Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-06 DO KRAJA GODINE SPREMA SE REKONSTRUKCIJA VLADE
Duško smjenjuje četiri ministra
Duško Marković Duško smjenjuje četiri ministra Po rezultatima primjene mjera iz programa rada Vlade, najgore rezultate ostvarili su resor turizma, saobraćaja, javne uprave i zdravstva, koje vode Pavle Radulović, Osman Nurković, Suzana Pribilović i Kenan Hrapović Iz kabineta predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića nijesu odgovorili na pitanje „Dana” da li će biti promjena na ministarskim funkcijama
Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić tre­ba­lo bi da smi­je­ni če­ti­ri mi­ni­stra, u skla­du sa na­ja­vom da će na­kon go­di­nu da­na ra­da Vla­de oni ko­ji ne od­go­vo­re za­da­ci­ma bi­ti pro­mi­je­nje­ni, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra. Da će Vla­da bi­ti re­kon­stru­i­sa­na do kra­ja ove go­di­ne na­go­vi­je­stio je upra­vo Mar­ko­vić. On je u go­vo­ru kra­jem no­vem­bra pro­šle go­di­ne, na­kon što je do­bio po­vje­re­nje par­la­men­ta da vo­di iz­vr­šnu vlast, sa­op­štio da će pro­vje­ra ra­da mi­ni­sta­ra usli­je­di­ti na­kon go­di­nu da­na. Mar­ko­vić je ta­da u Skup­šti­ni ka­zao da će pr­va pro­vje­ra ra­da sva­kog mi­ni­stra bi­ti tač­no na­kon go­di­nu da­na, a ko ne us­pi­je da od­go­vo­ri za­dat­ku bi­će pro­mi­je­njen.
Iz ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re Du­ška Mar­ko­vi­ća ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje „Da­na” da li će bi­ti pro­mje­na na mi­ni­star­skim funk­ci­ja­ma. Pi­ta­nja su po­sla­ta di­rekt­no ru­ko­vo­di­o­cu Slu­žbe za od­no­se s jav­no­šću Sr­đa­nu Ku­sov­cu, ali od­go­vo­re ni­je­smo do­bi­li.
Na sjed­ni­ci Vla­de je raz­ma­tran iz­vje­štaj o im­ple­men­ta­ci­ji mje­ra iz pro­gra­ma ra­da iz­vr­šne vla­sti, u ko­jem se na­vo­di da je Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve me­đu re­so­ri­ma sa naj­go­rim re­zul­ta­ti­ma u is­pu­nja­va­nju ak­tiv­no­sti iz pro­gra­ma ra­da Vla­de. Na če­lu tog re­so­ra je Su­za­na Pri­bi­lo­vić. S dru­ge stra­ne, re­so­ri na­u­ke, obra­zo­va­nja, prav­de, evrop­skih po­slo­va, ljud­skih pra­va i ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja is­pu­ni­li su sve što je iz­vr­šna vlast za­cr­ta­la u pla­nu ra­da.
Gle­da­ju­ći re­zul­ta­te od po­čet­ka go­di­ne, po zva­nič­nim po­da­ci­ma, re­zul­ta­ti­ma se, u kon­tek­stu is­pu­nja­va­nja ci­lje­va iz vla­di­nog pro­gra­ma ra­da, ne mo­gu po­hva­li­ti mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva, odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma i zdrav­stva. Na če­lu tih re­so­ra su mi­ni­stri Osman Nur­ko­vić, Pa­vle Ra­du­lo­vić i Ke­nan Hra­po­vić, i nji­ma se, kao i Su­za­ni Pri­bi­lo­vić, po svoj pri­li­ci smi­je­ši smje­na.
Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Bo­ži­dar Čo­la­ko­vić re­kao je za „Dan” da, po­u­če­ni is­ku­stvom, te­ško mo­že­mo oče­ki­va­ti bit­ne pro­mje­ne u Vla­di, osim ko­zme­tič­kih, ko­je bi tre­ba­lo da u naj­ši­roj jav­no­sti osta­ve uti­sak da se ne­što mi­je­nja.
– Su­štin­ske pro­mje­ne se ne mo­gu oče­ki­va­ti od par­ti­je ko­ja go­to­vo tri de­ce­ni­je či­ni vla­du i ko­ja je u naj­ve­ćoj mje­ri, sra­zmjer­no sop­stve­nom uče­šću u vla­sti i uti­ca­ju, i pro­iz­ve­la pro­ble­me ko­ji bi tre­ba­lo da bu­du rje­ša­va­ni. U uslo­vi­ma du­bo­ke kri­ze, na­go­mi­la­nih po­li­tič­kih i eko­nom­skih pro­ble­ma, po­je­di­nač­ne pro­mje­ne na če­lu po­je­di­nih re­so­ra, bu­du­ći da bi opet bi­le re­zul­tat na­god­bi i pre­gru­pi­sa­va­nja u okvi­ru iste par­ti­je, ne mo­gu zna­či­ti kva­li­ta­tiv­ni is­ko­rak, već pri­je pro­du­že­tak sta­tu­sa kvo – oci­je­nio je Čo­la­ko­vić.
On je do­dao da se na­ja­ve o pro­vje­ri ra­da mi­ni­sta­ra go­di­nu da­na na­kon kon­sti­tu­i­sa­nja Vla­de mo­gu shva­ti­ti kao am­bi­ci­ja sa­da­šnjeg pre­mi­je­ra da u jav­no­sti for­mi­ra sli­ku o se­bi kao auto­ri­te­tu ko­ji in­si­sti­ra na od­re­đe­nim prin­ci­pi­ma, ne do­zvo­lja­va­ju­ći pro­sječ­nost u ra­du.
– Osim na­po­ra u tom prav­cu, u iz­gra­đi­va­nju po­zi­tiv­ni­jeg imi­dža, lič­nog i par­tij­skog, pred even­tu­al­na na­stu­pa­ju­ća do­ga­đa­nja, ilu­zor­no je oče­ki­va­ti bi­lo ka­kve su­štin­ske pro­mje­ne ko­je bi vo­di­le ka pro­mje­ni ukup­nog am­bi­jen­ta do kra­ja man­da­ta ove vla­de – sma­tra Čo­la­ko­vić.
Vr­lo bi­tan de­talj u či­ta­voj pri­či je i su­kob pre­mi­je­ra i sa­da već biv­šeg rek­to­ra UCG Rad­mi­le Voj­vo­dić, ko­ji bi mo­gao da bu­de po­sle­di­ca ozbilj­nih su­ko­ba u DPS-u, o če­mu se go­vo­ri već du­že vri­je­me.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su sa­op­šti­li da smo pret­hod­nih da­na svi bi­li svje­do­ci su­ko­ba unu­tar kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je DPS-a, gdje se pod­še­fo­vi nad­gor­nja­va­ju, po­ku­ša­va­ju­ći da za­u­zmu svo­je mje­sto u tom kar­te­lu. Oni su u sa­op­šte­nju oci­je­ni­li da je su­kob u DPS-u pro­du­bljen.
– Ono što je mno­ge iz­ne­na­di­lo, a mo­ra­mo pri­zna­ti nas i ni­je pre­vi­še, je­ste ostav­ka mi­ni­stra kul­tu­re Jan­ka Lju­mo­vi­ća, ko­ji se so­li­da­ri­še sa sa­da već biv­šom rek­tor­kom. Ne sa­mo da po­sto­ji su­kob frak­ci­ja unu­tar DPS-a, već je taj su­kob to­li­ko pro­du­bljen da se re­flek­tu­je na sa­mu Vla­du Cr­ne Go­re, pa mi­ni­stri da­ju ostav­ke, što je skan­dal. Krov­na in­sti­tu­ci­ja iz­vr­šne vla­sti ni da­na ne smi­je tr­pje­ti i is­pa­šta­ti zbog su­ko­ba unu­tar jed­ne par­ti­je, jer sa­mim tim is­pa­šta Cr­na Go­ra. No, ovo od­sli­ka­va svu ne­sta­bil­nost Vla­de Cr­ne Go­re, ali i unu­tar DPS-a, o ko­joj se du­že vri­je­me go­vo­ri – oci­je­ni­le su De­mo­kra­te.
Ka­ko su is­ta­kli, zbog ova­kve kri­ze unu­tar vla­da­ju­ćeg DPS-a, ko­ja se pre­li­la na Vla­du, a sa­mim tim i na dr­ža­vu Cr­nu Go­ru, pod hit­no je po­treb­no ras­pi­si­va­nje van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ka­ko bi se kon­sti­tu­i­sa­la vlast ko­ja će sta­bil­no vo­di­ti ovu dr­ža­vu, a „za­u­vi­jek oti­šli oni ko­ji sko­ro tri de­ce­ni­je pljač­ka­ju, uni­šta­va­ju i vo­de u pro­past sop­stve­ni na­rod”.
–U ak­tu­el­nom su­ko­bu vi­di­mo dvi­je gla­ve jed­nog ti­je­la i da tu ne­ma ni žr­tve ni pra­ved­ni­ka. Je­di­na žr­tva u nji­ho­vom su­ko­bu, kao i u pret­hod­nih 28 go­di­na, je­su gra­đa­ni. Ni­ti rek­tor­ka sa tor­bom od ne­ko­li­ko de­se­ti­na hi­lja­da eura mo­že bi­ti žr­tva, ni­ti Mar­ko­vić zva­ni cr­na ku­ti­ja mo­že bi­ti pra­ved­nik. Od pr­vih iz­bo­ra na ko­ji­ma su De­mo­kra­te iza­šle i u tri pri­mor­ske op­šti­ne po­sla­le DPS u po­li­tič­ku pen­zi­ju, vlast na si­lu po­ku­ša­va da stvar pre­o­kre­nu u svo­ju ko­rist, ali bez­u­spje­šno. Po­sled­nji ta­kav po­ku­šaj je­ste sram­ni i dis­kri­mi­na­tor­ski Za­kon o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta, ko­jim se po­ku­ša­va po­vra­ti­ti upra­vlja­nje nad ze­mlji­štem oni­ma ko­ji su opu­sto­ši­li Cr­nu Go­ru – na­vo­di se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.
M.V.


Vlast u sve du­bljoj kri­zi

Ka­ko su oci­je­ni­li iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, naj­no­vi­ja de­ša­va­nja u Vla­di su do­kaz kri­ze, ne­mo­ći i ma­hi­na­ci­je ko­je or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa po­ku­ša­va da spro­vo­di, ali bez­u­spje­šno.
– Dr­ža­va sva­kim da­nom upa­da u sve ve­ću kri­zu, i po­li­tič­ku i eko­nom­sku, i sva­ku dru­gu. Za­to, po­na­vlja­mo, je­di­no rje­še­nje ove du­go­roč­ne kri­ze je­ste ras­pi­si­va­nje van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra – is­ta­kli su iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"