Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-08 DRŽAVA NE PROVJERAVA PORIJEKLO IMOVINE KONTROVERZNOG BIZNISMENA
Branu mjesečna rata 86.000 eura
Mićunović Branu mjesečna rata 86.000 eura Mićunović je kao garanciju za kredit kod Hipotekarne banke založio poslovnu zgradu od 288 kvadrata u centru Budve i dvorište od 172 kvadrata Kada se iznos kredita podijeli sa 36 mjeseci, koliko je predviđen rok otplate, dobija se podatak da je Mićunoviću rata oko 86.000 eura
Kon­tro­verz­ni nik­šić­ki bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić po­di­gao je kre­dit od 3,1 mi­li­on eura kod Hi­po­te­kar­ne ban­ke, a kao ga­ran­ci­ju za­lo­žio je zgra­du u cen­tru Bu­dve.  Pre­ma po­da­ci­ma iz Upra­ve za ne­kret­ni­ne, Mi­ću­no­vić je kao ga­ran­ci­ju za­lo­žio po­slov­nu zgra­du od 288 kva­dra­ta u cen­tru Bu­dve, i pri­pa­da­ju­će dvo­ri­šte od 172 kva­dra­ta.
– Hi­po­te­ka u iz­no­su od 3.100.000 eura u ko­rist Hi­po­te­kar­ne ban­ke AD Pod­go­ri­ca, uve­ća­na za ka­ma­te, na­kna­de i dru­ga spo­red­na po­tra­ži­va­nja i even­tu­al­ne tro­ško­ve pri­nud­ne na­pla­te, ka­mat­na sto­pa šest od­sto, efek­tiv­na ka­mat­na sto­pa 6,16 od­sto, za­te­zna ka­mat­na sto­pa de­vet od­sto na go­di­šnjem ni­vou. Rok ot­pla­te 36 mje­se­ci, kraj­nji rok ot­pla­te je 1. ok­to­bar 2020. go­di­ne sa za­bra­nom otu­đe­nja, op­te­re­će­nja i da­va­nja u za­kup bez pi­sa­ne sa­gla­sno­sti hi­po­te­kar­nog po­vje­ri­o­ca. Pri­sta­ja­nje na ne­po­sred­no pri­nud­no iz­vr­še­nje bez od­la­ga­nja. UZZ broj 859/17 od 6. sep­tem­bra ove go­di­ne, no­ta­ra Vuk­sa­no­vić Bran­ke iz Bu­dve – na­vo­di se u po­da­ci­ma za List ne­po­kret­no­sti 2827 KO Bu­dva, ko­ji se od­no­si na Mi­ću­no­vi­će­vu imo­vi­nu.
Ka­da se iz­nos kre­di­ta po­di­je­li sa bro­jem mje­se­ci pred­vi­đe­nih za rok ot­pla­te, do­bi­ja se po­da­tak da je ra­ta Mi­ću­no­vi­ću oko 86.000 eura.
Iz Upra­ve za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na” da li su kon­tro­li­sa­li po­ri­je­klo imo­vi­ne kon­tro­verz­nog bi­zni­sme­na iz Nik­ši­ća, i da li pro­vje­ra­va­ju ima li ne­re­gu­lar­no­sti u tran­sak­ci­ja­ma u Bu­dvi u ko­ji­ma se po­mi­nje nje­go­vo ime.
Mi­ću­no­vić se sre­di­nom ove go­di­ne upi­sao kao vla­snik zgra­de u cen­tru Bu­dve, ko­ja se na­la­zi u ne­po­sred­noj bli­zi­ni objek­ta pred­u­ze­ća Ze­ta film, gdje je kon­ro­verz­ni bi­zni­smen pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra. Ra­ni­ja DPS ve­ći­na u Bu­dvi ugra­bi­la je ne­po­sred­no pred smje­nu vla­sti u tom gra­du da pred­u­ze­ću Ze­ta film omo­gu­ći da sve oba­ve­ze za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta iz­mi­ri do kra­ja 2021. go­di­ne, od­no­sno do 15. de­cem­bra te go­di­ne. Ugo­vor iz­me­đu Op­šti­ne Bu­dva i fir­me Ze­ta film AD za­klju­čen je 15. de­cem­bra pro­šle go­di­ne.
No­va vlast u op­šti­ni Bu­dva ob­ja­vi­la je sve ugo­vo­re o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, i pre­ma ob­ja­vlje­nom ma­te­ri­ja­lu, po­sled­nji ugo­vor u de­cem­bru pro­šle go­di­ne, pri­je ne­go što je DPS smi­je­njen, sklo­pljen je upra­vo sa Ze­ta fil­mom.
Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će na­ja­vi­lo je da će na atrak­tiv­noj par­ce­li u Bu­dvi, na sto me­ta­ra od Sta­rog gra­da, sa­gra­di­ti luk­su­zni tu­ri­stič­ki kom­pleks. Gra­đe­vin­ska do­zvo­la pred­vi­đa da tu mo­že da se gra­di obje­kat od 12 spra­to­va.
In­te­re­sant­no je da je ugo­vor o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta Ze­ta film sa Op­šti­nom Bu­dva sklo­pio pri­je ne­go što je od Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma do­bio gra­đe­vin­sku do­zvo­lu. Mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja Pa­vle Ra­du­lo­vić pot­pi­sao je 23. de­cem­bra gra­đe­vin­sku do­zvo­lu kom­pa­ni­ji Ze­ta film za grad­nju kon­do ho­te­la. Upra­vo je i tim iz­da­va­njem gra­đe­vin­ske do­zvo­le pred­u­hi­tren mo­ra­to­ri­jum na de­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki plan „Bu­dva cen­tar”, ko­jim je ob­u­hva­će­na i par­ce­la u vla­sni­štvu Mi­ću­no­vi­će­ve fir­me.
Ak­tu­e­lan je i sud­ski spor u ve­zi sa par­ce­lom na ko­joj se na­la­zi obje­kat pred­u­ze­ća Ze­ta film.  Prav­ni za­stup­ni­ci Fon­da­ci­je Lu­ke­tić pod­ni­je­li su tu­žbu pro­tiv dr­ža­ve, Op­šti­ne Bu­dva, pred­u­ze­ća Ze­ta film AD i kom­pa­ni­je MCG Mon­te­ne­gro, is­ti­ču­ći da su im uzur­pi­ra­li ne­ko­li­ko hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta u sa­mom cen­tru Bu­dve. Tu­žba je za­sno­va­na na ka­ta­star­skim po­da­ci­ma ko­ji, ka­ko se na­vo­di, do­ka­zu­ju nje­nu osno­va­nost, a njom se tra­ži i da Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci po­ni­šti ra­ni­ju pre­su­du ko­tor­skog su­da ko­jom se tu­že­ni oslo­ba­đa­ju bi­lo ka­kve oba­ve­ze da vra­te ze­mlju Lu­ke­ti­ći­ma.
Pre­ma ra­ni­je iz­da­tim ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma, Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će bi mo­glo da gra­di ho­tel na 23.000 kva­dra­ta bru­to gra­đe­vin­ske po­vr­ši­ne.
Pre­ma po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, Bra­ni­slav Mi­ću­no­vić je pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Ze­ta fil­ma, a iz­vr­šni di­rek­tor je Pre­drag Mi­ću­no­vić.
M.V.


Pra­vo svo­ji­ne do­bi­li za­hva­lju­ju­ći Mi­lu

Ki­par­ska of­šor fir­ma Ana­gu­sta, ko­ju kon­tro­li­še Bra­no Mi­ću­no­vić, ku­pi­la je 2004. go­di­ne ve­ćin­ski pa­ket ak­ci­ja pred­u­ze­ća Ze­ta film. Još kra­jem 2014. go­di­ne od­lu­kom Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­jim je ta­da upra­vljao biv­ši pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, fir­ma Ze­ta film je do­bi­la pra­vo svo­ji­ne na dvi­je par­ce­le ukup­ne po­vr­ši­ne 3.600 kva­dra­ta u cen­tru Bu­dve.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"