Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-07 BIVŠI GRADONAČELNIK PODGORICE JUČE U SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU PREUZEO NAREDBU O SPROVOĐENJU ISTRAGE
Pokrenuta istraga protiv Mugoše u slučaju „Carine”
Mugoša Pokrenuta istraga protiv Mugoše u slučaju „Carine” Donijela sam naredbu o sprovođenju istrage u slučaju „Carine” u kojoj Miomir Mugoša ima status osumnjičenog lica, kazala je za „Dan” specijalni državni tužilac Sanja Jovićević
Biv­ši gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce i biv­ši am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re u Slo­ve­ni­ji Mi­o­mir Mu­go­ša zva­nič­no je osum­nji­čen u pred­me­tu „Ca­ri­ne”. Tu­ži­lac u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu Sa­nja Jo­vi­će­vić za „Dan” je po­tvr­di­la da je do­ni­je­la na­red­bu o spro­vo­đe­nju is­tra­ge u slu­ča­ju „Ca­ri­ne”. U tom pred­me­tu, ka­ko je po­ja­sni­la, Mu­go­ša ima sta­tus osum­nji­če­nog li­ca.
Jo­vi­će­vi­će­va je po­tvr­di­la i da je biv­ši gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce po­vo­dom do­no­še­nja na­red­be o spro­vo­đe­nju is­tra­ge ju­če do­la­zio u Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo.
– Donijela sam naredbu o sprovođenju istrage u slučaju „Carine” u kojoj Miomir Mugoša ima status osumnjičenog lica - kazala je za „Dan” specijalni državni tužilac Sanja Jovićević.
Mugoša se sumnjiči da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.
Spo­ran je ugo­vor ko­ji je Glav­ni grad sklo­pio sa fir­mom Ca­ri­ne 2007. go­di­ne. U do­ku­men­ta­ci­ji is­tra­ži­te­lja na­vo­di se da je na­kon pre­su­de Vr­hov­nog su­da iz 2010. go­di­ne na­stao du­žnič­ko-po­vje­ri­lač­ki od­nos iz­me­đu Glav­nog gra­da i pod­go­rič­ke fir­me Ca­ri­ne, pri če­mu je ta kom­pa­ni­ja bi­la du­žna da vra­ti ze­mlji­šte po­vr­ši­ne 15.205 kva­drat­nih me­ta­ra, a Glav­ni grad su­mu od 2.508.825 eura, ko­li­ko su Ca­ri­ne pla­ti­le za spor­no ze­mlji­šte. Op­šti­na je od­lu­či­la da taj dug pla­ti ta­ko što će udo­vo­lji­ti no­vom za­htje­vu Po­po­vi­ća za sa­da već ču­ve­no „do­kom­ple­ti­ra­nje gra­đe­vin­skih par­ce­la”, što je i pr­vi put bio sa­mo iz­go­vor da Ca­ri­ne do vri­jed­nog ze­mlji­šta do­đu mi­mo ten­de­ra. Mal­ver­za­ci­je oko ugo­vo­ra Glav­nog gra­da i Ca­ri­na pr­vi su pri­ja­vi­li iz MANS-a.
Mu­go­ša je spor­nu od­lu­ku o pre­no­su ze­mlji­šta na Ca­ri­ne do­nio po­zi­va­ju­ći se na Za­kon o dr­žav­noj imo­vi­ni, i to na član 29 u kom se na­vo­di da imo­vi­nom op­šti­ne ras­po­la­že nad­le­žni or­gan. Pre­ma Za­ko­nu o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i Sta­tu­tu Glav­nog gra­da, imo­vi­nom op­šti­ne ras­po­la­že Skup­šti­na Glav­nog gra­da, ta­ko da Mu­go­ša ni­je imao za­kon­ski osnov da po bi­lo kom osno­vu za­klju­ču­je spo­ra­zu­me i ugo­vo­re o tim par­ce­la­ma sa Če­do­mi­rom Po­po­vi­ćem, što je pr­vo u ni­zu kr­še­nja za­ko­na.
Po­red to­ga, pre­ma Za­ko­nu o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi ne­mo­gu­će je otu­đi­ti op­štin­sko ze­mlji­šte uko­li­ko to ni­je una­pri­jed pla­ni­ra­no od­lu­kom o ras­po­la­ga­nju gra­đe­vin­skim ze­mlji­štem. U toj od­lu­ci za 2011. go­di­nu, ka­da je Mu­go­ša po­no­vo pro­dao ze­mlji­šte Ca­ri­na­ma, ni­je bi­lo pred­vi­đe­no da dvi­je spor­ne grad­ske par­ce­le bu­du otu­đe­ne. Na­kon što je ze­mlji­šte vra­će­no u vla­sni­štvo Glav­nog gra­da, Mu­go­ša je kra­jem 2011. go­di­ne do­nio od­lu­ku o po­nov­nom pre­no­su ze­mlji­šta na Ca­ri­ne, i to po ci­je­ni od 165 eura za kva­drat­ni me­tar, isto kao i 2007. go­di­ne, ka­da su pr­vi put sklo­plje­ni spor­ni ugo­vo­ri. Raz­li­ka je u to­me što je u me­đu­vre­me­nu pro­mi­je­njen DUP i što je no­vim rje­še­nji­ma pred­vi­đe­no da se na tom ze­mlji­štu mo­že iz­ra­di­ti pre­ko 72.000 kva­drat­nih me­ta­ra stam­be­no-po­slov­nog pro­sto­ra, u či­joj je bli­zi­ni pla­ni­ra­na i obi­la­zni­ca, što je mo­ra­lo uti­ca­ti na po­ve­ća­nje ci­je­ne ze­mlji­šta. Sum­nja se, ta­ko­đe, da je za ras­po­la­ga­nje spor­nom imo­vi­nom bi­la ovla­šće­na sa­mo Skup­šti­na, ko­ja u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je vr­ši­la ta ovla­šće­nja.
MANS je 17. ok­to­bra 2007. go­di­ne Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu pod­nio pr­vu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Mi­o­mi­ra Mu­go­še i di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za imo­vi­nu Dra­ga­na Đu­ki­ća zbog sum­nje da su u po­stup­ku pre­no­sa pra­va nad op­štin­skim za­mlji­štem na kom­pa­ni­ju Ca­ri­ne d.o.o. iz Pod­go­ri­ce zlo­u­po­tri­je­bi­li slu­žbe­ni po­lo­žaj i ošte­ti­li bu­džet Glav­nog gra­da za pre­ko 11 mi­li­o­na eura. Kri­vič­na pri­ja­va je pro­sli­je­đe­na na po­stu­pa­nje Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci. Iz MANS-a su ta­da uka­za­li na ključ­ne štet­ne ele­men­te tog ugo­vo­ra, kao i na či­nje­ni­cu da je gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte otu­đe­no uz kr­še­nje ta­da va­že­ćih za­ko­na. Ta pri­ja­va je od­ba­če­na, ali je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo po­no­vo uze­lo u rad i do­šlo do no­vih či­nje­ni­ca.M.V.P.


Po­po­vić: Ni­je­sam do­bio na­red­bu

Če­do­mir Po­po­vić ju­če je u iz­ja­vi za „Dan” ka­zao da ni­je do­bio na­red­bu o spro­vo­đe­nju is­tra­ge.
– Ni­je­sam u ze­mlji, a ni­je­sam upo­znat da je do­ne­se­na na­red­ba. Me­ne ni­je­su po­zi­va­li u tu­ži­la­štvo. Ra­ni­je sam dao is­kaz u slu­ča­ju „Ca­ri­ne”, ali sam sa­slu­šan u svoj­stvu gra­đa­ni­na – ka­zao je Po­po­vić za „Dan”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"