Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-09 ZAOŠTRAVA SE SUKOB U VLADAJUĆOJ PARTIJI
Pismo protiv Vlade potpisalo 100 članova DPS-a
Sve veće nesuglasice u DPS-u Pismo protiv Vlade potpisalo 100 članova DPS-a Ovo što radi naša vlada je sramno. Idu protiv interesa svakog građanina. Pitamo ih dokle više ovog bezakonja, dokle više krađe kroz Crnu Goru? Zašto i dalje ima privilegovanih, zašto se zapošljava samo rodbina onih koji su na funkcijama – pitaju potpisnici pisma protiv Vlade Ako ne bude formirana poreska policija, obavještavamo vas da ćemo javno, za početak nas 100 članova DPS-a, vratiti članske karte i na nas više nećete moći da računate – poručili su nezadovoljni članovi DPS-a u p
Pi­smo pro­tiv Vla­de Cr­ne Go­re ko­je je do­sta­vlje­no li­de­ru DPS-a Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću pot­pi­sa­lo je pre­ko 100 čla­no­va De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, što ja­sno po­ka­zu­je da se su­kob u vla­da­ju­ćoj stran­ci za­o­štra­va. Kao po­vod za sla­nje pi­sma, u ko­je je „Dan” eks­klu­ziv­no imao uvid, na­ve­de­no je ne­for­mi­ra­nje po­re­ske po­li­ci­je, ali su iz­ni­je­te i vr­lo ozbilj­ne op­tu­žbe na ra­čun po­li­ti­ke ko­ju vo­di vla­da pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća.
– Du­go­go­di­šnji smo čla­no­vi DPS-a, ali ovo što ra­di na­ša Vla­da Cr­ne Go­re je sram­no. Idu pro­tiv in­te­re­sa sva­kog gra­đa­ni­na Cr­ne Go­re. Pi­ta­mo ih do­kle vi­še ovog be­za­ko­nja u Cr­noj Go­ri, do­kle vi­še kra­đe kroz Cr­nu Go­ru? Za­što i da­lje ima pri­vi­le­go­va­nih u Cr­noj Go­ri? Za­što se za­po­šlja­va sa­mo rod­bi­na onih ko­ji su na funk­ci­ja­ma – na­vo­di se u pi­smu ko­je je pot­pi­sa­lo 100 čla­no­va DPS-a, a ko­je je do­sta­vlje­no Đu­ka­no­vi­ću.
Oni pi­ta­ju Vla­du i pre­mi­je­ra za­što ne­će da for­mi­ra­ju po­re­sku po­li­ci­ju, a do­ni­je­li su od­lu­ku da je for­mi­ra­ju.
– Za­što mi­je­nja­ju svo­je od­lu­ke? Zna li ta vla­da da sa­mo do­no­se od­lu­ke na šte­tu svih gra­đa­na Cr­ne Go­re? Po­re­ska po­li­ci­ja mo­ra bi­ti for­mi­ra­na jer ne­ma na­pla­te po­re­skog du­ga u Cr­noj Go­ri bez po­re­ske po­li­ci­je, jer je sva­ka dr­ža­va u re­gi­o­nu ima i pred­sta­vlja udar­nu pe­sni­cu u na­pla­ti po­re­skog du­ga – na­gla­še­no je u pi­smu ko­je je do­sta­vlje­no pred­sjed­ni­ku DPS-a i Mar­ko­vi­će­vom pret­hod­ni­ku na mje­stu pre­mi­je­ra.
Pot­pi­sni­ci pi­sma is­ti­ču da sva­ka dr­ža­va ži­vi od po­re­za i sve dr­ža­ve u re­gi­o­nu, osim na­še, ima­ju ure­đen si­stem što se ti­če pla­ća­nja po­re­za.
– Iz­bje­ga­va­njem pla­ća­nja po­re­za od stra­ne po­je­di­na­ca sa­mo se ide na šte­tu osta­lih ča­snih gra­đa­na u Cr­noj Go­ri – uka­za­no je u pi­smu.
Me­đu pot­pi­sni­ci­ma pi­sma su i Mi­o­drag Pe­jo­vić, Ran­ko Iva­no­vić, Mi­lan Jo­va­no­vić, Zo­ran Vuk­če­vić, Pre­drag Jo­va­no­vić, Zo­ran Ra­ko­če­vić, Dar­ko Pe­jo­vić, Zo­ran Bu­ba­nja, Dra­gan Vu­ji­sić...
Is­ti­če se da za for­mi­ra­nje po­re­ske po­li­ci­je ima za­kon­ske osno­ve jer su to po­tvr­di­li ra­zni eko­nom­ski ana­li­ti­ča­ri, kao i Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja, ko­je je nad­zor­ni or­gan nad Po­re­skom upra­vom.
– Ovo je Cr­na Go­ra i u njoj se sve zna, što ra­di sva­ki po­je­di­nac. Ne­for­mi­ra­njem po­re­ske po­li­ci­je sa­mo da­je­te vi­še po­vje­re­nja pri­vi­le­go­va­nim taj­ku­ni­ma da i da­lje ne mo­ra­ju da pla­ća­ju po­re­ze i do­pri­no­se dr­ža­vi. Po­ru­ču­je­mo Vam, uva­že­ni pred­sjed­ni­če DPS-a, da mo­ra­te sta­ti na kraj ovom be­za­ko­nju u Cr­noj Go­ri, uko­li­ko i da­lje že­li­te da ima­te na­šu po­dr­šku, jer se bli­že pred­sjed­nič­ki i lo­kal­ni iz­bo­ri – po­ru­či­li su Đu­ka­no­vi­ću pot­pi­sni­ci pi­sma.
Oni su do­da­li da su sprem­ni da vra­te par­ti­ji svo­je član­ske kar­te.
– Uko­li­ko ne bu­de for­mi­ra­na po­re­ska po­li­ci­ja, oba­vje­šta­va­mo Vas da će­mo jav­no, za po­če­tak nas 100 čla­no­va DPS-a, vra­ti­ti član­ske kar­te i na nas vi­še ne­će­te mo­ći da ra­ču­na­te – is­tak­nu­to je u pi­smu 100 čla­no­va DPS-a Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću.
Pri­če o su­ko­bi­ma u DPS-u ak­tu­el­ne su već du­že vri­je­me, a po­seb­no se du­go go­vo­ri­lo o kon­flik­tu iz­me­đu Mar­ko­vi­ća i Đu­ka­no­vi­će­vog sa­vjet­ni­ka Mi­la­na Ro­će­na. U po­sled­nje vri­je­me mo­gu se ču­ti i ocje­ne da je i ini­ci­ja­ti­va za smje­nu rek­to­ra UCG Rad­mi­le Voj­vo­dić is­hod su­ko­ba kla­no­va u DPS-u. M.V.


Tra­že hit­nu re­ak­ci­ju

Pot­pi­s­ni­ci pi­sma ape­lo­va­li su na Đu­ka­no­vi­ća da sto­pi­ra no­vu si­ste­ma­ti­za­ci­ju u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja u ko­joj ne­ma po­re­ske po­li­ci­je i ko­ja otva­ra no­va be­zna­čaj­na rad­na mje­sta.
– Na ova­kav po­tez smo se od­lu­či­li jer vi­di­mo da je sva­ki dan sve go­re i go­re. Uva­že­ni pred­sjed­ni­če, na­da­mo se da će­te pred­u­ze­ti od­re­đe­ne ko­ra­ke i po­stu­pi­ti u in­te­re­su svih nas, ka­ko na­ših čla­no­va, ta­ko i svih osta­lih gra­đa­na Cr­ne Go­re – na­vo­di se u pi­smu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"