Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-10-21 BRAĆA OGNJEN I MILENKO GOLUBOVIĆ PODNIJELI KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV ŠEFKIJE ĐEŠEVIĆA I NADE BUGARIN
Sudiju i tužioca optužuju za falsifikovanje dokaza
Privođenje Milenka Golubovića Sudiju i tužioca optužuju za falsifikovanje dokaza
Plje­vlja­ci Og­njen i Mi­len­ko Go­lu­bo­vić, ko­ji su osu­đe­ni na za­tvor­ske ka­zne zbog smr­ti Ne­ma­nje Ga­zdi­ća, pod­ni­je­li su vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv su­di­je Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju Šef­ki­je Đe­še­vi­ća i vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­o­ca Na­de Bu­ga­rin zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i ne­sa­vje­snog ra­da u slu­žbi. Pri­ja­vom je ob­u­hva­ćen i svje­dok D.Đ., ko­jeg su okri­vi­li za da­va­nje la­žnog is­ka­za.
U obim­noj kri­vič­noj pri­ja­vi, na 90 stra­ni­ca, Go­lu­bo­vi­ći su na­ve­li da su u ne­za­ko­ni­tom po­stup­ku bi­li iz­lo­že­ni prav­noj tor­tu­ri i sa­mo­vo­lji tu­ži­o­ca i su­di­ja, ko­ji „do­no­se od­lu­ke ka­ko ho­će, sa­mo ne na osno­vu do­ka­za i za­ko­na, a svo­ja obra­zlo­že­nja pi­šu ka­ko im se svi­di, ali ne i isti­ni­to i za­ko­ni­to”.
Oni tvr­de da je su­di­ja Đe­še­vić u pr­vo­ste­pe­nom po­stup­ku ra­dio šta je htio i ka­ko je htio, zbog če­ga su tra­ži­li nje­go­vo iz­u­ze­će.
– Su­di­ja je pre­ki­nuo rad isti dan po­sli­je 10.30, a od­mah po­tom za­ka­zao na­sta­vak su­đe­nja u 11 sa­ti, jer je znao da ne­će bi­ti iz­u­zet. Mi smo se na­da­li i vje­ro­va­li u sud i u vi­še su­dij­ske in­stan­ce i da će­mo tu pred vi­šim su­do­vi­ma do­ka­za­ti i po­ka­za­ti svu ne­prav­du ko­ja nam je na­ne­se­na, me­đu­tim, da bi ne­prav­da bi­la još ve­ća i te­ža, svi su­do­vi ko­ji pro­vje­ra­va­ju za­ko­ni­tost ra­da ni­žih su­do­va po­tvr­di­li su ova­kav ne­za­ko­nit rad i sa­mo su se tru­di­li, da mi­ni­mi­zi­ra­ju na­še na­vo­de ili da pre­đu pre­ko njih kao da ne po­sto­je, sve sa ci­ljem da od­bi­ju na­še žal­be i na­še na­vo­de u žal­ba­ma, ko­ji su bi­li pot­kri­je­plje­ni su­vim do­ka­zi­ma – tvr­de Go­lu­bo­vi­ći.
Tvr­de i da se iz nji­hov pri­ja­ve ja­sno vi­di da su ak­te­ri ovog be­za­ko­nja osta­vi­li pi­sa­ne ap­so­lut­no ne­po­bit­ne do­ka­ze za svo­je ne­za­ko­ni­te rad­nje, „pri če­mu se vi­di sva si­la i nji­ho­va umi­šlje­nost da im ni­ko ni­šta ne mo­že i da zbog to­ga mo­gu da se po­na­ša­ju ka­ko ho­će”.
Bra­ća Go­lu­bo­vić su u pri­ja­vi na­ve­li da je su­di­ja Đe­še­vić kao pred­sjed­nik vi­je­ća 22. ok­to­bra 2015. do­nio pre­su­du po­či­niv­ši fal­si­fi­ko­va­nje ma­te­ri­jal­nih do­ka­za, či­nje­nič­nog sta­nja i iz­ja­va svje­do­ka, uz iz­mi­šlja­nje iz­ja­va svje­do­ka, pri­ku­plja­nje do­ka­za na ne­za­ko­nit na­čin i ko­ri­šće­nje ne­za­ko­ni­tog do­ka­za ko­ji je od­ba­čen od stra­ne su­da.
– Oči­gled­no je da je pred­sjed­nik vi­je­ća su­di­ja u pre­su­di za­klju­čio da su sva tro­ji­ca okri­vlje­nih pri­šla ošte­će­nom dok je le­žao i sna­žno ga iz­u­da­ra­li no­ga­ma. Ta­ko je iz­vr­šio fal­si­fi­ko­va­nje či­nje­nič­nog sta­nja, jer u po­stup­ku is­tra­ge i iz­vo­đe­nja do­ka­za pred su­dom ni­je iz­ve­den ni­ti je­dan je­di­ni do­kaz da je Mi­len­ko Go­lu­bo­vić pri­šao ošte­će­nom po­slije po­zi­va Ste­fa­na So­ko­vi­ća i uda­rao no­ga­ma ošte­će­nog dok je le­žao, ka­ko se tvr­di u iz­re­ci pre­su­de. U po­stup­ku su uče­stvo­va­la 24 svje­do­ka, če­ti­ri op­tu­že­na, in­spek­to­ri po­li­ci­je, po­li­cij­ski rad­ni­ci, vje­šta­ci raz­li­či­tih stru­ka, so­ci­jal­ni rad­ni­ci, i da­li pre­ko 100 iz­ja­va, ali ni u jed­noj od njih ni­ko ni­je po­tvr­dio na­vo­de iz pre­su­de, ni­ti su oni po­tvr­đe­ni DNK uzor­kom ili bi­lo ko­jim dru­gim ma­te­ri­jal­nim ili pi­sa­nim do­ka­zom –pi­še u pri­ja­vi.
Ob­ja­sni­li su da je Đe­še­vić zlo­u­po­tri­je­bio po­lo­žaj ta­ko što je po­je­di­nač­ne rad­nje uče­sni­ka u do­ga­đa­ju pred­sta­vio kao rad­nje sve tro­ji­ce op­tu­že­nih.
– Sve što je iz­re­če­no da je ura­dio je­dan op­tu­že­ni auto­mat­ski je pri­pi­si­va­no i sta­vlja­no na te­ret svim op­tu­že­ni­ma. Su­di­ja ni­je obra­zla­gao rad­nje osu­đe­nih po­je­di­nač­no, ni­ti je kon­kre­ti­zo­vao rad­nje po­je­di­nač­no, već je to ra­dio u „pa­ke­tu”, pa, kao i u iz­re­ci pre­su­de, i u obra­zlo­že­nju pre­su­de da­je obra­zlo­že­nje za uče­šće Og­nje­na i Mi­len­ka Go­lu­bo­vi­ća ili „sva tro­ji­ca za­jed­no” ili u pa­ke­tu „bra­ća Go­lu­bo­vić”. Oči­gled­no je da je su­di­ja bio pri­stra­san i da je zlo­u­po­tri­je­bio svoj slu­žbe­ni po­lo­žaj na šte­tu bra­će Go­lu­bo­vić u že­lji da ih po sva­ku ci­je­nu osu­di na mak­si­mal­ne ka­zne – pi­še, iz­me­đu osta­log, u pri­ja­vi.
Tu­ži­o­ca Na­du Bu­ga­rin okri­vi­li su da je u pred­is­tra­žnom po­stup­ku pro­mi­je­ni­la prav­nu kva­li­fi­ka­ci­ju dje­la, a zad­nja kva­li­fi­ka­ci­ja us­po­sta­vlje­na od stra­ne ODT iz Plje­va­lja je gla­si­la na­no­še­nje te­ških tje­le­snih po­vre­da, te da ni­je pri­su­stvo­va­la svim sa­slu­ša­nji­ma u is­tra­zi.
Sudija Đešević juče nije odgovarao na pozive redakcije “Dana” kako bi odgovorio na optužbe iz krivične prijave.
M.V.P.


Zanemarili izjave svjedoka

– Za­mje­ni­ca VDT-a je pro­mi­je­ni­la pret­hod­nu kva­li­fi­ka­ci­ju dje­la u ubi­stvo u sa­i­zvr­ši­la­štvu, a iz­vr­še­nje dje­la sta­vi­la na te­ret Go­lu­bo­vić Mi­len­ku, So­ko­vić Ste­fa­nu, ma­lo­ljet­nim Go­lu­bo­vić Og­nje­nu i Osto­jić Jo­va­nu. Na­da Bu­ga­rin je pro­mi­je­ni­la kva­li­fi­ka­ci­ju dje­la bez do­ka­za i pa­u­šal­no mak­si­mi­zi­ra­la kva­li­fi­ka­ci­ju dje­la kon­stru­i­šu­ći či­nje­nič­no sta­nje ona­ko ka­ko to sa­mo ona vi­di, a ne na osno­vu iz­ja­va svje­do­ka – na­ve­de­no je u pri­ja­vi, uz na­po­me­nu da ni­ko od svje­do­ka i op­tu­že­nih u is­tra­zi ni­je ozna­čio Og­nje­na i Mi­len­ka Go­lu­bo­vi­ća ona­ko ka­ko to tvr­di tu­ži­telj­ka Bu­ga­rin, ni­ti su po­sto­ja­li bi­lo ka­kvi dru­gi ma­te­ri­jal­ni ili pi­sa­ni do­ka­zi za to.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"