Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-10 MILAN KNEŽEVIĆ SVJEDOČIO O DRAMATIČNIM DEŠAVANJIMA NA DAN IZBORA
Danilović prenio Katnićevu poruku da ćemo biti pobijeni
Knežević Danilović prenio Katnićevu poruku da ćemo biti pobijeni Milivoje Katnić je kazao da to što je optuženi iznosio predstavlja književnu fikciju, a „te književne fikcije su sjajne, ali je književna fikcija jako opasna ako se u nju počne vjerovati”
Iz­no­še­nje od­bra­ne jed­nog od li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta Mi­la­na Kne­že­vi­ća, ko­ji je op­tu­žen za po­ku­šaj te­ro­ri­zma na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ok­to­bru 2016. go­di­ne, tra­ja­lo je go­to­vo če­ti­ri sa­ta. Kne­že­vić je ne­gi­rao kri­vi­cu, is­ti­ču­ći da je ovo mon­ti­ra­ni pro­ces pro­tiv srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri. On je re­kao da je po­no­san na 21. maj 2006. go­di­ne i na 185.000 gra­đa­na ko­ji su gla­sa­li za za­jed­ni­cu sa srp­skim na­ro­dom.
On je pod­sje­tio da je Mi­lo Đu­ka­no­vić u ma­ju 2016. obe­ćao po­sla­ni­ci­ma DF-a da će mu pla­ti­ti jer su mu skan­di­ra­li „Mi­lo, lo­po­ve”, pa sma­tra da je ovo su­đe­nje dio nje­go­ve osve­te.
Kne­že­vić je upo­re­dio ovaj pro­ces sa su­đe­njem Dra­ži Mi­ha­i­lo­vi­ću 1946. go­di­ne, is­ti­ču­ći da u svo­joj po­ro­di­ci ima tri par­ti­zan­ske spo­me­ni­ce.
– Isto­rij­ska uvre­da za mo­ju po­ro­di­cu je po­ve­zi­va­nje me­ne i ud­ba­ških voj­vo­da Ča­ru­ge, Pa­je, Sin­đe i osta­lih – ka­zao je Kne­že­vić.
On je is­ta­kao da su iz DF-a upo­zo­ra­va­li šta će se de­si­ti ako 16. ok­to­bra opo­zi­ci­ja bu­de ima­la ve­ći­nu.
Knežević je kazao i da je bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović njemu i Andriji Mandiću na jednom sastanku prenio poruku Milivoja Katnića da se sprema krvoproliće i da će lideri DF-a biti likvidirani.
Milivoje Katnić je kazao da to što je optuženi iznosio predstavlja književnu fikciju, a „te književne fikcije su sjajne, ali je književna fikcija jako opasna ako se u nju počne vjerovati” – An­dri­ja Man­dić i ja sa­mo pra­će­ni 24 ča­sa, i to ne sa­mo u Cr­noj Go­ri, već i u Sr­bi­ji. Sve­mu je pret­ho­di­la me­dij­ska kam­pa­nja ko­jom je kri­mi­na­li­zo­van De­mo­krat­ski front, a ko­ju je vo­dio Vla­di­mir Be­ba Po­po­vić – ka­zao je Kne­že­vić i do­dao da je ti­po­van da bu­de u op­tu­žni­ci za­to što je Sr­bin i za­to što je pro­tiv NA­TO-a.
On je op­tu­žio Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da je re­žim­skim me­di­ji­ma do­sta­vljao de­ta­lje iz pla­ni­ra­ne op­tu­žni­ce i pri­je ne­go što je ona po­dig­nu­ta.
Kne­že­vić je pod­sje­tio da su Du­ško Mar­ko­vić i Mi­lo Đu­ka­no­vić i pri­je po­tvr­đi­va­nja op­tu­žni­ce sa­op­šti­li da će ona bi­ti po­tvr­đe­na.
– Vr­hov­ni ko­man­dant ko­ji je tre­ba­lo da iza­zo­ve naj­ve­će kr­vo­pro­li­će u isto­ri­ji Cr­ne Go­re u op­tu­žni­ci po­sta­je ku­rir ko­ji pre­no­si krip­to­va­ne po­ru­ke od Sin­đe i Pa­je – ka­zao je Kne­že­vić ko­men­ta­ri­šu­ći na­vo­de u op­tu­žni­ci da je te­le­fon tre­ba­lo da bu­de pre­dat funk­ci­o­ne­ru DF-a ko­ji go­vo­ri ru­ski. On je oci­je­nio da je kon­tra­dik­tor­no da se u op­tu­žni­ci na­vo­di da ima krip­to­van te­le­fon, a da je 16. ok­to­bra Bra­ti­slav Di­kić tre­ba­lo da mu pre­da još je­dan krip­to­va­ni te­le­fon.
–U spi­si­ma sto­ji da sam pre­ko krip­to­va­nog te­le­fo­na raz­go­vo­rao sa svo­jom dje­voj­kom i da je taj raz­go­vor tra­jao dvi­je se­kun­de, ali je ona sa­slu­ša­na na osno­vu tog raz­go­vo­ra – ka­zao je Kne­že­vić.
On je na­veo da je Ana­ni­ja Ni­ki­ća sreo tri pu­ta u ži­vo­tu.
–Ono što sam mo­gao da za­klju­čim je da se ra­di o ča­snom i po­šte­nom čo­vje­ku ko­ji ži­vi u Ma­ke­do­ni­ji. To je čo­vjek za ko­ga ni u naj­lu­đim kon­struk­ci­ja­ma ne bih po­mi­slio da je ru­ski agent – re­kao je Kne­že­vić.
On je do­dao da su i dru­gi iz opo­zi­ci­je po­put Alek­se Be­či­ća i Sr­đa­na Mi­li­ća ima­li kon­tak­te sa Ni­ki­ćem, a da on ne­ma ni nje­gov te­le­fon­ski broj.
Kne­že­vić je ka­zao da je Aron Ša­viv vo­dio kam­pa­nju De­mo­krat­skog fron­ta i da mu je on ka­zao da će nje­gov ri­val bi­ti sa­vjet­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta. Na­veo je da se u ju­nu sreo sa njim u Mo­skvi, a za­tim i u ju­lu, ta­ko­đe u Mo­skvi, i da se ta­da uop­šte ni­je sre­tao sa Ru­si­ma. Ob­ja­snio je da su se sre­ta­li u Mo­skvi jer su ih pra­ti­li i u Cr­noj Go­ri i u Sr­bi­ji.
–Da sam išao u Mo­skvu da ku­jem dr­žav­ni udar, ne bih usred Mo­skve kre­dit­nom kar­ti­com ku­po­vao knji­gu Jo­si­pa Brod­skog – is­ta­kao je Kne­že­vić.
On je po­ka­zao vi­še fo­to­gra­fi­ja na ko­ji­ma se vi­di da se fo­to­gra­fi­sao po­red broj­nih spo­me­ni­ka zna­me­ni­tim lič­no­sti­ma u Mo­skvi. Ka­zao je da je Ne­boj­ša Me­do­je­vić sve vri­je­me bio sa nji­ma, ali da vje­ro­vat­no ni­je op­tu­žen za dr­žav­ni udar jer je, za raz­li­ku od nje­ga i Man­di­ća, Cr­no­go­rac.
Po­ja­snio je da je čla­no­vi­ma i gla­sa­či­ma DF-a po­ru­čio da 16. ok­to­bra od 8 do 20 sa­ti iz­vr­še „ju­riš” na bi­rač­ka mje­sta, ali ne da lo­me ku­ti­je, već da gla­sa­ju i na taj na­čin smi­je­ne vlast.
– Ni­ko ni­kad u isto­ri­ji dr­žav­nog uda­ra ni­je na­ja­vio dr­žav­ni udar osim An­dri­ja Man­dić i ja – iro­nič­no je kon­sta­to­vao Kne­že­vić.
On je po­tom ci­ti­rao po­li­tič­ke po­ru­ke Mi­la Đu­ka­no­vi­ća u ko­ji­ma je na­ja­vljen pro­gon De­mo­krat­skog fron­ta.
Kne­že­vić se osvr­nuo na sve tač­ke op­tu­žni­ce de­talj­no po­ja­sniv­ši sve ne­lo­gič­no­sti.
Ko­men­ta­ri­šu­ći na­vo­de iz op­tu­žni­ce, on je ka­zao da is­pa­da da je tre­ba­lo da uzme krip­to­van te­le­fon od Bra­ti­sla­va Di­ki­ća i po­tom po­zo­ve Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i da mu ka­že da do­đe u Skup­šti­nu da ga uhap­se, „a ako ne­ćeš, da te ubi­je­mo”.
– Za­što bih ja ba­cao 900 hi­lja­da eura ako ubi­stvo Đu­ka­no­vi­ća, ka­ko ka­žu, ko­šta 125 hi­lja­da eura? O Đu­ka­no­vi­ću mi­slim sve naj­go­re, ali ni­ka­da ni­je­smo htje­li da se fi­zič­ki ob­ra­ču­na­va­mo s njim – is­ta­kao je Kne­že­vić.
On je do­dao da je Mi­lo Đu­ka­no­vić za po­tre­be re­fe­ren­du­ma od lju­di iz vr­ha ru­ske vla­sti do­bio 300 mi­li­o­na do­la­ra.
– To­li­ko je za­hva­lji­vao da se po­si­pao šam­panj­cem – ka­zao je Kne­že­vić i do­dao da su mu to ka­za­li lju­di ko­ji su bi­li na tom sa­stan­ku.
Op­tu­že­ni je re­kao da su 12. ok­to­bra do­bi­li in­for­ma­ci­ju da će ANB i DPS iza­zva­ti ne­re­de na dan iz­bo­ra, da će u ma­ji­ca­ma DF-a na­pa­sti Pink i zgra­du DPS-a i pre­ki­nu­ti iz­bo­re.
–Ne­boj­ša Me­do­je­vić je o to­me oba­vi­je­stio Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća u 13 ča­so­va. U 13.30 se po­ja­vlju­je „voj­vo­da” Pa­ja Ve­li­mi­ro­vić, od­la­zi u CB i sa­op­šta­va da se pla­ni­ra ne­što slič­no ono­me što smo mi po­sla­li Kat­ni­ću. U tom tre­nut­ku Ve­li­mi­ro­vić, ko­ji dr­ži jav­nu ku­ću u Zu­bi­nom Po­to­ku, po­sta­je agent pro­vo­ka­tor. Istog da­na, i Sa­ša Sin­đe­lić po­sta­je dio ove še­me. Od 12. ok­to­bra, Ve­li­mi­ro­vić, za­jed­no sa Sin­đe­li­ćem i u ko­or­di­na­ci­ji sa tu­ži­la­štvom, pri­pre­ma dva pla­na –ka­zao je Kne­že­vić.
On je pod­sje­tio da se na­red­nog da­na po­ja­vi­lo sa­op­šte­nje po­li­ci­je da su mo­gu­ći ne­re­di 16. ok­to­bra.
–Za­vr­šni skup DF-a u Pod­go­ri­ci odr­žan je 14. ok­to­bra, a istog da­na je za­du­že­no oruž­je od stra­ne tu­ži­la­štva sa pot­pi­som Dra­ga­na Pe­ja­no­vi­ća Re­vers je iz­dao Vla­dan La­zo­vić, bra­ta­nić Zo­ra­na La­zo­vi­ća, inače pobratima Milivoja Katnića. Šta će im oruž­je ako se sve zna? Sa­mo je tre­ba­lo oti­ći u Mo­ja­no­vi­će, u ku­ću Kne­že­vi­ća, po­bi­ti pse ako pru­že ot­por i uhap­si­ti me. Za­tim po­ći do An­dri­je Man­di­ća, po­bi­ti nje­go­vu pa­ščad i nje­ga uhap­si­ti – ka­zao je Kne­že­vić.
Ka­ko je ob­ja­snio, funk­ci­o­ne­ri DF-a uoči sva­kih iz­bo­ra idu pod Ostrog da se po­mo­le.
– Sre­li smo sa mi­tro­po­li­tom Am­fi­lo­hi­jem, a o iz­bo­ri­ma smo raz­go­va­ra­li sa­mo u smi­slu da sve pro­đe fer i de­mo­krat­ski – re­kao je Kne­že­vić.
On je mi­slio da je u Cr­nu Go­ru do­šao ge­ne­ral Lju­bi­ša Di­ko­vić a iz me­di­ja je pr­vi put čuo za Bra­ti­sla­va Di­ki­ća. Tvr­di da je Aron Ša­viv za­dr­žan na Bo­ža­ju ka­da je pro­bao da uđe iz Al­ba­ni­je i da su ga isle­đi­va­li i vi­ka­li na nje­ga.
Kne­že­vić je sa­op­štio da je An­dri­ja Man­dić oba­vi­je­stio pred­sjed­ni­štvo DF-a da im je ta­da­šnji mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Go­ran Da­ni­lo­vić pre­nio sa­zna­nja od Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da gra­đan­ski rat ni­ko ne mo­že da spri­je­či i da je tra­že­no od njih da po­zo­vu čla­no­ve i pri­sta­li­ce da osta­nu kod svo­jih ku­ća. Re­če­no im je da su oko nji­ho­vih pro­sto­ri­ja po­sta­vlje­na snaj­per­ska gni­je­zda i da su svi po­ten­ci­jal­na me­ta. Ka­zao je da su obi­la­zi­li bi­rač­ka mje­sta i upo­zo­ra­va­li svo­je ak­tiv­ste da ni u kom slu­ča­ju ne pro­vo­ci­ra­ju i ne na­pra­ve in­ci­dent.
– Za ovo ni­ko ni­je znao osim Pin­ka i SDT-a. Sve je ob­ja­vlje­no oko tri sa­ta, ka­da je iz­la­znost bi­ra­ča bi­la naj­ve­ća. Ta­ko su spu­sti­li iz­la­znost gla­sa­ča opo­zi­ci­je i osi­gu­ra­li 36 man­da­ta –ka­zao je Kne­že­vić i pod­sje­tio da su ta­da­šnja mi­ni­star­ka od­bra­ne Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić i NA­TO sa­op­šti­li da ni­su ima­li in­for­ma­ci­je o dr­žav­nom uda­ru.
On je ka­zao da se uoči pre­bro­ja­va­nja gla­so­va čuo sa ge­ne­ral­nim se­kre­ta­rom De­mo­kra­ta Bo­ri­som Bog­da­no­vi­ćem. Re­kao je da su kon­sta­to­va­li da bi iz­vo­đe­nje lju­di na uli­ce bi­lo po­gub­no i kon­tra­pro­duk­tiv­no ima­ju­ći u vi­du in­for­ma­ci­je ko­je su do­bi­li od ta­da­šnjeg mi­ni­stra Go­ra­na Da­ni­lo­vi­ća. Ka­zao je da je dan-dva pri­je iz­bo­re imao ko­mu­ni­ka­ci­ju i sa po­li­tič­kim di­rek­to­rom DPS-a Tar­za­nom Mi­lo­še­vi­ćem. Kne­že­vić je re­kao da bi DF na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma osvo­jio 25–30 od­sto gla­so­va da ni­je bi­lo hap­še­nja.
– Ni­su po­treb­na na­sil­na sred­stva bor­be za re­li­za­ci­ju po­li­tič­ki ci­lje­va na­še par­ti­je. Si­la je pri­mje­nji­va­na u ok­to­bru 2015. go­di­ne, a pri­mje­nji­va­le su je po­li­cij­ske i pa­ra­po­li­cij­ske sna­ge. Lju­di bez uni­for­me ko­ji su uče­stvo­va­li u na­si­lju bi­li su pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­nih gru­pa.
Da smo ostva­ri­li ve­ći­nu, do­šlo bi do pla­na A, do­šlo bi do oruž­ja ko­je su uze­li na re­vers. Oni ko­ji su nas ba­ti­na­li 24. ok­to­bra po­u­bi­ja­li bi nam ro­đa­ke i ne­kog od nas. Pri­stu­pi­lo se pla­nu B jer DPS ni­je imao ve­ći­nu bez po­dr­ške ma­njin­skih stra­na­ka – tvr­di Kne­že­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­ča­ma, po­što je opo­zi­ci­ja mo­gla da for­mi­ra Vla­du sa ma­njin­skim par­ti­ja­ma, Kat­nić je 19. ok­to­bra jav­no iz­nio dr­žav­ne taj­ne da bi se na­pra­vio pri­ti­sak na ma­njin­ske stran­ke.
Su­đe­nje se na­sta­vlja 25. ok­to­bra .VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


Apel za spas

Ju­če­ra­šnje su­đe­nje pre­ki­nu­to je na dva­de­se­tak mi­nu­ta jer je op­tu­že­noj Bran­ki Mi­lić uka­zi­va­na po­moć. Ona već da­ni­ma štraj­ku­je gla­đu. Nje­na kćer­ka Je­le­na Mi­lić zbog to­ga je upu­ti­la apel pred­sjed­ni­ku Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Alek­san­dru Vu­či­ću.
–Upu­ću­jem mol­bu pred­sjed­ni­ku Alek­san­dru Vu­či­ću da po­sli­je go­di­nu da­na ću­ta­nja na ovu te­mu de­mon­stri­ra sna­gu i in­te­gri­tet dr­ža­ve Sr­bi­je na ovom je­zi­vom pri­mje­ru pro­go­na srp­skih dr­ža­vlja­na u Cr­noj Go­ri ta­ko što će ur­gent­no dje­lo­va­ti i osi­gu­ra­ti za­šti­tu i po­što­va­nje osnov­nih ljud­skih i gra­đan­skih pra­va mo­je maj­ke i osta­lih pri­tvo­re­nih Sr­ba ko­ji su tre­nut­no do te mje­re ugro­že­ni u Cr­noj Go­ri da se sa­da već ra­di o pi­ta­nju nji­ho­vog ži­vo­ta i smr­ti. Na ovom pri­mje­ru sa­da tre­ba de­mon­stri­ra­ti de­mo­krat­sku vlast vi­so­kih mo­ral­nih prin­ci­pa ko­ji su od­li­ka vi­so­ko raz­vi­je­nih evrop­skih na­ro­da. Mo­lim da se od­luč­nost da se kri­mi­na­lu u re­gi­o­nu sta­ne na put spro­ve­de ta­ko što se pri­je sve­ga ova osje­tlji­va te­ma ne­će zlo­u­po­tre­blja­va­ti u svr­hu po­li­tič­kih ob­ra­ču­na, a po ci­je­nu ži­vo­ta ne­vi­nih li­ca ko­ja su gra­đa­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Za kraj ape­lu­jem na pred­sjed­ni­ka da spri­je­či da se po ko zna ko­ji put mir u re­gi­o­nu pla­ća srp­skim ži­vo­ti­ma, jer će to bi­ti naj­bo­lji pri­mjer su­ve­re­no­sti ove dr­ža­ve – is­ta­kla je Je­le­na Mi­lić u ape­lu upu­će­nom pred­sjed­ni­ku Sr­bi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"