Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-10-21 NENAD ČOBELJIĆ SASLUŠAN ZBOG NAMJERE MO DA GA PENZIONIŠE, NAKON SASTANKA PORUČENO
Bošković hoće da ugasi sindikat
Bojić i Čobeljić nakon saslušanja Bošković hoće da ugasi sindikat Ovim se svima pokušava pokazati da ne smiju da razmišljaju i kritikuju ministra odbrane i ukazuju na probleme što je apsurd u 21. vijeku i čemu se mora stati na kraj, kazao je Čobeljić
Na­mje­rom da pri­je­vre­me­no po­ša­lje u pen­zi­ju pred­sjed­ni­ka Sin­di­ka­ta voj­ske i od­bra­ne Cr­ne Go­re (SOVCG) Ne­na­da Čo­be­lji­ća, Mi­ni­star­stvo od­bra­ne (MO) po­ku­ša­va da uki­ne, uni­šti i obez­gla­vi tu or­ga­ni­za­ci­ju. To je oci­je­nje­no na­kon ju­če­ra­šnjeg sa­slu­ša­nja Čo­be­lji­ća zbog od­lu­ke da se pen­zi­o­ni­še.
Čo­be­lji­ćev advo­kat Vla­dan Bo­jić ka­zao je da je Mi­ni­star­stvo od­bra­ne po­vu­klo is­hi­tre­ne po­te­ze či­je po­sle­di­ce ne­će bi­ti do­bre ni za ko­ga. On je is­ta­kao da je MO, umje­sto otva­ra­nja sin­di­kal­nog i so­ci­jal­nog di­ja­lo­ga na kri­ti­ke, od­go­vo­rilo ri­gid­nim mje­ra­ma pri­nud­nog pen­zi­o­ni­sa­nja, što je an­ti­pod sva­kom po­i­ma­nju pra­va.
– Sa svim ovim ne­će bi­ti do­bro i po­sle­di­ce u kon­tek­stu­al­nom smi­slu, po­je­di­nač­no na sva­kog su­di­o­ni­ka ovog pro­ce­sa, bi­će po­gub­ne. Po­za­di­na ovo­ga je na­sto­ja­nje i di­rek­tan na­um da se uki­ne, uni­šti, obez­gla­vi sin­di­kat i to re­pre­zen­ta­tiv­ni sin­di­kat, a ne onaj žu­ti – i tu ne­ma di­le­me. Sa­mim pen­zi­o­ni­sa­njem pred­sjed­ni­ka re­pre­zen­ta­tiv­nog sin­di­ka­ta, on ne mo­že bi­ti član ili pred­sjed­nik sin­di­ka­ta ni­ti mo­že dje­lo­va­ti sin­di­kal­no. Ova sin­di­kal­na or­ga­ni­za­ci­ja na či­jem če­lu je Čo­be­ljić ima 500 čla­no­va i bi­će osta­vlje­na na mi­lost i ne­mi­lost, pre­pad­nu­ta i sa ja­snom po­ru­kom da vi­še ni­ko ne smi­je iz­go­vo­ri­ti kri­tič­ku ri­ječ. Jed­no­stav­no i u naj­ma­njem ni­je mu­dro ovo što je mi­ni­star­stvo pred­u­ze­lo i što je pred­u­zi­ma­lo do sa­da u isto­ri­ji pre­ma SOVCG od osni­va­nja – is­ta­kao je Bo­jić.
Ne­nad Čo­be­ljić je oci­je­nio da nje­go­vo prije­vre­me­no pen­zi­o­ni­sa­nje pred­sta­vlja atak na sin­di­kat i so­ci­jal­ni di­ja­log ko­ji je naj­ve­ća i po­seb­na vri­jed­nost sva­kog sin­di­ka­ta.
– Mi smo taj so­ci­jal­ni di­ja­log do­ve­li do te mje­re da je on bio pri­znat i pred­sta­vljan kao pri­mjer u re­gi­o­nu i ši­re kod Evrop­ske kon­fe­de­ra­ci­je voj­nih sin­di­ka­ta. Me­đu­tim, do­la­skom no­vog mi­ni­stra od­bra­ne (Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća) taj so­ci­jal­ni di­ja­log je pot­pu­no pre­ki­nut sa osnov­nim ci­ljem da se sin­di­ka­tu na­ne­se što ve­ća šte­ta, us­kra­te pra­va za­po­sle­ni­ma, da se sin­di­kat jed­no­stav­no uni­šti i de­gra­di­ra­ju vri­jed­no­sti na ko­ji­ma po­či­va, ne sa­mo sin­di­ka­li­zam, ne­go i voj­ska u cje­li­ni – is­ta­kao je Čo­be­ljić.
On je oci­je­nio da su po­te­zi mi­ni­stra od­bra­ne ta­kvi da je si­stem ko­man­do­va­nja za­o­bi­đen i de­gra­di­ran.
– Pri­mi­je­njen je si­stem dis­kri­mi­na­ci­je pre­ma mla­dim lju­di­ma ko­ji su osta­li bez po­sla. Iz­o­sta­vlje­no je sva­ko za­ko­ni­to ocje­nji­va­nje i kri­tič­ko mi­šlje­nje. Po­ku­ša­ji da se is­tak­ne ne­ka pri­ča o iz­bo­ru naj­bo­ljih za voj­sku je sa­mo ma­ska za dis­kri­mi­na­ci­ju, ko­ja se mo­že sa psi­ho­lo­ške ili ne­ke dru­ge stra­ne raz­ma­tra­ti, jer pri­ča da u voj­sci tre­ba­ju bi­ti naj­bo­lji, a osta­vlja­ju se sla­bi­je oci­je­nje­ni ni­je re­al­na – ka­zao je Čo­be­ljić.
On je na­veo da smo u po­sled­nje vri­je­me ima­li pot­pu­nu de­gra­da­ci­ju za­ko­na o voj­sci, stra­šan pri­ti­sak da se po­vu­ku tu­žbe, uni­šte­nje so­ci­jal­nog dij­lo­ga i sa­da ko­nač­no na­pad.
– Na­pa­dom se po­ku­ša­va po­ka­za­ti svi­ma da ne smi­ju da raz­mi­šlja­ju i kri­ti­ku­ju mi­ni­stra od­bra­ne i uka­zu­ju na pro­ble­me što je ap­surd u 21. vi­je­ku i če­mu se mo­ra sta­ti na kraj. Mi kao gra­đa­ni mo­ra­mo sta­ti na kraj ba­ha­to­sti i dis­kri­mi­na­ci­ji, jer su to po­ša­sti ko­je uni­šta­va­ju dru­štvo i to nam je oba­ve­za. Gra­đan­ska, pri­je sve­ga, a mo­ja još i kao voj­ni­ka, ofi­ci­ra i sin­di­kal­ca. Ba­ha­to­sti i dis­kri­mi­na­ci­ji mo­ra­mo sta­ti na kraj jer one uni­šta­va­ju na­še dru­štvo, a to či­ni mi­ni­star od­bra­ne – is­ta­kao je Čo­be­ljić.
On je po­ru­čio da tre­ba sta­vi­ti na sto sve či­nje­ni­ce, kao i da Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo i Vi­je­će za od­bra­nu i bez­bjed­nost tre­ba da is­pi­ta­ju da­va­nje ot­ka­za voj­ni­ci­ma.
– Mi ne tra­ži­mo zvi­je­zde sa ne­ba, ne­go ob­ja­šnje­nje za­što su 22 pri­pad­ni­ka voj­ske ot­pu­šte­na bez obra­zlo­že­nja i pro­gla­še­na ne­po­dob­nim za no­še­nje uni­for­me VCG i ne­po­dob­nim da bu­du gra­đa­ni Cr­ne Go­re. Sva­ki gra­đa­nin je va­žan, a po­seb­no po­što­va­nje nji­ho­vih pra­va i slo­bo­da – za­klju­čio je Čo­be­ljić.
M.S.


Ni­je­su do­la­zi­li na sa­sta­nak

Čo­be­ljić je ka­zao da ne zna da su ot­pu­šte­ni voj­ni­ci do­la­zi­li na sa­sta­nak kod mi­ni­stra Bo­ško­vi­ća ko­ji je nu­dio da sva­kom po­je­di­nač­no ob­ja­sni za­što su osta­li bez an­ga­žma­na.
– Ni­je­sam čuo ni da su ih na sa­sta­nak po­zi­va­le nji­ho­ve star­je­ši­ne, ko­je ina­če tre­ba da im ob­ja­sne sve. Ni­je po­sao mi­ni­stra da sje­di sa sva­kim po­je­di­nač­no i da­je ob­ja­šnje­nja, na ta­kav pri­mjer ni­je­smo na­i­šli ni­ka­da do sa­da. Mi­ni­star tre­ba da se kon­sul­tu­je sa svo­jim star­je­ši­na­ma i valj­da ima po­vje­re­nje da će oni do­bro ob­ja­sni­ti sve što se ima re­ći. Smi­ju­ri­ja su ta­kvi po­zi­vi. Mo­žda je ovo te­ška ri­ječ, ali je ta­ko. Po­ru­čio sam da ne pri­sta­jem na prije­vre­me­no pen­zi­o­ni­sa­nje i da ću se svim sred­stvi­ma bo­ri­ti za svo­ju i za­šti­tu čla­no­va SOVCG – ka­zao je Čo­be­ljić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"