Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-04 VLADAJUĆA PARTIJA PRIPREMILA PONUDU OPOZICIJI ZA POČETAK RAZGOVORA O RJEŠAVANJU POLITIČKE KRIZE
DPS bi pristao na izbore u decembru 2018. godine?
Đukanović i Marković spremaju ponudu za opoziciju DPS bi pristao na izbore u decembru 2018. godine? Opozicija ne mora da prekine bojkot, već da u parlamentu razgovaramo o preporukama OEBS-a, dogovorimo se o obimu i sadržaju izmjena izbornih zakona i usvojimo ih – kazao je Duško Marković
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta pred­lo­ži­će opo­zi­ci­ji da van­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri okvir­no bu­du odr­ža­ni u de­cem­bru 2018.go­di­ne. To je, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na“, ključ­na stav­ka u pla­nu DPS-a za rje­ša­va­nje po­li­tič­ke kri­ze. Plan DPS-a, pre­ma sa­da­šnjem raz­milj­ša­nju u vr­hu te vla­da­ju­će stran­ke, ima dvi­je fa­ze. Pr­vo bi tre­ba­lo da poč­nu pre­go­vo­ri sa opo­zi­ci­jom, bez pre­ki­da boj­ko­ta par­la­men­ta, oko pre­po­ru­ka OEBS-a. Po­ziv ko­ji će ozna­či­ti da DPS kre­će u re­a­li­za­ci­ju pr­ve fa­ze svog pla­na ubr­zo će i zva­nič­no bi­ti do­sta­vljen opo­zi­ci­ji. Na­kon to­ga, pre­ma pla­nu DPS-a, do­la­ze pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri. DPS će tek po­sli­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra opo­zi­ci­ji po­nu­di­ti de­cem­bar idu­će go­di­ne kao da­tum za odr­ža­va­nje van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. U DPS-u su pred­vi­dje­li da na­kon to­ga usli­je­di po­vra­tak opo­zi­ci­je u par­la­ment i rad na iz­bor­nim za­ko­ni­ma i sve­mu osta­lom što je neo­p­hod­no za stva­ra­nje uslo­va za odr­ža­va­nje van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra či­je re­zul­ta­te ni­ko ne bi ospo­ra­vao. Ka­ko nam je ne­zva­nič­no re­če­no, ovaj pro­ces od­vi­jao bi se uz mo­ni­to­ring Evrop­ske uni­je.
Da će DPS ubr­zo opo­zi­ci­ji upu­ti­ti po­nu­du za raz­go­vo­re ju­če je po­tvr­dio i pre­mi­jer i za­mje­nik pred­sjed­ni­ka vla­da­ju­će par­ti­je Du­ško Mar­ko­vić. On je ka­zao da ni­je zdra­vo da opo­zi­ci­ja bu­de van par­la­men­ta. Go­stu­ju­ći na Ra­di­ju Cr­ne Go­re, on je re­kao da je in­te­res vla­sti da se opo­zi­ci­ja vra­ti u par­la­ment i da se pro­ce­su­i­ra­ju za­htje­vi za no­ve iz­bo­re u bi­lo ko­je vri­je­me.
– To ne zna­či da opo­zi­ci­ja tre­ba da pre­ki­ne boj­kot ra­da par­la­men­ta, ne­go da u par­la­men­tu raz­go­va­ra­mo o pre­po­ru­ka­ma OEBS-a i usa­gla­si­mo se oko obi­ma i sa­dr­ža­ja iz­mje­na, da ih usvo­ji­mo jed­no­gla­sno u par­la­men­tu i da obez­bi­je­di­mo uslo­ve za pred­sjed­nič­ke i lo­kal­ne iz­bo­re na­red­ne go­di­ne. Mi ih po­zi­va­mo da raz­go­va­ra­mo i o tom pi­ta­nju i o sva­kom dru­gom pi­ta­nju. Nji­hov uslov je da­tum iz­bo­ra pa raz­go­vor, i to je ucje­na. Na tom uslo­vu ne­ma raz­go­vo­ra sa opo­zi­ci­jom van par­la­men­ta – po­ru­čio je Mar­ko­vić.
On je po­no­vio da su pret­hod­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri u Cr­noj Go­ri pri­zna­ti od nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na.
– Opo­zi­ci­ja je raz­o­ča­ra­na zbog re­zul­ta­ta iz­bo­ra i kre­nu­li su u boj­kot i na taj na­čin iza­zva­li po­li­tič­ku kri­zu.To jed­no­stav­no ne smi­je bi­ti to­le­ri­sa­no, ne mo­že to bi­ti po­li­tič­ka i prav­na prak­sa. To zna­či da bi­lo ko­ji po­li­tič­ki su­bjekt ne­za­do­vo­ljan iz­bo­ri­ma mo­že pri­bje­ći boj­ko­tu.A to zna­či da ide­mo u no­ve iz­bo­re, i ta­ko u bes­ko­nač­nost – re­kao je Mar­ko­vić.
Ka­ko je do­dao, ni­ko ne­ma pra­vo da de­za­vu­i­še i po­ni­ža­va in­sti­tu­ci­je si­ste­ma.
– Za­to ni­je­smo sa­gla­sni da se o ovom pi­ta­nju raz­go­va­ra van par­la­men­ta.Mi smo za to da se raz­go­va­ra u par­la­men­tu. Da u par­la­men­tu raz­go­va­ra­mo o pre­po­ru­ka­ma OEBS-a. To ne zna­či da opo­zi­ci­ja tre­ba da pre­ki­ne boj­kot ra­da par­la­men­ta – na­veo je pred­sjed­nik Vla­de.
Po­no­vio je da je za­htjev opo­zi­ci­je da se pr­vo od­re­di da­tum iz­bo­ra, pa da se kre­ne u raz­go­vo­re, ucje­na.
– De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta će ubr­zo iza­ći sa pred­lo­gom u prav­cu di­ja­lo­ga ve­za­no za is­pu­nja­va­nje pre­po­ru­ka OEBS-a. Ne­ma ucje­na, sa­mo di­ja­log u okvi­ru in­sti­tu­ci­ja. Po­nu­da po prin­ci­pu uzmi ili osta­vi ni­je za DPS – na­gla­sio je Mar­ko­vić.
Kad je ri­ječ o DF-u, pre­mi­jer je re­kao da oni ima­ju po­li­tič­ku plat­for­mu ka­ko da sru­še vlast.
– Vi­dje­će­mo ka­ko će to iz­gle­da­ti u bu­duć­no­sti. Po­ziv na pro­te­ste je le­gi­tim­na po­li­tič­ka ak­ci­ja. Ako do to­ga do­đe, mi smo za to da bu­du mir­ni, da ne ugro­ža­va­ju dru­ge gra­đa­ne ko­ji ne po­dr­ža­va­ju pro­te­ste – ka­zao je pred­sjed­nik Vla­de.
Ka­ko je do­dao, bo­ji se da opo­zi­ci­ja u cje­li­ni ni­je spo­sob­na da de­fi­ni­še je­din­stven na­stup.
Šef De­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri Aivo Orav po­zvao je ne­dav­no sve po­li­tič­ke ak­te­re da pro­na­đu na­čin da se usvo­je sve pre­po­ru­ke OEBS-ODI­HR-a ka­ko se re­zul­ta­ti pred­sto­je­ćih iz­bo­ra ne bi do­vo­di­li u pi­ta­nje.
V.R.


URA: Pr­vo da­tum, pa da pri­ča­mo

S ob­zi­rom na to da kr­nji pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić sti­dlji­vo is­ti­če že­lju da se opo­zi­ci­ja vra­ti u Skup­šti­nu, že­li­mo da mu po­mog­ne­mo da tu ba­ri­je­ru sti­dlji­vo­sti raz­bi­je, jer sve što tre­ba da uči­ni je­ste da pred­lo­ži kon­kre­tan da­tum no­vih iz­bo­ra i raz­go­vo­ri mo­gu po­če­ti već sju­tra, ka­zao je se­kre­tar Gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­le­ta Ra­do­va­nić.
– Ohra­bru­ju­će je to što je DPS ve­o­ma do­bro ra­zu­mio po­ru­ku še­fa De­le­ga­ci­je EU Aiva Ora­va, ko­ji je ne­dvo­smi­sle­no po­ru­čio vla­da­ju­ćim struk­tu­ra­ma da na­red­ni iz­bo­ri ne­će bi­ti pri­zna­ti uko­li­ko ne im­ple­men­ti­ra­ju pre­po­ru­ke OEBS-a i ne iz­mi­je­ne set iz­bor­nih za­ko­na. Mar­ko­vić je svje­stan da se ove re­for­me ne mo­gu obez­bi­je­di­ti bez pri­su­stva opo­zi­ci­je i po­treb­nog kon­sen­zu­sa, pa su nje­go­ve po­sled­nje iz­ja­ve u ko­ji­ma „od­bi­ja za­htje­ve opo­zi­ci­je“, a isto­vre­me­no je po­zi­va da se vra­ti u par­la­ment, istin­ski tra­gi­ko­mič­ne –oci­je­nio je Ra­do­va­nić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, in­sti­tu­ci­je si­ste­ma ko­je su za­ro­blje­ne po­li­tič­kim uti­ca­jem bra­ni cr­na ku­ti­ja or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe i čo­vjek ko­ji po mi­šlje­nje mo­ra ići kod vla­sni­ka DPS-a.
– Boj­kot par­la­men­ta je iz­nu­đe­no sta­nje, dok od­go­vor­nost za du­bo­ku po­li­tič­ku kri­zu u ko­joj se na­la­zi­mo le­ži is­klju­či­vo na DPS-u. Gra­đan­ski po­kret URA ni­je vo­dio pa­siv­ni boj­kot, već je kon­stant­no uka­zi­vao na pro­pu­ste za­ko­no­dav­ne vla­sti i štet­ne za­ko­ne ko­ji se be­so­muč­no iz­gla­sa­va­ju u kr­njem par­la­men­tu. Iz­me­đu osta­log, jav­no smo uka­za­li na sve manj­ka­vo­sti pla­ni­ra­ne obra­zov­ne re­for­me, pr­vi ob­zna­ni­li da je ku­ri­ku­lum škol­stva pre­pi­san od Hr­va­ta, pod­no­si­li amand­ma­ne za po­ve­ća­nje po­re­skih sto­pa za iz­vla­če­nje nov­ca ka of­šor de­sti­na­ci­ja­ma... Re­a­go­va­li smo i vi­še pu­ta ape­lo­va­li da se ne usvo­ji skan­da­lo­zni Za­kon o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta ko­jim se uda­ra pe­čat na pri­va­ti­za­ci­ju Cr­ne Go­re – na­gla­sio je Ra­do­va­nić.


De­mo­kra­te: Ne­pri­hva­tlji­va ud­ba­ška smi­ca­li­ca

Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re po­ru­či­li su da ni da­na­šnje fin­gi­ra­nje do­dat­nog ate­ri­ra­nja Du­ška Mar­ko­vi­ća u od­no­su na nje­gov „čvr­sti” stav da no­vih iz­bo­ra ne­će bi­ti pri­je 2020. go­di­ne ni iz­bli­za ni­je do­volj­no i pri­hva­tlji­vo za pre­kid boj­ko­ta, „iz raz­lo­ga što se ra­di o pre­va­rant­skoj smi­ca­li­ci i jef­ti­nom tri­ku sta­rog Ud­bi­nog ma­đi­o­ni­ča­ra i še­fa”.
– De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra po­na­vlja ra­ni­je iz­ne­sen stav: ne­ma pre­go­vo­ra sa li­de­ri­ma DPS-a i pred­sjed­ni­kom Vla­de Cr­ne Go­re, jer se sa oni­ma ko­ji su vi­še pu­ta po­ga­zi­li sve do­go­vo­re i spo­ra­zu­me mo­že funk­ci­o­ni­sa­ti je­di­no po si­ste­mu uzmi ili osta­vi. DPS pr­vo tre­ba da pri­hva­ti odr­ža­va­nje van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i van­red­nih lo­kal­nih iz­bo­ra u op­šti­ni Nik­šić za­jed­no sa re­dov­nim pred­sjed­nič­kim i lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, kao i iz­bor­ne uslo­ve opo­zi­ci­je i pre­po­ru­ke OEBS-a, pa tek na­kon to­ga da se for­mi­ra rad­na gru­pa od pred­stav­ni­ka svih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ko­ja će pri­pre­mi­ti iz­mje­ne iz­bor­nog za­kono­dav­stva sa­gla­sno za­htje­vi­ma opo­zi­ci­je i pre­po­ru­ka­ma OEBS-a. Po­sli­je to­ga stvo­ri­li bi se uslo­vi za sa­zi­va­nje sjed­ni­ce Skup­šti­ne Cr­ne Go­re na ko­joj bi­smo ve­ri­fi­ko­va­li pret­hod­no na­ve­de­no i stvo­ri­li pret­po­stav­ke za odr­ža­va­nje iz­bo­ra po­čet­kom pro­lje­ća 2018. go­di­ne – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
Is­ti­ču da osta­ju u boj­ko­tu sve do is­pu­nja­va­nja do­bro po­zna­tih uslo­va, za ko­je se mo­že bo­ri­ti is­klju­či­vo de­mo­krat­skim sred­stvi­ma, u ko­je ne spa­da­ju pre­go­vo­ri sa DPS-om i Vla­dom.
– Ne­vje­ro­vat­no je da DPS i pre­mi­jer i da­lje pra­ve ovo­li­ku za­mje­nu te­za i da mi­sle da im to još pro­la­zi kod bi­lo ko­ga, a za­htje­vi opo­zi­ci­je od sa­mog po­čet­ka su bi­li slo­bod­ni i fer iz­bo­ri u dr­ža­vi kan­di­da­tu za član­stvo u EU, u 21. vi­je­ku. Ni­gdje u ci­vi­li­zo­va­nom svi­je­tu u ko­jem se po­štu­ju de­mo­krat­ska na­če­la i pra­vi­la ne­ma raz­go­vo­ra i pre­go­vo­ra o ono­me što je bar mi­ni­mum uslo­va za slo­bod­no iz­ja­šnja­va­nje gra­đa­na, bez te­ro­ri­stič­kih aka­ta na dan iz­bo­ra, bez ga­še­nja Vaj­be­ra i Vot­sa­pa, i bez me­to­da zlo­u­po­tre­ba iz afe­re „Sni­mak“ –na­gla­ša­va­ju De­mo­kra­te.
Sma­tra­ju da je „otu­žan i du­bo­ko li­ce­mje­ran” Mar­ko­vi­će­va stav ka­ko oni ne do­zvo­lja­va­ju da se kom­pro­mi­tu­ju in­sti­tu­ci­je dr­ža­ve.
– Ne­ma ve­će kom­pro­mi­ta­ci­je in­sti­tu­ci­ja od kom­pro­mi­ta­ci­je naj­ve­će in­sti­tu­ci­je – Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, na na­čin što je DPS svo­je po­sla­ni­ke u pred­stav­nič­ki dom use­lio na osno­vu iz­bor­ne kra­đe i što je for­mi­rao ve­ći­nu na osno­vu svih mo­gu­ćih i, mno­gi­ma sa stra­ne, ne­pojm­lji­vih zlo­u­po­tre­ba.
Mar­ko­vi­ću po­ru­ču­je­mo da se vi­še ne slu­ži slič­nim tri­ko­vi­ma i si­mu­li­ra­njem de­mo­kra­ti­je, jer po­sta­je smi­je­šan i unu­tra­šnjoj i me­đu­na­rod­noj jav­no­sti –is­ta­kle su De­mo­kra­te.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"