ka, Erik ka­zao je me­di­ji­ma da nje­gov brat ni­je bio na­ro­či­ti lju­bi­telj pi­što­lja, kao ni da ni­je imao pro­šlost u voj­sci. Ni­je mu ja­sno ka­ko je mo­gao do­ći u po­sjed auto­mat­skog oruž­ja.
– Imao je par pi­što­lja, ali su svi bi­li u le­gal­nom po­sje­du, a ako je i imao ve­će oruž­je, dr­žao ga je u se­fu – re­kao je Erik.
Do­dao je i da nje­gov brat ni­je bio re­li­gi­o­zan.
– On je sa­mo tip ko­ji je vo­lio bu­ri­to­se – is­ta­kao je Erik.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"