Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-11 MITROPOLIJA U MANASTIRU DUGA OBEZBIJEDILA SMJEŠTAJ ZA OPTUŽENU U SLUČAJU „DRŽAVNI UDAR”
Amfilohije garantovao za Branku Milić
Mitropolit Amfilohije Amfilohije garantovao za Branku Milić Ukoliko Viši sud u Podgorici ukine pritvor Branki Milić i dozvoli joj da se brani sa slobode, naš manastir će, po blagoslovu mitropolita crnogorsko–primorskog Amfilohija, imenovanoj obezbijediti smještaj, ishranu, zdravstvenu zaštitu, kao i prevoz od našeg manastira do suda radi neometanog vođenja krivičnog postupka, navodi se u garanciji koju je u ime Manastira Duga podnijela igumanija Jovana
Na­kon 12 da­na štraj­ka gla­đu, zdrav­stve­no sta­nje Bran­ke Mi­lić, op­tu­že­ne u slu­ča­ju „Dr­žav­ni udar“, vi­še je ne­go alar­mant­no, ka­zao je za „Dan” njen bra­ni­lac Ju­go­slav Kr­po­vić. On je ju­če Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci pre­dao za­htjev za uki­da­nje pri­tvo­ra svo­joj bra­nje­ni­ci, uz ga­ran­ci­je Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko- pri­mor­ske da će joj bi­ti obez­bi­je­đen smje­štaj u Ma­na­sti­ru Us­pe­nja Pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce – Du­ga na Bi­o­ču. Prema saznanjima „Dana” nakon blagoslova mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, igu­ma­ni­ja tog ma­na­sti­ra Jo­va­na pot­pi­sa­la je pod­ne­sak u ko­me se na­vo­di da je sprem­na da Mi­li­će­va, uko­li­ko joj bu­de uki­nut pri­tvor, bu­de zbri­nu­ta u ma­na­sti­ru i da joj se obez­bi­je­di pre­voz pri­li­kom od­la­za­ka na su­đe­nja. Tu informaciju u izjavi za „Dan” potvrdio je advokat Krpović.
- Manastir Uspenja Presvete Bogorodice -Duga na Bioču, koji zastupa igumanija Jovana, po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, Branki Milić je obezbijedio boravak, smještaj, hranu, zdravstvenu zaštitu, kao i prevoz od manastira do suda radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka, a ukoliko joj Viši sud ukine pritvor i pusti je da se brani sa slobode, navodi se u predlogu njenog advokata Jugoslava Krpovića
On je uka­zao na ne­hu­man od­nos Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci i su­di­je Su­za­ne Mu­go­še, ko­ja na pro­šlom pre­tre­su, i po­red vid­no lo­šeg sta­nja u ko­me se Bran­ka Mi­lić na­la­zi­la, ni­je udo­sto­ji­la tu op­tu­že­nu ni pi­ta­nja ka­ko se osje­ća i da li mo­že da pra­ti­ti tok glav­nog pre­tre­sa.
-Iako je vijeće upoznato sa činjenicom da je Branka Milić bolesno lice, sa konstatovanim ozbiljnim dijagnozama,  na šta ukazuje medicinska dokumentacija koju je dostavio njen branilac, kao i da 12 dana štrajkuje glađu, vijeće se uopšte ne osvrće na njeno zdravstveno stanje. Tako se ponaša iako zna da njene bolesti ne mogu da se liječe u ambulanti Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Predsjednica vijeća, nakon što je Branka Milić, stupila u štrajk glađu, nijednom na pretresu nije je upitala za zdravlje i da li je sposobna da prati glavni pretres, ukazao je Krpović.
On dodaje da predsjednica vijeća  tokom pauza ne dozvoljava braniocu da obiđe Milićevu u prostoriji suda kako bi se upoznao sa njenim zdravstvenim stanjem.
-Prvi put od štrajka glađu, 9.10.2017. godine, kada je Branki Milić pozlilo, na ličnu inicijativu branioca obezbjeđenje je dozvolilo da vidim u kakvom je stanju.
Tog dana je drhtala, tekla joj je krv iz nosa, imala je jake vrtoglavice, bila je dezorijentisana, nije mogla da stoji na nogama. Tražila je da legne. Nakon što se vratila u sudnicu, vidjelo se po njenom licu i pogledu da nije dobro. I držanje za stomak i glavu ukazivalo je da trpi jake bolove, a niko od sudija nije se osvrnuo na nju kao da ne postoji. Kada se ovome doda da Branka Milić već godinu dana boravi u spuškom Gvantanamu, u bivšoj ostavi, samici bez ijedne utičnice, površine 6m2, sa toaletom koji nije izdvojen, iz kojeg se širi smrad,bez prozora za ventilaciju, jasno je da usled ovakvog odnosa suda i Zavoda neće dočekati živa kraj suđenja, kazao je Krpović.
On smatra da danas u Evropi sigurno ne postoje nehumaniji pritvorski uslovi od onih u kojima se nalazi Branka Milić. 
-Ukoliko ne bude hitno puštena da se brani sa slobode, to će značiti da joj je izrečena smrtna presuda, smatra i njena kćerka Jelena Milić.
Dr­ža­vljan­ka Sr­bi­je Bran­ka Mi­lić se već je­da­na­est mje­se­ci na­la­zi u pri­tvor­skoj će­li­ji od šest kva­drat­nih me­ta­ra ko­ja je pred­vi­đe­na za izo­la­ci­ju i pri­tvo­re­ni­ke sa du­šev­nim pro­ble­mi­ma ili ap­sti­nen­ci­jal­nim kri­za­ma.
Pre­tres ko­ji je odr­žan 9.ok­to­bra pre­ki­nut je na dva­de­se­tak mi­nu­ta jer je Mi­li­će­voj uka­zi­va­na po­moć. Na­kon to­ga je nje­na kćer­ka upu­ti­la apel pred­sjed­ni­ku Sr­bi­je Alek­san­dru Vu­či­ću.
–Upu­ću­jem mol­bu pred­sjed­ni­ku Alek­san­dru Vu­či­ću da, po­sli­je go­di­nu da­na ću­ta­nja na ovu te­mu, de­mon­stri­ra sna­gu i in­te­gri­tet dr­ža­ve Sr­bi­je na ovom je­zi­vom pri­mje­ru pro­go­na srp­skih dr­ža­vlja­na u Cr­noj Go­ri ta­ko što će ur­gent­no dje­lo­va­ti i osi­gu­ra­ti za­šti­tu i po­što­va­nje osnov­nih ljud­skih i gra­đan­skih pra­va mo­je maj­ke i osta­lih pri­tvo­re­nih Sr­ba, ko­ji su tre­nut­no do te mje­re ugro­že­ni u Cr­noj Go­ri da se sa­da već ra­di o pi­ta­nju nji­ho­vog ži­vo­ta i smr­ti. Na ovom pri­mje­ru sa­da tre­ba de­mon­stri­ra­ti de­mo­krat­sku vlast vi­so­kih mo­ral­nih prin­ci­pa ko­ji su od­li­ka vi­so­ko raz­vi­je­nih evrop­skih na­ro­da. Mo­lim da se od­luč­nost da se kri­mi­na­lu u re­gi­o­nu sta­ne na put spro­ve­de ta­ko što se pri­je sve­ga ova osje­tlji­va te­ma ne­će zlo­u­po­tre­blja­va­ti u svr­hu po­li­tič­kih ob­ra­ču­na, a po ci­je­nu ži­vo­ta ne­vi­nih li­ca ko­ja su gra­đa­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Za kraj ape­lu­jem na pred­sjed­ni­ka da spri­je­či da se po ko zna ko­ji put mir u re­gi­o­nu pla­ća srp­skim ži­vo­ti­ma, jer će to bi­ti naj­bo­lji pri­mjer su­ve­re­no­sti ove dr­ža­ve – is­ta­kla je Je­le­na Mi­lić u ape­lu upu­će­nom pred­sjed­ni­ku Sr­bi­je.
VJ.D.


Bo­gi­će­vić na­ja­vio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Kat­ni­ća

Kra­gu­jev­ča­nin Pre­drag Bo­gi­će­vić ju­če je na­ja­vio da će pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Cr­ne Go­re Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća zbog la­žnih op­tu­žbi ko­je iz­no­si na nje­go­va ra­čun. Bo­gi­će­vić, za ko­ga je Kat­nić tvr­dio da je tre­ba­lo da uče­stvu­je u „dr­žav­nom uda­ru“, tvr­di da ne po­zna­je ni­ko­ga iz De­mo­krat­skog fron­ta.
– Pod­ni­je­ću Tu­ži­la­štvu Sr­bi­je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Kat­ni­ća, pa će ima­ti pri­li­ke da ob­ja­sni za­što me je la­žno op­tu­žio za ne­ka­kav dr­žav­ni udar. Po­na­vljam još jed­nom zbog jav­no­sti – ne po­zna­jem ni­kog od po­li­ti­ča­ra iz Cr­ne Go­re. Ne znam ni­kog iz DF-a, ni­ti bi­lo ko­jeg po­sla­ni­ka iz Cr­ne Go­re. Ta­ko­đe, iz­mi­šljo­ti­na je da sam ja bio u dru­štvu ne­kih po­sla­ni­ka, pa za­to ni­je­sam uhap­šen dan ili dva pred iz­bo­re u Cr­noj Go­ri – is­ta­kao je Bo­gi­će­vić.
On je do­dao da je sa uja­kom svo­je su­pru­ge bio u Pod­go­ri­ci 15. ok­to­bra ka­ko bi ob­i­šli ro­đa­ke u tom gra­du.
– Sju­tra­dan, oko 12 ča­so­va, vra­ti­li smo se u Sr­bi­ju, re­gu­lar­no, pre­ko gra­nič­nog pre­la­za, i sve je ured­no evi­den­ti­ra­no. Tom pri­li­kom ni­je­sam ima ni­ka­kvih kon­ta­ka­ta ni sa kim u Pod­go­ri­ci osim sa že­ni­nim ro­đa­ci­ma, kod ko­jih sam i pre­spa­vao. Vi­dio sam se i sa jed­nim dru­gom iz dje­tinj­stva ko­ji već du­že vri­je­me ži­vi u Pod­go­ri­ci. Ni­je­sam bio u dru­štvu ni­ka­k­vih po­sla­ni­ka i ni­je­sam pri­su­stvo­vao ni­ka­kvim sa­stan­ci­ma ni u Pod­go­ri­ci, ni u Da­ni­lov­gra­du – ka­zao je Bo­gi­će­vić.
Ka­ko je do­dao, po­što cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo kon­stant­no zbu­nju­je i ob­ma­nju­je jav­nost ka­da je on u pi­ta­nju, je­di­no mu je pre­o­sta­lo da pod­ne­se kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Kat­ni­ća ka­ko bi za­šti­tio svoj ugled i ugled svo­je po­ro­di­ce.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"