Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-05 KONTROVERZNI PODGORIČKI BIZNISMEN OSTAJE BEZ NEKRETNINA JER NIJE IZMIRIO OBAVEZE PREMA ČEŠKOJ FIRMI LUNEZ
Milovom kumu zaplijenili kuću zbog duga od 626 hiljada
Rajković Milovom kumu zaplijenili kuću zbog duga od 626 hiljada Među nekretninama koje su predmet prodaje nalazi se i Rajkovićeva porodična kuća u Podgorici, a donijeto je i rješenje o plenidbi njegovog dijela u firmi Global Montenegro, u kojoj mu je partner Milo Đukanović Prvo ročište za prodaju Rajkovićeve imovine biće održano 23. oktobra
Jav­ni iz­vr­ši­telj Alek­san­dar Bo­ško­vić do­nio je za­klju­čak o pro­da­ji imo­vi­ne ko­ja pri­pa­da Vu­ku Raj­ko­vi­ću, ku­mu i po­slov­nom part­ne­ru li­de­ra DPS-a i biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Taj za­klju­čak do­nio je po pred­lo­gu iz­vr­šnog po­vje­ri­o­ca, fir­me Lu­nez one iz Če­ške. Osim Raj­ko­vi­će­ve, na do­boš ide i imo­vi­ma ko­ja pri­pa­da Bra­ni­mi­ru Bo­ško­vi­ću i Lju­bi­ši Bo­ško­vi­ću, a sve ra­di na­pla­te nov­ča­nog po­tra­ži­va­nja.
U pi­ta­nju je imo­vi­na u Pod­go­ri­ci i na Pri­mor­ju – ze­mlji­šte, stam­be­ni objek­ti i po­slov­ni pro­sto­ri. Vri­jed­nost po­nu­đe­ne imo­vi­ne iz­no­si ko­li­ko i Raj­ko­vi­ćev dug pre­ma Pr­voj ban­ci, ko­ji je ustu­pljen če­škoj fir­mi Lu­nez one. Vri­jed­nost ne­kret­ni­na opi­sa­nih u za­ključ­ku o pro­da­ji utvr­đe­na je rje­še­njem jav­nog iz­vr­ši­te­lja od 30. ju­na ove go­di­ne i iz­no­si ukup­no 626.493 eura. Pr­vo ro­či­šte za pro­da­ju imo­vi­ne bi­će odr­ža­no 23. ok­to­bra ove go­di­ne.
Me­đu ne­kret­ni­na­ma ko­je su pred­met pro­da­je je i Raj­ko­vi­će­va po­ro­dič­na ku­ća u Pod­go­ri­ci, kod Ve­zi­ro­vog mo­sta. Ta­ko­đe, na saj­tu re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta vi­di se da je do­ni­je­to i rje­še­nje o ple­nid­bi Raj­ko­vi­će­vog di­je­la u fir­mi Glo­bal Mon­te­ne­gro, u ko­joj mu je part­ner Mi­lo Đu­ka­no­vić, a fir­ma ga­zdu­je ze­mlji­šnim kom­plek­som od pre­ko 20.000 kvda­ra­ta u Bu­dvi.
Iz kan­ce­la­ri­je jav­nog iz­vr­ši­te­lja Alek­san­dra Bo­ško­vi­ća ovaj pred­met ni­je­su že­lje­li da de­talj­ni­je ko­men­ta­ri­šu.
– Po­vo­dom pi­ta­nja ko­je ste upu­ti­li ovom jav­nom iz­vr­ši­te­lju, a u ve­zi sa pred­me­tom iz­vr­še­nja iz­vr­šnog po­vje­ri­o­ca Lu­nez one, pro­tiv iz­vr­šnih du­žni­ka Bo­ško­vić Bra­ni­mi­ra, Bo­ško­vić Lju­bi­še i Raj­ko­vić Vu­ka, oba­vje­šta­vam vas da ci­je­ni­mo ne­cje­lis­hod­nim pru­ži­ti po­dat­ke u obi­mu u ko­jem su tra­že­ni a na­ro­či­to ima­ju­ći u vi­du da isti ima­ju ka­rak­ter po­slov­ne taj­ne na či­je ču­va­nje smo oba­ve­za­ni čla­nom 30 Za­ko­na o jav­nim iz­vr­ši­te­lji­ma – sa­op­šti­li su za „Dan” iz kan­ce­la­ri­je iz­vr­ši­te­lja Bo­ško­vi­ća.
Pr­va ban­ka Cr­ne Go­re, či­ji je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat li­de­ra DPS-a, ustu­pi­la je dio po­tra­ži­va­nja ko­ji je ima­la pre­ma prav­nim i fi­zič­kim li­ci­ma iz Cr­ne Go­re kom­pa­ni­ja­ma ko­je su osno­va­ne u Če­škoj, a naj­va­žni­je se zo­vu Lu­nez one i Zu­re­kon.
Ina­če, Pr­va ban­ka je ra­ni­je odo­bra­va­la kre­di­te Raj­ko­vi­ću, a kao hi­po­te­ka po­slu­ži­la je upra­vo Raj­ko­vi­će­va imo­vi­na u glav­nom gra­du. Ka­ta­star­ski po­da­ci za list ne­po­kret­no­sti 1093 KO Pod­go­ri­ca je­dan po­ka­zu­ju da po­sto­ji sklo­pljen ugo­vor o ustu­pa­nju kre­dit­nih po­tra­ži­va­nja uz na­dok­na­du, ko­ji je ban­ka sklo­pi­la sa če­škom fir­mom. In­te­re­sant­no je da je Lu­nez one ra­ni­je če­sto pra­vi­la ugo­vo­re o ustu­pa­nju po­tra­ži­va­nja sa Pr­vom ban­kom Cr­ne Go­re, a ve­za­no za kre­di­te ko­je su uzi­ma­le kom­pa­ni­je, u jav­no­sti če­sto po­ve­zi­va­ne sa plje­valj­skim nar­ko-bo­som Dar­kom Ša­ri­ćem. Kao pred­stav­nik ove če­ške fir­me po­ja­vlji­vao se iz­vje­sni An­dre­ja Po­po­vić iz Be­o­gra­da.
Re­vi­zo­ri su pri­je ne­ko­li­ko go­di­na utvr­di­li da je Raj­ko­vić bio po­vla­šće­ni kli­jent kod Pr­ve ban­ke. Osim fir­me Kija Mon­te­ne­gro, Raj­ko­vić i još tri nje­go­ve fir­me – Glo­bal Mon­te­ne­gro, Ju­ven­ta i P&G agen­si su ima­le po­vla­šćen od­nos sa Pr­vom ban­kom, što se na­vo­di­lo u re­vi­zi­ji o po­slo­va­nju Pr­ve ban­ke. Oba­ve­ze po iz­da­toj mje­ni­ci Pr­va ban­ka ni­ka­da ni­je evi­den­ti­ra­la u svo­jim po­slov­nim knji­ga­ma, ni­ti je o to­me oba­vije­sti­la Cen­tral­nu ban­ku.
U ba­zi po­da­ta­ka Upra­ve za ne­kret­ni­ne vi­di se da Pr­va ban­ka i da­lje ima od­re­đe­na po­tra­ži­va­nja pre­ma Raj­ko­vi­ću, to jest, da ni­je sve op­te­re­će­no hi­po­te­ka­ma pre­ma če­škoj fir­mi, već da ne­što du­gu­je i ban­ci. M.V.-D.M.


Pre­u­zi­ma­li i du­go­ve Ša­ri­će­vog or­ta­ka

Če­ška fir­ma Lu­nez one, či­je je sje­di­šte u Pra­gu, pre­u­ze­la je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na od Pr­ve ban­ke mi­li­on­ski kre­dit fir­me Maks pre­stiž, ko­ja je vla­snik isto­i­me­nog luk­su­znog ho­te­la u Bu­dvi. Ta se fir­ma vo­di kao vla­sni­štvo Bo­ja­na Sta­noj­ko­vi­ća, ko­ga su srp­ski is­tra­žni or­ga­ni ra­ni­je ozna­či­li kao sa­rad­ni­ka nar­ko-bo­sa Dar­ka Ša­ri­ća, pr­vo­ste­pe­no osu­đe­nog na 20 go­di­na za­tvo­ra zbog tr­go­vi­ne nar­ko­ti­ci­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"