Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-10-21 IZ FIRME MONTENEGRO RIZORT KOMPANI, KOJA GRADI PORTO SKADAR LEJK, SAOPŠTILI Imamo sve studije, nećemo ugroziti prirodu
Za iz­grad­nju tu­ri­stič­kog kom­plek­sa ,,Obe­roj lak­sa­ri ri­zort end spa eko ri­zort Ska­dar lejk Mon­te­ne­gro” u Na­ci­o­nal­nom par­ku (NP) Ska­dar­sko je­ze­ro ura­đe­na je pro­cje­na uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu ovog pro­jek­ta, pred­vi­đe­na je iz­grad­nja obje­ka­ta od ma­te­ri­ja­la ko­ji u to­ku grad­nje ne­će ugro­zi­ti po­sto­je­ći eko­si­stem i ko­je će se mak­si­mal­no uklo­pi­ti u pri­rod­ni am­bi­jent. To je kon­sta­to­va­no u sa­op­šte­nju kom­pa­ni­je Mon­te­ne­gro ri­zort kom­pa­ni i nje­nog pred­stav­ni­ka Iva­na Zin­do­vi­ća, u ve­zi sa ne­ga­tiv­nim ko­men­ta­ri­ma u jav­no­sti po­vo­dom iz­grad­nje ovog tu­ri­stič­kog kom­plek­sa na Ska­dar­skom je­ze­ru.
Zin­do­vić je ka­zao da se ta­kvim ko­men­ta­ri­ma na­no­si zna­čaj­na di­rekt­na i in­di­rekt­na šte­tu ho­tel­skom kom­plek­su i kom­pa­ni­ja­ma ko­je su an­ga­žo­va­ne na nje­go­voj iz­grad­nji. On je pod­sje­tio da će u pro­je­kat bi­ti ulo­že­no 160 mi­li­o­na eura.
– Luk­su­zni obje­kat po­seb­nu pa­žnju pri­da­je eko­lo­škom ka­rak­te­ru re­sor­ta, ko­ji će se pri­la­go­di­ti pri­rod­nom am­bi­jen­tu Na­ci­o­nal­nog par­ka Ska­dar­sko je­ze­ro. Sto­ga, jav­nost mo­ra bi­ti upo­zna­ta sa tim da će se pro­je­kat re­a­li­zo­va­ti u skla­du sa za­kon­skim pro­ce­du­ra­ma ko­je se od­no­se na po­što­va­nje svih eko­lo­ških stan­dar­da Cr­ne Go­re i Evrop­ske uni­je. Ho­tel­ski kom­pleks za­mi­šljen je i pro­jek­to­van ta­ko da se u pot­pu­no­sti oču­va­ju vri­jed­na pri­rod­na bo­gat­stva Na­ci­o­nal­nog par­ka Ska­dar­sko je­ze­ro i to pri­mje­nom naj­sa­vre­me­ni­jih mje­ra i stan­dar­da za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne u to­ku iz­grad­nje i eks­plo­a­ta­ci­je objek­ta – na­gla­sio je Zin­do­vić.
Ka­ko do­da­je, ho­tel­ski kom­pleks po­sje­du­je svu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja ga­ran­tu­je oču­va­nje eko­lo­gi­je i u skla­du sa tim ura­đe­na je pro­cje­na uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu tu­ri­stič­kog kom­plek­sa.
– U pro­je­kat ko­ji smo pa­žlji­vo pri­pre­ma­li po­sled­njih de­set go­di­na, po­red re­le­vant­nih dr­žav­nih or­ga­na, uklju­če­ni su i broj­ni eks­per­ti iz obla­sti za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, iz Cr­ne Go­re i svi­je­ta. Ura­di­li smo stu­di­ju o kva­li­te­tu va­zdu­ha, vo­de, ze­mlji­šta, o eko­si­ste­mu i ge­o­lo­gi­ji, ko­mu­nal­noj in­fra­struk­tu­ri, za­šti­će­nim pri­rod­nim i kul­tur­nim do­bri­ma. U okvi­ru nje­ga na­la­zi se opis mo­gu­ćeg uti­ca­ja na ka­rak­te­ri­sti­ke pej­za­ža, ži­vot­nu sre­di­nu, lo­kal­no sta­nov­ni­štvo, kao i uti­caj na na­mje­nu i ko­ri­šće­nje po­vr­ši­na­ma. Na te mo­gu­će uti­ca­je, kao ne­iz­o­sta­van dio, na­vo­di se opis mje­ra za spre­ča­va­nje, sma­nje­nje ili ot­kla­nja­nje štet­nih uti­ca­ja, ko­je će se pri­mje­nji­va­ti u skla­du sa za­ko­nom i dru­gim pro­pi­si­ma, nor­ma­ti­vi­ma i stan­dar­di­ma u to­ku iz­grad­nje i funk­ci­o­ni­sa­nja pro­jek­ta – po­ja­snio je Zin­do­vić.
On je do­dao da su u ma­ju ove go­di­ne pro­fe­so­ri sa Bi­o­teh­nič­kog fa­kul­te­ta iz Pod­go­ri­ce iz­ra­di­li Ela­bo­rat o nul­tom sta­nju bi­o­di­ver­zi­te­ta na lo­ka­ci­ji „Bi­ški rep”, na ko­joj će se obje­kat gra­di­ti. Po­ru­ču­je da će se jed­nom go­di­šnje, ka­ko za vri­je­me grad­nje, ta­ko i za vri­je­me funk­ci­o­ni­sa­nja obje­ka­ta, pri­pre­ma­ti ela­bo­rat o sta­nju bi­o­di­ver­zi­te­ta ka­ko bi i dr­ža­va i jav­nost bi­li upo­zna­ti sa uti­ca­jem tu­ri­stič­kog objek­ta na eko­lo­gi­ju.
Zin­do­vić je is­ta­kao da će pr­vi put u Cr­noj Go­ri ko­ri­sti­ti „na­pred­ni me­tod fi­to­fil­tra­ci­je ot­pad­nih vo­da”, ko­je će se, po nje­go­vim ri­je­či­ma, pre­či­šća­va­ti uz po­moć po­seb­nih bi­lja­ka. Eko­lo­ški seg­ment, ka­ko do­da­je, upot­pu­ni­će ko­ri­šće­njem ge­o­ter­mal­ne i ener­gi­je do­bi­je­ne iz so­lar­nih će­li­ja.
Zin­do­vić na­po­mi­nje da im je cilj da sa­ču­va­ju bo­ga­to kul­tur­no na­sle­đe i ži­vot­nu sre­di­nu i da po­nu­de mo­guć­nost tu­ri­sti­ma iz svih kra­je­va svi­je­ta da uži­va­ju u pri­rod­nim lje­po­ta­ma cr­no­gor­skog kra­ja.
– Oču­va­nje di­vlje lje­po­te u na­šem je po­slov­nom in­te­re­su, a na­ve­de­ne stu­di­je i mi­šlje­nja ko­ja smo od 2007. go­di­ne pa­žlji­vo pri­pre­ma­li i obez­bi­je­di­li od stra­ne emi­nent­nih li­ca i eks­pe­ra­ta u obla­sti za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne će to­me po­svje­do­či­ti – za­klju­čio je on.
Zindović je kazao da su 18. ok­to­bra od Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne do­bi­li sa­gla­snost za iz­grad­nju pri­stup­nog pu­ta.A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"